Forsiden

Treparts bransjeprogram

Treparts bransjeprogrammer er et virkemiddel for å bidra til anstendige og seriøse arbeidsforhold i utvalgte bransjer der dette er en utfordring.

Et treparts bransjeprogram danner en felles ramme rundt partenes og myndighetenes innsats i deler av enkelte utsatte bransjer. Hensikten med å samarbeide om bransjeprogrammer er å mobilisere arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer når det gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø i utsatte bransjer. Målsettingen er å utvikle nye innfallsvinkler, arbeidsformer og metoder som bidrar til bedre resultater enn det myndighetene og partene oppnår hver for seg. 

Bransjeprogrammene kan ha ulik form og innretning, avhengig av utfordringene i bransjen. Formålet er at myndighetene og partene sammen skal bidra til å utvikle en felles forståelse av de sentrale utfordringene i de enkelte aktuelle bransjer og sammen bidra til å utvikle riktig strategi og effektive tiltak og handlingsmuligheter. Treparts bransjesamarbeid skal være et operativt samarbeid.

Det er tre bransjer hvor det så langt er igangsatt bransjesamarbeid:

Renhold

Bransjeprogrammet for renhold ble satt i gang i 2012. Det er gjennomført en kartlegging av forholdene i bransjen. Det er deretter iverksatt en rekke tiltak for å fremme trygge og seriøse arbeidsforhold i bransjen, herunder offentlig godkjenningsordning med krav til HMS-kort, og ordning med regionale verneombud. Partene i bransjeprogrammet samarbeider om ulike informasjonstiltak om regelverket. Bransjeprogrammet følger utviklingen i bransjen, og vurderer løpende behovet for nye eller justerte tiltak med sikte på å styrke etterlevelsen av regelverket.

Uteliv

Bransjeprogrammet for uteliv (serveringsbransjen) ble etablert mellom partene og myndighetene i 2014. Det er gjennomført en kartlegging av arbeidsforholdene i bransjen og denne følges opp med tiltak, bl.a. når det gjelder informasjon og veiledning.

Transport

Bransjeprogrammet for transport ble etablert mellom partene og myndighetene våren 2014. Det er gjennomført en kartlegging av arbeidsforholdene innenfor gods- og turbil. Kartleggingen vil, sammen med partenes og myndighetenes kunnskaper, danne grunnlaget for det videre arbeidet med å utarbeide tiltak for å møte utfordringer knyttet til arbeidsforhold og arbeidsmiljø i gods- og turbilbransjen.

For å kunne møte utfordringene i bransjen legges det også opp til tverrsektorielt samarbeid med andre relevante myndigheter, herunder Statens vegvesen. Disse myndighetene vil kunne bli invitert til å delta i bransjeprogramgruppen ved behov.

Organisering

Det vil i all hovedsak være Arbeidstilsynets virkemidler og ressurser som er myndighetenes bidrag inn i de aktuelle treparts bransjesatsingene. Arbeidstilsynet har derfor fått en tydeligere rolle i å lede det videre arbeidet på vegne av myndighetene, i samarbeid med partene i de aktuelle bransjene. 

Våren 2015 ble det etablert en arena for å styrke den politiske dialogen mellom Arbeids- og sosialdepartementet og partene i bransjeprogrammene. Det legges opp til jevnlige møter mellom politisk ledelse og bransjeprogrammene. Formålet er at bransjeprogrammene kan informere politisk ledelse om sitt pågående arbeid og samtidig drøfte tiltak som krever politisk oppfølgning.