Petroleumsressursene

Reserver, avhengige ressurser og uoppdagede ressurser.

Ressurser er et samlebegrep for utvinnbare petroleumsmengder. Ressursene blir klassifiserte etter hvor modne de er. Klassifiseringen viser petroleumsmengder som er vedtatt eller godkjent for utbygging (reserver), ressurser som er avhengige av avklaring og vedtak (avhengige ressurser) og estimerte ressursmengder som ennå ikke er funnet (uoppdagede ressurser). Hovedklassene er dermed reserver, avhengige ressurser og uoppdagede ressurser.

Ressursregnskapet

I 2013 var det en vekst i reservene på norsk sokkel med 102 millionar Sm3oljeekvivalenter. Samtidig ble det produsert, solgt og levert 215 millionar Sm3 o.e. Ressursregnskapet viser derfor en reduksjon på 113 millionar Sm3 o.e. i gjenværende reserver. Det tilsvarer en nedgang på om lag tre prosent samanliknet med året før. For oljereservene ble baree 29 millionar Sm3 olje bokført som nye reserver i 2013. I perioden fra 2005 til 2013 har den samla reservetilveksten vært totalt 636 millionar Sm3 olje. Det innebærer at det kan bli vanskelig å oppnå målet til styresmaktene om å modne fram 800 millionar Sm3 olje til reservar før 2015.

44 prosent er solgt og levert

Oljedirektoratet sitt basisestimat for oppdagede og uoppdagede petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel er om lag 14,2 milliardar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (milliardar Sm3 o.e.). Av dette er i alt 6,2 milliardar Sm3 o.e., eller 44 prosent av de totale ressursene, solgt og levert. Av de totale utvinnbare ressursene som er igjen, 8 milliardar Sm3 o.e., er 5,1 milliardar Sm3 o.e. oppdagede, medan estimatet for uoppdagede ressursar er 2,9 milliardar Sm3 o.e. Samlet tilvekst av oppdagede ressurser fra letevirksomheten i 2013 er estimert til 114 millionar Sm3 o.e. Det ble gjort 20 nye funn i 45 undersøkelsesbrønner. Mange av funnene er ikke ferdig evaluert, og estimatene er derfor svært usikre.

 

Figur

 

91 felt – 60 i Nordsjøen

Etter at produksjonen  på norsk kontinentalsokkel  tiltok i 1971 er det produsert petroleum fra i alt 91 felt. I 2013 startet produksjonen fra Jette i Nordsjøen og Hyme, Skarv og Skuld i Norskehavet. Av feltene som var i produksjon ved årsskiftet 2013/2014, ligger 60 i Nordsjøen, 16 i Norskehavet og et i Barentshavet.

 

Figur 2.7 viser estimatene for utvinnbare ressurser på norsk kontinentalsokkel. Mengdene er delte inn etter Oljedirektoratet sitt system for ressursklassifisering og viser totale ressurser, både væske og gass.

 

Detaljert ressursregnskap per 31.12.2013 er framstilt i tabell 4.1. (lenke fra uthevet)

 

Figur 2.7  Petroleumsressurser og uvisshet i estimatene per 31.12.2013  (Kjelde: Oljedirektoratet)