Forsiden

EU-delegasjonens halvårsrapport om utdanning høsten 2022

Russlands invasjon av Ukraina preger fortsatt alt arbeid i EU, i tillegg til blant annet energikrise og økte levekostnader. Dette påvirker også utdanningsområdet i EU.

Rapport fra utdanningsråd Mads Gravås ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2023 legger stor vekt på behov for solidaritet og samhold internt i EU, også med nære partnere. Utdanning og kompetanse står fortsatt høyt på dagsorden i EU, og dette er ytterligere satt på dagsorden ved at 2023 blir "the European Year of Skills" eller "det europeiske kompetanseåret" på norsk. I en europeisk målestokk er bakteppet for det europeiske kompetanseåret en rekordlav arbeidsledighet kombinert med mangel på arbeidskraft. Europa mangler folk med både lav- og høy formalkompetanse.

Det overordnede målet for utdanningssamarbeidet i EU er å bygge Det europeiske utdanningsområdet innen 2025. Dette målet danner rammen for Europakommisjonens og medlemslandenes satsninger og initiativ på utdanningsfeltet. Europakommisjonen la 18. november frem en fremdriftsrapport for etableringen av utdanningsområdet, som skal danne grunnlag for midtveisevalueringen av det europeiske utdanningsområdet i 2023. Norge deltar i det europeiske utdanningssamarbeidet gjennom vår deltakelse i EU-programmet Erasmus+.

Det tsjekkiske formannskapet har levert gode resultater, til tross for at arbeidet har vært sterkt preget av krigen i Ukraina og energikrisen. På utdanningssiden har tsjekkerne levert viktige rådskonklusjoner og -anbefalinger om å understøtte velvære og trivsel i digital utdanning og rådsanbefalinger om veier til skolesuksess. Felles for rådskonklusjonene eller -anbefalingene er at trivsel og velvære vektlegges som nøkkelen til å lykkes i skolen.

Les hele halvårsrapporten for mer informasjon om disse sakene og andre saker som vil prege utdanningsområdet i EU våren 2023.