Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskning og utvikling i verdensklasse

Energinæringen er i verdenstoppen innen høyteknologi og FoU (Forskning og utvikling).

Teknologi og forskning har vært avgjørende for at olje- og gassindustrien etter 50 år fortsatt er Norges største og viktigste næring. Dette vil også være viktig i de neste tiårene på norsk sokkel.

Petroleumsnæringen er i dag noe helt annet enn hva den var på slutten av 1960-tallet. Ved hjelp av en lang rekke små og store teknologiske revolusjoner er vi i dag i stand til å produsere olje- og gass både mer effektivt og mer skånsomt for miljø og klima.

Teknologi er en forutsetning for å løse både dagens og morgendagens utfordringer.

Konkurranseevnen og innovasjonskraften i petroleumsnæringen har også gitt store positive ringvirkninger og teknologiske bidrag til andre næringer i Norge, deriblant både innen maritime næringer og fornybar energi og helse. Teknologi utviklet på norsk sokkel har også gitt leverandørindustrien i Norge en konkurransefordel internasjonalt.

Gode rammevilkår har gitt selskapene incentiv til å drive forskning og utvikling. Et tett samarbeid mellom oljeselskap, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner har vært en forutsetning for å lykkes i utviklingen av ny teknologi og nye løsninger. I tillegg er det viktig å ta i bruk teknologi som reduserer klimagassutslippene.

Olje- og energidepartementet stimulerer derfor til forskning, utvikling og demonstrasjon gjennom forskningsprogrammer der bedrifter og forskningsinstitusjoner kan søke om støtte til konkrete prosjekter.

Forskningsprogrammene: OG21 og Forkningsrådets programmer

Fornybar energi
Forskning, utvikling og demonstrasjon er viktig for verdiskaping og for en mest mulig effektiv og miljøvennlig utnyttelse av de norske energiressursene.

Ett viktig mål med offentlig støtte til forskning og innovasjon er at det skal utløse prosjekter og teknologisatsinger i næringslivet. Et tett samarbeid mellom akademia, næringsliv og myndigheter er avgjørende for å oppnå resultater. Norge har sterke forskningsmiljøer og en betydelig industriell virksomhet som bygger på utnyttelse av våre energiressurser.

 

Virkemidlene i energiforskningen

Deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid på energiområdet har høy prioritet og er et viktig supplement til den nasjonale forskningen. Et tett og godt samarbeid på tvers av landegrensene bidrar til å løse felles utfordringer, heve det faglige nivået i norske forsknings- og teknologimiljøer, danne kunnskapsgrunnlag og åpne dører for næringslivssamarbeid.

CCS
Norges satsing på fangst, transport og lagring av CO2 omfatter et bredt spekter av aktiviteter, fra forsking og utvikling, til fullskala demonstrasjon og internasjonalt arbeid for å fremme CO2-håndtering.

Fangst, transport og lagring av CO2-utslipp fra forbrenning av fossil energi og industriproduksjon er ifølge FNs klimapanel et sentralt tiltak i arbeidet med å redusere verdens klimagassutslipp. Det finnes flere CO2-håndteringsprosjekter i drift verden over, men det er fortsatt svært kostbart og et stort behov for videreutvikling av teknologiene. Arbeidet med CO2-håndtering handler derfor i stor grad om å utvikle teknologi og bidra til kostnadsreduksjoner.

Energi- og petroleumsforskning

CO2-håndtering

Norskpetroleum.no

EnergifaktaNorge.no

Energifeltet. Grafikk som viser teknologiklynger
Til toppen