Statlig eierskap i energisektoren

Etter regjeringens syn bør privat eierskap være hovedregelen i norsk næringsliv. Direkte statlig eierskap bør begrunnes særskilt. Det er flere gode grunner til at staten bør være eier i ulike selskaper.

Korrigering av markedssvikt, nasjonal forankring av viktige selskaper, hovedkontorfunksjoner og nøkkelkompetanse, forvaltning av felles naturressurser og sektorpolitiske og samfunnmessige hensyn er noen eksempler. Spesielle forhold kan gjøre staten til en god eier i et bredere perspektiv. Den norske stat er blant annet en langsiktig og kapitalsterk eier som kan bidra positivt til langsiktig eierskap.

Staten kan sammen med andre langsiktige investorer bidra til stabilitet i eierskapet og stimulere til industriell utvikling av norske selskaper og oppbygging av kompetanse over tid. Dette tilsier at staten i overskuelig fremtid vil ha et betydelig direkte eierskap.

Det er regjeringens vurdering at utøvelsen av det direkte statlige eierskapet håndteres på en profesjonell og god måte. Gjennom åpenhet om eierstyringsprinsipper, aksept for rolledelingen i selskapslovgivningen, eierstyring gjennom generalforsamling og vekt på å velge kompetente og uavhengige styrer, kan den statlige norske eierutøvelsen sies å ligge langt fremme, også i internasjonal sammenheng.

Olje- og energidepartementet forvalter statens eierskap i Equinor, Petoro, Gassco, Gassnova og Statnett. Statens eierskapspolitikk er nærmere redegjort for i Meld. St. 8 (2019–2020) Statens direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping, som ble lagt fram av Nærings- og fiskeridepartementet 22. november 2019.

Med virkning fra 1. juli 2021 overtar næringsminister Iselin Nybø det konstitusjonelle ansvaret for å ivareta eierskapsforvaltningen av Equinor ASA, Petoro AS og SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten). Les mer om dette her