Strømforsyning og strømnettet

Sikker og pålitelig strømforsyning er avgjørende i et moderne samfunn, og Norge har et omfattende strømnett som transporterer kraft fra produsenter til forbrukere.

I det daglige regner næringsliv, offentlig tjenesteyting og husholdninger sikker tilgang på strøm som en selvfølge. Nesten alle viktige samfunnsoppgaver og -funksjoner er avhengige av et velfungerende kraftsystem med pålitelig strømforsyning. Et robust og godt utbygd strømnett er derfor avgjørende i et moderne samfunn.

I Norge er det bygd ut et omfattende strømnett. Strømnettet transporterer elektrisk kraft fra produsenter til forbrukere slik at alle får strøm når de trenger det. Strøm er en ferskvare som må brukes i det øyeblikket den produseres, og det må derfor til enhver tid være balanse mellom hvor mye strøm som produseres og forbrukes. Dette stiller store krav til strømnettet.

I 2013 utgjorde det norske strømnettet 131 000 km, fordelt på tre nettnivåer. Distribusjonsnettet er de lokale kraftnettene som fører strømmen til der folk bor og jobber. Regionalnettet er ofte bindeleddet mellom sentralnettet og distribusjonsnettet, men kan også omfatte produksjon- og forbruksradialer på høyere spenningsnivå. Sentralnettet utgjør de landsdekkende hovedveiene i kraftsystemet. Sentralnettet inkluderer også utenlandsforbindelsene, som gjør det mulig å eksportere og importere strøm når det er overskudd eller underskudd i norsk produksjon.

Som systemansvarlig i norsk kraftforsyning er det Statnetts oppgave å sørge for at produksjon og forbruk av strøm til enhver tid er i balanse. Langsiktig og strategisk planlegging er nødvendig for å vurdere videre utbygging og oppgraderinger av sentralnettet.

Å bygge og investere i strømnett er veldig dyrt, mens det koster relativt lite å drive det. Dermed synker gjennomsnittskostnaden jo mer man bruker det, slik at strømnettet er et naturlig monopol. Denne egenskapen medfører at det ikke er lønnsomt å bygge parallelle strømnett og konkurrere om nettjenester. Det finnes dermed bare en netteier i hvert område, og hver netteier har monopol innenfor sitt område.

En konsekvens av dette er at kundene ikke kan velge nettleverandør og at de er bundet til sitt lokale nettselskap.For å hindre at nettselskapene utnytter denne posisjonen har myndighetene etablert en omfattende regulering av nettselskapene. Målet er å sikre at brukerne ikke betaler for mye for nettet, samtidig som det investeres tilstrekkelig i nettet til å sikre kapasitet og kvalitet. Det er NVE som regulerer og fører tilsyn med nettvirksomheten i Norge.

Selv om man ikke kan velge nettleverandør så kan man velge strømleverandør. Les mer om dette under Kraftmarkedet og strømpris