Oppbygning av energiforvaltningen

Stortinget setter de politiske rammene for energi og vannressursforvaltningen i Norge. Regjeringen har den utøvende myndighet, og utfører denne ved hjelp av ulike departementer.

  • Olje- og energidepartementet har det overordnede forvaltningsmessige ansvaret.
  • Klima og miljødepartementet har ansvar for det ytre miljøet og planlovgivningen og eieransvaret for Enova.
  • Finansdepartementet har ansvar for kraftverksbeskatningen, ulike avgifter på energi og statens utgifter.
  • Nærings- og fikseridepartementet har eieransvaret for Statkraft SF.

Olje- og energidepartementet
Olje- og energidepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av energi- og vannressursene i Norge. Det er departementets oppgave å passe på at forvaltningen utføres etter de retningslinjene Stortinget og regjeringen gir. Som sekretariat for den politiske ledelse vil departementets mål utvikle seg med regjeringens energipolitiske målsetninger, som blant annet er gjengitt i aktuelle meldinger og proposisjoner til Stortinget.

Departementets avdeling for energi- og vannressursforvaltning har eieransvaret for statsforetakene Enova SF og Statnett SF.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE, som er underlagt Olje- og energidepartementet, har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene, og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har videre ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta de statlige forvaltningsoppgavene innen flom- og skredforebygging. NVE er engasjert i forskning og utvikling, internasjonalt utviklingssamarbeid og er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

Enova SF
Enova er et statsforetak som forvalter midlene i Energifondet. Enova skal fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, og utvikling av energi- og klimateknologi.

Enova SF ble etablert i 2001 for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Fra 1.5.18 er eierskapet overført til Klima- og miljødepartementet.

Se nærmere omtale av Enovas virksomhet under artikkelen om energibruk.

Statnett SF
Statnett er statsforetaket som har ansvar for å bygge og drive det sentrale strømnettet. Foretaket er operatør for hele sentralnettet og eier i overkant av 90 prosent av sentralnettet. Statnett har systemansvaret på kort og lang sikt, noe som innebærer ansvar for å sikre momentan kraftbalanse og legge til rette for tilfredsstillende leveringskvalitet i alle deler av landet. Les mer om strømnettet her.

Norges forskningsråd
Norges forskningsråd er underlagt Kunnskapsdepartementet og har blant annet ansvar for å forvalte departementets bevilgninger til energiforskning. Olje- og energidepartementet er det klart største finansierende departement av forskning og utviking på energiområdet gjennom Forskningsrådets programmer.

For en nærmere beskrivelse av rammeverket se www.energifaktanorge.no.