Rammeverk og organisering

Petroleumsloven slår fast at det er staten som har eiendomsretten til undersjøiske petroleumsforekomster på den norske kontinentalsokkelen. Etter lov og forskrift til lov kan det tildeles tillatelse for undersøkelse etter, utvinning av og transport av petroleum.

Offentlige godkjennelser og tillatelser er nødvendig i alle faser av petroleumsvirksomheten. Før det blir gitt tillatelse til undersøkelse og produksjon, må området der aktiviteten blir planlagt være åpnet for petroleumsvirksomhet. I forbindelse med dette skal det utarbeides en konsekvensutredning som blant annet vurderer de økonomiske og sosiale virkningene og miljøvirkningene virksomheten kan ha.

Utvinningstillatelser blir tildelt gjennom konsesjonsrunder. Regjeringen kunngjør da en viss mengde blokker som det kan søkes utvinningstillatelse for. Oljedirektoratet har utarbeidet en rettleder for hvordan søknaden bør utformes, og rettlederen er tilgjengelig på nettsidene til Oljedirektoratet. På bakgrunn av søknadene som kommer inn, tildeler Olje- og energidepartementet utvinningstillatelse til en gruppe selskaper.

Statlig organisering

Stortinget setter rammene for petroleumsvirksomheten i Norge, blant annet ved å vedta lover. Store utbyggingssaker og prinsipielle saker skal drøftes der. Stortinget kontrollerer også regjeringen og statsforvaltningen.

Regjeringen, departementene og underliggende etater

Regjeringen har den utøvende makt i petroleumspolitikken og står til ansvar overfor Stortinget. Til å utøve politikken får regjeringen hjelp fra departementene, underliggende direktorater og tilsyn. Ansvaret for de ulike rollene i utøvingen av petroleumspolitikken er fordelt slik:

Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet
Olje- og energidepartementet har ansvar for ressursforvaltningen og for petroleumssektoren under ett. Departementet har også ansvaret for eieroppfølging av statens eierandeler i Statoil ASA, Gassco AS og Petoro AS, samt for SDØE.

Oljedirektoratet er administrativt underlagt Olje- og energidepartementet. Oljedirektoratet har en sentral rolle innenfor petroleumsforvaltningen og er et viktig rådgivende organ for Olje- og energidepartementet. Oljedirektoratet utøver forvaltningsmyndighet i forbindelse med leting etter og utvinning av petroleum på kontinentalsokkelen. Dette omfatter også myndighet til å fastsette forskrifter og å fatte vedtak etter petroleumslovgivningen.

Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av arbeidsmiljøet og for sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomheten.

Petroleumstilsynet er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet og er ansvarlig for å føre tilsyn med den tekniske og operasjonelle sikkerheten, inkludert beredskap mot villede handlinger og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

Finansdepartementet

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten. Oljeskattekontoret er en del av Skatteetaten, som er underlagt Finansdepartementet. Oljeskattekontoret skal først og fremst sørge for rett fastsetting og innbetaling av de skatter og avgifter som vedtas av politiske styresmakter. Toll- og avgiftsdirektoratet sørger for å fastsette og å innkreve NOx-avgiften.

Finansdepartementet har også ansvaret for å forvalte Statens pensjonsfond – Utland. Ansvaret for den operative forvaltningen er delegert til Norges Bank.

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet har ansvaret for beredskap mot akutt forurensning i norske farvann. Kystverket er underlagt Samferdselsdepartementet og har ansvaret for den statlige oljevernberedskapen.

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet konsulteres som ledd i tildelingsprosessen for å sikre god sameksistens mellom rettighetshaverne i petroleumsvirksomheten og fiskeriene.

Klima- og miljødepartementet
Klima- og miljødepartementet har det overordnede ansvaret for miljøvern og forvaltning av det ytre miljøet i Norge. Miljødirektoratet, som er underlagt dette departementet, har blant annet ansvaret for å følge opp forurensningsloven.

Statoil ASA er et internasjonalt selskap som er til stede i mer enn 30 land. Selskapet er børsnotert i Oslo og New York. Staten eier 67 prosent av aksjene i selskapet.

Gassco AS er et statlig selskap som har ansvaret for transport av gass frå den norske kontinentalsokkelen. Selskapet er operatør for Gassled.

Petoro AS er et statlig selskap som på vegne av staten tar hand om de forretningsmessige sidene knyttet til statens direkte eierskap i felt (SDØE).

 Mer informasjon om norsk petroleumsvirksomhet finner du på www.norskpetroleum.no

Bilde av norskpetroleum.no

.

Til toppen