Utleie og innleie av arbeidstakere

Utleie og innleie av arbeidstakere er leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der de innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse.

Generelle krav ved utleie av arbeidskraft

Virksomheter som leier ut arbeidstakere må oppfylle visse betingelser. Dette reguleres i arbeidsmarkedsloven. Utleier kan blant annet ikke begrense den utleides mulighet til å ta arbeid hos innleier etter at ansettelsesforholdet hos utleier er avsluttet. Bemanningsforetak må også årlig sende melding om sin aktivitet til et bemanningsforetaksregister, som administreres av Arbeidstilsynet. Det er ikke tillatt å leie inn fra andre enn registrerte bemanningsforetak.

Regulering av utleie og innleie i arbeidsmiljøloven

Det finnes regler om utleie og innleie av arbeidstakere i arbeidsmiljølovens kapittel 14. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er fast ansettelse, og adgangen til innleie er begrenset. Det er ulike regler for innleie fra bemanningsforetak og for innleie fra virksomheter som ikke har som formål å drive utleie.

Utleie og innleie reguleres også gjennom EU-direktiv, tariffavtaler, individuelle avtaler og rettspraksis. 

Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak

Det kan leies inn fra bemanningsforetak i tilnærmet samme utstrekning som det kan ansettes midlertidig. I virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med sentrale fagforeninger kan det i tillegg inngås tidsbegrensede avtaler om innleie med tillitsvalgte.

Dersom arbeidstaker er ulovlig innleid, kan arbeidstakeren som utgangspunkt kreve fast ansettelse hos innleier og/eller eventuelt erstatning. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet kan også gi pålegg til innleier om å stanse ulovlig innleie.

Adgangen til å leie inn fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie

Ved innleie fra virksomheter som har som hovedaktivitet å drive produksjon innen samme fagområde, er kravet at arbeidstakerne er fast ansatt hos utleier. Ved innleie av et visst omfang eller varighet, må innleier inngå avtale med tillitsvalgte. Det må vurderes konkret om utleievirksomheten har til formål å drive utleie eller ikke, og dermed hvilke innleieregler som gjelder.  

Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak

Bemanningsforetaket skal sørge for at utleide arbeidstakere minst sikres de lønns- og arbeidsvilkår som arbeidstaker ville fått dersom vedkommende hadde vært direkte ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid. Kravet om likebehandling gjelder arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid, pauser og nattarbeid, ferie-/fridager og godtgjøring i den forbindelse, og lønn og utgiftsdekning.

Arbeidstaker som blir leid ut skal som utgangspunkt ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere.  

Ved brudd på likebehandlingsreglene kan arbeidstaker reise krav overfor bemanningsforetaket om likebehandling og om betaling av lønnskrav mv som skyldes manglende likebehandling tilbake i tid. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet kan gi pålegg om at bemanningsforetaket for fremtiden må gi vilkår som innebærer likebehandling.