EØS-avtalen som rammeverk for energisamarbeidet

Gjennom EØS-avtalen er Norge med i EUs indre energimarked. En rekke av EUs direktiver og forordninger på energiområdet, og tilstøtende områder som klima og forskning, blir innlemmet i EØS-avtalen. Den setter rammevilkårene for samarbeidet på energiområdet.

Energiunionen og tilhørende endringer av energiregelverket i EU berører Norge både fordi EU er vår største handelspartner på energiområdet og fordi regelverket EU utvikler i stor grad tas inn i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

I lys av dette er det viktig at Norge benytter seg av de mulighetene som finnes for å spille inn synspunkter til regelverksutviklingen og bidra med erfaringer. I Olje- og energidepartementets EU/EØS strategi utdyper departementet målsetninger, prioriteringer og oppgaver innenfor dets EU/EØS-arbeid. En hovedmålsetning i arbeidet opp mot EU er å være tidlig ute i prosessen. Dette betyr at man følger nøye med på Kommisjonen, som har initiativretten på lovgivningsområdet.  

Fra det tidspunktet Europaparlamentet og Rådet har vedtatt en rettsakt på energiområdet ser påvirkningsmulighetene fra Norsk side noe annerledes ut. Det første spørsmålet som reiser seg er hvorvidt rettsaken er EØS-relevant, og i tilfelle den er det, i hvilken grad det er behov for tilpasninger i teksten. Disse spørsmålene vurderes av EFTAs arbeidsgruppe for energispørsmål gjennom en prosess med løpende møter med Kommisjonen. For mer om prosessen, se EØS-håndboken kapittel fem.

Deltakelse i EU-programmer

Norge er fullverdig deltaker i EUs forskningsprogram Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, hvor energi og klima er to av syv satsningsområder. For mer informasjon om Horisont 2020 finnes på nettsidene til Norges Forskningsråd, her.

Nasjonale eksperter i Europakommisjonen

Norge har nasjonale eksperter som jobber med energispørsmål i Europakommisjonens generaldirektorat for energi og klima. De nasjonale ekspertene jobber for Kommisjonen, men bidrar også med ekspertise og fagkunnskap fra Norge. Ordningen gir kunnskap om hvordan EU-systemet fungerer, gode kontakter mens eksperten arbeider ute og verdifull EU-kompetanse ved hjemkomst. Mer informasjon om ordningen finnes på EFTA-sekretariatets nettsider.

Organiseringen av EU/EØS-arbeidet med energisaker på norsk side

EØS-gruppen, på departementsnivå, hvor aktuelle EØS-relaterte spørsmål drøftes og arbeidet koordineres.

Energiråden i Brussel, kontaktpunkt i Brussel for oppfølging av aktuelle EU/EØS-spørsmål på energiområdet.

Spesialutvalget for energi (EU/EØS), hvor enkelte fagdepartement er representert og hvor aktuelle rettsakter på området blir drøftet og eventuelt foreslått innlemmet i EØS-avtalen.

Koordineringsutvalget for EU/EØS, hvor samtlige departementer er representert.

EFTAs arbeidsgruppe for energispørsmål, herunder tilhørende møter med Kommisjonen.

Kontaktutvalget for EU/EØS-spørsmål, hvor energiindustrien og interesseorganisasjoner deltar. I tillegg til faste møter anvendes kontaktutvalget ofte som høringsinstans på området.

Energidialogen mellom Norge og EU-Kommisjonen. I denne kontekst avholdes det møter mellom energiministeren og Kommisjonens energikommissær.

Andre nyttige informasjonskilder:

Informasjon om Norges samarbeid med EU er samlet under Europapolitikk.

Europalov, under LovData, er også en nyttig kilde for EØS- og Schengen-relevante rettsakter.