Flom og skred

Som vassdragsmyndighet er Olje- og energidepartementet (OED) ansvarlig for forvaltning av landets vannressurser. OED har det statlige forvaltningsansvaret for flom og skred.

Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Flom og skred kan føre til skader på bygg, infrastruktur, jordbruk, miljø og i verste fall tap av menneskeliv.

Det operative ansvaret er delegert Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). NVE bistår og veileder kommunene i arbeidet med å forebygge skader fra flom og skred.  NVE skal bidra til å forebygge skader fra flom og skred  innen fem områder; kartlegging/overvåkning, arealplanlegging, sikring, varsling og beredskap.

Kartlegging av fare og riktig arealplanlegging er viktig for å forebygge skader. Bistanden ytes gjennom blant annet gjennom flomsone-  og skredfarekartlegging.

NVE behandler også en rekke arealplaner i fareområder.

For eksisterende bebyggelse og infrastruktur kan NVE gi bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak mot flom, isgang, erosjon og skred. 

NVEs flomvarslingstjeneste gir informasjon til kommuner og andre om forestående flomsituasjoner. I tillegg varsles jordskred og snøskred.

NVEs regionkontor kan bistå det lokale og regionale beredskapsapparat i en beredskapssituasjon.

Les også mer på www.varsom.no - en varslingstjeneste levert av NVE i samarbeid med meteoroloisk institutt og Statens vegvesen.