CO2-håndtering - CCS

Norge vil bidra til at verdens utslipp av klimagasser reduseres. Vi har derfor sagt at vi blant annet vil bidra til å utvikle og demonstrere teknologi for CO2-håndtering som kan deles med resten av verden.

Hvorfor CO2-håndtering?

Kullkraft, gasskraft og industriproduksjon slipper ut store mengder CO2 (karbondioksid). For å nå klimamålene vi har satt oss er det nødvendig å få ned mengden CO2 som blir sluppet ut til atmosfæren. Samtidig trenger vi elektrisiteten fra kraftproduksjon og produktene fra industriproduksjonen for at flere mennesker skal kunne få tilgang på strøm og økt velferd. En løsning på dette er å fange CO2 og lagre denne trygt og sikkert under havbunnen eller bakken. Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel har gitt ut flere rapporter som viser hvor nødvendig dette er, og hvordan det kan gjøres.

 

CO2-håndtering betyr å fange, transportere og lagre CO2. På engelsk heter CO2-håndtering Carbon Capture and Storage (CCS). Denne forkortelsen er også mye brukt på norsk.

 

Fangst av CO2

CO2 kan fanges fra eksosgass på kraftverk og i industriproduksjon. Det er også mulig å ta ut CO2 direkte fra naturgass på plattformer i Nordsjøen før gassen blir sendt til kontinentet og Storbritannia der den blir brukt til strøm, lys og varme. Slik CO2-fangst er for eksempel gjort på Sleipnerfeltet i Nordsjøen i nesten 20 år. CO2-fangst fra eksosgassen til kraftverk og industri er vanskeligere enn å fange CO2 fra naturgass. Det finnes flere mulige teknologier for å fange CO2 fra eksosgass, og noen av disse blir testet på teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad. Verdens første store CO2-fangstanlegg fra kullkraft ble åpnet i Canada i oktober 2014. Mer informasjon om ulike måter å fange CO2 fra eksosgass på kan du finne på Gassnova sine nettsider.

 

Transport av CO2

CO2 kan transporteres i rør eller på skip. Hvilket alternativ som er best avhenger av mengden CO2 som skal fraktes, avstanden mellom CO2-kilde og CO2-lager. Skipstransport er mest akutelt for mindre mengder og lange avstander. Rørtransport passer bedre for større mengder og kortere avstander. Transport av CO2 kan ligne på transport av olje og gass, og CO2-transport både i rør og på skip har foregått i mange år. Skal CO2 bli lossa fra skip for lagring til havs vil det kreve teknologiutvikling.

 

Lagring av CO2

I Norge er det mest aktuelt å lagre CO2 under havbunnen. Det er viktig at lagringen er sikker slik at ikke CO2 lekker ut fra havbunnen. Lageret må derfor være stort nok til å ta imot all CO2 som er planlagt fanget for det aktuelle prosjektet. Det bør også ligge dypere enn 800 meter under havbunnen for at CO2 skal ha trykk og temperatur slik at den tar minst mulig plass. Lageret må ha et tak som hindrer at CO2 beveger seg oppover stein- og sandlagene mot havbunnen. Oljedirektoratet har laget et atlas som viser mulige CO2-lager på norsk sokkel.

 

CO2 kan også bli brukt til å øke utvinningen av olje. Dette er gjort siden 1970-tallet på land i USA. Oljedirektoratet har studert om det er mulig å bruke CO2 for å øke oljeutvinningen på norsk sokkel. Med dagens forutsetninger vil ikke dette lønne seg, men det er teknisk mulig dersom man har CO2 tilgjengelig.

 

Hvorfor bruker Norge så mange penger på CO2-håndtering?

Norge vil bidra til at verdens utslipp av klimagasser reduseres. Vi har derfor sagt at vi blant annet vil bidra til å utvikle og demonstrere teknologi for CO2-håndtering som kan deles med resten av verden. For at flere skal ønske å bygge anlegg for CO2-håndtering må vi utvikle teknologien og gjøre det billigere. Nå er CO2-håndtering for dyrt til at selskapene vil gjøre dette på egen hånd. I Norge er vi gode på teknologiutvikling og vi kan også lagring av CO2. Dette gir oss gode forutsetninger for å kunne bidra til utviklingen av CO2-håndtering i verden.