Energimeldingen

Regjeringspartiene varslet i Sundvolden-erklæringen at de ville legge fram en stortingsmelding om energipolitikken. Olje- og energiministeren følger dette opp, og departementet arbeider nå med en melding til Stortinget.

Meld. St. 25 (2015–2016)

Stortingsmelding om energipolitikken: Kraft til endring

Det er 16 år siden det sist ble lagt frem en stortingsmelding om energipolitikken. Siden den gang har energimarkedene nasjonalt og internasjonalt gjennomgått store endringer, og vi står foran nye utfordringer. Regjeringen ønsker derfor å presentere en helhetlig energimelding, hvor energiforsyning, miljø og næringsutvikling sees i sammenheng.

Sikker tilgang på energi er svært viktig for at et moderne samfunn skal fungere. Norge har store energiressurser og god tilgang på fornybar og klimavennlig energi. Denne enerigrikdommen har vært, og er, viktig for velferden i Norge. Regjeringen er opptatt av at våre energiressurser forvaltes til beste for samfunnet og fortsatt legger grunnlag for velferd og verdiskaping. 

Energi er en viktig del av vår hverdag og et gode som mange forutsetter er tilgjengelig til enhver tid. Det krever derimot omhyggelig planlegging og forvaltning for å ivareta en sikker tilgang på dette svært verdifulle godet. Uten tilgang på energi, vil alt fra oppvarming av boliger, kommunikasjonsløsninger og arbeidsplasser være utilgjengelige.

Samtidig er det også klart at utbygging av energiløsninger krever areal og kan komme i konflikt med andre viktige miljø- og samfunnshensyn. Energipolitikken handler derfor om balanse. Regjeringen ønsker å fremme en stortingsmelding om energipolitikken som gir en balansert avveiing av de ulike hensynene når det gjelder miljø, næringsutvikling og forsyning av energi

Hva er en stortingsmelding?

En stortingsmelding er en orientering fra regjeringen til Stortinget om ulike saker som regjeringen ønsker å få drøftet i Stortinget.

Olje- og energiminister Tord Lien ønsker innspill til arbeidet med energimeldingen.

Arbeidet med meldingen startet med et innspillsmøte 3. mars 2014. Møtet hadde bred deltakelse fra ulike deler av energisektoren og interesseorganisasjoner. Vi er opptatt av en fortsatt tett og god dialog og ønsker derfor innspill til arbeidet med energimeldingen.

Innspill kan sendes til energimeldingen@oed.dep.no.

Vi vil publisere alle skriftlige innspill vi mottar, les innspillene her. 

 

Oppstartsmøte 3. mars 2014

Innspillsmøtet 3. mars markerte startskuddet for arbeidet med stortingsmeldingen som ble varslet i regjeringserklæringen, og i den anledning fikk en rekke sentrale organisasjoner og interessenter komme med sine innspill. Les mer om innspillsmøtet og se innlegg fra organisasjonene som deltok her.

Bilder fra innspillsmøte 3.mars 2014Bilder fra innspillsmøte 3. mars 2014

Relaterte saker

 

Energiutredningen

I mars 2011 ble det nedsatt et utvalg som skulle utrede energi- og kraftbalansen mot 2030 og 2050. Formålet med arbeidet var å skape en bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken. Utavlgets rapport ”Energiutredningen – Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø” (NOU 2012:9).

 

Fakta 2013 - Energi- og vannressurser i Norge

Faktaheftet gir en samlet fremstilling av hovedtrekk ved produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge. Rammeverket som regulerer energiforsyningen gjennomgås, og det gis en oversikt over de viktigste lovene som setter rammene for forvaltningen.