Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 3361-3380 av 3428 treff.

 • St.prp. nr. 55 (2007-2008) - Om investeringar i Forsvaret

  09.05.2008 Proposisjon Forsvarsdepartementet

 • EU-EØS. Energi. Anmodning om synspunkter på EU Kommisjonens forslag om en strategisk energiteknologi-plan

  25.04.2008 Høring Olje- og energidepartementet

  EU-Kommisjonen publiserte den 22. november 2007 en meddelelse om en strategisk energiteknologi-plan (SET-planen) for forskning og utvikling av lavkarbonteknologi. SET-planens overordnede mål er å stimulere til økte investeringer innen lavkarbonteknologi.

  Høringsfrist: 19.02.2008 Status: Ferdigbehandlet

 • St.prp. nr. 48 (2007-2008) - Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

  28.03.2008 Proposisjon Forsvarsdepartementet

 • EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven

  06.11.2007 Rapport Olje- og energidepartementet

  Rapport utarbeidet av Senter for Europarett for Olje- og energidepartmentet i forbindelse med evaluering av energiloven.

 • Regjeringens Tyskland-strategi

  31.10.2007 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Tyskland-strategien ble første gang lansert av Utenriksdepartementet i 1999. Den ble revidert i 2003 og sist i 2007. Strategien utgjør et virkemiddel for å styrke de bilaterale forbindelsene mellom Tyskland og Norge.

 • Høring vedrørende meddelelse om Europeisk charter om energibrukeres rettigheter COM(2007)386 final

  13.08.2007 Høring Olje- og energidepartementet

  EU Kommisjonen fremmet den 5. juli då en meddelelse vedrørende et mulig europeisk charter om energibrukeres rettigheter.

  Høringsfrist: 21.09.2007 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring av forskriftsutkast om endringer i naturgassforskriften

  08.08.2007 Høring Olje- og energidepartementet

  I høringsnotatet foreslås det endringer i forskrift 14. november 2003 nr. 1342 til lov om felles fegler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften). Bakgrunnen er gjennomføring av direktiv 2003/55/EF om felles regler for det indre

  Høringsfrist: 01.11.2007 Status: Ferdigbehandlet

 • Helse- og matpolitiske utviklingstrekk i EU/EØS-samarbeidet juni-oktober 2006

  18.10.2006 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

 • Offentleg høyring om helsetenester i EU

  03.10.2006 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Europakommisjonen lanserte 26. september 2006 ei open høyringsrunde om helsetenester i EU. Høyringa søkjer å kartlegge korleis ein kan sikre rettsleg tryggleik ved grenseoverskridande helsetenester, samtidig som ein ønskjer å finne føremålstenlege tiltak for å styrkje samarbeidet mellom helsesystema i medlemslanda. EF-domstolen har gjennom rettspraksis slått fast at bestemmingane i fellesskapsretten også gjeld for helsetenester. Høyringa varar til 31. januar 2007.

 • Opnar for EU-medlemskap for Bulgaria og Romania frå årsskiftet

  27.09.2006 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  EU-kommisjonen stadfesta 26. september 2006 at Bulgaria og Romania kan bli medlemmer av EU 1. januar 2007, gitt at landa følgjer opp ei mengde tiltak Kommisjonen ser på som naudsynte. Blant tiltaka er eit krav om betre mattryggleiksrutinar. Kommisjonen si innstilling vert handsama av Det europeiske råd i desember i år.

 • Handlingsplan for å redusere ulykker og skadar i EU

  30.08.2006 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  EU-kommisjonen vedtok 23. juni 2006 ein handlingsplan for å redusere ulykker og skadar blant EU-borgarar.

 • Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk

  23.08.2006 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk Dokumenter Norge St.prp. nr. 29 (1999-2000) - Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap om Norges deltakelse i arbeidet ved Det europeiske

 • Grønnbok — EUs narkotikapolitikk

  01.08.2006 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Grønnboken "Consultation of Civil Society in the Drugs Field" ble lagt fram 26. juni 2006, og det gjennomføres en åpen konsultasjonsrunde om EUs narkotikapolitikk fram til 30. september.

 • Åpen konsultasjon om organdonasjon og transplantasjon

  01.08.2006 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  EU-kommisjonen gjennomfører en offentlig konsultasjon om fremtidige EU-tiltak på området organdonasjon og transplantasjon. Frist for å sende inn uttalelser er 15. september 2006.

 • Finsk formannskap i EU andre halvår 2006

  21.07.2006 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  1. juli 2006 overtok Finland formannskapet i EU. Her kan du lese om saker Finland vil prioritere på helseområdet.

 • Høring - Tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) m.m.

  06.07.2006 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring spørsmålet om Norge skal tiltre Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) og dermed bli medlem i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Høringsfrist er 6. oktober 2006.

  Høringsfrist: 06.10.2006 Status: Ferdigbehandlet

 • Digitalt kvalitetsinnhold i Europa (eContent Plus) (2005-2008)

  14.06.2006 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Digitalt kvalitetsinnhold i Europa (eContent Plus) (2005-2008) Dokumenter Norge: St.prp. nr. 61 (2004-2005) - Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 456/2005/EF av 9.

 • Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

  13.06.2006 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) Dokumenter Norge: St.prp. nr. 2 (2003-2004) - Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20. juni 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

 • Implementering og utvikling av det indre marked

  13.06.2006 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Implementering og utvikling av det indre marked Dokumenter EØS: EØS-komiteens beslutning nr. 74/2005 av 29.4.2005 (EØS-tillegget nr. 46/2005, 15.9.2005 s.42) (EØS-vedtak for 2006 er under forberedelse) EU: Gennemførelse og udvikling af det indre

 • Næringsliv og entreprenørskap (2001-2006)

  13.06.2006 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsliv og entreprenørskap (2001-2006) Dokumenter Norge: St.prp. nr. 57 (2000-2001) - Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS avtalen om EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs program for næringsliv

Til toppen