Strøm

Strømforsyning og strømnettet

Sikker og pålitelig strømforsyning er avgjørende i et moderne samfunn, og Norge har et omfattende strømnett som transporterer kraft fra produsenter til forbrukere.

Bilde av kraftkabler.
Foto: Matthew Henry/Unsplash

Næringsliv, offentlig tjenesteyting og husholdninger i Norge regner i det daglige sikker tilgang på strøm som en selvfølge. Så og si alle viktige samfunnsfunksjoner er avhengige av et velfungerende kraftsystem med pålitelig strømforsyning. Et robust og godt utbygd strømnett er derfor avgjørende i et moderne samfunn.

I Norge er det bygget ut et omfattende strømnett. Strømnettet transporterer elektrisk kraft fra produsenter til forbrukere slik at alle får strøm når de trenger det. Strøm er en ferskvare som må brukes i det øyeblikket den produseres, og det må derfor til enhver tid være balanse mellom hvor mye strøm som produseres og forbrukes. Dette stiller store krav til strømnettet.

Det norske strømnettet fordeles på tre nettnivåer: transmisjonsnettet, regionalnettet og distribusjonsnettet. Transmisjonsnettet ble tidligere kalt sentralnettet, og utgjør de landsdekkende hovedveiene i kraftsystemet. Distribusjonsnettet er de lokale kraftnettene som fører strømmen til der folk bor og jobber. Regionalnettet er ofte bindeleddet mellom sentralnettet og distribusjonsnettet, men kan også omfatte produksjon- og forbruksradialer på høyere spenningsnivå. Transmisjonsnettet inkluderer også utenlandsforbindelsene, som gjør det mulig å eksportere og importere strøm når det er overskudd eller underskudd i norsk produksjon.

Statnett er systemansvarlig i norsk kraftforsyning, og det er deres oppgave å sørge for at produksjon og forbruk av strøm til enhver tid er i balanse. Langsiktig og strategisk planlegging er nødvendig for å vurdere videre utbygging og oppgraderinger av sentralnettet.

Å bygge og investere i strømnett er veldig dyrt, men det koster relativt lite å drive strømnettet. Det vil ikke være lønnsomt å bygge parallelle strømnett og konkurrere om nettjenester. Det finnes dermed bare en netteier i hvert område, og hver netteier har monopol innenfor sitt område.

Siden det bare finnes en netteier i hvert område, er strømkunder bundet til sitt lokale nettselskap. For å hindre at nettselskapene utnytter denne posisjonen, har myndighetene etablert en omfattende regulering av nettselskapene. Målet er å sikre at brukerne ikke betaler for mye for nettet, samtidig som det investeres tilstrekkelig i nettet til å sikre kapasitet og kvalitet. Det er NVE som regulerer og fører tilsyn med nettvirksomheten i Norge. Blant annet setter NVE ved Reguleringsmyndigheten for energi (RME) en øvre grense for hvor mye inntekter hvert enkelt nettselskap kan ha i hvert enkelt år.

Selv om man ikke kan velge nettleverandør, så kan man velge strømleverandør. Les mer om dette under Kraftmarkedet og strømpris