Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 61-80 av 3617 treff.

 • Hvor miljø- og klimavennlig er EUs landbrukspolitikk?

  08.02.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rapport fra landbruksråd ved EU-delegasjonen, Magnar Sundfør.

 • Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2021–)

  08.02.2021 Plan/strategi Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet 8. februar.

 • EUs utenriksminister deltok på Arctic Frontiers

  05.02.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Josep Borrell, og utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltok begge på Arctic Frontiers denne uken. Internasjonalt samarbeid og et bærekraftig Arktis var gjennomgående tema.

 • Senterpartiet rygger inn i fremtiden

  05.02.2021 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Senterpartiets argumenter blir ikke riktigere av å bli gjentatt. Norge vedtar sine egne kabler og konsesjoner, skriver olje- og energiminister Tina Bru om EUs fjerde energimarkedspakke i et innlegg publisert hos Nationen 4. februar 2021.

  Av: Olje- og energiminister Tina Bru

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komitéen 5. februar 2021

  01.02.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 5. februar 2021.

 • Referat fra landbruksministermøte i EU 25. januar

  01.02.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rapport fra Magnar Sundfør, landbruksråd ved Norges delegasjon til EU.

 • Ungdom ga innspill til EUs Arktis-politikk

  29.01.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  26. januar arrangerte EU-delegasjonen et webinar om Arktis-politikk, som åpnet for dialog mellom arktisk ungdom, EUs utenrikstjeneste og Utenriksdepartementet.

 • Proposisjon om ny dyrehelseforordning i EØS-avtalen er behandlet i statsråd

  29.01.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Prop. 76 S (2020-2021) om samtykke til godkjenning av innlemmelse av ny dyrehelseforordning i EØS-avtalen ble behandlet i statsråd 29. januar 2021.

 • Prop. 76 S (2020–2021) - Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av 11. desember 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU)nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen)

  29.01.2021 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Dyrehelseforordningen og det utfyllende regelverket er en revisjon av EUs dyrehelseregelverk som er innlemmet i EØS-avtalen. Det nye dyrehelseregelverket gir et mer helhetlig regelverk enn det nåværende, ved at det gis en overordnet rettslig ramme med harmoniserte prinsipper for hele dyrehelseområdet. Dyrehelseforordningen gjelder for landdyr og akvatiske dyr, både ville og holdte dyr, samt avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse. Det nye dyrehelseregelverket fokuserer mer på å forebygge smittespredning. Smitteforebyggende arbeid bidrar til færre sykdomsutbrudd. Bedre dyrehelse gir også bedre dyrevelferd. Videre tydeliggjør de nye dyrehelsereglene ansvarsfordelingen mellom myndigheter og næringsaktører, og de antas også å ha nyttevirkninger for både Mattilsynet og næringen.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om klima og miljø

  27.01.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Under det tyske EU-formannskapet har EUs arbeid på klima og miljø gått som planlagt til tross for den globale pandemien og Brexit-forhandlinger.

 • Innlegg på Indre markedskonferansen: EUs grønne giv

  27.01.2021 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Sørides innlegg (digitalt) på Nærings- og fiskeridepartementets og NHOs indre markedskonferanse om EUs grønne giv.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Oslo, 27. januar

 • Statsministeren i samtale med Portugals statsminister

  26.01.2021 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg hadde i dag en god samtale med sin portugisiske kollega, statsminister Antonio Costa, i anledning Portugals formannskap i EU denne våren.

 • EUs virkemidler for å nå landbrukspolitiske mål

  26.01.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Rapport fra Magnar Sundfør, landbruksråd ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel.

 • EUs ledere diskuterte vaksinesamarbeid

  25.01.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  21. januar møttes EUs ledere digitalt til toppmøte i Det europeiske råd, for å diskutere unionens samarbeid mot covid-19 pandemien. Økt tempo for vaksinering og kartlegging av mutasjoner av viruset var blant toppsakene.

 • Nye forsterkede klimamål i EU og i Norge

  21.01.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge og EU har forsterket sine klimamål for 2030. Til sommeren legger Europakommisjonen frem sin «Fit for 55»-pakke som skal ta Europa nærmere klimamålet.

 • Norsk oppdeling av ostekvote godkjent i WTO

  20.01.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Blant norske forpliktelser i WTO (Verdens Handelsorganisasjon) hører en importkvote for ost på 2480 tonn som er tildelt EU. Denne er nå endret etter at Storbritannia har gått ut av EU. Av kvoten på 2480 tonn er 299 tonn tildelt Storbritannia. EUs ostekvote til Norge er tilsvarende redusert med 299 tonn.

 • Svar på skriftlig spørsmål om forhandlingar med EU om import av landbruksvarer

  20.01.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) om kvifor regjeringa nektar å delta i forhandlingar med EU om import av landbruksvarer saman med Island, og meiner regjeringa at denne importen er balansert i høve Noreg sin eksport av landbruksvarer til EU.

 • Svar på skriftlig spørsmål om EU sin del av den norske marknaden av landbruksvarer til Noreg

  20.01.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) om regjeringa vil syte for at EU sin del av den norske marknaden av landbruksvarer til Noreg vert redusert minst like mykje som Storbritannia sin del av den same marknaden var før Brexit.

 • Prioriteringer for det portugisiske formannskapet

  15.01.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ved årsskiftet tok Portugal for fjerde gang over formannskapet i Rådet for Den europeiske union. Sosial utjevning, et globalt Europe, grønn og digital gjenoppbygging er blant hovedtemaene når stafettpinnen for rådets formannskap dette halvåret går fra Tyskland til den iberiske halvøy.

 • Fakta om Tsjekkia og EØS-midlene

  14.01.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Tsjekkia har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. Forskning og utdanning, klima og miljø, menneskerettigheter og kultur er viktige satsingsområder.