Havenergilova

Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) legger det juridiske grunnlaget for forvaltningen av fornybar energiproduksjon til havs.

Loven gjelder på norsk sjøterritorium utenfor grunnlinjen og på kontinentalsokkelen, men bestemmelser i loven kan også gjøres gjeldende i indre farvann. Loven slår fast at retten til å utnytte fornybare energiressurser til havs tilhører staten.

Etablering av anlegg for produksjon, omforming eller overføring av kraft i lovens virkeområde krever konsesjon. Hovedregelen for etablering av anlegg for kraftproduksjon til havs er at dette først kan omsøkes etter en forutgående konsekvensutredning i statlig regi, med etterfølgende vedtak fra Kongen i statsråd om åpning av områder for konsesjonssøknader. Unntak fra denne hovedregelen kan imidlertid gjøres for tidsmessig avgrensede pilotprosjekt eller tilsvarende.

Havenergilovforskriften ble fastsatt 12. juni 2020 ved kongelig resolusjon, og trådte i kraft fra 1. januar 2021. Forskriften utdyper havenergiloven og regulerer konsesjonsprosessen nærmere.

For å beskrive konsesjonsprosessen for vindkraftverk til havs ytterligere, har regjeringen foreslått en veileder. Den beskriver arealtildeling, konsesjonsprosessen og utforming av søknader om anleggskonsesjon for å bygge og drive vindkraftverk til havs. Veilederen må leses i sammenheng med lov og forskrift. 

Lenker: 

Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

Forskrift til havenergilova (havenergilovforskrifta)

Kongeleg resolusjon for fastsetjing av forskrift til havenergilova

Kongeleg resolusjon for opning av områda