Forsiden

Sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Petroleumsvirksomheten er en av de viktigste næringene i landet. Det er også en næring preget av høyt risikopotensial for skade på mennesker, miljø og materielle verdier.

Sikkerhet i petroleumsvirksomheten
Foto: ASD

Sikkerhet og arbeidsmiljø

Et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten er først og fremst viktig for den enkelte arbeidstaker. Et høyt sikkerhetsnivå - og den trygghet mot produksjonsavbrudd som ligger i det - er imidlertid også en god bedrifts- og samfunnsøkonomisk investering. Et høyt sikkerhetsnivå er videre viktig for å redusere risikoen for det fysiske miljøet i havet, og er dermed også viktig miljøpolitikk.

Høyt HMS-mål

Petroleumsvirksomheten kjennetegnes ved profesjonelle aktører med et høyt aktsomhetsnivå, samt et bredt anlagt partssamarbeid. Petroleumstilsynet har tilsyns- og regelverksansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet i virksomheten og er koordinerende myndighet for øvrige HMS-myndigheter. Det at aktørene selv er sitt ansvar bevisst, og at Petroleumstilsynet lykkes i sitt arbeid med å regulere og føre tilsyn med en næring i vekst og endring er viktige faktorer i forbindelse med å nå målene om et høyt HMS-nivå i virksomheten. I den forbindelse er det også viktig med langsiktig satsing på utvikling av ny kunnskap om risiko, og omsetning av denne til forebyggende handling.

Les mer om sikkerhet i petroleumsvirksomheten på nettsidene til Petroleumstilsynet.