Samarbeid mellom Norge og Storbritannia

Den globale markedsplassen for olje og gass er i forandring. Samarbeid og allianser får økt betydning, og dette vil få spesielt stor betydning i det krevende miljøet i Nordsjøen.

Den globale markedsplassen for olje og gass er i forandring. Samarbeid og allianser får økt betydning, og dette vil få spesielt stor betydning i det krevende miljøet i Nordsjøen.

Olje- og gassvirksomheten i Storbritannia og Norge har stort sett utviklet seg som to uavhengige systemer. Selv om begge disse systemene nå er veletablerte, ligger det fortsatt et stort potensiale for å hente ut verdier gjennom økt samarbeid.

Den norsk-britiske samarbeidsgruppen for Nordsjøen ble opprettet
for å møte disse utfordringene og for å arbeide for:

 • Økt kommersielt samarbeid mellom Storbritannia og Norge i alle deler av olje- og gassvirksomheten gjennom
 • større forståelse hos regjeringene, oljeselskapene og leverandørindustrien for hvordan samarbeid på tvers av grensene kan muliggjøre optimal utvikling av Nordsjøen,
 • økt innsikt i barrierer som hindrer optimal utvikling av Nordsjøen,
 • praktiske anbefalinger for å overkomme slike barrierer, herunder støtte til felles aktiviteter.

Samarbeidsgruppens fokuseringsområder:
Samarbeidsgruppen søkte råd og ekspertise fra industrien og regjeringene i begge land og analyserte hovedutfordringer og barrierer innenfor:

 • Transport og infrastruktur
 • Driftsmessige synergier
 • Gjensidig åpen markedsadgang
 • PILOT og KONKRAFT-samarbeid

Rapporten ( pdf format )

Vedlegg: ( pdf format )
The Norwegian regulated gas transportation infrastructure
Value Creation from Uk-Norway Co-operation
Analysis of cooperation corridor

Rammeavtaler mellom Norge og Storbritannia
Det ble i 1998 inngått en rammeavtale mellom Norge og Storbritannia om legging og drift av fremtidige rørledninger på kontinentalsokkelen for tilknytning av infrastruktur på tvers av delelinjen. Rammeavtalen er en del av St.prp. nr. 73 (1998-99)

Olje- og energiminister Thorhild Widvey og den britiske energiministeren Mike O'Brien skrev 4. april 2005 under den norsk-britiske rammetraktaten om petroleumsvirksomhet på tvers av sokkelgrensen.

Avtalen vil dekke alle nye grenseoverskridende prosjekter som ikke allerede er dekket av eksisterende avtaler. Nye prosjekter som omfattes er hovedsakelig:

 • rørledninger som krysser grenselinjen for transport til land av petroleum
 • felles utvinning av midtlinjeprosjekter
 • bruk av infrastruktur på én side av grenselinjen for utvikling av prosjekter på den andre siden av grenselinjen.

Rammeavtalen er en del av St. prp. nr. 14 (2005-2006)

Til toppen