Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 3601-3616 av 3616 treff.

 • EØS-komiteens beslutninger i 1996

  31.12.1996 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1996.

 • EØS-komiteens beslutninger i 1995

  31.12.1995 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1995.

 • Forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader om innførsel av hund og katt

  21.04.1995 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt ved kgl.res. 21. april 1995 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a. Fremmet av Landbruksdepartementet.

  Se forskriften på lovdata.no

 • EØS-komiteens beslutninger i 1994

  31.12.1994 Rapport Utenriksdepartementet

  Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1994.

 • Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander

  02.07.1991 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 2. juli 1991 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I nr. 16 (vedtak 93/13/EØF og vedtak 94/305/EF). Endringer: Endret ved forskrifter 6 juli 1994 nr. 674, 3 aug 1994 nr. 789, 25 nov 1994 nr. 1063, 10 jan 1996 nr. 61, 12 feb 1996 nr. 142, 31 des 1998 nr. 1499, 20 juni 2001 nr. 731, 9 jan 2004 nr. 75 (bl.a hjemmel), 1 juli 2004 nr. 1105, 27 okt 2007 nr. 1267.

  Se forskriften på lovdata.no

 • EØS-midlene: Innsats for rom

  Landingsside Utenriksdepartementet

  Å bedre romfolks levekår er en felles europeisk utfordring som krever samordnet innsats og nasjonale krafttak. Her kan du lese om hvordan Norge bidrar gjennom EØS-midlene.

 • EU/EØS og energi

  Tema Olje- og energidepartementet

  Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.

 • Aktuelle saker om europapolitikk

  Listeside Utenriksdepartementet

  På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • Norge og EUs samarbeidsområder

  Landingsside Utenriksdepartementet

  På disse sidene finner du informasjon om Norges samarbeid med EU innenfor ulike politikkområder. Velg tema fra menyen nedenfor.

 • Norges delegasjon til EU

  Landingsside Utenriksdepartementet

  Den norske EU-delegasjonen i Brussel er Norges største utenriksstasjon. Vår oppgave er å ivareta norske interesser overfor EUs institusjoner og medlemsland  i Brussel på alle områder som berører Norges samarbeid med EU.

 • Norge og EU

  Landingsside Utenriksdepartementet

  De europeiske landene er Norges nære naboer, venner og viktigste handelspartnere. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. Regjeringen vil føre en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU, blant annet gjennom EØS-avtalen. Regjeringen legger til grunn EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU som ramme for europapolitikken.

 • Storbritannia - frihandelsavtale

  Sak Nærings- og fiskeridepartementet

  Storbritannia trådte ut av EU/EØS 31. januar 2020. Samme dag startet overgangsperioden som varer til og med 31. desember 2020. Nå forhandler Norge om vårt framtidige forhold til Storbritannia.

 • Rettigheter og muligheter som EØS-borger

  Landingsside Utenriksdepartementet

  Her finner du informasjon om dine rettigheter og muligheter som EØS-borger og informasjon om EU, EØS og Schengen.

 • Norge og brexit

  Landingsside Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Brexit endrer ikke Norges forhold til Storbritannia i inneværende år. I en overgangsperiode frem til 31. desember 2020 vil Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS, med de samme plikter og rettigheter. Det innebærer at vårt forhold til Storbritannia, både for norske borgere og næringsliv, forblir som før ut 2020.

 • Det digitale indre marked

  Landingsside Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Internett og digitale teknologier endrer vår verden, men gamle grenser, tankemønstre og reguleringer hindrer oss i å utnytte de digitale mulighetene fullt ut. Våren 2015 introduserte EU-kommisjonen detaljerte planer for et digitalt indre marked («digital single market»). Kommisjonen vil fjerne barrierer, og sikre fri flyt av data over landegrensene. Et velfungerende digitalt indre marked vil skape nye arbeidsplasser, styrke økonomien, og stimulere konkurranse, innovasjon og investeringer i Europa.

 • Europaparlamentet

  Landingsside Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet spiller en stadig mer sentral rolle i EU, og med Lisboa-traktaten fra 2009 fikk de folkevalgte betydelig mer makt i EUs beslutningsprosess. Det er derfor en prioritert oppgave for EU-delegasjonen å følge Europaparlamentets arbeid.