Meld. St. 28 (2010-2011)

En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten

En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten

Regjeringen har lagt fram stortingsmeldingen ”En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten”. Regjeringen ønsker å legge til rette for en bevisst satsning for å opprettholde produksjonen fra næringen på et meget høyt nivå i generasjoner framover. Et mangfold av aktører og sunn konkurranse i alle ledd er viktig for dette.

Les pressemeldingen fra Olje- og energidepartemenet

Se framleggelsen av meldingen på Nett-tv her

Hele meldingen kan lastes ned som pdf her

 

Read the White Paper "An industry for the future - Norway's petroleum activities" in English here

Meld. St. 28 (2010-2011)

 • Kapittel 1 - Mål og sammendrag

  28.06.2011 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Norges petroleumsressurser er det norske folks eiendom og skal komme hele samfunnet til gode. Dette har vært utgangspunktet for forvaltningen av petroleumsressursene de siste 50 år. Konsesjonslovgivningen fra 1909 omhandler reguleringen av vannkraft men har også vært relevant for petroleumsvirksomheten. Lovgivningen fastsatte hjemfallsrett, presiserte at det er det norske folk som eier vannressursene og at grunnrente skulle tilfalle fellesskapet. De samme prinsippene har blitt fulgt i forvaltningen av petroleumsressursene.

 • Kapittel 2 - Norsk sokkel i endring

  22.07.2011 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Petroleumsvirksomheten er Norges største næring, målt i verdiskaping, statlige inntekter og eksportverdi. Næringen bidrar i dag med om lag en femtedel av total verdiskaping og en fjerdedel av statens inntekter. Halvparten av Norges totale eksportverdi er olje og gass. Petroleumsnæringen sysselsetter i dag om lag 43 000 personer, men over 200 000 arbeidsplasser kan direkte eller indirekte knyttet til etterspørselen fra aktivitetene på sokkelen.

 • Kapittel 3 - Olje- og gasspriser understøtter lønnsom aktivitet

  22.07.2011 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Prisene på olje og gass er sentrale elementer for at målene i petroleumspolitikken skal nås. Salgsverdien på olje og gass danner grunnlaget for nivået på verdiskaping og statlige inntekter fra næringen. I dette kapitlet gjennomgås utsiktene for olje- og gassmarkedet.

 • Kapittel 4 - Utvinning av påviste ressurser

  22.07.2011 Artikkel Olje- og energidepartementet

  En vesentlig del av forventet produksjon de neste 10 år kommer fra felt og funn som er påvist. Det å utnytte ressursene i felt og funn på en god måte er svært viktig for aktivitetsnivå og statlige inntekter på kort og mellomlang sikt. En rekke felt på norsk sokkel har produsert over lang tid. Tiltak for å øke utvinningen haster på disse feltene. Tiltak må gjennomføres raskt, før etablert infrastruktur blir ulønnsom å holde i drift eller teknisk uegnet. Mange tiltak kan karakteriseres som tidskritiske. Det haster derfor med å ta beslutninger.

 • Kapittel 5 - Finne mer i åpnede områder

  22.07.2011 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Målsettingen for letepolitikken er å gjøre nye funn som er nødvendig for å sikre et jevnt aktivitetsnivå, høyest mulig verdiskaping og statlige inntekter på mellomlang og lang sikt. Dette gjøres best gjennom en effektiv og tidsriktig utforskning av norsk sokkel.

 • Kapittel 6 - Forvaltningen av uåpnede områder

  22.07.2011 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Erfaringen viser at de største funnene gjøres tidlig under utforskningen av en petroleumsprovins. Dette er naturlig siden de største kartlagte strukturene gjerne bores først. Forventningene om å gjøre nye, store funn framover er derfor størst i de lite utforskede delene av norsk sokkel.

 • Kapittel 7 - Det ytre miljø, beredskap og sikkerhet

  28.06.2011 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Hensyn til andre næringer og ivaretakelse av det ytre miljø har fra starten vært en integrert del av forvaltningen av petroleumsvirksomheten. Det er gjennom 40 år utviklet et omfattende virkemiddelapparat som ivaretar hensynet til andre næringer og det ytre miljø i alle faser av virksomheten – fra åpning av nye områder, via tildelinger av konsesjoner, leting, utbygging og drift og fram til avslutningen av et felt.

 • Kapittel 8 - Sysselsetting, ringvirkninger og forskning

  22.07.2011 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Petroleumsressursene på norsk sokkel har lagt grunnlaget for en høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig olje- og gassnæring. Oljeselskaper, leverandørindustri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner har i fellesskap funnet løsninger på krevende forhold til havs. Store utbyggingsprosjekter har drevet fram nye teknologiske løsninger. Gunstige rammebetingelser for forskning og teknologiutvikling har vært en viktig forutsetning.

 • Kapittel 9 - Inntekter til staten

  22.07.2011 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Ressursene på norsk sokkel er fellesskapets eiendom og gir viktige bidrag til finansieringen av velferdssamfunnet. Petroleumsvirksomheten gir en meravkastning ut over normalavkastning. Den høye meravkastningen er hovedårsak til at staten tar en betydelig andel av inntektene fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel gjennom skatter, avgifter og SDØE-ordningen.

 • Petroleumsmeldingen: Vedlegg

  22.07.2011 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Tilrådning og kilder.

Figurer

Nyheter