Forsiden

Leverandørindustrien

Norges store ressurser både innen olje- og gass og fornybar energi har dannet grunnlaget for en leverandørindustri med sysselsetting over hele landet. De pågående endringene i energimarkedene skaper nye muligheter for leverandørindustrien, både i Norge og i internasjonale markeder.

Norske energiressurser skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunnet til gode, blant annet gjennom fortsatt å sikre sysselsetting og verdiskaping over hele landet ved å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling.

Leverandørindustrien til petroleumssektoren har utviklet seg sterkt gjennom mer enn 50 år med petroleumsvirksomhet i Norge og er i dag en høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig industri. I dag er denne leverandørindustrien Norges nest største næring målt i omsetning (etter salget av olje og gass) og består i overkant av 1000 selskaper.  Ifølge en analyse utført av Rystad Energy, omsatte den norskbaserte leverandørindustrien for 397 milliarder kroner i 2019, derav ca 30 % i internasjonale markeder.

Med en omsetning på 397 milliarder kroner i 2019 er leverandørindustrien Norges nest største næring (etter produksjon og salg av olje og gass).

 

Norsk sokkel - et laboratorium for utvikling av ny teknologi

Norges gode utgangspunkt som industri- og maritim nasjon forklare fremveksten av en teknologisk verdensledende leverandørindustri. Tøffe værforhold i Nordsjøen, et strengt regelverk og krevende operatørselskap på sokkelen er andre. På mange måter har norsk sokkel fungert som et laboratorium der aktørene har vært nødt til å løse teknologiske utfordringer for å kunne utvinne petroleumsressursene.

Norsk sokkel er i dag et av verdens største offshoremarked. Dette gir leverandørindustrien et stort hjemmemarked og danner grunnlag for sysselsetting i alle landets fylker.

Av de henimot 160 000 sysselsatte i den petroleumsspesifikke leverandørindustrien, sysselsetter operatørselskapene i Norge omkring 28 000 personer. I tillegg anslås sysselsettingseffektene fra næringens eksport i 2019 til å tilsvare ca. 50 000 personer.

Bredden i industrien 
Leverandørindustrien er representert i hele landet. Stavanger-regionen sysselsetter flest og tilbyr et bredt spekter av varer og tjenester. Ellers i landet ser man typisk flere selskaper innenfor geografisk avgrensede områder og innen samme segment, såkalte klynger. I Oslo og Akershus finner man et veletablert ingeniørmiljø sammen med et bredt spekter av kunnskapsbaserte tjenester til petroleumsvirksomheten og en konsentrasjon av seismikkselskaper. Trondheim står på sin side sterkt i forsknings- og utdanningssammenheng, mens Bergensregionen har blitt et senter for vedlikehold av plattformer og undervannsutstyr. I Buskerud, spesielt på Kongsberg, har det over tid utviklet seg et sterkt miljø knyttet til subsea-teknologi, automasjon og dynamisk posisjoneringsutstyr. Sørlandet bidrar med verdensledende selskaper innen boreteknologi og Nord-Vestlandet med en maritim klynge som representerer et komplett skipsbyggings- og skipsutstyrsnettverk for blant annet avanserte offshorefartøy.

Den spesialiserte og teknologiintensive leverandørindustrien bidrar til en kunnskapsbase som er relevant også for andre deler av samfunnet. Det er i dag mange eksempler på at teknologi fra petroleumsindustrien anvendes på andre områder enn det den opprinnelig var utviklet for.

Internasjonal suksess
Av en totalomsetning i den norskbaserte petroleumsrettede leverandørindustrien på 397milliarder kroner i 2019, kommer omkring 30 prosent fra internasjonale markeder. Dette tilsvarer om lag 120 milliarder kroner (Rystad Energi, Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper, oktober 2020).

Topside- og prosessutstyr (inkl. utstyr til borerigger) er segmentet med størst omsetning internasjonalt. Nest størst er segmentet operasjonelle og profesjonelle tjenester etterfulgt av undervannsutstyr og -installasjon.

De fem største markedene (se rapporten Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper) målt i omsetning var i 2019 Storbritannia, USA og Brasil.  Verftsnasjonene Singapore og Sør-Korea er viktige markeder innen borepakker og annet utstyr til plattformdekk og rigger.

Leverandørindustrien til petroleumsnæringen har i flere år vært i omstilling som følge av endringer i markedet, først etter oljeprisfallet i 2014 og nå med koronapandemien. Økt klimafokus med stor vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger er en annen viktig driver.

Olje- og gass virksomheten vil fortsette å være fundamentet for leverandørindustrien i mange år fremover, mens fornybarnæringen og tilknyttede næringer gir store fremtidige tilleggsmuligheter.

Den petroleumsrettede leverandørindustrien har i flere år sett et stort potensial innen fornybarnæringene, og særlig havvind som har mange fellestrekk med petroleumsvirksomheten offshore.  

Fornybarnæringen og tilknyttede næringer

Energinæringen på land omtales ofte også som fornybarnæringen, eller kraftsektoren. Her inngår sektorene vannkraft, vindkraft (landbasert og havbasert), solenergi og bioenergi. I tillegg er også kraftnett og kraftmarked/-salg viktige tilknyttede næringer, og er del av hele verdikjeden, fra kraftproduksjon til -forbruk.

Den norskbaserte fornybarnæringen hadde en rekordhøy omsetning i 2019 med en total omsetning på 45,1 milliarder kroner, ifølge en studie utført av Multiconsult på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, Eksportkreditt og Norwegian Energy Partners (NORWEP). Dette var en vekst på nesten 30 prosent fra 35,2 milliarder kroner i 2018. Alle sektorene økte den totale omsetningen i 2019. Den nasjonale omsetningen (omsetning fra salg til kunder i Norge) var 25,9 milliarder kroner i 2019 (opp nesten 30 prosent fra 20,5 milliarder kroner i 2018). Eksportomsetning og internasjonal omsetning utgjorde til sammen 19,2 milliarder kroner.  Omsetningen i fornybarnæringen er lavere enn den petroleumsrettede industrien, men dette er en næring i rask vekst internasjonalt. 

Antall sysselsatte innen den norske fornybarnæringen var 14 447 årsverk i 2019. Alle sektorene har holdt seg relativt stabile.  Vannkraftsektoren fortsatte å være den som sysselsetter flest med 52 pst., etterfulgt av havbasert vindkraft 17 pst., landbasert vindkraft og solenergi (13 pst. hver) og til slutt bioenergi (5 pst.).[1] Denne næringen er derfor viktig for sysselsetting, over hele landet.

Nært tilknyttede næringer er kraftnett, hvor den nasjonale omsetningen var 10,5 mrd. kroner for kraftnettsektoren i 2019, opp rundt 20 prosent fra 2018. Det er utstyrsleveranse og utbygging som utgjør de største segmentene (til sammen rundt 90 prosent). Den internasjonale omsetningen var 4,1 milliarder kroner, hvorav 70 prosent var eksportomsetning. Over halvparten av internasjonal omsetning kommer fra utstyrsleveranser. Antall sysselsatte var rundt 11 800 årsverk i kraftnettsektoren. Nivået har holdt seg stabilt siden 2018. Dette inkluderer alle segmenter, også sysselsatte knyttet til distribusjon og transmisjon.

Kraftmarkedet skilles mellom kraftleverandører som selger strøm til sluttbruker, og rådgivere inkludert andre tjenesteleverandører. Sistnevnte gruppe omfatter selskaper med primæraktivitet innen kraftmegling, krafthandel, med mer.  Verdien av tjenester fra rådgivere og andre tjenesteleverandører i kraftmarkedet i 2019 var på ca. 1,5 mrd kr (Kraftleverandørene sysselsatte ca. 1 400 årsverk knyttet til salg av kraft til sluttbruker. I tillegg var i underkant av 500 årsverk knyttet til rådgivning og andre tjenester.

Eksport og internasjonalisering

Eksport varer og tjenester fra de norskbaserte energinæringene er viktig for sysselsetting og verdiskaping i Norge, og myndighetene har derfor bidratt med flere eksportrettede virkemidler slik at de norskbaserte energinæringene, både innen petroleums- og fornybarnæringen, skal hevde seg i internasjonale markeder. For energinæringene er Norwegian Energy Partners (NORWEP) regjeringens viktigste virkemiddel.

NORWEP  myndighetenes viktigste virkemiddel for internasjonalisering av de norskbaserte energinæringene

Stiftelsen Norwegian Energy Partners (NORWEP) er et vellykket offentlig-privat partnerskap og ble etablert av norske myndigheter ved UD, NFD og OED, samt Rederiforbundet, NOROG, EnergiNorge, Norsk Industri, LO, Equinor og Statkraft. NORWEP tilbyr rådgivning i 26 viktige markeder, i tillegg til en rekke andre tjenester som er viktige for norskbaserte selskaper med internasjonal virksomhet. NORWEP har som formål å bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge gjennom arbeid for økt eksport fra alle deler av den norskbaserte energinæringen.  Les mer her: www.norwep.com

To sentrale rapporter for videre lesning:

Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper

Rystad Energy, 30. oktober 2020

Kartlegging av den norskbaserte fornybarnæringen i 2019

Multiconsult, 28. oktober 2020)

 

Les mer om leverandørindustrien på www.norskpetroleum.no