CO₂-håndtering i Norge

CO₂-håndtering eller CCS (Carbon Capture and Storage) handler om fangst, transport og lagring av CO₂. Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologispredning i et internasjonalt perspektiv.

Ambisjonen er fulgt opp gjennom idéstudier, mulighetsstudier og konseptstudier av et fullskala CO₂-håndteringsprosjekt. Prosjektet baserer seg på  at det fanges CO₂ fra utslippskilder på Østlandet. Etter fangst vil CO₂ bli transportert med skip til et landanlegg på Kollsnes. Fra landanlegget vil CO₂ bli sendt i rør til sikker lagring i et geologisk lager under havbunnen i nærheten av Trollfeltet.

Fortum Oslo Varme planlegger fangst av CO₂ fra røykgassen fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo kommune. De vil eventuelt fange om lag 400 000 tonn CO₂ per år. Norcem planlegger fangst av CO₂ fra røykgassen fra sementfabrikken i Brevik i Porsgrunn kommune. De vil eventuelt fange om lag 400 000 tonn CO₂ per år.

Equinor planlegger transport og lagring av CO₂ i samarbeid med partnerne Shell og Total. De har gitt transport- og lagerprosjektet navnet Northern Lights. CO₂-lageret planlegges med betydelig kapasitet utover det som er nødvendig for det norske fullskalaprosjektet. Det betyr at dersom prosjektet realiseres vil andre industriaktører kunne fange og lagre sin CO₂ uten selv å investere i utvikling av et nytt CO₂-lager. Equinor og partnerne Shell og Total vil kunne transportere og lagre industriaktørers CO₂ mot betaling. Equinor har på vegne av partnerne i CO₂-lagringsprosjektet signert intensjonsavtaler om CO₂-lagring med flere europeiske industriselskaper.

Siste ledd i planleggingen er forprosjektstudier. Når forprosjekteringen er fullført og ekstern kvalitetssikring er gjennomført, vil regjeringen vurdere om et fullskalaprosjekt bør realiseres i Norge. Regjeringen tar sikte på at investeringsbeslutning kan fattes i 2020/2021.

Regjeringen presenterte i Prop. 85 S (2017 – 2018), Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018 , et helhetlig fremlegg med oppdatert status for prosjektet og regjeringens vurderinger. Ytterliger oppdateringerer gitt i påfølgende budsjettproposisjoner.

Mer informasjon finner du på nettsiden CCS Norway og Northern Lights .