Norges viktigste næring

Dersom leverandørindustrien inkluderes, sysselsetter petroleumsnæringen direkte og indirekte i underkant av 170 000.

Siden produksjonen på norsk sokkel startet tidlig på 70-tallet, har petroleumsvirksomheten bidratt med over 15 700 milliarder kroner til Norges brutto nasjonalprodukt målt i dagens kroneverdi. 

I Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet, sparer vi for fremtidige generasjoner. 

Les mer om statens inntekter på norskpetroleum.no

For å sikre et jevnt aktivitetsnivå i petroleumsnæringen er det viktig å gjøre nye funn av olje og gass. Dette gjøres best gjennom en effektiv og tidsriktig utforskning av norsk sokkel. Formålet med letevirksomheten er å bidra til ressurstilvekst, og dermed legge til rette for utbygging og produksjon av de uoppdagede petroleumsressursene.

Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Vi har demonstrert hvordan olje- og gassressurser kan forvaltes til det beste for folk flest. Vi har oppnådd høy verdiskapning. Petroleumsvirksomheten har også spilt en viktig rolle i å skjerme Norge fra virkningene av den internasjonale finanskrisen.

Derfor må vi minne oss selv på hva dette eventyret har betydd, og fortsatt betyr, for norsk sysselsetting, velferd og velstand. Mer informasjon om norsk petroleumsvirksomhet finner du på www.norskpetroleum.no

Bilde av norskpetroleum.no

.