Energibruk, energiomlegging og effektivisering

Norsk energibruk har ligget ganske stabilt siden 1990, blant annet på grunn av politiske virkemidler for å begrense energibruken.

Norsk energibruk per innbygger ligger omtrent på nivå med våre naboland, men sammenliknet med resten av Norden og Europa bruker vi en høyere andel elektrisitet. Dette skyldes at vi bruker mye elektrisk energi til oppvarming om vinteren, og at vi har mye kraftintensiv industri. Industrien bruker i stor grad fornybar elektrisitet som energikilde, og norsk innenlandsk stasjonær energibruk gir derfor mindre klimagassutslipp enn andre OECD-land [1]. 

Innenlandsk sluttbruk av energi i Norge i 2020 var om lag 212 terrawattimer (TWh) [2]. En gjennomsnittlig norsk husholdning bruker ca. 16 000 kilowattimer (kWh) i året. Den samlede energibruken i Norge økte frem til slutten av 1990-tallet og har deretter flatet ut. Den sterkeste veksten siden 1990 har funnet sted innen veitransport, men økt bruk av elbiler har bidratt til en nedgang i energibruk i veitransport de siste årene. Industrien hadde en nedgang i energibruk etter finanskrisen i 2008. Energibruken økte imidlertid i årene etter, men har stabilisert seg på et noe lavere nivå enn før 2008. Andre sektorer har gjennomgående holdt et stabilt nivå.

Ved siden av elektrisitet inngår energibærere som biomasse, olje og naturgass i den norske energibruken. I husholdninger og næringsvirksomhet benyttes fjernvarme og biomasse til oppvarming av bygninger og tappevann. Energien kan transporteres i rør som fjernvarme, produseres på stedet i lokale varmesentraler eller i kaminer for eneboliger. I industrien benyttes blant annet biomasse, olje og naturgass til ulike prosesser som krever varme.

Virkemidler for å begrense energibruken har vært en del av den norske energipolitikken over lang tid. Eksempler på dette er energikrav i bygg og produkter, støtte- og låneordningene gjennom Enova og Husbanken, samt energirelaterte avgifter og informasjonsvirksomhet. Det er satt nasjonale mål om å forbedre energiintensiteten med 30 prosent [3], og å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh, innen 2030.

Se Enovas nettsider for råd, støtte og veiledning om energitiltak i bedrifter og husholdninger.

 


[1] Innenlandsk stasjonær energibruk omfatter ikke offshoreaktivitet og transportsektoren. Det er denne energibruken Olje-og energidepartementet har ansvar for.

[2] En TWh utgjør en milliard kWh.

[3] Energiintensiteten (energibruk/BNP) sier noe om hvor mye verdiskapning vi får ut av energien vi bruker.