Rekordmye norsk gass til Europa

Storbritannia reduserte CO2-utslippene fra strømproduksjon med 25 millioner tonn CO2 i 2016 ved å erstatte kull med gass – det er like mye som rundt halvparten av Norges totale CO2-utslipp.

Gasseksport til Europa

Prop. 80 S, som skal på høring i Energi- og miljøkomiteen 3. mai, omhandler plan for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Johan Castberg.

I tillegg inneholder proposisjonen en oppdatert status for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, som vi presenterer utdrag fra denne uke.

Gass til erstatning for kull

Å erstatte kull med gass i strømproduksjonen er et enkelt, effektivt og billig grep for å kutte klimagassutslipp og bedre luftkvaliteten raskt. 

I 2017 ble det eksportert om lag 122 mrd. standardkubikkmeter (Sm3) gass fra norsk sokkel, i hovedsak til andre land i Europa. Dette tilsvarer om lag 10 ganger norsk normalproduksjon av elektrisitet og dekker om lag en fjerdedel av europeisk gassforbruk. Norge er en stabil, sikker og langsiktig gassleverandør, og norsk gass er viktig for energiforsyningen, energisikkerheten og energiomleggingen i Europa.

Norsk gasseksport har lavere klimagassavtrykk en annen gass til Europa. Dette er som følge av en effektiv produksjon og et transportsystem med lave utslipp. Høye priser på klimagassutslipp gir sterke insentiver til utslippsreduserende tiltak.

Klimagassavtrykk for norsk gass vs. gjennomsnitt for all gass. Leveransepunkt Tyskland/EU sentral

Klimagassavtrykk for norsk gass vs. gjennomsnitt for all gass. Leveransepunkt Tyskland/EU sentral.

Norsk gass til erstatning for kull i energiproduksjonen vil være et viktig bidrag til å redusere utslipp i Europa. Storbritannia, som dekker 40 prosent av sitt gassforbruk med import fra Norge, har redusert kullbasert kraftproduksjon med mer enn 60 prosent siden 2015.

Norsk gasseksport via rørledninger gjør også at Europa importerer mindre LNG (flytende gass). Dermed frigjøres LNG på verdensmarkedet som kan brukes til å erstatte kull eksempelvis i Kina.