Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rettssak om tariffer i Gassled

Gassled er et interessentskap som eier størstedelen av gasstransportsystemet tilknyttet norsk kontinentalsokkel. Gasstransportsystemet består av rørledninger, plattformer, prosessanlegg på land og mottaksterminaler i utlandet. Systemet blir brukt av alle som har behov for transport av norsk gass.

Gassled

Staten har, i henhold til petroleumsloven, eiendomsrett til petroleumsressursene og eksklusiv rett til ressursforvaltning. Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Gjennom konsesjonssystemet gir staten tillatelser til å drive petroleumsvirksomhet, herunder tillatelser til anlegg og drift av gasstransportsystemer.

Gassled er et interessentskap som eier størstedelen av gasstransportsystemet tilknyttet norsk kontinentalsokkel. Gasstransportsystemet består av rørledninger, plattformer, prosessanlegg på land og mottaksterminaler i utlandet. Systemet blir brukt av alle som har behov for transport av norsk gass.

Gassled ble etablert i 2003 ved en sammenslåing av flere separate transportsystemer, og drives på grunnlag av tillatelser etter petroleumsloven § 4-3 eller tidligere tilsvarende bestemmelse, på nærmere fastsatte vilkår og underlagt statens styringsrett. 

Tariffene i alle enkeltsystemene etablert etter 1987 er fastsatt for å gi en realavkastning på om lag 7 prosent før skatt (med en høyere avkastning for det eldre Statpipe-systemet) på investert kapital. Siden 2003 har tariffene vært fastsatt i en egen tarifforskrift, hjemlet i petroleumsloven § 10-18 første ledd, petroleumsloven § 4-8 og petroleumsforskriften § 70. Endringsforskriften er – i likhet med den opprinnelige tarifforskriften og alle senere endringer – også hjemlet i disse bestemmelsene.

Tariffsaken

Fire selskaper som har eierandeler i Gassled; Njord Gas Infrastructure AS, Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS og Infragas Norge AS, har anlagt rettssak mot staten ved Olje- og energidepartementet med krav om at forskrift av 26. juni 2013 om endring i forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger («endringsforskriften») er ugyldig, og at staten er erstatningspliktig. Staten krever frifinnelse.

Prisen (tariffen) for transport av gass i Gassled har siden 2003 vært fastsatt i en egen tarifforskrift.

Endringsforskriften er en endring i tarifforskriften, og fastsetter nye, lavere tariffer for transport av gass i Gassled. De nye tariffene gjelder kun for nye transportavtaler (kapasitetsreservasjoner) som inngås etter endringsforskriftens ikrafttredelse, og kun for transport fra 1. oktober 2016. Transportavtaler inngått før endringsforskriftens ikrafttredelse berøres ikke av vedtaket. For gasstransport i henhold til disse avtalene skal det fortsatt betales tidligere tariff for den reserverte kapasiteten.

Tariffene for gasstransport har vært gjenstand for myndighetsregulering helt siden petroleumsvirksomheten startet i Norge. Siden midten av 1980-tallet har det i alle tillatelser vært lagt til grunn at investeringer i gassinfrastruktur skal gi om lag 7 prosent realavkastning før skatt, og fra 2003 har tariffene vært fastsatt i en egen tarifforskrift. Formålet med reguleringen har hele tiden vært å sikre at vilkårene for transport samsvarer med grunnleggende ressursforvaltningshensyn, og at fortjenesten først og fremst skal tas ut på feltene. Formålet med endringsforskriften er å fremme best mulig ressursforvaltning i samsvar med petroleumslovens formål.

Tariffnivået i Gassled er relevant for alle beslutninger som kan påvirke gassproduksjonen fra felt som er, eller funn som kan bli, tilknyttet Gassled. Dette gjelder både for gassfelt og oljefelt som inneholder gass, og gjelder beslutninger i alle faser av petroleumsvirksomheten; leting, utbygging, drift og haleproduksjon. Utviklingen på norsk sokkel tilsier at tariffene i Gassled vil få økende betydning for ressursforvaltningen, blant annet for funn i områder lenger nord på sokkelen og for funn i nærheten av eksisterende infrastruktur. Nye, lavere tariffer gir lavere kostnader og bidrar til utvinning av en større del av samfunnsøkonomiske lønnsomme petroleumsressursene.

Investeringene i Gassled vil gi rimelig avkastning og betydelige tilleggsinntekter frem til konsesjonsperiodens utløp i 2028. Det er beregnet at Gassled fra 2013 og frem til 2028 vil motta kapitaltariffinntekter i størrelsesorden 122 milliarder kroner. I tillegg får Gassled fulle kapitalinntekter gjennom tariffelementet knytte til opprettholdelse av systemet samt full dekning for alle driftskostnader. Hvis departementet ikke hadde benyttet sin kompetanse etter loven til å fastsette nye tariffer, ville potensielle tariffinntekter, for nye volumer som kvalifiserte til gasstransport på vedtakstidspunktet, vært om lag 14,7 milliarder kroner høyere (nåverdi, 2012-kroner). For saksøkerne, som har om lag 44 prosent deltakerandel i Gassled, utgjør denne differansen om lag 6,5 milliarder kroner. Dette utgjør om lag 11 prosent av saksøkernes samlede kapitaltariffinntekter.

En nærmere redegjørelse for endringsforskriften og informasjon om høringsprosessen finnes på departementets høringsside:

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---endringer-i-forskrift-om-fastse/id712041/

Til toppen