Elsertifikatordningen

Ordningen med elsertifikater er en felles norsk-svensk støtteordning som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge og Sverige. Samlet mål for ny fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 28,4 TWh i år 2020. 28,4 TWh tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger. Norge er ansvarlig for å finansiere 13,2 TWh og Sverige 15,2 TWh av utbyggingsmålet, uavhengig av hvor produksjonen kommer. Sverige har i tillegg forlenget det felles elsertifikatsystemet med et mål på 18 TWh i 2030. Elsertifikater blir også omtalt som grønne sertifikater.

Elsertifikater 

Ordningen med elsertifikater er en felles norsk-svensk støtteordning som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge og Sverige. Samlet mål for ny fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 28,4 TWh i år 2020. 28,4 TWh tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger. Norge er ansvarlig for å finansiere 13,2 TWh og Sverige 15,2 TWh av utbyggingsmålet, uavhengig av hvor produksjonen kommer. Den felles norsk-svenske elsertifikatordningen hadde oppstart 1. januar 2012. Produsenter i Norge må begynne å produsere kraft innen utgangen av 2021 for å kunne få elsertifikater.

Våren 2017 ble det inngått en endringsavtale som legger til rette for at Sverige kan forlenge det felles elsertifikatsystemet og innføre et mål om ny fornybar elproduksjon på 18 TWh i 2030. Systemet vil med dette vare ut 2045. Målet i 2030 finansieres av Sverige. 

Kontrollstasjoner

Det er tett samarbeid mellom myndigheter i Norge og Sverige om forvaltningen av elsertifikatsystemet. Beslutninger som berører vesentlige rammebetingelser for elsertifikatmarkedet skal fortrinnsvis gjøres ved planlagte kontrollstasjoner. En kontrollstasjon innebærer drøftelser mellom Norge og Sverige om behov for endringer eller justeringer i regelverket om elsertifikater.

I tråd med avtalen mellom de to landene gjennomførte norske og svenske myndigheter den første kontrollstasjonen innen utgangen av 2015. Lov- og forskriftsendringer som følge av den første kontrollstasjonsprosessen trådte i kraft 1. januar 2016.

Lov- og forskriftsendringer som følge av andre kontrollstasjon trer i kraft 1. januar 2018.

Mer om elsertifikatordningen

Hvem kan få elsertifikater?
Kraftprodusenter som bygger ut ny fornybar kraftproduksjon får tildelt elsertifikater. Kraftprodusentene får tildelt elsertifikater i inntil 15 år. Disse får ett elsertifikat per megawattime (MWh) elektrisitet som produseres. Elsertifikatordningen er teknologinøytral, dvs. at ordningen er lik for all ny kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som for eksempel vann, vind og bio.

Kraftprodusenter som får tildelt elsertifikater kan selge disse. På denne måten får kraftprodusenter som etablerer ny fornybar kraftproduksjon en inntekt gjennom salg av elsertifikater, i tillegg til den inntekten de får gjennom salg av strøm. Elsertifikatene skal på denne måten bidra til å gjøre det lønnsomt å bygge ut ny fornybar kraftproduksjon. Elsertifikatordningen er en markedsbasert støtteordning. Prisen på elsertifikater bestemmes av tilbud og etterspørsel i elsertifikatmarkedet, altså de som kjøper og selger elsertifikater.

Hvem må kjøpe elsertifikater?
Alle kraftleverandører og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse må kjøpe elsertifikater. Kraftleverandørene kjøper elsertifikater på vegne av sine kunder. Hvor mange elsertifikater disse må kjøpe bestemmes av den årlige elsertifikatplikten. Elsertifikatplikten er gitt som en andel av kraftforbruket  – 3 prosent i 2012, 4,9 prosent i 2013 og 6,9 prosent i 2014. Andelen øker frem mot 2020 til om lag 18 prosent, før den reduseres mot 2035 og ordningen avsluttes. Alle sluttbrukere som betaler elavgift er med på å betale for elsertifikatordningen. Husholdningene er på denne måten med å bidra til fornybarutbyggingen gjennom strømregningen.

 
NVE forvalter elsertifikatordningen
NVE er ansvarlig for å forvalte og føre tilsyn med elsertifikatordningen.  Mer informasjon om elsertifikatordningen og siste nytt om ordningen finnes på NVEs nettsider.

Statnett drifter det elektroniske elsertifikatregisteret
Elsertifikatene eksisterer kun i et elektronisk register. Statnett er ansvarlig for driften av det elektroniske elsertifikatregisteret i Norge (NECS). I elsertifikatregisteret finnes bl.a. oversikt over hvor mange elsertifikater som er utstedt.  

Relevante dokumenter:

Avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater

Lov om elsertifikater

Forskrift om elsertifikater

Endringsavtale av 8. april 2015

Endringsavtale av 5. mai 2017