Fakta om forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven – midlertidig ansettelse

I Prop. 39 L (2014-2015) foreslås det blant annet en generell adgang til midlertidig ansettelse uten vilkår i inntil 12 måneder, kombinert med 3 ulike begrensninger.

Ny adgang til midlertidig ansettelse uten vilkår

 • Det foreslås en generell adgang til midlertidig ansettelse uten vilkår i inntil 12 måneder, kombinert med 3 ulike begrensninger.
 • Begrensningene som foreslås er:
  • Karantene: får arbeidstaker ikke videre ansettelse i virksomheten, foreslås en karanteneperiode på 12 måneder før samme eller en annen arbeidstaker kan ansettes for å utføre arbeidsoppgaver av samme art.
  • Kvote: det foreslås at arbeidstakere ansatt på det generelle grunnlaget ikke kan omfatte mer enn 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten.
  • Arbeidstid: det foreslås også at det ikke skal være adgang til individuelle avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for personer som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag.

Forenkling av dagens hovedregel:

 • Den gjeldende hovedregelen gir adgang til midlertidig ansettelse når oppgavene er av midlertidig varighet. Det foreslås å forenkle og tydeliggjøre regelen, uten å endre innholdet i regelen.

Fireårsregelen:

 • Det foreslås at midlertidig ansettelse etter den nye utvidede adgangen skal inngå i beregningsgrunnlaget for fireårsregelen, som innebærer at arbeidstaker har krav på fast ansettelse etter fire års sammenhengende midlertidig ansettelse.
 • For øvrig beholdes fireårsregelen slik den er i dag.

Presisering av oppsigelsesadgang:

Det foreslås en presisering i arbeidsmiljøloven om at midlertidige arbeidsavtaler kan sies opp i avtaleperioden etter lovens oppsigelsesregler.

Presisering av drøftingsplikten:

Det foreslås å presisere nærmere hva som et minimum bør inngå i arbeidsgivers plikt til minst en gang i året å drøfte virksomhetens bruk av midlertidige ansettelser med de tillitsvalgte (drøftingsplikten). Det foreslås å lovfeste at grunnlaget for og omfanget av midlertidige ansettelser i virksomheten skal drøftes. Det foreslås også at arbeidsmiljømessige konsekvenser for midlertidig ansatte skal drøftes.

Krav til arbeidsavtalene:

I dag stiller loven krav om at varigheten av en midlertidig ansettelse skal framgå av den skriftlige arbeidsavtalen. Det foreslås at det også skal stilles krav om at grunnlaget for den midlertidige ansettelsen må angis i avtalen.