Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 3421-3440 av 3454 treff.

 • Fri bevegelighet av varer

  01.06.2005 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Fri bevegelighet av varer: Det indre marked skal sikre at varer kan sirkulere fritt i hele EØS. Reglene om det frie varebytte består av en del grunnleggende regler og prinsipper som forbyr handelsrestriktive tiltak knyttet til import og eksport, f.eks. avgiftshindre og kvantitative restriksjoner (for eksempel kvoter).

 • Det indre marked

  01.06.2005 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Det indre marked: Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde - EØS-avtalen - trådte i kraft 1. januar 1994. Avtalen omfatter de 27 EU-landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen innebærer i hovedsak at EUs indre marked også omfatter disse ovennevnte EFTA-landene.

 • Lisboa-strategien

  23.11.2004 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  EU vedtok våren 2000 sin konkurranseevnestrategi, den såkalte Lisboa-strategien. Målet er at EU innen 2010 skal bli ”den mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden, en økonomi som kan skape en bærekraftig økonomisk vekst med flere og bedre arbeidsplasser og større sosial utjevning, med respekt for miljøet.”

 • Seminar om EU-direktiv om bygningers energibruk

  19.05.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  Seminar om EU-direktiv om bygningers energibruk Den 13. mai 2004 avholdt Kommunal- og regionaldepartementet og Olje- og energidepartementet et seminar for fagkyndige og berørte interessegrupper i anledning direktivet om bygningers energibruk 2002/91

 • Godkjenning av helsepersonell innen EØS

  22.04.2004 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Godkjenning av helsepersonell innen EØS Som en følge av EØS-avtalen er det krav om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner innen EØS-området, herunder for helsepersonell. Regelverket på dette området er innlemmet i EØS-avtalens Vedlegg VII om

 • EUs energirammeprogram "Intelligent Energy Europe"

  21.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  EUs energirammeprogram "Intelligent Energy Europe" EU-parlamentet og Ministerrådets vedtak nr 1230/2003 av 26. juni 2003 opprettet et flerårig handlingsprogram på energiområdet kalt "Intelligent energi for Europa" (IEE). Programmet løper i perioden

 • Foreslåtte direktiver fra Kommisjonen til behandling i EU

  21.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  Foreslåtte direktiver fra Kommisjonen til behandling i EU Forslag til direktiver (KOM(02) 488) av 11.9.2002 om forsyningssikkerhet for olje og gass Kommisjonen la frem forslag til direktiver om forsyningssikkerhet for henholdsvis olje og gass 11.

 • Nyttige lenker Europa-informasjon

  21.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  Nyttige lenker Europa-informasjon EFTA EFTA-sekretariatet EFTAs overvåkingsorgan (ESA) EFTA-domstolen EU Europa-parlamentet Det Europeiske Råd Europakommisjonens delegasjon i Norge Det danske Folketingets EU-sider Den norske EU-delegasjonen i

 • Oversikt over EU rettsakter for olje-, gass- og energisektoren som er innlemmet i EØS-avtalenOversikt over implementerte direktiver på energisektoren

  16.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  Oversikt over EU-direktiv som er vedtatt i EØS på olje- gass og energisiden 1. Rådets direktiv 78/170/EØF av 13. februar 1978, om ytelsen i varmeproduserende enheter som anvendes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede

 • EØS-AVTALEN OG ENERGI

  16.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  EØS-avtalen og energi EU-traktatene inneholder ingen særskilte energibestemmelser. EU har likevel utviklet et energisamarbeid på konkrete områder på grunnlag av en rekke ulike traktatbestemmelser. Av særlig betydning er bestemmelsene om det indre

 • EUs energipolitikk

  16.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  EUs energipolitikk EU dekker en stor del av sitt energibehov gjennom import. I dag importeres ca. 50 prosent av energiforbruket, mens tallet kan nærme seg 70 prosent i 2020. Forsyningssikkerhet har derfor alltid stått sentralt i EUs arbeid. Fram til

 • Vedtatte direktiver/forordninger i EU

  15.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  Vedtatte direktiver/forordninger i EU for vurdering i EØS Kommisjonsvedtak av 9. november 2006 (2006/770/EC) med endringer i vedlegget (om flaskehalshåndtering) til Europaparlamentets- og rådsforordningen (EF) nr. 1228/2003 av 26.juni 2003 om adgang

 • Norges energisituasjon og Europa

  15.04.2004 Rapport Olje- og energidepartementet

  Norges energisituasjon og Europa Lenker EØS-avtalen og energi EUs energipolitikk EU-kommisjonens energipakke av 10.01.07 Oversikt over EU-direktiv som er vedtatt i EØS på olje- gass og

 • Slik bestemmes EØS-regelverket

  02.04.2004 Rapport Utenriksdepartementet

  Her kan du se en grafisk fremstilling av hvordan prosessen med å foreslå nye EØS-regler foregår.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2003

  16.12.2003 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en oversikt over de beslutningene EØS-komiteen har fattet i 2003.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2002

  10.12.2002 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en oversikt over de beslutningene EØS-komiteen har fattet i 2002.

 • St.prp. nr. 42 (2001-2002) - Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 123/2001 om innlemming av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF om felles regler for det indre marked for naturgass (gassmarknadsdirektivet) i vedlegg IV til EØS-avtala (Energi)

  22.02.2002 Proposisjon Utenriksdepartementet

 • EØS-komiteens beslutninger i 2000

  12.01.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2000.

 • Forskrift om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS

  31.12.1998 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. desember 1998 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 12, § 14, § 15, § 19 og § 33 første ledd, jf. § 36 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 90/425/EØF, direktiv 91/496/EØF), nr. 117 (forordning (EF) nr. 282/2004 endret ved forordning (EF) nr. 585/2004) og nr. 119 (forordning (EF) nr. 599/2004).Endringer: Endret ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1164 (bl.a. tittelen), 28 jan 2000 nr. 68, 10 des 2003 nr. 1519, 9 jan 2004 nr. 100 (bl.a hjemmel), 30 nov 2005 nr. 1354 (bl.a tittel og hjemmel), 27 okt 2007 nr. 1267.

  Se forskriften på lovdata.no

 • EØS-komiteens beslutninger i 1996

  31.12.1996 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1996.

Til toppen