Flom og skred

Som vassdragsmyndighet er Olje- og energidepartementet (OED) ansvarlig for forvaltning av landets vannressurser og har det statlige forvaltningsansvaret for flom og skred.

'
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt hovedkontor på Majorstuen i Oslo. Foto: NVE

Flom og skred er naturlige prosesser, men kan føre til skader på bygg, infrastruktur, jordbruk, miljø og i verste fall tap av menneskeliv.

Olje- og energidepartementet har det statlige forvaltningsansvaret for flom og skred, men det operative ansvaret er delegert til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). NVE bistår og veileder kommunene og samfunnet ellers i arbeidet med å forebygge skader fra flom og skred.  NVE skal bidra til å forebygge skader fra flom og skred innen fem områder; kartlegging, arealplanlegging, sikring, overvåkning/varsling og beredskap.

Kartlegging av fare og riktig arealplanlegging er viktig for å forebygge skader. NVE bistår kommunene gjennom blant annet gjennom flomsone- og skredfarekartlegging. Informasjon om kartlagt flom- eller skredfare er tilgjengelig på NVEs nettsider www.nve.no og i ulike digitale kartløsninger. NVE gir også kommuner råd og veiledning til arealplaner.

For eksisterende bebyggelse kan NVE gi bistand til planlegging og gjennomføring av fysiske sikringstiltak.

NVEs flomvarslingstjeneste gir informasjon til kommuner og andre om forestående flomsituasjoner. I tillegg varsles jordskred og snøskred. NVE overvåker og varsler i tillegg fjellskred. Les mer på www.varsom.no - en varslingstjeneste levert av NVE i samarbeid med Meteorologisk institutt og Statens vegvesen.

NVEs fem regionkontorer kan bistå det lokale og regionale beredskapsapparatet i en beredskapssituasjon.