Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 421-440 av 478 treff.

 • Europaparlamentet

  Oversiktsside Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet spiller en stadig mer sentral rolle i EU, og med Lisboa-traktaten fra 2009 fikk de folkevalgte betydelig mer makt i EUs beslutningsprosess. Det er derfor en prioritert oppgave for EU-delegasjonen å følge Europaparlamentets arbeid.

 • Rettigheter og muligheter som EØS-borger

  Oversiktsside Utenriksdepartementet

  Her finner du informasjon om dine rettigheter og muligheter som EØS-borger og informasjon om EU, EØS og Schengen.

 • NOU 2012: 2 - Utenfor og innenfor

  Norges avtaler med EU

  17.01.2012 NOU Utenriksdepartementet

 • Utsmykningen av Norges Hus

  04.05.2009 Artikkel Utenriksdepartementet

  Utsmykningen av fellesarealene i Norway House er variert og spennende, og få utenriksstasjoner kan skilte med en så flott utsmykning. Her presenterer Inger Eri, tidligere kunstfaglig rådgiver i UD, kunsten i Norway House.

 • Historien om Norges Hus

  28.04.2009 Artikkel Utenriksdepartementet

  Etter et storstilt rehabiliteringsprosjekt utmerker Norges Hus seg som en moderne og spennende bygning midt i EU-kvarteret i Brussel.

 • Europakommisjonens forslag til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester

  15.10.2008 Brev Helse- og omsorgsdepartementet

  Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 200803319/KBD Dato 10.10.2008 Europakommisjonens forslag til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester Europakommisjonen fremla 2. juli i år et

 • Regional utjevning - norsk innspill

  04.06.2008 Brev Kommunal- og distriktsdepartementet

  Norge har levert innspill og en nordisk utredning om regional utjevning (territorial cohesion) til EU i forbindelse med EUs arbeid med grønnbok om regional utjevning.

 • St.prp. nr. 55 (2007-2008) - Om investeringar i Forsvaret

  09.05.2008 Proposisjon Forsvarsdepartementet

 • EU-EØS. Energi. Anmodning om synspunkter på EU Kommisjonens forslag om en strategisk energiteknologi-plan

  25.04.2008 Høring Olje- og energidepartementet

  EU-Kommisjonen publiserte den 22. november 2007 en meddelelse om en strategisk energiteknologi-plan (SET-planen) for forskning og utvikling av lavkarbonteknologi. SET-planens overordnede mål er å stimulere til økte investeringer innen lavkarbonteknologi.

  Høringsfrist: 19.02.2008 Status: Ferdigbehandlet

 • St.prp. nr. 48 (2007-2008) - Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

  28.03.2008 Proposisjon Forsvarsdepartementet

 • EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven

  06.11.2007 Rapport Olje- og energidepartementet

  Rapport utarbeidet av Senter for Europarett for Olje- og energidepartmentet i forbindelse med evaluering av energiloven.

 • Høring vedrørende meddelelse om Europeisk charter om energibrukeres rettigheter COM(2007)386 final

  13.08.2007 Høring Olje- og energidepartementet

  EU Kommisjonen fremmet den 5. juli då en meddelelse vedrørende et mulig europeisk charter om energibrukeres rettigheter.

  Høringsfrist: 21.09.2007 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring av forskriftsutkast om endringer i naturgassforskriften

  08.08.2007 Høring Olje- og energidepartementet

  I høringsnotatet foreslås det endringer i forskrift 14. november 2003 nr. 1342 til lov om felles fegler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften). Bakgrunnen er gjennomføring av direktiv 2003/55/EF om felles regler for det indre

  Høringsfrist: 01.11.2007 Status: Ferdigbehandlet

 • Aktuelle saker om europapolitikk

  Listeside Utenriksdepartementet

  På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • Europarådskonvensjonen om lokalt selvstyre

  06.03.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

 • Norge og EU

  Oversiktsside Utenriksdepartementet

  Nordiske og europeiske land er Norges viktigste politiske og økonomiske partnere. EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Regjeringen vil jobbe mer aktivt for å fremme Norges interesser innenfor rammene av EØS-avtalen, og handlingsrommet i avtalen skal tas i bruk med særlig vekt på å sikre nasjonale interesser på viktige områder.

 • Høring - Tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) m.m.

  06.07.2006 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring spørsmålet om Norge skal tiltre Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) og dermed bli medlem i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Høringsfrist er 6. oktober 2006.

  Høringsfrist: 06.10.2006 Status: Ferdigbehandlet

 • EU/EØS og energi

  Tema Olje- og energidepartementet

  Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.

 • Digitalt kvalitetsinnhold i Europa (eContent Plus) (2005-2008)

  14.06.2006 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Digitalt kvalitetsinnhold i Europa (eContent Plus) (2005-2008) Dokumenter Norge: St.prp. nr. 61 (2004-2005) - Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 456/2005/EF av 9.

 • Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

  13.06.2006 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) Dokumenter Norge: St.prp. nr. 2 (2003-2004) - Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20. juni 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

 • Side 22 av 24
 • Side 22 av 24