Forvaltningsrettet forskning og utvikling

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for og gjennomfører forvaltningsrettet forskning og utvikling som er relevant for egen virksomhet. Forskningsaktivitetene skal støtte direktoratets oppgaver, og bidra til at NVE utvikler kunnskap som styrker NVEs forvaltningskompetanse.

Aktiviteten inkluderer relevante problemstillinger knyttet til vassdrag, skred, forsyningssikkerhet for energi og økt kunnskap for best mulig kost/nyttevurderinger av energiprosjekter.

Sentrale forskningstemaer innenfor NVE sin forvaltningsrettede forskning inkluderer:

 • Effektiv nettdrift
 • Energitilgangen fra fornybare energikilder for kraft og varme
 • Hva påvirker forbruksutviklingen?
 • Klimaendringers virkninger på energisystemet
 • Hvordan ny teknologi vil påvirke fremtidens distribusjonsnett og markedsløsninger
 • Miljøkonsekvenser ved bygging og drift av energi- og overføringsanlegg
 • Avbøtende tiltak ved energi- og overføringsanlegg
 • Damsikkerhet og risiko for naturkatastrofer
 • Konsekvenser av mer variabel vannføring
 • Utvikling av verktøy for å fastsette betingelser for en miljøbasert vannføring
 • Utvikling av planleggings- og analyseverktøy knyttet til arbeidet med fornybardirektivet og vanndirektivet
 • Flom-, snøskred- og jordskredvarsling, inkludert modellering
 • Hydrologiske modeller, grunnvannskartlegging og arktisk hydrologi
 • Klimaendringer og effekter på hydrologi, kryosfære og sedimenttransport
 • Overvåking og målemetodikk innen hydrologi og glasiologi

NVE deltar og samarbeider også med andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Direktoratet deltar blant annet i flere av programmene til Norges forskningsråd og samarbeider med Energi Norge, IFE, Sintef, Direktoratet for naturforvaltning, Enova SF, NCoE SVALI og Ciens.

Mer informasjon om  NVEs pågående FoU-prosjekter finnes på NVEs nettsider.