Norsk petroleumsrettet leverandørindustri

Olje- og gassindustrien er landets mest verdiskapende næring. Gjennom snart fire tiår har næringen bidratt til en velferds-, nærings- og kunnskapsutvikling som har ført Norge til topps på FNs levekårsliste.

Oppbygging av norsk og norskbasert petroleumskompetanse har vært et viktig element i norsk petroleumspolitikk. I begynnelsen var mye av kunnskapen overført fra utenlandske oljeselskap og leverandørbedrifter, men i dag har Norge en velutviklet og internasjonalt konkurransedyktig petroleumsindustri. Det gjelder både oljeselskap, leverandørindustri og forskingsinstitusjoner.

Leverandørindustrien omsatte i 2013 for 524 milliarder kroner. Selskapenes omsetning i utlandet var på 206 milliarder kroner, det vil si 40 prosent av den totale omsetningen. Det internasjonale markedet står for den største prosentvise veksten for norsk leverandørindustri det siste tiåret.

Det viser en studie om leverandørindustriens internasjonale omsetning. Rapporten ble laget av Rystad Energi på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Næringen gir sterke impulser til innovasjon og teknologisk utvikling også innenfor annet norsk næringsliv. Leverandørbedrifter i Norge driver  innenfor de fleste ledd i verdikjeden – fra letevirksomhet og utbygging til produksjon og disponering. På flere områder er norske leverandører nå blant de ledende i verden. Etter norsk sokkel er de viktigste markedene for norsk leverandørindustri Sør-Korea, Brasil og Storbritannia. Topside- og prosessutstyr  har den største omsetningen internasjonalt. Nesten like stor er segmentet rigg og boretjenester, etterfulgt av undervannsutstyr og -installasjon. Veksten er ventet å fortsette, men med en noe lavere investeringstakt enn tidligere antatt.

Leverandørbedriftene er representert i alle fylkene i landet, og lokale og regionale ringvirkninger av petroleumsvirksomheten er til dels omfattende også i deler av landet som vi til vanlig ikke tenker på i sammenheng med denne næringen.

Investeringer fra oljeselskapene i utbygging, drift og vedlikehold på norsk kontinentalsokkel genererer betydelig etterspørsel etter produkter og tjenester fra leverandørindustrien i Norge og i andre land. Men for at veksten i leverandørbedriftene skal kunne fortsette, er bedriftene avhengige av fremdeles å vokse internasjonalt. Internasjonale erfaringer og deltakelse i internasjonale utbyggingsprosjekt er derfor svært viktig for at leverandørindustrien skal utvikle seg videre. Slik internasjonal erfaring vil også kunne medvirke til innovasjon, teknologiutvikling og å redusere kostnader på norsk kontinentalsokkel.

Til toppen