Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskningspolitikken på energi- og petroleumsområdet

Målet med forskning og utvikling (FoU) innenfor energi- og petroleumssektoren er å bidra til en effektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske energi- og petroleumsressursene.

Denne satsingen er viktig både for å utvikle og ta i bruk nye løsninger og er et sentralt element i ambisjonen om at Norge skal være verdensledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi.

Fortsatt satsing på teknologiutvikling er avgjørende for at Norge skal ha en effektiv og miljøvennlig ressursforvaltning innen fornybar energi og petroleum. Videre har Norge sterke forskningsmiljøer og en betydelig industriell virksomhet som er tuftet på utnyttelse av våre energi- og petroleumsressurser. Det er et mål at forskningsmiljøene og industrien skal videreutvikle sin kompetanse og være internasjonalt konkurransedyktige. Olje- og energidepartementet konsentrerer sin forskningsinnsats særlig på områder der det er spesielle norske forskningsbehov, der norske forskningsmiljøer har spesiell kompetanse og posisjon, der norsk næringsliv og andre brukermiljøer har spesiell kompetanse til å ta i bruk forskningsresultater og der norske energiressurser gir oss en spesiell posisjon på lang sikt.

Det er næringslivet som står for det meste av forskningen i energi- og petroleumssektoren. Offentlige FoU-bevilgninger skal bidra til å finansiere forsknings- og utviklingsaktiviteter som ellers ikke ville vært igangsatt av næringen selv. Samlet bidrar satsingen på forskning og teknologiutvikling til å sikre økt verdiskaping og velferd for dagens samfunn og kommende generasjoner.

Viktige utfordringer og prioriteringer

Petroleumssektoren
Petroleumssektoren er en stor inntektskilde for staten. Den fremtidige verdiskapingen innenfor olje- og gassektoren avhenger av hvor effektivt vi klarer å utnytte de gjenværende ressursene på norsk kontinentalsokkel. Satsing på FoU og kompetansebygging er viktig for å sikre en effektiv og miljøvennlig utnyttelse av petroleumsressursene og samtidig bidra til utvikling av den norske petroleumsnæringen som vår fremste høyteknologiske kunnskapsindustri.

Med dagens planer vil om lag halvparten av oljen bli liggende igjen under havbunnen. En økning i utvinningsgraden vil gi store inntekter til staten. Det er derfor nødvendig med en betydelig innsats for å øke utvinningen fra eksisterende felt. Samtidig åpnes nye områder for leting og utvinning i teknologisk krevende sokkelområder i nord. Potensialet i nordområdene for nye funn er betydelig, men det er nødvendig å utvikle stadig mer effektiv og sikrere teknologi for olje- og gassaktiviteter i utfordrende strøk. Regjeringen har som mål å videreutvikle kompetanse som setter oss bedre i stand til å operere i nordområdene på en bærekraftig måte. Erfaringene fra Nordsjøen og Norskehavet danner et solid fundament for utviklingen av teknologi for de nordlige områdene. Basert på denne kunnskapen, vil videre FoU knyttet til teknologier og løsninger være avgjørende for å sikre bærekraftig leting etter og utbygging av petroleumsforekomster i nordområdene. 

Energisektoren
Klimautfordringene og utvikling mot et lavutslippssamfunn forutsetter satsing på utvikling av teknologi for fornybar energi og effektiv energibruk. Som nasjon har Norge et særskilt ansvar, og samtidig et nasjonalt fortrinn, innen energisektoren. Vår kunnskap og kompetanse vil kunne spille en viktig rolle i arbeidet med å finne løsninger som reduserer utslippene av klimagasser fra produksjon og anvendelse av energi.

Satsingen skal bidra til effektiv utnyttelse av nasjonale energiressurser og skal sikre en effektiv, robust og miljøvennlig kraft- og energiforsyning i Norge. Samtidig skal støtten øke mulighetene for norsk næringsliv og kompetanse til å konkurrere i et internasjonalt marked innenfor fornybare energiløsninger.

CCS
Det er et stort behov for utvikling og demonstrasjon av ny teknologi for fangst og lagring av CO2 knyttet til fossilt basert kraftproduksjon. Ifølge FNs klimapanel må globale utslipp av klimagasser reduseres med minst 50-85 prosent sammenlignet med 2000-nivået innen 2050 for å nå togradersmålet. Samtidig vil fossil energi fortsatt være nødvendig i mange tiår fremover for å møte et økende energibehov som følge av økt velferd i land utenfor OECD. CO2-håndtering vil derfor være et viktig bidrag for å redusere utslipp. Satsing på FoU og demonstrasjon knyttet til CO2-håndtering i Norge vil gi ny kunnskap og bidra til å utvikle mer effektive og billigere løsninger. En slik satsing er nødvendig dersom CO2-håndtering skal kunne utvikles til et effektivt klimavirkemiddel med bred anvendelse globalt.

Viktige aktører og organisering av virkemidler

 

(OED)

 

Nasjonale FoU-strategier: Energi21 og OG21
Strategigruppene OG21 (Olje og gass i det 21. århundre) og Energi21 ble oppnevnt av Olje- og energidepartementet i henholdsvis 2001 og 2008. Oppdraget var å utarbeide nasjonale FoU-strategier for petroleums- og energisektoren som kan være retningsgivende for både næring og myndigheter. Arbeidet ledes av styrer hvor industrien, forskningsmiljøene og virkemiddelapparatet deltar. Samarbeidet legger grunnlaget for en samordnet, effektiv og målrettet forsknings- og teknologiinnsats, der økt engasjement i næringen står sentralt. Olje og energidepartementet legger strategiene til grunn i styringen av departementets bevilgninger til FoU som administreres av Norges forskningsråd. OG21-strategien ble sist revidert i 2010, mens Energi21 ble revidert i 2011.  

Norges forskningsråd

OEDs bevilgninger til FoU innenfor energi- og petroleumssektoren kanaliseres i hovedsak gjennom Norges forskningsråd. Forskningsrådets programmer PETROMAKS 2, ENERGIX, DEMO2000, PETROSAM 2 og CLIMIT, samt ti Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), er de viktigste virkemidlene som OED finansierer. Videre støtter departementet opprettelsen av to nye sentre på petroleumssiden i 2013 – et forsknings- og kompetansesenter for arktiske utfordringer og et forskningssenter innen økt utvinning. Forskningsprogrammene i Forskningsrådet dekker både langsiktig grunnleggende forskning, anvendt forskning til teknologiutvikling inklusive pilotering og mindre demoanlegg samt samfunnsvitenskaplig energi- og petroleumsforskning. I den senere tid har departementet lagt større vekt på langsiktig kompetansebygging i prosjektene som støttes.

Enova
Olje- og energidepartementet er opptatt av å ha en helhetlig satsing på teknologiutvikling. I de tidlige fasene i innovasjonskjeden, der teknologi etableres, er det avgjørende å drive forskning og utvikling. For å hente ut gevinster fra forskningsinnsatsen er det nødvendig å fortsette innsatsen også innen modnings- og markedsintroduksjon av ny energi- og klimateknologi. På energiområdet støtter ENERGIX forskning og mindre piloteringsprosjekter, mens Enova fyller rollen i den siste delen av innovasjonskjeden og skal kunne gi støtte til demonstrasjonsanlegg i full størrelse innenfor energi- og klimateknologi. Blant annet kan de gi støtte til investeringer i fullskala produksjonsteknologier i industrien. Satsingen bygger på Enovas tidligere støtteprogram for demonstrasjon av ny teknologi. Den nye satsingen har som mål å redusere klimagassutslipp og bygge opp under utviklingen av energiomlegging på lang sikt. 

Gassnova
Innenfor FoU knyttet til CO2-håndtering, har Gassnova SF forvaltningsansvaret for støttemidlene til demonstrasjonsprosjektene i CLIMIT-programmet. Den norske stat, ved Gassnova, er også en av eierne av CO2 Technology Centre Mongstad (TCM DA) som ble åpnet i mai 2012. Senteret er bygget for å teste og demonstrere teknologier for fangst av CO2. Regjeringens mål er at teknologisenteret skal være en arena for langsiktig og målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst. 

Norges vassdrags- og energidirektorat
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er også ansvarlig for en del av forskningsaktivitetene innenfor energisektoren. Dette relaterer seg i første rekke til forvaltningsrettet energi- og vassdragsforskning.

Internasjonalt forskningsarbeid
I tillegg til de nasjonale forskningsaktivitetene, deltar Norge og norske forskningsmiljøer aktivt i internasjonalt energi- og petroleumsforskningssamarbeid. Deltakelse i internasjonalt FoU-samarbeid er et viktig supplement til den nasjonale forskningen og skal bidra til å øke kvaliteten og kapasiteten i forskningen. Det skal videre være med på å sikre Norge tilgang til internasjonal kunnskapsproduksjon, styrke næringslivets konkurranseevne og fremme Norge som ledende forsknings- og innovasjonsnasjon innenfor energi- og petroleumsområdet. 

Til toppen