Leverandørindustrien

Leverandørindustrien er Norges nest største næring målt i omsetning (etter salget av olje og gass) og består av flere enn 1 250 selskaper. Industrien har utviklet seg gjennom mer enn 40 år med petroleumsvirksomhet i Norge og er i dag en høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig industri. Ifølge en analyse utført av Rystad Energy, omsatte den norskbaserte leverandørindustrien for 527 milliarder kroner i 2014, hvorav nesten 40 % i internasjonale markeder.

Bredden i industrien

Leverandørindustrien består i dag av flere enn 1 250 selskaper i hele verdikjeden: fra seismikk, ingeniørarbeid og boreriggsutstyr, via ventiler, muttere og slanger til verftsindustri, avanserte offshore supply- og servicefartøy samt undervannsteknologi.

Mangfoldet i norsk leverandørindustri – skisse av et felt i utbygging og drift

Leverandørindustrien er representert i hele landet. Stavanger-regionen sysselsetter flest og selskapene tilbyr et bredt spekter av varer og tjenester. Ellers i landet ser man typisk flere selskaper innenfor geografisk avgrensede områder og innen samme segment, såkalte klynger.

I Oslo og Akershus finner man et veletablert ingeniørmiljø sammen med et bredt spekter av kunnskapsbaserte tjenester til petroleumsvirksomheten og en konsentrasjon av seismikkselskaper. Trondheim står på sin side sterkt i forsknings- og utdanningssammenheng, mens Bergensregionen har blitt et senter for vedlikehold av plattformer og undervannsutstyr. I Buskerud, spesielt på Kongsberg, har det over tid utviklet seg et sterkt miljø knyttet til subsea-teknologi, automasjon og dynamisk posisjoneringsutstyr. Sørlandet bidrar med verdensledende selskaper innen boreteknologi og nordvestlandet med en maritim klynge som representerer et komplett skipsbyggings- og skipsutstyrsnettverk for blant annet avanserte offshorefartøy.

Den spesialiserte og teknologiintensive leverandørindustrien bidrar til en kunnskapsbase som er relevant også for andre deler av samfunnet. Det er i dag mange eksempler på at teknologi fra petroleumsindustrien anvendes på andre områder enn det den opprinnelig var utviklet for.

Internasjonal suksess

Av en totalomsetning i den norskbaserte leverandørindustrien på 527 milliarder kroner i 2014, kommer omkring 37 prosent fra internasjonale markeder. Dette tilsvarer om lag 195 milliarder kroner. Det siste tiåret har veksten fra internasjonale markeder vært den prosentvis største. Topside- og prosessutstyr er segmentet med størst omsetning internasjonalt. Nest størst er segmentet undervannsutstyr og -installasjon, etterfulgt av transport og logistikk (offshore service-fartøy). 

De fem viktigste markedene målt i omsetning var i 2014 Sør-Korea, Storbritannia, Brasil, USA og Australia. Viktigheten av Sør-Korea skyldes store leveranser til koreanske verft, i hovedsak borepakker og annet utstyr til plattformdekk. Omsetningen i Storbritannia er spredt på de fleste produktsegment, mens Brasil er preget av høy omsetning i relativt få segment: rigg- og boretjenester, transport og logistikk (i hovedsak utleie av skip) og undervannsutstyr og -installasjon.

I 1997 etablerte myndighetene og industrien stiftelsen INTSOK med det mål å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskapning og sysselsetting i norsk olje- og gassindustri. INTSOK er myndighetens viktigste virkemiddel for å fremme den norsk olje- og gassindustrien internasjonalt.

Tallet på sysselsatte, stor geografisk utbredelse nasjonalt og en plass i den internasjonale eliteserien for petroleumsrettede leveranser, er gode bevis på at den langsiktige satsningen på å bygge opp en sterk norskbasert leverandørindustri, har båret frukter. I sum tyder dette også på at petroleumsloven følges: Ressursene på sokkelen skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunnet til gode, blant annet gjennom å sikre sysselsetting og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling.

Les mer om leverandørindustrien på www.norskpetroleum.no