Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 241-260 av 3461 treff.

 • Norges samarbeid med EU om by- og regionalpolitikk

  07.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge deltar i flere av EUs by- og regionale samarbeidsprogram. Internasjonalt samarbeid og deltakelse i europeiske regionale program og nettverk er en viktig inngang til deltakelse i utformingen av europeisk by- og regionalpolitikk, siden disse politikkområdene ikke er omfattet av EØS-avtalen.

 • Norges samarbeid med EU om utdanning

  07.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU har ingen felles utdanningspolitikk. Medlemslandene har ansvar for å utforme egen utdanningspolitikk og utdannings- og opplæringssystemer, men samarbeider og utveksler erfaringer på tvers av landegrensene. EUs rolle på utdanningsområdet er å legge til rette for og støtte samarbeid om utdanning. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge aktivt i de fleste europeiske programmer og samarbeidsprosesser på utdanningsområdet.

 • Norges samarbeid med EU om finans og økonomi

  07.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EUs samarbeid om den økonomiske politikken og pengepolitikken samt eurosamarbeidet er ikke en del av EØS-avtalen, men gjennom handel med EU-landene og deltakelse i det indre marked påvirkes Norge av utviklingen i EU. Finansielle tjenester er derimot en sentral del av det indre markedet som Norge er med i.

 • Norges samarbeid med EU om statistikk

  06.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Formålet med EUs statistikksamarbeid er å ha en sammenlignbar beskrivelse av utviklingen på områder som omfattes av samarbeidet i unionen. Samarbeid på statistikkområdet er en del av EØS-avtalen.

 • Norges samarbeid med EU innen kultur og media

  06.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Utforming av kulturpolitikk er medlemslandenes ansvar. EUs aktiviteter på området skal støtte opp om den nasjonale kulturpolitikken i hvert land og stimulere til kulturelt mangfold. De fleste saksområder på mediefeltet - og særlig opphavsrett - berøres derimot av EØS-avtalens regelverk. Norge deltar i EUs kultur- og medieprogram.

 • Norges konkurransepolitiske samarbeid med EU

  06.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EUs regler for det indre marked skal sikre fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer. Fri og effektiv konkurranse er en av betingelsene for at det indre markedet skal fungere. Dette sikres ved hjelp av konkurranseregler og regelverk om offentlige anskaffelser og statstøtte. Gjennom EØS-avtalen følger Norge samme regelverk som EU på disse områdene.

 • Norges samarbeid med EU om toll, skatt og avgifter

  06.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge er ikke forpliktet etter EØS-avtalen til å implementere EUs regler på skatte- og avgiftsområdet. Likevel er Norge forpliktet til å sørge for at de norske skattereglene og praktiseringen av dem er i samsvar med de fire friheter og statsstøttereglene i EU.

 • Norges transportsamarbeid med EU

  06.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Transport er avgjørende for fri bevegelse av personer og varer i det indre markedet. Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs transportmarked for alle transportsektorene: luftfart, jernbane, sjø- og veitransport. Dette innebærer at det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant og tas inn i norsk rett.

 • To år med europeisk justispolitikk

  03.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Migrasjon og terrorangrep har satt press på fri bevegelse og åpne grenser i Europa. Gjennom to år har justisråd Aksel Sørby jobbet tett på europeisk justispolitikk, og nå oppsummerer han årene før han avslutter jobben ved Norges delegasjon til EU.

 • EØS-avtalen sikrer norske arbeidsplasser

  28.07.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  I VG 26. juli skriver Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik at grunnen til at Sveits ikke ble unntatt EUs beskyttelsestiltak for stål mens EØS-landene Norge, Liechtenstein og Island ble det, ikke skyldes EØS (som Sveits ikke er med i) men at Sveits gjorde dårlig påvirkningsarbeid overfor EU. Dette er en oppfinnsom feiltolkning selv til å komme fra Senterpartiet.

  Av: Statssekretær Audun Halvorsen kronikk i VG 28.juli

 • Ny personopplysningslov og EUs personvernforordning

  20.07.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018, samme dag som beslutningen som innlemmer forordningen i EØS-avtalen trådte i kraft.

 • Ny personopplysningslov 20. juli

  20.07.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

 • Norge unntas fra EUs beskyttelsestiltak på stål

  18.07.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  EU vedtok onsdag 18. juli å innføre midlertidige beskyttelsestiltak på import av stål. Norge er, sammen med de to andre EØS-medlemmene Island og Liechtenstein, unntatt tiltakene på grunn av den tette økonomiske integrasjonen som følger av EØS-avtalen.

 • Nye logoer for EØS-midlene

  16.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vi har hentet inspirasjon fra norske fjell og horisonten der himmel møter hav. Til sammen har det blitt en logo som symboliserer vekst, samarbeid og en bedre fremtid i Europa.

 • Menneskesmugling og grensekontroll på dagsorden

  11.07.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Når EUs justis- og innenriksministre møtes torsdag står blant annet asyl, grensekontroll og menneskesmugling på dagsorden. Statssekretær Torkil Åmland deltar fra norsk side på det uformelle innenriksministermøtet i Innsbruck.

 • Fisk og EU

  10.07.2018 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Samarbeidet med EU på fiskeri- og akvakulturområdet er av stor betydning for Norge, selv om akvakulturpolitikk og forvaltning av fiskeriressurser ikke er en del av EØS-avtalen. Fiskerisamarbeidet mellom EU og Norge er basert på bilaterale avtaler, mens handelen med fisk og fiskeprodukter er regulert gjennom en egen protokoll i EØS-avtalen og flere bilaterale avtaler. De veterinære aspektene av fiskeri- og akvakultur er omfattet av EØS-avtalen. Handelen med sjømat foregår dermed uten grensekontroll internt i EØS-området.

 • Personvernforordningen innlemmet i EØS-avtalen

  06.07.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 6. juli ble 69 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen. Blant disse er personvernforordningen og regler som gir deg tilgang til strømmetjenester og nett-tv når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land.

 • Mobilitet av nett-TV ett skritt nærmere

  06.07.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  I dag er det slik at når norske forbrukere reiser til andre land, påvirkes tilgangen til tjenester som for eksempel Netflix, TV2 Sumo og HBO av landet de oppholder seg i. Nå har vi kommet et skritt nærmere en løsning der man får tilgang til det samme innholdet, selv om man reiser utenlands.

 • Iverksettelse av artikkel 19-avtalen med EU

  05.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge og EU kom den 5. april 2017 til enighet om en ny avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19. Avtalen er inntatt som vedlegg til Prop. 115 S (2016-2017) "Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalen artikkel 19".

 • Forslag til endringer i jernbaneloven på høring

  03.07.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen ønsker å styrke mulighetene for internasjonale togforbindelser. Da er det viktig å harmonisere regelverket på tvers av landegrensene og utvikle en felles strategi. Samtidig skal vi beholde kontroll med norsk jernbane og ivareta Statens jernbanetilsyn sin rolle som nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Til toppen