Nominasjon av områder for lagring av CO2 fra Mongstad

Industrien er invitert til å nominere områder som de mener kan være egnet til leting etter undersjøiske reservoarer for permanent lagring av CO2 fra Mongstad og eventuelle andre kilder i kombinasjon med CO2 fra Mongstad. Invitasjonen er sendt til samtlige operatører på norsk sokkel og vil kunngjøres i Norsk Lysningsblad slik at også andre kvalifiserte selskaper kan nominere områder.

Les pressemelding: Legger om arbeidet med fangst og lagring av CO2

Det inviteres til å nominere områder i Nordsjøen og Norskehavet som er åpnet for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, men som ikke antas å komme i konflikt med petroleumsvirksomheten.

Gjennom igangsettingen av en nominasjons- og utlysningsprosess ønsker departementet å gi industrien tilgang til områder for fremtidig permanent lagring av CO2 fra Mongstad og eventuelle andre kilder i kombinasjon med CO2 fra Mongstad. Som omtalt i Meld. St. 9 (2010-2011) er det et mål at arbeidet med transport og lagring av CO2 fra Mongstad skal bidra til økt kunnskap og generell innsikt om sikker lagring av CO2. Det er også et mål at arbeidet skal bidra til økt industriell virksomhet og erfaringsoppbygging innenfor transport og lagring av CO2. Den fremste ekspertisen på transport og lagring av CO2 besittes av aktører og selskaper tilknyttet olje- og gassvirksomheten. Det vil være naturlig å ta i bruk disse selskapenes kompetanse i gjennomføringen av transport og lagring av CO2 fra Mongstad. Det tas sikte på å ha en åpen dialog med interesserte selskaper i etterkant av at nominasjonsprosessen er gjennomført.

Nominasjonen fra selskapene vil være en del av beslutningsgrunnlaget i departementets vurderinger knyttet til utlysning av arealer for undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for permanent lagring av CO2.

Nominerte områder bør ledsages av en kortfattet omtale der følgende punkter beskrives (omlag 3 A4 sider):

• Områdeangivelse
• Geologisk og geofysisk datagrunnlag
• Letemodell/stratigrafisk nivå for forsegling og reservoar
• Anslag over lagringspotensial
• Kritiske faktorer i forhold til lagringssikkerhet
• Avstand til kilde og eksisterende relevant infrastruktur (forslag til transport av CO2)
• Andre forhold

Det er ønskelig at følgende figurer vedlegges:
- Seismisk linje over aktuelle lagringsområder
- Kart (inkludert koordinater) med omriss av lagringsområde

Det skal også gis en beskrivelse av forhold knyttet til eksisterende utvinningstillatelser i områder der dette er relevant. Det bør gis en beskrivelse av hvilke forutsetninger eller forretningsmodeller som en mener må ligge til grunn for et slikt lagringsprosjekt.

Informasjonen i nominasjonen vil bli behandlet konfidensielt.

De relevante data som myndighetene allerede har samlet inn vil gjøres tilgjengelig i forbindelse med en senere utlysning.

Departementet tar sikte på å gjennomføre en møterunde med interesserte selskaper i etterkant av nominasjonen.

Det legges til grunn at regelverket for transport og lagring av CO2 i stor grad vil bygge på den erfaring en har innenfor petroleumsvirksomheten. Ettersom oppgavene knyttet til CO2-håndtering vil kreve betydelig kompetanse og klare ansvarsforhold, vil kravene til aktørene som skal drive med transport og lagring av CO2 i stor grad bli utformet etter samme prinsipper som i petroleumsvirksomheten. Myndighetene vil utforme og annonsere spesifikke kompetansekrav i forbindelse med en utlysning.

Departementet vil sende utkast til nytt regelverk for transport og lagring av CO2 på høring så snart det er ferdigstilt.

Til toppen