Leverandørindustrien

Leverandørindustrien er Norges nest største næring målt i omsetning (etter salget av olje og gass) og består av flere enn 1 250 selskaper. Industrien har utviklet seg gjennom mer enn 40 år med petroleumsvirksomhet i Norge og er i dag en høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig industri. Ifølge en analyse utført av Rystad Energy, omsatte den norskbaserte leverandørindustrien for 527 milliarder kroner i 2014, hvorav nesten 40 % i internasjonale markeder.

Leverandørindustrien består i dag av flere enn 1 250 selskaper i hele verdikjeden: fra seismikk, ingeniørarbeid og boreriggsutstyr, via ventiler, muttere og slanger til verftsindustri, avanserte offshore supply- og servicefartøy samt undervannsteknologi.

Mangfoldet i norsk leverandørindustri – skisse av et felt i utbygging og drift


Utfordrende markedssituasjon

Bedriftene som leverer teknologi og tjenester til oljeselskapene nasjonalt og internasjonalt opplever for tiden store utfordringer. Siden sommeren 2014 har oljeprisen. Oljeselskapene har redusert investeringene betydelig, og utsetter eller kansellerer prosjekter. Leverandørindustrien "spiser" dermed av stadig reduserte ordrereserver, og må tilpasse egen kapasitet. Det har igjen ført til mange oppsigelser og permitteringer.

Norges utgangspunkt som industri- og shippingnasjon er en av faktorene som kan forklare fremveksten av en teknologisk verdensledende leverandørindustri. Tøffe værforhold i Nordsjøen, et strengt regelverk og krevende operatørselskap på sokkelen er andre. På mange måter har norsk sokkel fungert som et ”laboratorium” der aktørene har vært nødt til å løse teknologiske utfordringer for å kunne utvinne petroleumsressursene.

Det er en viktig forutsetning for konkurransekraften til norskbasert leverandørindustri at ressurspotensialet på sokkelen utnyttes. Norsk sokkel er i dag et av verdens største offshoremarked. Dette gir  leverandøren et stort hjemmemarked og danner grunnlag for sysselsetting i alle landets 19 fylker.

Av de henimot 117 000 direkte sysselsatte i den petroleumsspesifikke leverandørindustrien, har om lag 26 000 fast arbeidssted offshore. Til sammenlikning sysselsetter operatørselskapene i Norge omkring 28 000 personer (Eirik Vatne, SNF 03/16).

Bredden i industrien
Leverandørindustrien er representert i hele landet. Stavanger-regionen sysselsetter flest og selskapene tilbyr et bredt spekter av varer og tjenester. Ellers i landet ser man typisk flere selskaper innenfor geografisk avgrensede områder og innen samme segment, såkalte klynger.

I Oslo og Akershus finner man et veletablert ingeniørmiljø sammen med et bredt spekter av kunnskapsbaserte tjenester til petroleumsvirksomheten og en konsentrasjon av seismikkselskaper. Trondheim står på sin side sterkt i forsknings- og utdanningssammenheng, mens Bergensregionen har blitt et senter for vedlikehold av plattformer og undervannsutstyr. I Buskerud, spesielt på Kongsberg, har det over tid utviklet seg et sterkt miljø knyttet til subsea-teknologi, automasjon og dynamisk posisjoneringsutstyr. Sørlandet bidrar med verdensledende selskaper innen boreteknologi og nordvestlandet med en maritim klynge som representerer et komplett skipsbyggings- og skipsutstyrsnettverk for blant annet avanserte offshorefartøy.

Den spesialiserte og teknologiintensive leverandørindustrien bidrar til en kunnskapsbase som er relevant også for andre deler av samfunnet. Det er i dag mange eksempler på at teknologi fra petroleumsindustrien anvendes på andre områder enn det den opprinnelig var utviklet for.

Internasjonal suksess

Av en totalomsetning i den norskbaserte leverandørindustrien på 527 milliarder kroner i 2014, kommer omkring 37 prosent fra internasjonale markeder. Dette tilsvarer om lag 195 milliarder kroner. 2014 markerer en foreløpig topp i omsetning. Gitt de krevende tidene bransjen nå er inne i og betydelig redusert oppdragsmengde for leverandørindustrien, forventes omsetningen for 2015 derfor å bli lavere.

Det siste tiåret har veksten fra internasjonale markeder vært den prosentvis største. Topside- og prosessutstyr (inkl. utstyr til borerigger) er segmentet med størst omsetning internasjonalt. Nest størst er segmentet undervannsutstyr og -installasjon, etterfulgt av transport og logistikk (offshore service-fartøy). 

De fem viktigste markedene (se rapporten Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper) målt i omsetning var i 2014 Sør-Korea, Storbritannia, Brasil, USA og Australia. Viktigheten av Sør-Korea skyldes store leveranser til koreanske verft, i hovedsak borepakker og annet utstyr til plattformdekk og rigger. Omsetningen i Storbritannia er spredt på de fleste produktsegment, mens Brasil er preget av høy omsetning i relativt få segment: rigg- og boretjenester, transport og logistikk (i hovedsak utleie av skip) og undervannsutstyr og -installasjon.

I 1997 etablerte myndighetene og industrien stiftelsen INTSOK med det mål å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskapning og sysselsetting i norsk olje- og gassindustri. INTSOK er myndighetens viktigste virkemiddel for å fremme den norsk olje- og gassindustrien internasjonalt.

Tallet på sysselsatte, stor geografisk utbredelse nasjonalt og en plass i den internasjonale eliteserien for petroleumsrettede leveranser, er gode bevis på at den langsiktige satsningen på å bygge opp en sterk norskbasert leverandørindustri, har båret frukter. I sum tyder dette også på at petroleumsloven følges: Ressursene på sokkelen skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunnet til gode, blant annet gjennom å sikre sysselsetting og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling.

Les mer om leverandørindustrien på www.norskpetroleum.no