Rapporter fra EU-delegasjonen

2015

 • Europaparlamentets plenumssamling 16.-17. september

  Migrasjon dominerte nok en gang da Europaparlamentet møttes til plenumssamling i Brussel 16.-17. september. FNs utviklingsmål og Kommisjonens arbeidsprogram ble også tatt opp.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for september 2015

  Septemberutgaven av Økonominytt gir en oversikt over løpende statistikk og arbeidet med et nytt stabiliseringsprogram for Hellas. Videre gis det en omtale av de uformelle møtene i Eurogruppen og ECOFIN 11.-12. september.

 • Europaparlamentets plenumssamling 7.-10. september

  Flyktningkrisen dominerte Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg 7.-10. september, som også var scene for kommisjonspresident Jean-Claude Junckers årlige «State of the Union»-tale.

 • Rapport om oppfølging av pasientrettighetsdirektivet

  Europakommisjonens generaldirektorat for helse og matsikkerhet, DG Sante, offentliggjorde fredag 4. september den første omfattende rapporten om hvordan pasientrettighetsdirektivet virker i medlemslandene. Rapporten viser at pasienter i EU i liten grad benytter seg av muligheten til å få behandling i et annet land enn hjemlandet. Mangel på informasjon er en av hovedutfordringene.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for juli 2015

  Hovedsaken i denne andre juliutgaven av Økonominytt er arbeidet med å få på plass et nytt stabiliseringsprogram for Hellas.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for juli 2015

  Juliutgaven av Økonominytt inneholder blant annet en oppdatering om EUs omfattende investeringsplan og omtale av rapport om livskvalitet.

 • Europaparlamentets plenumssamling i juli

  Mye av taletiden gikk med til situasjonen i Hellas da Europaparlamentet var samlet i plenum i Strasbourg 6. til 9. juli. Det ble også tid til debatt om blant annet TTIP og migrasjon. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Rapport: Eurotoppmøtet - foreløpig avtale om Hellas

  Eurotoppmøtet kom mandag morgen frem til en prinsippavtale som skal legge grunnlaget for forhandlinger om et nytt stabiliseringsprogram for Hellas. Den greske nasjonalforsamlingen må først vedta hele pakken som sådan og en rekke konkrete tiltak, herunder de mest omstridte om pensjons- og momsreform, innen onsdag. Deretter må samtlige øvrige euroland akseptere forhandlinger om et nytt program. I noen land må forslaget forelegges nasjonalforsamlingen. Samlet kan den treårige redningspakken for Hellas dreie seg om 86-87 milliarder euro. Finansråd Bjarne Stakkestad rapporterer.

 • Halvårsrapport fra klima- og miljøområdet i EU

  EU kom i mål med noen viktige enkeltsaker. Samtidig har første halvår 2015 på klima- og miljøområdet også vært preget av mobilisering og posisjonering i forkant av større politikkpakker som er under forberedelse og som ventes å bli lagt fram i andre halvår og i 2016. Miljørådene Ulla Hegg og Jonas L. Fjeldheim rapporterer.

 • Energiunionens "sommerpakke" like rundt hjørnet

  Hva skjer nå med energiunionen? «Sommerpakken» er like rundt hjørnet. Energiråd Gaute Erichsen ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Rapport: Miniplenumssesjon i Europaparlamentet 24. juni

  24. juni møttest Europaparlamentet til miniplenum i Brussel. På agendaen sto ein førebuande diskusjon om møtet i Det Europeiske Råd som hovudsakleg omhandla Grexit og migrasjon. Vidare var Juncker-pakken (EFSI), budsjetsspørsmål, implementering av stabilitets- og vekstpakken og European Monetary Fund tema. Rådgjevar Ingvild Vereide Nave ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Rapport fra helse- og mattrygghetsområdet i EU

  EUs helseministre er langt på vei enige om forhandlingsposisjon for regulering av medisinsk utstyr. Europaparlamentet vil ha strengere regler for bruk av antibiotika til dyr. EU-delegasjonens råd for helse og mattrygghet, Ingrid Vigerust, rapporterer.

 • Bedring, men interne forskjeller i EUs arbeidsmarked

  Arbeidsmarkedet i EU er i bedring med flere sysselsatte og færre ledige enn i fjor. Men, forskjellene mellom landene er store, og det er fortsatt et høyt nivå av ledige unge og langtidsledige. Les mer om dette i halvårsrapporten fra arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad ved EU-delegasjonen.

 • Rapport fra Europaparlamentets plenumssesjon i juni

  Europaparlamentets debatt om TTIP-forhandlingene ble utsatt, men Russland og Ungarn ble debattert under plenumssesjonen i Strasbourg 8.-11. juni. Det ble også vedtatt en resolusjon om de som styrer den internasjonale fotballen. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • EUs fiskeripolitikk i Nordsjøen i endring

  EUs felles fiskeripolitikk setter rammeverket for fiskeri i Nordsjøen. Med endringene ønsker man å skape en mer bærekraftig fiskeripolitikk som også opprettholder en høy utnyttelsesgrad. Nærings- og fiskeriråd Jan Frederik Danielsen rapporterer.

 • Rapport: FNs generalsekretær i Europaparlamentet

  Talen til FNs generalsekretær Ban Ki-moon, G7-toppmøtet i juni og ordningen med utdeling av melk og frukt i skolen var hovedsakene under Europaparlamentets miniplenum I Brussel 27. mai. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Rapport fra Europaparlamentets plenumssesjon i mai

  Migrasjon, konfliktmaterialer, Ungarn og Makedonia var noen av hovedpunktene da Europaparlamentet holdt plenumssesjon i Strasbourg 18.-21. mai. Ambassaderåd Eli Jonsvik og justisråd Thomas Hansen rapporterer.

 • Kreativitet og toleranse på den europeiske utdannelsesagendaen

  EUs utdanningsministre møttes i Brussel 18. mai. Ministrene var enige i at kreativitet, innovasjon og digital kompetanse må stimuleres blant annet gjennom ikke-formell læring. Utdanningsråd Harald Nybølet ved EU-delegasjonen rapporterer

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for mai 2015

  I maiutgaven av Økonominytt kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i EU.

 • Europaparlamentet går inn for strakstiltak for å redde liv i Middelhavet

  Med støtte fra Europakommisjonen tok Europaparlamentet til orde for at EUs medlemsland bør gjøre mer for å bedre den humanitære situasjonen i Middelhavet. Det ble tydelig under Europarlamentets plenumssamling i Strasbourg 27-30. april. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Ny EU-strategi for indre sikkerhet presentert

  Europakommisjonen presenterte 28. april en ny agenda for sikkerhet. Denne erstatter EUs strategi for indre sikkerhet fra 2010, og den nye agendaen skal gjelde for perioden 2015 – 2020. Justisråd Astrid Solhaug ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Europaparlamentets plenumssesjon i Brussel

  Onsdag 15. april holdt Europaparlamentet plenumssesjon i Brussel. Plenumssesjonen startet med et minutt stillhet for de 400 flyktningene som har forsvunnet i Middelhavet. Studentpraktikantene Andreas Høglund og Julie Johnsen rapporterer.

 • Europaparlamentet åpnet for diskusjon om energi, økonomi og naboskapspolitikk

  Hovedsakene for plenumsmøtet i Europaparlamentet 25. mars var energiunionen, minimumslønnsordning for lastebilsjåfører, europeisk økonomi og strukturelle reformer. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Godkjente regler for tryggere og mer miljøvennlige vogntog

  Bankkortavgifter, tryggere og mer miljøvennlige vogntog samt likestilling var blant hovedsakene på plenumsmøtet til Europaparlamentet i mars. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for mars 2015

  I marsutgaven av Økonominytt kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i EU.

 • Helse og mattrygghet på dagsorden

  Helsekommisærposten er omorganisert. Ebola har satt helseberedskap høyt på agendaen, og handelsavtalen TTIP vil kreve forhandlinger om mattrygghet. Disse sakene vil prege EUs helsepolitikk fremover. Helse- og mattrygghetsråd Ingrid Vigerust rapporterer.

 • EU satsar på mellomlandskablar

  Som ein del av «energiunionspakka» har Europakommisjonen lagd fram ei melding om mellomlandsforbindelser 25. februar. Innan 2020 skal alle medlemsland ha utanlandskablar med kapasitet tilsvarande 10 prosent av landets elektrisitetsproduksjonskapasitet. Seniorrådgjevar for energi Marit Schweiker rapporterar.

 • Energiunion og økonomi på dagsorden i Europaparlamentet

  Hovedsakene for plenumsmøtet i Europaparlamentet 25. februar var forslaget om en europeisk energiunion, det uformelle møtet i Det europeiske råd og Den europeiske sentralbankens årsrapport for 2013.

 • Rapport: Dette er Energiunionen

  25. februar presenterte Europakommisjonen EUs energiunion. Dette er en av Kommisjonens toppsaker denne femårsperioden. Meldingen gir tydelige signaler om hvordan Kommisjonen ønsker at energipolitikken skal utvikle seg. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Nasjonale grenser for luftforurensning strammes opp

  Europakommisjonen har presentert en strategi for å redusere utslipp gjennom den såkalte «luftpakken». Et direktiv om nasjonale utslippsgrenser for luftforurensning behandles nå i Europaparlamentet – og de er åpne for innspill. Miljøråd Jonas L. Fjeldheim rapporterer.

 • Europaparlamentet behandler utslippsdirektiv for redusering av luftforurensning

  Europakommisjonens forslag til nytt regelverk for utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg skal behandles av miljøkomiteen i Europaparlamentet i februar og mars. Miljøråd Jonas L. Fjeldheim rapporterer.

 • Sikkerhet og økonomi på dagsorden i Europaparlamentet

  Alvoret i situasjonen i Ukraina, terrorbekjempelse og den nye greske regjeringen var blant sakene på dagsorden for Europaparlamentets plenumssesjon i februar. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for februar 2015

  I februarutgaven av Økonominytt fra EU-delegasjonen kan du blant annet lese om den siste tids utvikling på økonomiområdet i Europa og EUs finansministres møter i ECOFIN og Eurogruppen.

 • Europakommisjonen forventer BNP-vekst

  Europakommisjonen har presentert oppdaterte anslag for den økonomiske utviklingen i EU for 2015 og 2016. De forventer en vekst i BNP på 1,7 prosent i 2015 og 2,1 prosent i 2016. Finansråd Bjarne Stakkestad rapporterer.

 • Parlamentet diskuterte anti-terrortiltak

  Europaparlamentet var samlet til miniplenum i Brussel onsdag 28. januar. De diskuterte tiltak for å bekjempe terror, Junckers investeringspakke og veien frem mot klimatoppmøtet i Paris. Studentpraktikantene Ingvild Nave og Mads Danielsen rapporterer, med bidrag fra ambassaderåd Eli Jonsvik.

 • Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

  Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015 inneholder tiltak for å stimulere til økonomisk vekst og sysselsetting, inkludert en investeringspakke på 315 milliarder euro. EU-delegasjonens rapport tar for seg de viktigste sakene i arbeidsprogrammet.

 • Utfordrende halvår på justisfeltet

  Migrasjonsstrømmer, fremmedkrigere, personvern og håndteringen av ebolautbruddet. Høsten på justis- og innenriksfeltet i EU har vært preget av alvorlige og komplekse temaer. Utfordringene er mange, og de ser ikke ut til å avta i overskuelig fremtid. Justisrådene rapporterer.

 • Kampen mot terror på agendaen i Europaparlamentet

  Terroren i Paris preget Europaparlamentet sin plenumssesjon i Strasbourg 12.-15. januar. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Klima- og miljøhausten 2014 i Brussel

  Ny Europakommisjon, GMO, bereposar, nye klimamål og førebuingar til klimatoppmøtet i Paris neste år har prega det klima- og miljøpolitiske halvåret i EU. Miljørådane Ulla Hegg og Jonas L. Fjeldheim og studentpraktikant Ingvild V. Nave rapporterar.

 • Tegn til bedring i EUs ungdomsledighet

  Ungdomsledigheten i EU forblir på et høyt nivå, men det er tegn til bedringer. Den samlede ledigheten i EU er på det laveste nivået siden 2012, men av de uten arbeid øker andelen langtidsledige og personer i risikogruppen for fattigdom og sosial ekskludering. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.

 • Økonominytt nr. 1 2015

  I årets første utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i Europa.

 • – Mer entreprenørskap i utdanningen

  EUs utdanningsministre møttes i Brussel 12. desember 2014. Det ble vedtatt et sett med rådskonklusjoner om entreprenørskap i utdanning og opplæring, som spesielt understreket behovet for en tettere dialog med arbeidslivet. Det ble også avholdt en åpen debatt om utdanningens rolle i Europa 2020-strategien. Utdanningsråd Harald Nybølet rapporterer.

 • Europaparlamentet anerkjente Palestina

  Blant de viktigste hendelsene under Europaparlamentets plenumssesjon 15. – 18. desember var avstemmingen om å anerkjenne den palestinske stat. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

2014

 • Rapport fra EUs transportrådsmøte

  Europa 2020-strategien, EUs jernbanepakke IV, Single European Sky II+ og det latviske formannskapets prioriteringer var på dagsorden da EUs transportministre møttes i Brussel 3. desember. Samferdselsråd Camilla Ongre rapporterer.

 • Storstilte investeringsplaner for europeisk transportinfrastruktur

  Europakommisjonens transportkommisær fortalte Europaparlamentets transportkomité 2. desember at Juncker-pakken skal tilrettelegge for investeringer på over 100 milliarder euro i europeisk transportinfrastruktur. Samferdselsråd Camilla Ongre rapporterer.

 • Økonominytt for november fra EU-delegasjonen

  I høstens tredje utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i Europa.

 • Paven talte til Europaparlamentet

  Både pave Frans og Sakharov-prisvinner Denis Mukwege talte under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg i november. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Kommisjonspresidenten svarte om skatt

  13. november var Europaparlamentet samlet til miniplenumssesjon i Brussel, for første gang på over to år. Skatteavsløringen i Luxembourg ble viet mest tid. Studentpraktikant Ingvild Vereide Nave og ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • EUs miljøministere diskuterte FNs klimatoppmøte

  28. oktober diskuterte EU-landenes klima- og miljøministere veien mot klimatoppmøtet i Lima, som finner sted i desember. Miljøråder Ulla Hegg og Jonas Landstad Fjeldheim rapporterer.

 • Økonomiske prognoser fra Europakommisjonen

  Vekstutsiktene i euroområdet er fortsatt svake, men man regner med å unngå deflasjon. Det går frem av Europakommisjonen prognoser for den økonomiske utviklingen i EU fram mot 2016. Finansråd Bjarne Stakkestad ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Økonominytt for oktober fra EU-delegasjonen

  I høstens andre utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om de viktigste hendelser på økonomi- og skatteområdet i Europa.

 • EUs klima- og energimål for 2030 vedtatt

  Etter lange forhandlinger har Det europeiske råd vedtatt EUs nye klima- og energimål frem mot 2030. Rammeverket inkluderer mål om utslippskutt på 40 prosent, betydelig energieffektivisering, utbygging av fornybar energi og styrking av kvotehandelssystemet. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Avstemming og Ungarn-diskusjon på plenumsesjonen

  Avstemming om ny Europakommisjon, diskusjon om Ungarn og hvem som skal lede SINEEA-delegasjonen, var blant temaene under Europaparlamentets oktoberplenumsesjon. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Ny Europakommisjon godkjent

  Ny Europakommisjon er godkjent med klart flertall av Europaparlamentet og Rådet og tiltrer allerede 1. november. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Hvordan skape vekst med IKT

  Den økonomiske veksten i USA er større enn i Europa. Hvordan EU kan øke veksten ved bruk av IKT, var temaet for et seminar i Brussel 16. oktober. IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard rapporterer.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen

  I høstens første utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i Europa.

 • Forhåndsrapport: Møtene i Eurogruppen 13. og Ecofin 14. oktober 2014

  Møtene i Eurogruppen og Ecofin vil i hovedsak dreie seg om skatt, strukturpolitikk som kan bidra til økt økonomisk vekst og enkelte problemstillinger knyttet til bankunion. På skattesiden vil Ecofin søke å oppnå politisk enighet om obligatorisk automatisk utveksling av skatteopplysninger samt diskutere energiskatt.

 • Konkurranseevne høyt på dagsordenen i EU

  Konkurranseevnerådet for industri vedtok 25. september omfattende konklusjoner om industriell konkurranseevne og integrering av konkurranseevnehensyn ved politikkutforming. Næringsråd Lars Erik Nordgaard rapporterer.

 • Rapport fra helse- og mattrygghetsområdet

  I rapporten fra EU-delegasjonens råd for helse og mattrygghet kan du blant annet lese om prioriteringen til det italienske formannskapet høsten 2014, arbeidet med å avdekke matsvindel og EUs innsats for å bekjempe Ebola.

 • Uformelt møte i Eurogruppen og ECOFIN

  Med svake vekstutsikter og fare for deflasjon som bakteppe var det møter i Eurogruppen og Ecofin 12. og 13. september. Økonomisk vekst, ny bankunion og kriseland sto på agendaen. Finansråd Bjarne Stakkestad rapporterer.

 • Europaparlamentet forbereder kommissærhøringene

  Høringene av kommissærkandidatene var ikke del av Europaparlamentets plenumssesjon i september, men forberedelsene er likevel godt i gang. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Junckers retningslinjer for den nye Europakommisjonen på arbeids- og sosialfeltet

  I forbindelse med valget til ny Kommisjonspresident i Europaparlamentet la Jean-Claude Juncker fram et program med prioriteringer blant annet på arbeids- og sosialområdet. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.

 • Høsten vil gi langsiktige føringer for EUs energipolitikk

  Klima- og energirammeverket 2030, EUs energisikkerhetsstrategi og utviklingen av det indre energimarkedet. Dette er noen energisaker som vil ha stor oppmerksomhet i EU-systemet utover høsten.

 • Rapport fra Det europeiske råd 30. august

  EUs stats- og regjeringssjefer har valgt Polens statsminister Donald Tusk til ny rådspresident og Italias utenriksminister Federica Mogherini til ny høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte

  I EU-delegasjonens halvårsrapport over regelverksutviklingen på områdene konkurranse, offentlige anskaffelser og offentlig støtte kan du lese om et halvår preget av hektisk regelverksaktivitet. Konkurranseråd Nina Gørrissen rapporterer.

 • EUs justis- og innenriksområde – justisrådene oppsummerer

  Justisrådene ved EU-delegasjonen oppsummerer her EUs arbeid på justisfeltet for perioden 1.september 2013 – 1. juli 2014.

 • Valgte ny president for Kommisjonen

  Valg av ny president for Europakommisjonen, resolusjon mot ungdomsledighet og om Ukraina samt ønske om åpenhet rundt TTIP-forhandlingene var blant sakene på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg i midten av juli.

 • Ettårsjubileum for Kroatias EU-medlemsskap

  – Kroatiske interesser og suverenitet kommer alltid i første rekke, understreker statsminister Zoran Milanovic etter ett år som EU-medlem. Norges ambassadør til Kroatia, Henrik Ofstad, rapporterer fra Zagreb.

 • Europakommisjonen anslår svak, men gradvis bedring i arbeidsmarkedet

  I EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialpolitikk i EU kan du lese at Europakommisjonens makroanslag viser at en moderat vekst gjennom det kommende året vil følges av en gradvis bedring i arbeidsmarkedet, både når det gjelder økt sysselsetting og nedgang i arbeidsledigheten.

 • Bredere satsing mot en «sirkulær økonomi»

  I form av en politikkpakke lanserte Europakommisjonen 2. juli nye mål i avfallspolitikken. Dette ble lansert som del av en bredere satsing mot en «sirkulær økonomi». Pakken inneholder en rekke forslag til nye bindende avfallsmål. Miljøråd Ulla Hegg rapporterer.

 • Det nyvalgte Europaparlamentets første plenumssesjon

  Første plenumsmøte for det nyvalgte Europaparlamentet (EP) ble avholdt i Strasbourg 1-3. juli. Bruker vi avstandslinser, har vi sett det meste før. Til noens glede, andres sorg.

 • EUs klima- og miljøministere til enighet om GMO

  På EUs miljørådsmøte 12. juni sto blant annet genmodifiserte organismer (GMO), nasjonale transportutfordringer og energieffektivitet på dagsordenen. Miljørådene Ulla Hegg og Jonas Landstad Fjeldheim rapporterer.

 • Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU juni 2014

  I rapporten om finans- og skattepolitikk i EU kan du blant annet lese om junimøtene i Eurogruppen og ECOFIN. Finansrådene Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby rapporterer.

 • EU har vedtatt en maritim sikkerhetsstrategi

  EUs utenriksministere og europaministere har i dag vedtatt en strategi om maritim sikkerhet som berører både sjøtransport, fiske og EUs yttergrenser. Råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk, Barbro Hugaas, rapporterer.

 • Melkesektoren i EU under lupen

  Landbruksministrene i EU møttes til avsluttende rådsmøte under det greske formannskapet 16. og 17. juni. Hovedsaken under møtet er evalueringen av tiltakene i melkesektoren, den såkalte «Milk Package» (tiltakspakken), som ble gjennomført fra 2012.

 • Litauen på stø kurs mot euro

  Både Europakommisjonen og Den europeiske sentralbanken anbefaler at Litauen blir del av eurosonen. Om de blir det, avgjøres av EU-landenes statsledere i juli. Praktikant Sami Patrikainen Skogstad ved Den norske ambassaden i Vilnius rapporterer.

 • Ny strategi for bedre energisikkerhet i EU

  Europakommisjonen la fram en energisikkerhetsstrategi for EU 28.mai. Strategien skal gjøre EU bedre rustet mot leveringsforstyrrelser og redusere unionens energiavhengighet. Energiråd ved EU-delegasjonen Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

 • Konkurranseevnerådet diskuterte romfart

  Forholdet mellom EU og Den europeiske romfartsorganisasjon sto på dagsorden på møtet i Konkurranseevnerådet 26. mai. Næringsråd Lars Erik Nordgaard rapporterer.

 • Når valget nå er gjennomført – hva skjer?

  Europaparlamentsvalget er gjennomført, men flere spørsmål er fortsatt uavklart. Hvor mange politiske grupper dannes i Europaparlamentet, og hvem blir ny kommisjonspresident?

 • Flerspråklighet på utdanningsministrenes agenda

  EUs utdanningsministre møttes i Brussel, tirsdag 20. mai 2014. Grenseoverskridende utdanning og fremme av entreprenørskap hos unge var blant temaene som var oppe til debatt. Utdanningsråd Harald Nybølet rapporterer.

 • Vil kartlegge den europeiske havbotnen

  Europakommisjonen har lagt fram ein handlingsplan om innovasjon i «den blå» økonomien. Planen omhandlar tre hovudområde for innsats. Forskingsråd Erik Yssen og rådgjevar for energi, Marit Schweiker, rapporterer.

 • Norge med observatørstatus i rådgivningsgruppa for CBRN-eksplosiver

  På et møte for interessentene i rådgivningsgruppa for kjemiske, biologiske, radioaktive og kjernefysiske eksplosiver 20. mai la Europakommisjonen frem sin nye strategi for bekjempelse av denne typen trusler. Justisråd Thomas Hansen rapporterer.

 • Status på finans- og skattepolitikken i EU

  6. mai erkjente Rådet (ECOFIN) at enkelte medlemsland har makroøkonomiske ubalanser som krever politiske mottiltak. Les mer om dette, og enkelte medlemslands samarbeid om en avgift på finansielle transaksjoner i EU-delegasjonens rapport.

 • Nye anslag for økonomisk utvikling i EU

  Europakommisjonen offentliggjorde 5. mai sine oppdaterte makroanslag for den økonomiske utviklingen i EU for inneværende og neste år. Finansrådene Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen og Erik Storm ved OECD-delegasjonen rapporterer.

 • EU har fått overvåkingsorgan for melk

  Europakommisjonen har etablert overvåkingsorganet Milk Market Observatory som skal observere om det oppstår alvorlige forstyrrelser i melkemarkedet. Landbruksråd Knut Øistad rapporterer.

 • Europakommisjonen vil forebygge og bekjempe svart arbeid

  Europakommisjonen foreslår å etablere en europeisk plattform for å styrke samarbeidet mellom håndhevingsmyndighetene og andre berørte aktører for å bekjempe svart arbeid. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.

 • Evaluerte reform i frukt- og grøntsektoren

  Forrige uke møttes landbruksministrene i EU til rådsmøte. Hovedsaken var evalueringsrapporten av reformen i frukt- og grøntsektoren i EU. Landbruksråd Knut Øistad rapporterer.

 • Blir valget annerledes denne gangen?

  22. til 25. mai er det valg til Europaparlamentet. Den offisielle informasjonskampanjen proklamerer at denne gang er det annerledes. Stemmer dette?

 • Diskuterte bankunionen under siste plenumssesjon

  Det sittende Europaparlamentet hadde før påsken sin aller siste plenumssesjon. Bankunionen var blant de viktigste sakene på dagsordenen. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Ashton talte om Ukraina i plenumssesjonen

  EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Catherine Ashton holdt sin årlige redegjørelse, og Europaparlamentet gikk inn for å forby «roaming»-avgifter for mobiltelefoner under plenumssesjonen i Brussel. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Strengere regler for økologisk produksjon

  Under rådsmøtet i landbruk 24. mars presenterte Europakommisjonen sitt forslag til nytt regelverk for økologisk produksjon. Regelverket er strengere for både produksjon i EU og import fra tredjeland. Landbruksråd Knut Øistad og matråd Bente Odlo rapporterer.

 • Rapport om finans- og skattepolitikken i EU

  EUs sparedirektiv, ny ordning for differensiert arbeidsgiveravgift og felles kriseløsningsmekanisme i den fremtidige bankunionen er blant sakene du kan lese om i rapporten fra finansrådene.

 • Felles kamp mot irregulær migrasjon

  Norge tok til orde for en styrking av Den europeiske unions byrå for sikkerhet ved Schengens yttergrenser, Frontex, under rådsmøtet for justis- og innenriksministre i Brussel i mars. Statssekretær Hans J. Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet representerte Norge. Rapport fra justisrådene Astrid Solhaug, Torill Myhren og Thomas Hansen ved EU-delegasjonen.

 • Diskuterte Ukraina og energi i Strasbourg

  Situasjonen i Ukraina fikk mye oppmerksomhet under Europaparlamentets plenumssesjon som ble avsluttet fredag 14. mars. Behovet for en felles europeisk energipolitikk ble også understreket. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Statusrapport for helse og mattrygghet i EU mars 2014

  Tobakksdirektivet og Norges første deltagelse på EUs helsedirektørmøte er noen av sakene i statusrapporten for helse- og mattrygghet i EU. Råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Bred støtte til fastsetting av utslippsmål for 2030

  Under EUs miljørådsmøte 3. mars sto klima- og energirammeverket mot 2030 i sentrum. Det ble også åpnet for nye forhandlinger om utsetting av genmodifiserte organismer. Miljøråd Ulla Hegg rapporterer.

 • Fortsatte diskusjonen om Ukraina

  Under Europaparlamentets andre plenumssesjon i februar sto nok en gang Ukraina på dagsordenen, i tillegg til blant annet status for EU-fiskere utenfor Svalbard. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Livlig debatt under EUs kunnskapsministermøte

  Da EUs kunnskapsministere møttes i Brussel 24. februar sto blant annet PISA- og PIAAC-resultater og modernisering av fag- og yrkesopplæring på agendaen. Utdanningsråd Harald Nybølet rapporterer.

 • Økonomisk innhenting i EU får fotfeste

  25. februar presenterte Europakommisjonen oppdaterte makroprognoser for den økonomiske utviklingen i EU. Finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen og finansråd Erik Storm ved OECD-delegasjonen rapporterer.

 • Rapport om finans- og skattepolitikk i EU

  Den greske finansministeren Ioannis Stournaras leder utformingen av europeisk finans- og skattepolitikk i Rådet det kommende halvåret. Det greske formannskapet prioriterer å ferdigstille pågående lovendringer, hvor enighet om en bankunion står høyt på listen.

 • Gode resultater for datakrimbekjempelse

  Etter ett år i drift kan Europols senter for bekjempelse av datakriminalitet vise til gode resultater og stadig flere bistandsanmodninger. Justisråder Astrid Solhaug og Thomas Hansen rapporterer.

 • Europaparlamentet diskuterte Ukraina og bankunion

  Under Europaparlamentets første plenumssesjon i februar var det mest debatt om situasjonen i Ukraina og bankunionen. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • EUs første antikorrupsjonsrapport

  I en fersk rapport anslår EU at korrupsjon koster økonomien i EUs medlemsland omtrent 120 milliarder euro årlig. Justisråd Astrid Solhaug ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Forslag til klima- og energirammeverk 2020-2030

  I sitt forslag til klima- og energirammeverk 2020-2030, foreslår Europakommisjonen utslippskutt for klimagasser på 40 prosent, et mål på EU-nivå for fornybar energi på 27 prosent og reform av klimakvotesystemet. Energiråd Bjørn Ståle Haavik og miljøråd Ulla Hegg ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Tegn til utflating i arbeidsledigheten i EU

  I halvårsrapporten til arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstads kan du blant annet lese om tegn til bedring i EUs økonomi og at arbeidsledigheten har stabilisert seg, men på et uakseptabelt høyt nivå.

 • Diskuterte prioriteringer for våren og fri bevegelse i EU

  Prioriteringene til det greske formannskapet og retten til fri bevegelse i EU var blant sakene som ble diskutert under Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg i forrige uke. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • EU vil redde liv med renere luft

  Luftforurensing forårsaket 400 000 for tidlige dødsfall i EU i 2010. Med en ny lovpakke vil Europakommisjonen halvere antallet. Miljøråd Ulla Hegg rapporterer.

 • Rapport om finansministermøtene i desember

  I rapporten fra finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen kan du lese om finansministermøter i EU i desember, herunder behandlingen av direktivene om krisehåndtering og innskuddsgarantier i banksektoren, og krisehåndteringsmyndigheten SRM.

 • Milliarder å spare på enklere regelverk

  På møtet i EØS-komiteen 13. desember ga Europakommisjonen en orientering om sitt arbeid med å forenkle og forbedre regelverk, det såkalte REFIT-programmet. Næringsråd Lars Erik Nordgaard ved EU-delegasjonen oppsummerer.

 • Statusrapport for skatte- og avgiftspolitikk i EU desember 2013

  Finansråd Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen rapporterer om utvalgte skattesaker som ble behandlet i 2013, og som også vil stå på EUs agenda i 2014.

 • Halvårsrapport om konkurranse, støtte og anskaffelser

  Høsten 2013 har vært preget av både bindende og ikke-bindende regelverksarbeid på konkurranse, støtte og anskaffelser, noe av politisk karakter og mye av mer teknisk art. Konkurranseråd Nina Gørrissen rapporterer.

 • Halvårsrapport om klima- og miljøpolitikk i EU

  Klimakvotesystemet, biodrivstoff, gjennomgang av avfallsregelverket og forslag om å redusere forbruket av plastbæreposer er blant temaene i halvårsrapporten fra miljørådene ved EU-delegasjonen.

2013

 • Rådsmøte for EUs justis- og innenriksministre

  Schengen-medlemskap for Romania og Bulgaria og EUs «Task Force for the Mediterranean» var blant hovedsakene da EUs justis-og innenriksministre nylig avholdt rådsmøte.

 • Fiskeri på agendaen i Strasbourg

  Fiskeripolitikk og EUs utvidelsesprosess sto høyt på agendaen da Europaparlamentet hadde plenumssesjon i Strasbourg i uke 50. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU november 2013

  I rapporten kan du lese blant annet om planprosessen for 2014, november måneds finansministermøter, vedtakelse av EUs budsjetter, prosessen med sparedirektivet, forslag til et standard momsskjema og tetting av hull i mor/datterdirektivet. Finansrådene Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Statusrapport om helse og mattrygghet i EU

  Det reviderte tobakksdirektivet, kliniske forsøk og medisinsk utstyr er saker som har vært på dagsordenen på helse- og mattrygghetsområdet i EU i høst. Råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Europakommisjonen med veiledning for et indre elektrisitetsmarked

  Europakommisjonen la 5. november fram en melding med tittel «Delivering the internal electricity market and making the most of public intervention». Meldingen gir veiledning til medlemslandene om bruk av støtteordninger og tiltak i det indre elektrisitetsmarkedet.

 • Langtidsbudsjettet hovedtema under Europaparlamentets plenumssesjon

  «More Europe for less» var et gjennomgangstema under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg 21.-24. november. Hovedsaken var EUs langtidsbudsjett (MFF) for 2014-2020. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Ny skogstrategi i EU

  EUs nye skogstrategi skal blant annet bidra til utvikling av distriktene og urbane områder. Landbruksråd Knut Øistad ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Samtaler med det påtroppende greske EU-formannskapet

  Utenriksdepartementet hadde denne uken samtaler med greske myndigheter om deres prioriteringer for formannskapet i EU. Ambassadesekretær og nestleder Anne Havnør ved Norges ambassade i Aten rapporterer.

 • Europakommisjonen la frem arbeidsprogram for 2014

  Europakommisjonen har lagt frem sitt arbeidsprogram for 2014. Programmet fokuserer i stor grad på det overordnede målet om smart, bærekraftig og inklusiv vekst, i tillegg settes det mål om implementering av bankunionen, forenkling av regelverk for bedrifter, og økt tempo i klima- og handelsforhandlinger.

 • Reaksjoner på EU-forslag om klimakvoter for luftfart

  EUs forslag om regulering av luftfart gjennom kvotesystemet frem til 2020 vekker sterke reaksjoner fra luftfartsindustrien og tredjeland. Det er et sterkt tidspress for å fatte vedtak innen april. Miljøråd Ulla Hegg og samferdselsråd Olav Grimsbo ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Politisk enighet om nytt miljøhandlingsprogram mot 2020

  Europaparlamentet ga i slutten av oktober sin støtte til for et nytt miljøhandlingsprogram fra 2020. Forslaget fokuserer på en rekke tiltak på det miljøpolitiske området. Miljørådene Ulla Hegg og Jonas Landstad Fjeldheim ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Kommisjonen spår økonomisk bedring i EU

  Europakommisjonen har lagt fram sine høstanslag og mener det finnes indikasjoner på at Europa er på vei ut av krisen. EU-delegasjonen og OECD-delegasjonen rapporterer.

 • Europakommisjonen lanserer initiativer for regelforenkling

  Europakommisjonen har lansert nye initiativer for regelforenkling og reduksjon av administrative byrder. Formålet er å redusere regelbyrden for næringslivet og forenkle implementeringen av EU-lover på nasjonalt nivå. Næringsråd Lars Erik Nordgaard ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Status i EUs utvidelsesprosess

  2013 har vært et historisk år for Serbia og Kosovo på veien mot EU-medlemskap. Det europeiske råd besluttet i juni å åpne medlemsskapsforhandlinger med Serbia og å åpne for forhandlinger om en stabiliserings- og assosieringsavtale med Kosovo. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Udramatisk, men innholdsrikt møte i Det europeiske råd

  Møtet i Det europeiske råd var innholdsrikt, men som forventet ble det ikke fattet noen endelige beslutninger. Hovedtema var den digitale økonomien, vekst og sysselsetting, økonomisk og monetær union, østlig partnerskap og migrasjon. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU oktober 2013

  EU fortsetter arbeidet med den økonomiske og monetære unionen, 2014-budsjettet og langtidsbudsjettet, samt skattlegging av den digitale økonomien og tiltak mot aggressiv skatteplanlegging. Finansrådene Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Europaparlamentet diskuterte migrasjon

  Migrasjonsspørsmål, personvern, EUs langtidsbudsjett og Aung San Suu Kyis mottagelse av Sakharov-prisen var blant temaene på forrige ukes plenumssesjon i Europaparlamentet. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • EU-forslag for å sikre fri bevegelse av personer

  En rapport fra Europakommisjonen viser at motivasjonen for mobilitet innen EU-området hovedsakelig er knyttet til arbeid og ikke utnyttelse av velferdsordninger. Samtidig foreslår Kommisjonen tiltak for å sikre fri bevegelse av personer samt balansere rettigheter og plikter. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • EU vil realisere det indre marked for telekommunikasjon

  Europakommisjonen har lagt frem en pakke med forslag til tiltak i telekomsektoren for å skape et mer enhetlig, mindre fragmentert og mer konkurransedyktig telekom-marked. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Digital økonomi sentralt på møtet i Det europeiske råd

  Den digitale økonomien står øverst på dagsordenen når Det europeiske råd møtes for første gang i høst 24. og 25. oktober. EU-delegasjonen rapporterer.

 • EU ligger an til å nå klima- og energimålene for 2020

  Det europeiske miljøbyrået EEA la nylig fram status og prognoser for oppfølgingen av EUs tredelte 2020-mål om kutt i CO2-utslipp, økt fornybar energi og energieffektivitet. Miljøråd Ulla Hegg ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Norge omfattes av EUs infrastrukturplaner på energiområdet

  Europakommisjonen har presentert en liste med 248 prioriterte infrastrukturprosjekter på energiområdet og en langsiktig infrastrukturvisjon for Europa. Norge er inkludert i begge strategiene. Energiråd Bjørn Ståle Haavik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Diskuterte EØS, tobakksdirektiv og flyktningespørsmål

  EUs forhold til småstatene og EØS-avtalen, tobakksdirektivet og tragedien utenfor Lampedusa-kysten var blant sakene som ble debattert under Europaparlamentets plenumssamling forrige uke. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer fra Strasbourg.

 • Vil styrke arbeidstilsyn og bekjempe svart arbeid

  Bedring av arbeidsforholdene i Europa og bekjempelse av svart arbeid er aktuelle arbeids- og sosialpolitiske saker i EU. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU september 2013

  En analyse av den økonomiske utviklingen i EU gjennom kriseperioden og arbeidet med ulike tiltak mot skatteunndragelse og skatteomgåelse er blant innholdet i denne ferske statusrapporten om finans- og skattepolitikk i EU fra EU-delegasjonens finansråder.

 • Vil øke digital kompetanse i skolen

  Europakommisjonen la i forrige uke frem meddelelsen «Opening Up Education», hvor det blir foreslått konkrete tiltak og initiativer for å øke innovasjon og digital kompetanse i skolen og på universiteter. Utdanningsråd Harald Nybølet rapporterer.

 • Europeisk enhetspatent kommer i 2015

  Forberedelsene til ikrafttredelse av Det europeiske enhetspatentet er godt i gang, men flere spørsmål gjenstår før patentet kan bli operativt. Målsettingen er at patentet skal være i kraft tidlig i 2015. Næringsråd Lars Erik Nordgaard rapporterer.

 • Klimapolitikk styrkes på EUs dagsorden

  Et nytt europeisk klima- og energirammeverk mot 2030 og internasjonale forhandlinger om en ny global klimaavtale har satt klima høyere på EUs politiske dagsorden. Miljøråd Ulla Hegg ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • EUs felles landbrukspolitikk i endring

  EUs landbruksministere kom i sommer til enighet om en reform av EUs felles landbrukspolitikk (CAP). Reformen skal etter planen tre i kraft i 2015. Landbruksråd Knut Øistad ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Rapport om EUs eksterne energipolitikk

  Norge omtales som en særlig nær energipartner i en fersk rapport om gjennomføringen av EUs eksterne energipolitikk. Energiråd Bjørn Ståle Haavik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Barroso talte om tilstanden i EU

  Den såkalte «State of the union»-talen til Europakommisjonens president José Manuel Barroso var et av høydepunktene da Europaparlamentet denne uken var samlet til ny plenumssamling i Strasbourg. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen rapporterer.

 • Statusrapport om helse og mattrygghet i EU

  Det reviderte tobakksdirektivet, yrkeskvalifikasjonsdirektivet og initiativet om styrket helseberedskap i EU har vært på agendaen for helse og mattrygghet i EU de siste månedene. Råd for helse og mattrygghet Heidi Langaas ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Snart tid for vaktskifte og nye koster i Brussel

  Alle de «tre store» EU-institusjonene i Brussel; Europaparlamentet, Europakommisjonen og Det europeiske råd, vil få nytt mannskap og ny ledelse i løpet av 2014. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Europakommisjonen forventer vekst i 2014

  Både EU samlet og eurosonen var i resesjon i 2012. Europakommisjonen venter at resesjonen vil vare ut 2013, men forventer vekst i 2014. Arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen rapporterer om utviklingstrekk for arbeids- og sosialpolitikken i EU.

 • Framgang på justis- og innenriksområdet

  I første halvår av 2013 ble Rådet for den europeiske union og Europaparlamentet enige om både en lovpakke for asylfeltet og Schengen Governance-pakkene. Migrasjonsråd Magne Holter og justisrådene Hanne Messel og Joakim Øren rapporterer.

 • Enighet om nytt Erasmus-program

  Etter flere måneder med lange og vanskelige forhandlinger mellom Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet, kom man helt mot slutten av det irske EU formannskapet til enighet om det nye utdanningsprogrammet Erasmus+.

 • Stø kurs i EUs miljø- og klimapolitikk

  Miljørådene Ulla Hegg og Knut Kroepelien ved EU-delegasjonen oppsummerer utviklingstrekkene i EUs miljø- og klimapolitikk våren 2013.

 • Bred dagsorden på Europaparlamentets juli-samling

  Påstander om amerikanske spionaktiviteter i Europa, oppsummering av Irlands formannskap og EUs langtidsbudsjett var blant temaene på Europaparlamentets plenumssamling i juli. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen rapporterer.

 • Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU juni 2013

  Les blant annet om krisehåndtering i banksektoren og hva som ble diskutert om merverdiavgift på møtene mellom finansministrene i EU. Rapport fra finansrådene Lars-Erik Østby og Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen.

 • Få overraskelser på møtet i Det europeiske råd

  Statslederne i EU møttes forrige uke i Det europeiske råd for å diskutere arbeidsledighet, fullføring av den europeiske bankunionen og finansieringstilgang for små og mellomstore bedrifter. Rapport fra EU-delegasjonen.

 • Oppsummerer Irlands formannskapsperiode

  Irland har avsluttet sitt formannskap i Rådet til den europeiske union og har overlevert stafettpinnen til Litauen. Den norske ambassaden i Dublin oppsummerer det irske EU-formannskapet det siste halvåret.

 • EUs arbeidsministre diskuterte ungdomsledighet

  Under rådsmøtet for arbeidsministrene i EU ble det blant annet enighet om Europakommisjonens anbefalinger til medlemslandene. Ungdomsledighet sto også høyt på agendaen. Arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Vil sørge for bedre nettsikkerhet

  På telekomfeltet er Litauen blant annet opptatt av å sikre et høyt felles nivå for nettverks- og informasjonssikkerhet, når landet tar over EU-formannskapet 1. juli. Samferdselsråd Olav Grimsbo ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • EU med økt innsats for klimatilpasning

  Rådskonklusjoner om klimatilpasning ble vedtatt, mens forhandlingene om indirekte arealbrukskonsekvenser av biodrivstoff var vanskelige. EU-delegasjonen rapporterer fra EUs miljørådsmøte i juni.

 • Ledighet og Schengen i fokus på parlamentets plenumssesjon

  Ungdomsledighet, situasjonen i Tyrkia og votering over nytt regelverk på Schengen- og asylområdet var blant sakene som stod på dagsorden under plenumssesjonen i Europaparlamentet i forrige uke. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen og praktikant Emma-Lise Berghei Gårdvik rapporterer.

 • Litauens prioriteringer på transportområdet

  Litauen satser på Jernbanepakke IV, flypassasjerers rettigheter og infrastruktur for alternative drivstoffer når landet tar over EU-formannskapet 1. juli. Samferdselsråd Olav Grimsbo og næringsråd Lars Erik Nordgaard rapporterer.

 • Stor ubalanse i kvotemarkedet

  Les rapporten om Europakommisjonens årlige gjennomgang av det europeiske klimakvotesystemet (ETS) av miljøråd Knut Kroepelien ved EU-delegasjonen.

 • Diskuterte handelsavtale med USA

  Oppstart av forhandlinger mellom EU og USA om en handels- og investeringsavtale var blant temaene under Europaparlamentets plenumssesjon i mai. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU mai 2013

  Les mer om de seneste møtene i Eurogruppen og Ecofin, samt hva som ble diskutert om skatteundragelse og -omgåelse på det seneste møtet i Det europeiske råd. Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby.

 • EU forventer svakere BNP-vekst

  Nye prognoser fra Europakommisjonen anslår en lavere vekst i BNP både for 2013 og 2014 enn tidligere antatt. Rapport fra EU-delegasjonen i Brussel og OECD-delegasjonen i Paris.

 • Nye retningslinjer for akvakultur i EU

  Europakommisjonens forslag til nye strategiske retningslinjer for akvakultur i EU skal blant annet bidra til å forkorte administrative prosedyrer, styrke maritim planlegging, øke konkurransedyktigheten og sikre like konkurransevilkår. Fiskeriråd Rune Dragset fra EU-delegasjonen rapporterer.

 • Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU april 2013

  Få med deg den siste utviklingen innen finans- og skattepolitikk i EU. Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby.

 • Rapport om EUs forsvarsministermøte

  EU forsvarsministere var nylig samlet i Luxembourg for å delta på det formelle forsvarsministermøtet Foreign Affairs Council Defence (FAC Defence) og andre møter.

 • Rapport om ulikheter i Europa

  I forbindelse med ILOs niende regionale møte i Oslo i april, rapporterte Norges ambassader i Europa om utviklingen av ulikhet i løpet av finanskrisen. Les noen hovedtrekk fra rapportene.

 • Europaparlamentet diskuterte Ungarn og Kypros

  Europaparlamentet møttes i forrige uke til ny plenumssamling i Strasbourg. Blant hovedtemaene var situasjonen i Ungarn, EUs håndtering av krisen på Kypros og Europakommisjonens forslag om å utsette salg av klimakvoter som følge av ubalanse i kvotemarkedet. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen rapporterer.

 • Stadig flere i Europa tar høyere utdanning

  Andelen av befolkningen i Europa som tar høyere utdanning, øker. Samtidig er tidlig frafall i skolen er på vei nedover. Utdanningsråd Harald E. Nybølet ved EU-delegasjonen i Brussel rapporterer.

 • Kvartalsrapport om helse og mattrygghet i EU

  Røykeforbud, totalforbud mot testing av kosmetikk på dyr og debatten i kjølvannet av hestekjøttsaken er blant temaene innen helse og mattrygghet første kvartal 2013. Råd for helse og mattrygghet Heidi Langaas ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Europakommisjonen ønsker å styrke Europols rolle

  Nylig la Europakommisjonen frem et forslag til nytt rettslig grunnlag for Europol og CEPOL hvor man ønsker å styrke Europols rolle som et europeisk politisamarbeidsbyrå og slå sammen Europol og CEPOL. Justisråd Joaktim Tranvåg Øren rapporterer.

 • Årsmøte i EUs forsvarsbyrå

  Økonomisk krise og fremtiden for europeisk forsvar var hovedtemaer da EUs forsvarsbyrå nylig avholdt sin årskonferanse for 2013. Assisterende forsvarsråd Hans Jørgen Johansen ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Støtter etablering av fond for forsvarlig skipsopphugging

  Miljøkomiteen i Europaparlamentet stemte like før påske for å etablere et fond for forsvarlig opphugging av skip basert på en havneavgift. Saken skal stemmes over i plenum i mai/juni. Miljøråd Knut Kroepelien ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Europakommisjonen forbereder ny klima- og energipakke

  Europakommisjonen har lagt frem en rekke nye høringsdokumenter i forbindelse med forberedelsene til en ny klima- og energipakke for 2030. Miljøråd Knut Kroepelien ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Arbeidsledighet og økonomi sentralt på EUs vårtoppmøte

  Det europeiske råd møttes 14.- 15. mars til det tradisjonelle vårtoppmøtet. Hovedtemaene på dagsordenen var ungdomsledighet og den økonomiske situasjonen i EU, men ingen store beslutninger ble fattet.

 • Økonomi i sentrum på Europaparlamentets plenumssesjon

  Europaparlamentet avholdt nylig sin månedlige plenumssesjon i Strasbourg, og blant sakene på dagsordenen sto blant annet EUs langtidsbudsjett og økonomisk politikk. Ambassaderåd Inge Thygesen ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • EU ønsker å bryte oljeavhengigheten

  Ved å skape et marked for grønt drivstoff, ønsker EUs medlemsland å bryte oljeavhengigheten i transportsektoren. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer fra transportrådsmøtet i Brussel 11. mars.

 • Lammende strid mellom EUs lovgivende institusjoner høsten 2012

  Under det andre halvåret i 2012 ble EUs arbeid på det innenrikspolitiske området preget av den lammende striden mellom Rådet for Den europeiske union og Europaparlamentet. Migrasjonsråd Magne Holter og justisrådene Joakim Øren og Hans Kaiser rapporterer.

 • EU fokuserer på utdanning for å øke sysselsettingen

  Utdanning som et middel for å øke vekst var et av temaene på rådsmøtet for EUs utdanningsministre i februar. Utdanningsråd Harald E. Nybølet rapporterer.

 • Fortsatt svake økonomiske utsikter og økt arbeidsledighet i EU

  Det forventes et fall på 0,3 prosent i BNP i eurosonen i 2013. For EU samlet sett forblir denne om lag uendret. Arbeidsledigheten forventes å nå en topp på 11,1 prosent. EU-delegasjonen rapporterer.

 • –Begynner å se konturene av EUs nye felles fiskeripolitikk

  Europaparlamentet leverte nylig sin innstilling til forslaget om reform av EUs fiskeripolitikk. Fiskeriråd Jan Frederik Danielsen ved EU-delegasjonen mener EU ser ut til å ta et langt steg i riktig retning, men at det fortsatt vil være rom for forbedringer.

 • Rapport om EUs langtidsbudsjett og videre prosess

  EUs medlemsland har blitt enige om hvordan langtidsbudsjettet (MFF) for 2014-2020 skal se ut. Det innledes nå forhandlinger med Europaparlamentet.

 • Økende arbeidsledighet i EU

  Arbeidsledigheten i EU har økt jevnt gjennom 2012, og det er ikke ventet at den vil falle på kort sikt. Ungdom rammes hardest. Arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen rapporterer om utviklingstrekk for arbeids- og sosialpolitikken i EU.

 • Enighet om EUs langtidsbudsjett

  Etter lange og harde forhandlinger klarte EUs medlemsstater fredag å bli enige om et langtidsbudsjett for perioden 2014 til 2020. Finansråd Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen i Brussel rapporterer.

 • Vedtok å gå videre med ny avgift på finanstransaksjoner

  Elleve av EUs medlemsland er enige om å gå videre med en innføring av en avgift på finanstransaksjoner. Finansråd Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Vedtok resolusjon om ungdomsgaranti

  Arbeidsledighet blant ungdom, prioriteringer for det irske EU-formannskapet og situasjonen i Mali var blant temaene som ble debattert under Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg i forrige uke. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

 • EU vurderer nye virkemidler for karbonfangst og -lagring

  Europakommisjonen ønsker å bedre rammevilkårene for karbonfangst og -lagring, og viser til norske erfaringer. Miljøråd Knut Kroepelien og energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

 • Steile fronter i EUs miljø- og klimapolitikk

  Miljørådene Ulla Hegg og Knut Kroepelien ved EU-delegasjonen rapporterer om utviklingstrekkene i EUs miljø- og klimapolitikk høsten 2012.

2012

 • Handlingsplan mot skattesvik og skatteunndragelse

  Torsdag 4. desember la Europakommisjonen frem sin pakke med konkrete forslag til tiltak for å bekjempe skattesvik og skatteunndragelse. Finansråd Astrid Erlingsen rapporterer.

 • Godkjente EUs 2013-budsjett

  Europaparlamentet godkjente EUs budsjett for 2013, et enhetlig EU-patent, kom med innspill til stats- og regjeringssjefens toppmøte og markerte fredsprisen da de møttes i Strasbourg denne uken.

 • Diskuterte vekst og sysselsetting blant unge

  Håndhevingsdirektivet, den årlige vekstrapporten og sysselsetting blant ungdom stod på agendaen under rådsmøtet for arbeidsministrene i EU såkalt EPSCO den 6. desember 2012. Arbeidsråd Jacob Hanssen rapporterer.

 • EU setter fangst og lagring av CO2 på vent

  Fangst og lagring av CO2 er satt på vent i EU. Europakommisjonen foreslår kun økonomisk støtte til et fransk anlegg under klimakvotereserven NER 300. Miljøråd Knut Kroepelien og energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer fra EU-delegasjonen.

 • Hvordan få det indre energimarkedet til å fungere?

  Europakommisjonen konkluderer med at det har blitt bedre konkurranse og flere valgmuligheter for forbrukerne i energimarkedet, men at mye gjenstår før det er et fullt ut integrert energimarked i Europa. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

 • Svakere utsikter for økonomisk vekst

  OECD mener den lave veksten i euroområdet er den den største trusselen mot et omslag til vekst i verdensøkonomien. Ambassaderåd Erik Storm ved OECD-delegasjonen i Paris, i samarbeid med arbeids- og sosialråd Jacob Hansen og finansråd Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen, rapporterer.

 • Ble ikke enige om langtidsbudsjettet

  EUs stats- og regjeringssjefer klarte ikke å oppnå enighet om langtidsbudsjettet for perioden 2014-2020 under møtet i Det europeiske råd 22. og 23. november. Finansråd Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Ga støtte til ny kommissær

  Under plenumssesjonen i Strasbourg i november ga Europaparlamentet støtte til den nye maltesiske kommissæren Tonio Borg. Også nytt EU-regelverk som vil begrense allmenhetens tilgang til kjemikalier som kan brukes til å lage hjemmelagde bomber ble vedtatt.

 • Er mot kutt i EUs langtidsbudsjett

  I dag kom EU-lederne til Brussel for å diskutere EUs langtidsbudsjett for 2014-2020. I en debatt om samme tema i Europaparlamentet 21. november understreket parlamentarikerne at EU trenger et budsjett som kan bidra til vekst og at de vil forsvare sin posisjon.

 • Intens utspørring av kommissærkandidat

  Europaparlamentet hadde 13. november høring av Tonio Borg, Maltas og Kommisjonspresidentens kandidat til å ta over etter John Dalli som gikk av som helse- og forbrukerkommissær i oktober.

 • Nye EU-regler for industrielt fremstilte fluorholdige klimagasser

  Europakommisjonen foreslår å styrke regelverket som skal bidra til reduserte utslipp av fluorholdige klimagasser. Forslaget innebærer både omsetningsbegrensninger og forbud mot bruk av slike gasser. Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

 • Nye visuminitiativ skal skape økonomisk vekst

  Å gjøre det lettere for enkelte tredjelandsborgere å komme til Europa som turist er blant forslagene Europakommisjonen presenterte 7. november på visumområdet. Målet med forslagene er å stimulere til økonomisk vekst i EU. Lettelser på visumområdet må imidlertid finne sted innenfor trygge rammer. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer.

 • Kommisjonen spår lavere økonomisk vekst

  Fortsatt svake økonomiske utsikter og økt arbeidsledighet i EU. Det spår Europakommisjonen i sin økonomiske prognose for de neste to årene. EU-delegasjonen rapporterer sammen med OECD-delegasjonen i Paris.

 • Debatt om forventet revisjon av datalagringsdirektivet

  EU utsetter planlagt revisjon av datalagringsdirektivet. Under en debatt i Europaparlamentet i slutten av oktober varslet Europakommisjonen at et revisjonsforslag vil bli presentert etter at reformen av personvernregelverket er fullført. EU-delegasjonen ved Miriam S. Dahl rapporterer fra debatten i Strasbourg.

 • Nytt om helse- og mattrygghetspolitikken i EU september - oktober 2012

  Økonomiske krisetider i Europa stiller helsesystemene overfor stort press, EUs tobakksdirektiv er utsatt i påvente av ny helsekommissær, og helsesikkerhetsdirektivet får støtte i Europaparlamentet. Heidi Langaas, råd for helse- og mattrygghet rapporterer om nytt i helse- og mattrygghetspolitikken i EU.

 • Fiskeriminstrene ønsker fortsatt subsidier

  EUs fiskeriministre uttalte at de vil opprettholde støtten til modernisering av fiskefartøyer da de ble enige om en felles tilnærming til innretning på subsidiepolitikken for perioden 2014-2020. Fiskerirådene Jan Fredrik Danielsen og Rune Dragset rapporterer.

 • Budsjett preget uken i Strasbourg

  Europaparlamentet vil øke EU-budsjettet for forskning og innovasjon den neste syvårsperioden og advarer mot kutt på områder som er viktige for vekst.

 • Vekst, sysselsetting og arbeidsledighet i EU

  Arbeidsledigheten i EU har samlet sett fortsatt å stige så langt i 2012, men det er betydelige forskjeller i arbeidsledighet mellom medlemslandene. Det har gjennom året vært et økende fokus på tiltak for vekst og sysselsetting i EU. Arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen rapporterer.

 • Nærmer seg felles finanstilsyn

  Enighet om arbeidsplanen for det felles overnasjonale finanstilsynet, var den viktigste hendelsen under møtet i Det Europeiske Råd, som fant sted 18. til 19. oktober. Nestleder ved EU-delegasjonen, Niels Engelschiøn, rapporterer.

 • Status for integrasjonsarbeidet i EU

  Det er bevegelse i utvidelsesarbeidet, til tross for at en viss utvidelsestretthet påpekes fra flere hold. Dette viser Kommisjonens årlige utvidelsesrapport som omhandler status i EU-tilnærmingen for land på Balkan, samt Island og Tyrkia.

 • Handlingsplan for en konkurransedyktig og sosial markedsøkonomi

  Bedre infrastruktur, digitalisering av økonomien, forbrukerrettigheter samt økt mobilitet for arbeidstakere og langsiktighet for bedrifter er hovedfokus i den andre handlingsplanen for det indre marked som Europakommisjonen la frem 3. oktober. EU-delegasjonen i Brussel rapporterer.

 • Bedre håndtering av grensekryssende helsetrusler

  Helsekomiteen i Europaparlamentet (ENVI) ga 10. oktober i all hovedsak sin støtte til Europakommisjonens lovforslag om blant annet å utvide overvåkingssystemet for tidlig varsling mellom EU-landene om alvorlige grensekryssende helsetrusler. Råd for helse og mattrygghet, Heidi Langaas, rapporterer.

 • Vil fokusere på gutters skoleprestasjoner

  Kunnskapsminister Kristin Halvorsen fikk oppmerksomhet da hun tok til orde for et økt fokus på gutters ferdigheter i skolen under et uformelt utdanningsministermøte på Kypros. Utdanningsråd Harald E. Nybølet rapporterer.

 • Vil fortsette å arbeide for en finansavgift

  Elleve medlemsstater, deriblant Tyskland og Frankrike, vil samarbeide tettere for å få innført en transaksjonsavgift på finansielle tjenester. Finansråd Astrid Erlingsen rapporterer.

 • Rapport fra møtet mellom EUs økonomi- og finansministre

  Bankunion, finansskatt, kapitaldekningsregler og det europeiske semester, var temaer under rådsmøtet for økonomi- og finansministrene (ECOFIN) 9. oktober. Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer.

 • Mer makt til Den europeiske sentralbanken?

  Den europeiske sentralbanken kan få kraftig utvidete fullmakter. I sin rapport skriver finansråd ved EU-delegasjonen i Brussel, Lars-Erik Østby, om utfordringene som nå er oppe til diskusjon.

 • Rapport: ESBs program for kjøp av statsobligasjoner

  Den europeiske sentralbanken la 6. september fram det nye programmet for bankens kjøp av statsobligasjoner i annenhåndsmarkedet fra landene i eurosonen. EU-delegasjonen og OECD-delegasjonen rapporterer.

 • Uken i Europaparlamentet

  Europaparlamentet vedtok energieffektiviseringsdirektivet og godkjente nye regler som muliggjør innføring av handelsrestriksjoner mot tredjeland på fiskeriområdet da de møttes i Strasbourg 10.-13. september.

 • Vil ha mer integrasjon

  Kommisjonspresident José M. Barroso ser mer integrasjon og en føderasjon av nasjonalstater som veien videre for EU.

 • Status for fangst og lagring av CO2 i EU

  Europakommisjonen rangerer hvilke prosjekter innen karbonfangst og -lagring som vil få økonomisk støtte de neste årene. Energiråd Bjørn Ståle Haavik og miljøråd Knut F. Kroepelien ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Schengen-samarbeidet høyt på dagsorden

  Schengen-samarbeidet og migrasjon har vært dominerende politiske temaer på EUs innenriks-område første halvår. Rapport fra EU-delegasjonen.

 • Arbeid med nytt regelverk om offentlige anskaffelser

  Det danske formannskapet sikret fremdrift i arbeidet med nytt regelverk om offentlige anskaffelser. Konkurranseråden rapporterer om aktuelle saker fra EU på områdene konkurranse, statsstøtte, offentlige anskaffelser og forbrukerspørsmål.

 • Ønsker innspill om tilgang og sikring av internett

  Europakommisjonen har lansert to offentlige høringer som omhandler henholdsvis nettnøytralitet og sikkerhet for brukere av internett.

 • Krevende vår for miljøet

  Enighet om regelverk for energieffektivisering, men ingen enighet om regler for genmodifiserte organismer. Miljørådene ved EU-delegasjonen rapporterer om miljøsaker våren 2012.

 • Workshop om sikkerhet ved offshore olje- og gassaktiviteter

  Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer fra en workshop i Europaparlamentet om offshore sikkerhet knyttet til olje- og gassaktiviteter.

 • EU med ny Arktis-strategi

  Det er særlig tre områder der EU ønsker å bidra til utviklingen i nordområdene, oppsummert med ordene kunnskap, ansvarlighet og engasjement.

 • Merverdiavgift på digitale bøker

  Europakommisjonen har gått til sak mot Frankrike og Luxembourg for brudd på EU-retten som følge av at landene har ulike skattesatser på omsetning av digitale bøker. Finansråd Tor Lande rapporterer.

 • Det kypriotiske formannskapets transportprioriteringer

  Europaparlamentet er positive til at Kypros på transportområdet vil prioritere etableringen av funksjonelle luftromsblokker og ressurser til utbygging av grensekryssende transportinfrastruktur.

 • Europaparlamentet gir Danmark ros

  Danmarks statsminister presenterte formannskapets resultater for Europaparlamentet i Strasbourg.

 • Kypros prioriteringer på telekommunikasjonsområdet

  Kypros vil blant annet prioritere en styrking og oppgradering av Det europeiske byrået for nettverk og informasjonssikkerhet (ENISA), bedre gjenbruk av offentlig informasjon og arbeide videre med programmet Connecting Europe Facility i sin formannskapsperiode. Post- og teleråd Willy Jensen rapporterer.

 • Toppmøte med viktige resultater

  Den akutte krisen i Spania og Italia, en vekst-og sysselsettingspakt og en rapport om fremtidens økonomiske og monetære union dannet bakteppet for et møte som endte med viktige resultater, sier nestleder ved EU-delegasjonen, Niels Engelschiøn.

 • Samferdselsnytt 4/2012

  Europakommisjonen vil legge frem et forslag til strategi for sikring av Internett over sommeren. Nytt regelverk for jernbanen som det nylig ble enighet om innebærer forenkling og modernisering og forventes å forsterke utviklingen mot et indre jernbanemarked. Les mer om disse og andre saker i Samferdselsnytt fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen.

 • Diskuterte finansskatt og nasjonale reformprogrammer

  De viktigste og mest tidkrevende temaene på rådsmøtet mellom økonomi- og finansministrene i EU (ECOFIN) 22. juni var drøfting og godkjennelse av anbefalingene vedrørende de nasjonale reformprogrammene og spørsmålet om transaksjonsskatt i finanssektoren (FTT). Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer.

 • Enighet om nytt EU-regelverk for jernbanen

  Et meget vellykket dansk EU-formannskap på transportområdet ble avsluttet på rådsmøtet 7.juni med enighet om et omarbeidet regelverk for jernbanen. Transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • Ny strategi for bygg- og anleggsektoren

  Europakommisjonen planlegger en strategi og en handlingsplan for økt konkurranseevne i bygg- og anleggsektoren. På kongressen til den europeiske entreprenørforeningen FIEC presenterte nylig visepresident i Europakommisjonen Antonio Tajani hovedlinjene i strategien som vil bli lagt fram over sommeren.

 • Europakommisjonens anbefalinger om vekst

  Oppfølging av vedtatt regelverk for det indre marked vil raskere kunne stimulere til vekst enn utvikling av nytt regelverk. Tjenester, nettverksindustrier, digitalisering, energi og transport er viktige vekstsektorer. Dette er noe av innspillet fra Europakommisjonen til Det europeiske råd 29.-29. juni.

 • Status i arbeidet med ny fiskeripolitikk i EU

  Fiskeriministrene i EU er kommet til enighet om forpliktende datoer for innfasing av et forbud mot utkast av fisk i EU og mer ansvarlig fastsettelse av kvoter. Fiskerirådene ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Storm mot det danske formannskapet

  De skulle diskutere den økonomiske krisen, men hovedsaken på denne ukens plenumssesjon i Europaparlamentet ble i stedet endringene av Schengen-relevant regelverk som innebærer at Europaparlamentet vil miste sin formelle medinnflytelse. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer fra Strasbourg.

 • Enige om overordnede prioriteringer for Horizon 2020

  Ministrene med ansvar for forskning og innovasjon i EU-landene ble nylig enige om sin innstilling til det overordnede rammeverket for det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon – Horizon 2020. Det danske formannskapet har dermed nådd en viktig milepæl under sitt formannskap. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

 • En bankunion for Europa?

  Den 6. juni la Europakommisjonen frem sine visjoner for en europeisk bankunion. De ser for seg en politisk union med tettere integrering - med et integrert overvåkningssystem, en felles innskuddsgarantiordning og et felleseuropeisk fond. Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer.

 • Fremskritt i handlingsplanen for det indre marked

  Rådet kom langt på vei mot å oppnå enighet om sentrale elementer i handlingsplanen for det indre marked og om hovedelementer i det nye programmet for konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter i Konkurranseevnerådet 30. mai. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Økonomiske anbefalinger til medlemslandene

  Europakommisjonen la 30. mai fram en pakke med økonomiske anbefalinger for EUs medlemsland og eurosonen for å bidra til stabilitet, vekst og sysselsetting. Les mer om anbefalingene i denne fellesrapporten fra EU-delegasjonen i Brussel og OECD-delegasjonen i Paris.

 • Ny forbrukerstrategi

  Kommisjonen la 22. mai fram sin strategi for forbrukerarbeidet for perioden 2014 – 2020. Planen innebærer videreføring og styrking av dagens forbrukerarbeid, som blant annet bygger på forbrukerprogrammet 2007 – 2013 der Norge deltar. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Europaparlamentet positiv til skatt på finanstransaksjoner

  Et flertall i Europaparlamentet er positiv til innføring av en transaksjonsskatt for finanssektoren (FTT) i EU. Det har derimot vært svært vanskelig å oppnå enstemmig enighet blant medlemslandene, noe som er et krav for at forslaget fra Europakommisjonen skal bli vedtatt. Finansråd Tor Lande rapporterer.

 • Nasjonale planer for integrering av romfolk

  Europakommisjonen gir medlemslandene anerkjennelse for arbeidet for å integrere romfolket, men etterlyser konkrete tiltak og finansiering. Det kom frem da Kommisjonen nylig la frem sin vurdering av nasjonale planer for integrering av rom. Forvaltningsråd John Engstrøm rapporterer.

 • Preget av eurokrisen

  Europaparlamentet har problemer med å få oppmerksomhet og skape engasjement rundt saker av betydning utenfor rammene av eurokrisen. Under plenumssesjonen 21.-24. mai sto eurokrisen og situasjonen i Hellas, men også blant annet små og mellomstore bedrifter og skatt på finanstransaksjoner på agendaen. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer fra Strasbourg.

 • Oppdaterer regelverket for offentlige anskaffelser

  Det danske formannskapet har laget en statusrapport om fremgangen i arbeidet med oppdateringen av regelverket for offentlige anskaffelser. Forslaget er identifisert som et viktig tiltak i handlingsplanen for det indre marked og har potensial til å øke vekst, innovasjon og sysselsetting. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Forvaltningsnytt fra Brussel

  Belgia åpner nettsted for å dele offentlig informasjon, det pågår reform av lønns- og arbeidsvilkår i Europakommisjonen, og Frankrike og Belgia jobber for å få flere kvinner i høyere stillinger. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

 • Konferanse om smartere innovasjonspolitikk

  Innovasjonspolitikken i EU er for komplisert. Det er en av konklusjonene i en rapport fra Ernst&Young om smartere og mer strømlinjeformet innovasjonpolitikk i EU. Tidlig i mai ble rapporten presentert på en konferanse i Brussel. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Bedre styring av det indre marked

  På møtet i Det europeiske råd 28. og 29. juni vil gjennomføringen av det indre marked og den europeiske vekststrategien Europa 2020 være viktige tema. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Udramatisk forberedelse til Det europeiske råd

  Fokus på at vekst og innstramming er utfyllende, og ikke konkurrerende, ble fremhevet som viktig for å få europeisk økonomi på fote da stats - og regjeringssjefene i EU møttes til en uformell middag 23. mai for å forberede Det europeiske råd i juni. Akutte problemstillinger slik som rekapitalisering av banker og Hellas vanskelige situasjon var også tema for debatt. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Nye kapitalkrav for europeiske banker og finansielle institusjoner

  Endringene i kapitalkravene og likviditetskravene for banker og kredittinstitusjoner var blant sakene som finans- og økonomiministrene i EU (ECOFIN) behandlet på sitt møte i Brussel 15. mai. Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer.

 • Modernisering av regler for offentlig støtte

  En bred og strategisk reformpakke for offentlig støtte skal hjelpe offentlige myndigheter til å utnytte sine ressurser på en bedre måte og bidra til at den offentlige støtten til næringslivet skaper vekst med så lite konkurransehindringer som mulig. Europakommisjonen presenterte 8. mai sin strategi for modernisering av regelverket for offentlig støtte i EU. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Førstegangsbehandling av EU-budsjettet for 2013 i Rådet

  På møtet i Rådet for finans- og økonomiministre i EU (ECOFIN) 15. mai presenterte Europakommisjonen sitt forslag til budsjett for 2013. Finansråd Tor Lande rapporterer.

 • Høring og utredninger om bredbånd og ikt-tjenester

  Bruk av helsedata i Europa bør harmoniseres, ny forskningsrapporter fra OECD viser at bredbåndstilgangen har en positiv effekt på økonomisk utvikling og Europakommisjonen presenterer snart utkast til ny forordning om elektronisk ID og signatur. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

 • Fortsatt svake økonomiske utsikter og økt ledighet i EU

  Forventet fall i bruttonasjonalprodukt i eurosonen og økt arbeidsledighet i 2012. Dette er hovedbudskapet i Europakommisjonens siste økonomiske prognoser for vekst og sysselsetting i Europa for 2012 og 2013 som ble presentert 11. mai.

 • Hvordan få flere kvinner i europeiske styrerom

  10. og 11. mai var Norge vertskap for Europakommisjonens ekspertseminar ”Women in Economic Decision-Making”. Deltakere fra 17 land diskuterte gode erfaringer i arbeidet med å få flere kvinner i bedriftsstyrer og bedriftsledelse.

 • Samferdselsnytt 3/2012

  Utfordringer i styring av luftrommet i Europa, etablering av et felles europeisk styringssystem for tog og høring om gjenstander som kobler seg til internett er blant hovedsakene i dette nummeret av Samferdselsnytt fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen.

 • Godkjente reduksjon av mobilpriser

  Europaparlamentet har godkjent det nye regelverket for ”roaming” som er prisen for telefoni og datatrafikk når man bruker utenlandske nettverk. Markering av Europadagen stod også på agendaen når parlamentarikerne møttes til minisesjon i Europaparlamentet 9. -10. mai. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

 • Nye EU-tiltak for elektroniske anskaffelser

  Europakommisjonens nye strategi skal gjøre europeiske offentlige anskaffelser hel-elektroniske innen midten av 2016. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Debatterte økonomisk krise og USA-EU-avtale om overføring av passasjerdata

  Europaparlamentet møttes til plenumssesjon i Strasbourg 17. – 20. april. Hovedsakene var en ny debatt om den økonomiske krisen hvor Kommisjonen presenterte en ny arbeidsmarkedspakke og en egen tiltakspakke for Hellas og en debatt og avstemming over den mye omtalte avtalen mellom USA og EU om overføring av passasjerdata (PNR-avtalen). EU-delegasjonen rapporterer.

 • Tiltakspakke for økt sysselsetting

  På bakgrunn av svak vekst og økende arbeidsledighet i Europa har EU foreslått en pakke for økt vekst og sysselsetting. Støtte til etablering av nye arbeidsplasser, dynamikk i arbeidsmarkedene og en styrking av EUs overvåking av sysselsettingsutviklingen i medlemslandene er hovedelementer i forslaget.

 • Enige om retningslinjer for transportnettverksutbygging

  EUs transportministre ble enige om nye retningslinjer for utbygging av det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) da de møttes til transportrådsmøte 22. mars. Det ble også enighet om nye regler for bakkehåndteringstjenester ved europeiske lufthavner som skal stimulere til økt konkurranse, sikre like konkurransevilkår og høy kvalitet. Transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • Tiltak for utstasjonerte og kollektive kampmidler presentert

  Før påske offentliggjorde Europakommisjonen forslag om å styrke utsendte arbeidstakeres rettigheter og å styrke retten til kollektive kampmidler i forhold til de økonomiske frihetene. De kontroversielle forslagene ble presentert som en pakke. Arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen rapporter.

 • Vil opprette EU-senter for it-kriminalitet

  Kommisjonen foreslår å etablere et eget senter for it-kriminalitet som en enhet innen Europol.Senteret skal bidra til å bekjempe it-kriminalitet begått av organiserte kriminelle grupper og it-kriminalitet som påfører ofrene store skader eller påvirker kritisk infrastruktur eller informasjonssystemer. Justisråd Joakim Tranvåg Øren rapporterer.

 • Samferdselsnytt 2/2012

  Det er flertall i Rådet for modernisering av regelverket for bakkehåndteringstjenestene ved lufthavnene og enighet om nye retningslinjer for transportnettverket TEN-T. Europakommisjonen skal også komme med en ny strategi for sikkerhet på internett. Dette er saker du kan lese mer om i denne utgaven av Samferdselsnytt utarbeidet av transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen.

 • Nytt om helse- og mattrygghetspolitikken i EU

  Det danske formannskapet har helse høyt på prioriteringslisten. I kvartalsrapporten til helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas kan du lese om dette og annet nytt om helse i EU.

 • Diskuterte finansiell transaksjonsskatt

  I oktober 2011 la Europakommisjonen fram et forslag til direktiv om en harmonisert finanstransaksjonsskatt (Financial Transaction Tax – FTT). EUs finansministre drøftet forslaget på rådsmøtet i Brussel 13. mars. Finansråd Tor Lande rapporterer.

 • Politisk uenighet om klimaveikart og GMO

  EUs miljøvernministre klarte ikke å bli enige om å gi medlemslandene anledning til å begrense eller forby dyrking av genetisk modifiserte organismer (GMO). Det danske formannskapet foreslo et kompromiss som ble veltet av mindretallet i Rådet. Miljørådene Marie H. Korsvoll og Knut Kroepelien rapporterer.

 • EUs seneste regelverk om økonomisk og budsjettmessig styring

  Etter hvert som den økonomiske krisen har utviklet seg i Europa, har EU utarbeidet regelverk i flere runder for å styrke etterlevelsen av EU-målsettinger. Dette skal skje gjennom å forsterke budsjettdisiplinen, øke koordinering, etablere korrigerende mekanismer og prosesser for å motvirke framtidige kriser. Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer.

 • Blandete reaksjoner på forslag til nytt personvernregelverk

  Den europeiske datatilsynsmyndigheten (EDPS) mener forslaget til nytt regelverk er et stort skritt mot bedre personvern i Europa, men er skuffet over at man ikke har foreslått et helhetlig personvernregelverk innen alle politikkområder. Justisråd Hanne Messel rapporterer.

 • Direktivforslag om prissetting av legemidler

  Europakommisjonen mener medisiner bør komme raskere ut på det europeiske markedet. Et nytt direktiv skal sikre effektive og åpne prosesser når EUs medlemsstater fastsetter pris og refusjon for legemidler. Helseråd Heidi Langaas rapporterer.

 • Makroøkonomiske ubalanser i EU

  Europakommisjonen la 14. februar fram sin første rapport om makroøkonomiske ubalanser i medlemslandene basert på det ”scoreboardet” som ble etablert i forbindelse med innføringen av ”six pack”-lovgivningen i desember i fjor. Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer.

 • Samferdselsnytt 1/2012

  Europaparlamentet vil styrke regionale lufthavner og flypassasjerers rettigheter. Les også om status for forhandlingene om regelverket om gjesting i internasjonale mobilnett (roaming) og andre aktuelle saker i siste utgave av Samferdselsnytt fra post- og teleråd Willy Jensen og transportråd Olav Grimsbo.

 • Fokus på vekst

  Tiltak for å fremme vekst og tverrgående forhold i det nye rammeprogrammet for forskning Horizon 2020 var viktige element da EUs ministre for næring og forskning møttes under konkurranserådet 20. og 21. februar. Offentlige anskaffelser og smarte reguleringer sto også på agendaen. Rådene Geir Bekkevold, Per Mannes og Erik Yssen rapporterer.

 • EUs fiskeripolitikk – en analyse

  Med Lisboa-traktaten har Europaparlamentet fått større innflytelse over EUs fiskeripolitikk, noe som også innebærer endringer i maktforholdene mellom EU-institusjonene. Kommisjonens reformforslag som staker ut en ny kurs for EUs fiskeripolitikk er nå til behandling i institusjonene, og 2012 vil bli et avgjørende år for hvordan EUs fremtidige fiskeripolitikk vil bli skrudd sammen. Fiskerirådene Rune Dragset og Jan Frederik Danielsen rapporterer om utviklingen i EUs fiskeripolitikk.

 • Nye føringer for utviklingen av Det europeiske forskningsområdet

  Europakommisjonen ønsker å bruke felles forpliktelser – såkalte ERA-Pacts – i stedet for regelverk som virkemiddel for å utvikle Det europeiske forskningsområdet. Det sa kommissær for forskning, innovasjon og vitenskap, Máire Goeghegan-Quinn, på en konferanse i Brussel nylig. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

 • Utveksling av synspunkter på forskningsprogram

  27. februar utveksler parlamentarikerne i Komiteen for industri, energi og forskning i Europaparlamentet sine første synspunkter på Kommisjonens forslag til et nytt, integrert rammeprogram for forskning og innovasjon”Horizon 2020”. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

 • Innskuddsgaranti og deltakelse i ekspertkomiteer

  Europaparlamentet vedtok en tekst om innskuddsgarantidirektivet som åpner for at Norge kan videreføre sitt garantinivå og en avtale som gir Norge og de andre EFTA-landene mulighet til å delta i ekspertkomiteene som bistår Kommisjonen i arbeidet med Schengen-relevant regelverk. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer fra Europaparlamentet.

 • Norge og EU samarbeider om klima etter Durban

  Durban-forhandlingene i desember i fjor fikk et positivt utfall for EU. Nå fortsetter de viktigere diskusjonene om ambisjonsnivået for utslippsreduksjoner fremover. Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

 • - Konkurranse viktig for vekst

  Hvordan kan EUs konkurranse- og statsstøttepolitikk bidra til å fremme vekst og sysselsetting i Europa? Det sto sentralt da Kommisjonen arrangerte konkurranseforum for første gang 2. februar. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Økt fokus på sosiale konsekvenser av krisen

  I 2011 har det blitt økt fokus på de sosiale konsekvensene av krisen i EU. Med forventet arbeidsledighetsnivå i Europa på rundt 10 prosent i 2012 og 2013 vil de sosiale konsekvensene forsterkes ytterligere. Les mer om utviklingen i det europeiske arbeidsmarkedet og arbeids- og sosialpolitiske utviklingstrekk i arbeidsråd Jacob Hanssen statusrapport.

 • Vil gjøre EU mer demokratisk

  Det demokratiske underskuddet i EUs organer skal bli mindre. Nylig lanserte Europakommisjonen et nettsted for underskiftsaksjoner som skal gi vanlige innbyggere mer innflytelse. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

 • Støre på møte i Stortingets europautvalg

  Oppfølging av NOU (2012:2) ”Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU” stod sentralt da utenriksministeren deltok i Stortingets europautvalg den 7. februar.

 • Mot et sterkere digitalt indre marked

  Nylig møttes EU-ministre for å diskutere hvordan det indre marked kan forsterkes på det digitale området. EUs mål er å fordoble omfanget av netthandel innen 2015. Forvaltningsråd John S. Engstrøm rapporterer.

 • Første presentasjon av nytt forsknings- og innovasjonsprogram

  Kommisjonen presenterte mandag 23 . januar sitt forslag til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon - Horizon 2020 - i Europaparlamentet. Parlamentarikerne var i hovedsak positive i sine innledende kommentarer, men antydet også enkelte saker som de vil være opptatt av når de i tiden fremover skal behandle Kommisjonens forslag. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

 • Dansk fokus på vekst

  Det danske formannskapet fokuserer på EUs finansielle konsolidering og initiering av vekststimuli for å komme ut av den økonomiske krisen i Europa. Nærings- og vekstminister Ole Sohn presenterte det danske formannskapsprogrammet innenfor sitt område i Europaparlamentets komité for det indre marked og komiteen for industri, energi og forskning 25. januar. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Nyhetsbrev fra konkurranseråden

  Høsten 2011 har vært spennende og arbeidet med regelverket i Handlingsplanen for det indre marked har stått sentralt. Dette og blant annet arbeidet med statsstøtte i 2012 kan du lese om i nyhetsbrevet fra konkurranseråd Geir Bekkevold.

 • Positiv til danske transportprioriteringer

  Ambisiøst, men allikevel realistisk og pragmatisk innstilt. Slik oppsummerte det danske formannskapet sitt program på transportområdet overfor Europaparlamentet. De viktigste sakene på danskenes agenda blir retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket og trinnvis innføring av Lufthavnpakken. Transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • EUs veg mot økende politikkoordinering

  Det kan være forvirrende å prøve å holde oversikt over hvilke retningslinjer som gjelder og ikke gjelder vedrørende koordineringen av økonomisk politikk og budsjettpolitikk mellom EU-landene, og hvordan ulike vedtak og initiativer forholder seg til hverandre. EU-delegasjonens finansråd Lars-Erik Østby forklarer.

 • Europaparlamentet valgte ny president

  Martin Schulz, tidligere leder for sosialistgruppen, er ny president i Europaparlamentet. Situasjonen i Ungarn og prioriteringene for det danske formannskapet var blant andre sentrale saker på agendaen under Europaparlamentets første plenumssesjon i 2012. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

 • Nyttårsbrev fra næringsråden

  I sin rapport ved starten av 2012 oppsumerer og kommenterer næringsråd Per Mannes utviklingen i eurosamarbeidet, betydningen av det samfunnsmessige perspektivet i EUs vekststrategi, Europa 2020 samt ulike sider ved samarbeidet mellom Norge og EU.

 • Statusrapport om handlingsplan for det indre marked

  Tiltakene under EUs handlingsplan for det indre marked skal bidra til et mer velfungerende marked. Arbeidet med regelverket, som i stor grad berører Norge, er godt i gang og vil fortsette i 2012. Berørte fagråder ved EU-delegasjonen rapporterer om nye forslag og tiltak i en ny statusrapport.

 • Styrker elektronisk handel i Europa

  Kommisjonen presenterte 11. januar en meddelelse og handlingsplan med en rekke tiltak for å øke elektronisk handel i Europa. Næringsråd Per Mannes og forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

 • EUs miljø- og klimapolitikk høsten 2011

  EUs miljøpolitikk ble høsten 2011 preget av et EU som prøvde å revitalisere de fastlåste globale klimaforhandlingene, et kvotesystem med fallende CO2-pris samt mye diskusjon om vekst basert på ressurseffektivitet og grønn økonomi. Miljørådene Knut F. Kroepeliene og Marie Helene Korsvoll oppsummer i sin halvårsrapport.

 • Oppdatert regelverk for tjenester av allmenn økonomisk betydning

  20. desember vedtok Europakommisjonen et oppdatert regelverk for kompensasjon av tjenester av allmenn økonomisk betydning. Dette er tjenester som det offentlige ønsker å ta ansvar for da markedet ikke tilbyr tjenestene i ønsket omfang eller til ønsket pris eller kvalitet. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Grønt lys for klimakvoter i luftfarten

  Fra og med 1. januar 2012 ble all norsk luftfart tatt inn i det europeiske kvotesystemet, på lik linje med EU-landene. Hensikten er å få ned klimagassutslippene fra flytrafikken. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Forslag til nytt regelverk for offentlige anskaffelser

  Offentlig innkjøpspolitikk skal fremme vekst og jobbskaping, og dermed bidra til å oppnå målene i Europa 2020-strategien. 20. desember la Europakommisjonen fram forslag til tre direktiv for offentlige anskaffelser. Forslagene er EØS-relevante. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Nytt om EUs helse- og mattrygghetspolitikk

  Europakommisjonen foreslår å styrke arbeidet med grenseoverskridende helsetrusler og har initiert en revisjon av tobakksdirektivet i 2012. Les mer om disse og andre saker i helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas’ rapport om utviklingen av EUs helse- og mattrygghetspolitikk siste halvår. Rapporten omtaler også prioriteringer for det danske formannskapet våren 2012.

 • Økte ambisjoner for innsamling av EE-avfall

  Mengden elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall) øker raskt. EU har nå vedtatt en revisjon av det eksisterende direktivet på området som vil øke innsamlingskravene. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Samferdselsnytt 9/2011

  Kommisjonen foreslår i en såkalt lufthavnspakke tiltak som skal øke kapasiteten ved europeiske lufthavner, redusere forsinkelser og bedre kvaliteten på passasjertjenester. Les også siste nytt om radiospektrum, jernbanepakken og hvitboken om transportpolitikk i Samferdselsnytt fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen.

2011

 • Årets siste plenumssesjon

  Europaparlamentet debatterte utenriksspørsmål, forsvarspolitikk og menneskerettigheter med høyrepresentant Catherine Ashton og utfallet av møtet i det europeiske råd 8.-9. desember med Kommisjonens president José Manuel Barroso og rådspresident Herman Van Rompuy da de møttes til årets siste plenumssamling. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

 • Mobil, nett og frekvenser på rådsmøte

  Diskusjon om mobilpriser, enighet om ny radiofrekvenspolitikk og tydligere ansvar for arbeid med nettsikkerhet i bred forstand for Det europeiske byrået for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA). Forvaltningsråd John Engstrøm og post- og teleråd Willy Jensen rapporterer om telekommunikasjonssaker fra det siste rådsmøtet der disse sakene ble tatt opp.

 • Horizon 2020 og EU-tilslutning til norsk forskningsinitiativ

  I EUs konkurranseevneråd 5. og 6. desember ble Europakommisjonens forslag til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020 presentert. EU-ministrene ga også sin tilslutning til lansering av fem nye europeiske fellesprogrammer deriblant det norske initiativet til et fellesprogram om havet - JPI Oceans. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

 • Transportprioriteringer for det danske EU-formannskapet

  Danmark legger opp til et målrettet og pragmatisk formannskap med hovedfokus på å tilrettelegge for kompromisser på transportområdet. Det blir ikke noe uformelt transportministermøte, men flere høynivåkonferanser med ulike aktører. EU-delegasjonens transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • Veien mot EU-medlemskap

  EUs ledere gjorde i desember på ny opp status for EUs videre medlemskapsprosess. Kroatia signerte sin tiltredelsesavtale og kan bli EUs 28. medlem i 2013. Svake rettsstater, press på ytringsfrihet og inkludering er fortsatt grunnleggende utfordringer i flere av de andre landene. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer.

 • Møtet i Det europeiske råd 8.-9. desember

  Strengere budsjettmessig disiplin og sanksjoner overfor enkeltland i eurosonen er blant tiltakene i sluttdokumentet fra møtet i Det europeiske råd 8.-9. desember. Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer.

 • EU styrker grenseovervåkningssamarbeidet

  For å bedre koordineringen av grenseovervåkningen har Europakommisjonen fremmet et forslag om et samarbeid kalt EUROSUR. Justisråd Joakim Tranvåg Øren rapporterer.

 • Ønsker å styrke gjennomføring av europeisk næringspolitikk

  Hvordan skal man styrke europeisk industris konkurranseevne og bidra til økonomisk vekst og sysselsetting? Det var blant spørsmålene som ble diskutert på EUs konkurranseevneråd 6. desember. Næringsråd Per Mannes rapporterer .

 • Diskuterte morgendagens helsepolitikk

  Mange innspill i en bred debatt om innretningen til EUs helseprogram for 2014-2020 og presentasjon av danskenes prioriteringer på helseområdet under vårens formannskap var blant temaene da EUs helseministre møttes i Rådet 2. desember. Råd for helse – og mattrygghet Heidi Langaas rapporterer.

 • Solidaritet på asylområdet

  Seks av EUs medlemsland har mottatt mer enn 75 prosent av asylsøkerne som kom til EU-området de første seks månedene av 2011. Europakommisjonen mener det er behov for mer solidaritet og har nå lagt frem en melding om dette. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer.

 • Vil ha mer fokus på mål og tiltak i transportpolitikken

  Europaparlamentets transportkomité ønsker mer konkrete mål for CO2-kutt for hvert trafikkslag og vil ha et charter for passasjerrettigheter. Det er blant deres innspill til Europakommisjonens veikart for transportpolitikk frem mot 2050. Transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • Møte med ny president i sentralbanken

  Under Europaparlamentets minisesjon i Brussel 30. november og 1. desember var mest interesse knyttet til møtet med den nye presidenten i den europeiske sentralbanken (ESB), Mario Draghi. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

 • Regelverk for luftkvalitet revideres

  Luftkvaliteten i Europa er forbedret, men helsekostnadene i EU-landene er fortsatt på flere hundre milliarder euro i året. Dette viser en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået. EUs regelverk for luftkvalitet er EØS-relevant og skal revideres i 2013. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Rapport om sosiale konsekvenser av den økonomiske krisen

  Høy arbeidsledighet, lavere inntekt for de som er i jobb samt endringer i migrasjonsmønstre og økt kriminalitet er blant hovedpunktene i en bred rapport om sosiale konsekvenser av den økonomiske krisen skrevet av Norges ambassader i fire EU-land.

 • Retningslinjer for EUs energiinfrastruktur

  Formålet med EUs nye forslag til retningslinjer for utbygging av energiinfrastruktur i Europa er å satse på utvalgte infrastrukturkorridorer og innsatsområder som berører minst to medlemsland. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

 • EUs klimakommissær besøkte Norge

  FNs globale klimaforhandlinger i Durban, nasjonale klimamål og utslipsskutt i europeisk økonomi var tema for samtaler mellom klimakommissær Connie Hedegaard og statsminister Jens Stoltenberg i Oslo 21. november. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Enighet om EUs budsjett for 2012

  Natt til 19. november ble Rådet og Europaparlamentet enige om EU-budsjettet for 2012. Til tross for stor avstand mellom partene, ble de etter lange forhandlinger enige om et budsjett. Europaparlamentet ønsket i utgangspunktet en betydelig høyere økonomisk ramme enn Rådet. Finansråd Tor Lande rapporterer.

 • Noreg deltek på generaldirektørmøte

  Framtidas miljøpolitikk og implementering av regelverk på miljøområdet blei diskutert då EU sine departementsrådar for miljø møttes 17. november i Brussel. Noreg var representert ved avdelingsdirektør Agnethe Dahl frå Miljøverndepartementet. Miljøråd Marie H. Korsvoll rapporterer.

 • Rapport om økonomisk utvikling

  Europakommisjonen la 10. november fram sin høstrapport European Economic Forecast som n inneholder oppdatert statistikk og prognoser på en rekke områder. I tillegg til EU- og kandidatland gis det også også vurderinger av utviklingen i EFTA-landene. Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer.

 • Forslag til nytt forbrukerprogram i EU 2014-2020

  Europakommisjonen la 9. november 2011 fram sitt forslag til forbrukerprogram for perioden 2014 til 2020. Programmet har en årlig ramme på ca. 25 millioner euro og beløper seg til totalt 197 millioner euro. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Forslag til regelverk for offshoresikkerhet

  Kommisjonen mener det er en betydelig risiko for en stor olje- og gassulykke i EUs farvann. For å redusere risikoen og begrense konsekvensene av en eventuell ulykke, la Kommisjonen 27. oktober frem forslag til regelverk om sikkerhet ved offshore olje- og gassaktiviter. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

 • Samferdselsnytt 8/2011

  Kommisjonen har lagt frem et forslag til infrastrukturpakke for transport, telekommunikasjoner og energi som viser infrastrukturpolitikkens betydning for det indre marked. Les også siste nytt om radiospektrum, jernbane og luftfart i denne rapporten fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen.

 • Ønsker forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser

  Europaparlamentet går inn for å forenkle EUs regler for offentlige innkjøpskontrakter. Regelverket bør være enklere, mer inkluderende og mer fleksibelt. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer om hovedelementene i resolusjonen som ble vedtatt nylig.

 • Debatt om reform av EUs fiskeripolitikk

  Kommisjonens forslag til reform av EUs felles fiskeripolitikk (CFP) er nå til behandling i Rådet og Europaparlamentet. Første debatt om reformpakken i Parlamentets fiskerikomité fant sted 11. oktober. Utkastforbud trekkes frem som veldig komplisert å gjennomføre i EUs fiskerier. Fiskerirådene Jan Frederik Danielsen og Rune Dragset rapporterer.

 • EU med forbeholden støtte til ny Kyoto-periode

  Miljøvernministrene i EU var samlet til møte i Luxembourg 10. oktober der EUs klimaposisjon i forkant av Durban var den mest sentrale saken. Miljørådene Marie Korsvoll og Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Kommisjonen vil gi Serbia kandidatstatus

  Kommisjonen anbefaler åpning av forhandlinger med Montenegro og vil gi Serbia kandidatlandstatus forutsatt at landet går tilbake til dialogen med Kosovo. Det kom frem da utvidelseskommissær Stefan Füle presenterte status i EU-tilnærmingen for potensielle fremtidige EU-medlemmer. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer

 • Samferdselsnytt 7/2011

  Kommisjonens utkast til nye retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverk (TEN-T) presenterer en rekke havner, lufthavner, veier, jernbaner og korridorer som skal prioriteres. Det nye kjernenettverket for europeisk transport skal være ferdig utbygget innen 2030. Les mer om dette og andre aktuelle saker i siste utgave av Samferdselsnytt.

 • Kritisk til manglende tiltak for regionalisering

  Regionalisering er et av nøkkelområdene i Kommisjonens forslag til reform av EUs felles fiskeripolitikk som ble lagt frem i sommer. På et seminar i Europaparlamentet fikk Kommisjonen nylig hard kritikk fra enkelte parlamentarikere for mangelen på praktiske tiltak for regionalisering i reformforslaget. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Klarsignal til EUs klimapolitikk for luftfarten

  Europakommisjonen trakk et lettelsens sukk da generaladvokat Juliane Kokott i EU-dosmtolen kom med sin vurdering av søksmålet fra amerikanske flyselskaper mot EUs kvotehandelssystem for internasjonal luftfart 6.oktober. Vurderingen er i tråd med norsk klimapolitikk. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Yrkesfaglige utdanninger må gjøres mer attraktive

  Nesten halvparten av elevene i europeiske videregående skoler går på yrkesfaglige utdanninger. Likevel sier bare 27 prosent av unge europeere i alderen 15-24 at de ville anbefale yrkesfag til sine medelever. Det kommer frem i EUs ferske undersøkelse om holdninger til yrkesopplæring. EU-delegasjonens utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

 • EU med klimakrav til drivstoff

  Europakommisjonen la 4. oktober frem forslag til gjennomføringsregler for mer klimavennlig drivstoff. Sentralt står standardverdier for ulike typer petroleumsprodukter, også tjæresandprodukter. Miljøråd Knut F. Kroepelien og energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

 • Diskuterte europeisk patentdomstol

  Konklusjon om ressurseffektivitet, forslag til en europeisk patentdomstol og direktivet for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner stod på dagsorden under konkurranseevnerådet 29.- 30. september. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Foreslår skatt på finansielle transaksjoner

  Kommisjonen la 28.september fram et forslag til skatt på finansielle transaksjoner (FTT). Finansråd Tor Lande rapporterer.

 • Europaparlamentet med ambisiøs plan for veisikkerhet

  Årlig omkommer 35 000 mennesker i trafikken i EU-landene. 27. september vedtok Europaparlamentet flere forslag for å bedre veisikkerheten. EU-delegasjonens transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • Eurosamarbeidet sett fra fem euroland

  Dynamikken i EUs beslutningsfattende organer er endret som følge av den økonomiske krisen. Endringer i den institusjonelle balansen og arbeidsmetoder urovekkende for de små statene. Det er blant hovedpunktene i en bred rapport fra de norske ambassadene i fem mindre euroland.

 • Ny reformstrategi for høyere utdanning

  Modernisering av høyere utdanning i Europa er nødvendig, og det haster. EU-delegasjonens utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

 • Seminar om status for EUs fiskebestander

  Under et seminar i Brussel nylig la generaldirektør Lowri Evan i DG MARE vekt på at man ved hjelp av vitenskap, data, åpenhet og dialog skal bringe fiskerinæringen fremover. Fiskeriråd Jan Frederik Danielsen rapporterer.

 • Kommisjonens forslag om adgang til å gjeninnføre midlertidig grensekontroll

  Forslaget inneholder blant annet en generell regel om at Europakommisjonen skal fatte beslutning om midlertidig gjeninnføring av grensekontroll. Ved uforutsette hendelser og i hastetilfeller kan medlemsstatene gjeninnføre grensekontroll av eget tiltak med en varighet på opptil fem dager, heter det i forslaget. Justisråd Joakim Øren rapporterer.

 • Nytt regelverk underveis for støtte til visse tjenester

  Europakommisjonen presenterte 16. september en pakke for oppdatering av regelverket for tjenester av allmenn økonomisk betydning. Regelverket skal gjøre livet lettere for offentlige myndigheter og tjenesteytere, rapporterer konkurranseråd Geir Bekkevold.

 • Ny handlingsplan for Hellas

  Kommisjonen la 21. september fram en ny handlingsplan for å intensivere bruken av EUs strukturfond i det kriserammede Hellas. Regional- og kommunalråd Jan Edøy rapporterer.

 • Mer effektiv råvarestrategi for Europa

  Europaparlamentet støtter Europakommisjonens ønske om en sterkere koordinering av felles råvarepolitikk. Det kommer frem av en resolusjon som ble vedtatt 13. september. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Politisk behandling av EUs langtidsbudsjett i gang

  12. september startet den politiske behandlingen av Europakommisjonens forslag til EUs langtidsbudsjett. Endelig vedtak av budsjettet er ventet tidligst neste høst. Finansråd Tor Lande rapporterer.

 • Uke 37 i Europaparlamentet

  Eurokrisen, regulering av økonomien og effektivisering av grensekontrollbyrået Frontex var noen av sakene under plenumssamlingen i Europaparlamentet denne uken.

 • Mot en mer samordnet ekstern energipolitikk i EU

  Europakommisjonen foreslår mer koordinering av medlemslandenes energirelasjoner med land utenfor EU og mulighet for at EU selv forhandler fram energiavtaler med tredjeland. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

 • Samferdselsnytt 6/2011

  Miljø og tiltak for å redusere klimautslipp fra transport får stadig mer oppmerksomhet i EUs transportpolitiske diskusjoner. Renere biler og transport er derfor et tema i denne utgaven av Samferdselsnytt. Les også andre aktuelle saker i rapporten fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen.

 • Alvor preget debatt om den økonomiske krisen

  Alle parter understreket alvoret i situasjonen da Europaparlamentet debatterte den økonomiske krisen og eurosamarbeidet i Strasbourg. Det er bred enighet om viktigheten av å få på plass lovgivning for bedre økonomisk styring, men parlamentet gjentar sitt krav om at Kommisjonen må ha det avgjørende ordet om sanksjoner. Inge Thygesen rapporterer fra Strasbourg.

 • Utfordrende å komme til enighet om standardverdier for CO2-utslipp

  Arbeidet med å fastsette en metode for å beregne utslipp av drivhusgasser fra drivstoff er underveis i Europakommisjonen. Metoden og standardverdier går inn under direktivet om drivstoffkvalitet og er relevant for Norge gjennom EØS-avtalen. Norge deltar derfor i prosessen. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Høsten i Europaparlamentet

  Krisen i eurosamarbeidet og finansieringen av EU vil fortsette å prege Europaparlamentet fremover. Disse sakene omhandler på ulik måte sentrale forhold ved EU-samarbeidets fremtid. Løsningene man kommer frem til vil også ha stor betydning for den interne maktfordelingen mellom EU-institusjonene, inkludert for Europaparlamentets makt og innflytelse. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

 • Grøne strategiar etter 2012

  Kommisjonen har evaluert EUs sjette miljøhandlingsprogram som gjeld for perioden 2002 til 2012, og som er innlemma i EØS-avtalen. Evalueringa viser verdien av eit felles handlingsprogram, men peiker også på utfordringar for miljøpolitikken framover. Miljøråd Marie Helene Korsvoll rapporterer.

 • Aktuelt om EUs konkurransepolitikk

  EUs konkurransepolitikk preges av at Kommisjonen nå holder på å forberede flere forslag om oppdatering av regelverket blant annet for tjenester av allmenn interesse, anskaffelser og kollektive tvisteløsninger. EU-delegasjonens konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer om aktuelle saker fra EU på områdene konkurranse, statsstøttte og offentlige anskaffelser.

 • Én av fem unge i Europa arbeidsledige

  Ungdomsledigheten i EU ligger på over 10 prosent i de fleste land og har vært høyt på det ungarske formannskapets agenda. Det polske formannskapet vil blant annet sette fokus på den demografiske utfordringen. Avtroppende arbeidsråd Mona Næss rapporterer om utviklingen på det arbeids- og sosialpolitiske området i EU det siste halvåret.

 • Spennende høst på kommunal- og regionalfeltet

  Samhørighetspolitikken var et hovedmål under det ungarske EU-formannskapet som varte frem til 1. juli. Det polske formannskapet er ikke mindre ambisiøse. Kommunal- og regionalråd Jan Edøy ser både bakover og fremover i sitt sommerbrev.

 • Krav til miljøinformasjon i nasjonalregnskapene i EU

  Den 2. juli ble den nye EU-forordningen om miljøregnskap formelt vedtatt etter enighet i første lesning mellom Europaparlamentet og Rådet. Regelverket vil tre i kraft i EU 11. august. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • EU og utdanning – fokus på bedre leseferdigheter

  Hver femte 15-åring og millioner av voksne i Europa mangler grunnleggende leseferdigheter. EU setter fokus på problemet gjennom en rekke initiativer i 2011 og 2012. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

 • Strengere krav til svovelutslipp fra skip

  Svovelinnholdet i drivstoff brukt i Østersjøen, Nordsjøen og Den engelske kanal foreslås redusert i revisjonen av EUs svoveldirektiv. Meldingen fra Europakommisjonen ble lagt frem 15. juli og har som mål å integrere de nye standardene til svovelutslipp fra skip fra den internasjonale maritime organisasjonen inn i EUs lovgivning. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Status for regelverksutvikling om arbeidsinnvandring

  Utviklingen av nytt EU-regelverk på arbeidsinnvandringsområdet går forsiktig framover. Forslag til sektordirektiver for sesongarbeid og selskapsinterne omplasseringer møter motstand i Rådet og en studie om hvordan mangel på arbeidskraft kan dekkes ved innvandring er under utarbeidelse. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer om status for regelverk om arbeidsinnvandring i EU.

 • Konkurranse og statsstøtte gjennom 40 år

  Konkurransekommissær Joaquin Almunia presenterte 12. juli en rapport om konkurranse og statsstøtte i EU de siste 40 årene. Kommissæren la vekt på at konkurransepolitikk har blitt avgjørende for å lykkes med det europeiske prosjektet, rapporterer konkurranseråd Geir Bekkevold.

 • Ministre diskuterte felles utfordringer i Polen

  Arbeids- og sosialministre fra hele EU, samt representanter fra Norge, møttes til uformelt møte i Sopot i Polen torsdag 7. og fredag 8. juli 2011. Hovedtema for møtet var EUs demografiske utfordringer fremover. Norge holdt innlegg om pensjonsreformen. Arbeidsråd Mona Næss rapporterer.

 • Europakommisjonen med forslag til ny felles fiskeripolitikk for 2013 – 2022

  I denne rapporten fra fiskeriråd ved EU-delegasjonen, Paul Oma, kan du lese om hva forslaget til ny fiskeripolitikk fra Europakommisjonen innebærer.

 • EUs likestillings- og ikke-diskrimineringspolitikk våren 2011

  Likestillings- og ikke-diskrimineringsråd Petter Sørlien rapporterer om de viktigste utviklingstrekk i likestillings, ikke-diskriminerings-, barn- og ungdomspolitikken i EU våren 2011. Les blant annet om likestilling i beslutningsprosesser og bekjempelse av kjønnsrelatert vold.

 • Diskuterte klima og ressurseffektivitet på ministermøte i Polen

  Klima og ressurseffektivitet var hovedsakene på dagsorden da EUs uformelle miljøvernministermøte ble avholdt i Polen 10.-12. juli. Miljøråd Marie Helene Korsvoll rapporterer.

 • Samferdselsnytt 5/2011

  EUs nye langtidsbudsjett, nytt regelverk for jernbanesektoren og evaluering av det ungarske formannskapet er blant sakene i dette nyhetsbrevet fra samferdselsråd Olav Grimsbo.

 • EU vil modernisere regelverket for offentlige anskaffelser

  Europakommisjonen arrangerte 30. juni en konferanse om modernisering av regelverket for offentlige anskaffelser. Forslaget fra Kommisjonen vil foreligge før årsskiftet og vil bli høyt prioritert av det danske EU-formannskapet første halvår 2011. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Langtidsbudsjett og CO2-utslipp i Europaparlamentet

  EUs langtidsbudsjett, Schengen-samarbeidet, reduksjonsmål for utslipp av CO2 og det polske EU-formannskapet stod på agendaen da Europaparlamentet avholdt sin siste plenumssesjon før sommerferien 4.-7. juli. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer fra Strasbourg.

 • Regelverk om matinformasjon er vedtatt i Europaparlamentet

  Det nye regelverket om matmerking ble vedtatt i Europaparlamentet 6.juli. Regelverket er relevant for EØS-avtalen, og industrien vil bli pålagt mer omfattende informasjon til forbrukerne om innholdet i den maten vi spiser når det trer i kraft. Råd for helse- og mattrygghet Heidi Langaas rapporterer.

 • EUs miljø- og klimapolitikk våren 2011

  EU har hatt fokus på klimapolitikken frem mot 2050 samt fremleggelsen av en ny strategi for EUs naturmangfold denne våren Miljørådene Marie Korsvoll og Knut F. Kroepelien rapporterer om EUs miljø- og klimapolitikk våren 2011.

 • Full økonomidagsorden for polsk formannskap

  Oppfølging av tiltakene etter den økonomiske krisen blir blant de viktigste sakene for det polske formannskapet, ved siden av EUs nye langtidsbudsjett og flere initiativer på skatteområdet og for finansielle tjenester. Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer.

 • Fra 27 til 28

  I skyggen av den økonomiske krisen i Hellas fortsetter EUs utvidelsesprosess. Ennå står en lang rekke land i kø for å bli medlem, og den 30. juni avsluttet et nytt land, Kroatia, sine forhandlinger med EU. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer.

 • Polske prioriteringer på samferdselsområdet

  Polen overtok det halvårige EU-formannskapet 1. juli. Nye retningslinjer for transportprogrammet TEN-T, flyplasstiltak og ny roamingforordning er blant prioriteringene på transport- og telekomområdet. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • Vil gi bedre beskyttelse for kriminalitetsofre i EU

  Europakommisjonen og medlemslandene retter fokus mot beskyttelse av kriminalitetsofre i EU. Kommisjonens nylig fremlagte tiltakspakke foreslår at ofre skal beskyttes gjennom felles minimumsstandarder og gjensidig anerkjennelse av sivilrettslige beskyttelsestiltak. Rådet har også vedtatt et veikart framover for arbeidet for ofres rettigheter i EU. Justisråd Hanne Messel rapporterer.

 • Kommisjonens forslag til EUs nye langtidsbudsjett

  Europakommisjonen foreslår å bruke 1025 milliarder euro i 2014-2020. Forslaget til EUs nye langtidsbudsjett ble presentert i Brussel 29. juni.

 • Mat- og landbruk sentralt for det polske formannskapet

  Polen ser på EUs felles landsbrukspolitikk (CAP) som strategisk viktig i en utvidet sikkerhetspolitisk forstand, ikke bare for å sikre tilgangen til mat i Europa. I formannskapets prioriteringer plasseres mat- og landbrukspolitikken under overskriften ”et sikkert Europa” sammen med energi og forsvar. Landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer.

 • Krafttak for energieffektivisering

  Den 22. juni la Europakommisjonen fram forslag til energieffektiviseringsdirektiv. – Avgjørende for at EU skal nå sine mål for 2020, sier energiråd ved EU-delegasjonen, Bjørn Ståle Haavik.

 • EU-lederne diskuterte økonomi og migrasjon

  EU-landenes ledere diskuterte tiltakene for styrking av samarbeid og koordinering på det økonomiske området og ble enige om å vurdere videre en beskyttelsesmekanisme for å møte press på de ytre grensene da de møttes 23. og 24. juni. EU-lederne ga også sin tilslutning til at medlemskapsforhandlingene med Kroatia sluttføres i juni. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Behandlet lovforslag for styrket økonomisk styring

  Diskusjon rundt vedtakelse av pakken med lovgivingsforslag for styrket økonomisk styring og bedre kontroll med den økonomiske politikken i medlemslandene var hovedsaken da Europaparlamentet møttes til plenumssamling denne uken. Europaparlamentet valgte å gjennomføre avstemninger for de seks lovforslagene isolert. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

 • Tilbakeslag i EUs klimapolitikk

  Klima og naturmangfold var hovedsakene da EUs miljøvernministre møttes i Luxembourg 21. juni. Polen blokkerte rådskonklusjoner for EUs lavkarbonveikart til 2050, mens rådskonklusjoner om EUs naturmangfoldstrategi ble vedtatt etter lang og vanskelig debatt. EU-delegasjonens miljøråder rapporterer om disse og andre saker på agendaen.

 • Polske energiprioriteringer

  Polen overtar EU-formannskapet 1. juli. På et møte med norske representanter presentere polske myndigheter sine energiprioriteringer for formannskapsperioden. Fra norsk side ble blant annet viktigheten av å videreføre den såkalte Enova-modellen og deltakelse i det nye energiregulatorbyrået ACER tatt opp. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

 • Begivenhetsrik tid på forskningsfronten i EU

  Flere saker som er viktige for EUs videre forsknings- og innovasjonssatsing, som også Norge kan bli berørt av, har stått på agendaen den siste tiden. Europakommisjonen har avsluttet en høring om neste generasjons programsatsing på forskning og innovasjon, og Europaparlamentet har vedtatt sin posisjon om nytt langtidsbudsjett der forskning er en viktig del. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

 • Budsjett og Schengen-utvidelse på Europaparlamentets agenda

  Europaparlamentet vil øke EU-budsjettet og mener Bulgaria og Romania kvalifiserer for fullt Schengen-medlemskap. Toppmøtet EU-Russland og en handelsavtale mellom EU og Canada sto også på agendaen under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg forrige uke. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

 • Den økonomiske krisen – dette har EU gjort

  Etter finanskrisens utbrudd i 2008 igangsatte EU et omfattende arbeid for å styrke økonomisk samarbeid, sikre stabilitet i finansmarkedene og sikre framtiden til eurosamarbeidet. Her er en oversikt over det som er gjort hittil. Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer.

 • Mot likere regler for asyllovgivning i Europa

  Det er uakseptabel stor forskjell mellom medlemslandenes praksis i behandling av asylsøkere. Det sa innenrikskommissær Cecilia Malmström da Europakommisjonen 1. juni la fram endret forslag til lovgivning om asylprosedyrer og mottaksforhold. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer.

 • Samferdsel på dagsorden for polsk formannskap

  Polen har lagt fram sine prioriteringer på samferdelsområdet, kompromissenighet om Eurovignette-direktivet og enklere å reise langt med tog i Europa. Dette og flere saker i Samferdselsnytt 4/2011 fra samferdselsråd Olav Grimsbo.

 • Det indre marked på EU-ministrenes bord

  Medlemslandene vedtok blant annet konklusjoner om 12 konkrete tiltak under handlingsplanen for det indre marked (Singel Market Act) og ble enige om lettelser i resultatmessige rapporteringskrav for mikroselskaper. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Arktisk forskning diskutert i Europaparlamentet

  EU spiller en betydelig rolle i forskningsarbeidet i nordområdene. Dette var en av konklusjonene fra et lunsjseminar som EU Arctic Forum arrangerte i Europaparlamentet 24. mai. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer fra møtet.

 • Europaparlamentet pågående i klimapolitikken

  Klimakommissær Connie Hedegaard la særlig vekt på at utslippskuttene i 2050 må tas i egen økonomi da hun møtte miljøkomiteen i Europaparlamentet under komitémøtet 23.-25. mai. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer om dette og andre klimarelaterte saker som var oppe på komitémøtet.

 • Nytt EU- samarbeid for førskole og barnehage

  Førskole- og barnehage sto på agendaen da utdanningsministrene i EU møttes nylig. For første gang legges det nå opp til et tettere EU-samarbeid om kvalitetsutvikling av førskole og barnehage. Les også om forebygging skolefrafall, ungdom og frivillig arbeid og nytt EU-samarbeid om sport i utdanningsråd Ingveig Koht Astads rapport fra rådsmøtet for utdanning, kultur, ungdom og sport.

 • Overvåking av tømmerhandel

  Nye regler for markedsovervåking av handel med tømmer ble diskutert under et ekspertmøte i regi av Europakommisjonen 18. mai. Krav til overvåkingen og prosessen for å godkjenne uavhengige overvåkingsorganer ble debattert. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer fra møtet.

 • EU diskuterer den europeiske sosiale modellens framtid

  Globalisering, demografiske endringer og økonomisk krise preger Europas sosialpolitiske dagsorden. Kommissær for arbeid, sosiale spørsmål og inkludering, László Andor, la blant annet vekt på kunnskapsinvestering og innovasjon som en løsning for fremtidens Europa da European Policy Center (EPC)19. mai inviterte til diskusjon om den europeiske sosiale modellens framtid.

 • Diskuterte fordeling av flyktninger

  Behovene for overføring av flyktninger fordrevet fra Libya og solidaritet med europeiske land ble understreket under en ministerkonferanse i Brussel 12. mai. Norge var landet som samlet sett tilbød seg å ta imot flest flyktninger. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer.

 • Schengen og Nord-Afrika dominerte i Strasbourg

  Europaparlamentet forsvarte reisefriheten i Schengen og diskuterte utenrikssaker med Catherine Ashton. De vedtok også nytt regelverk om lobbyregister og oppfordret Kommisjonen til å legge frem nye forslag om klonet og ny mat. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen rapporterer fra Europaparlamentets siste plenumssesjon Strasbourg.

 • Debatterte utenrikspolitikk i Europaparlamentet

  En sterkere og mer enhetlig europeisk holdning til det arabiske opprøret. Det var hovedkravet fra Europaparlamentet under den årlige debatten om utenrikspolitikk med høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk Catherine Ashton som ble avholdt 11. mai. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer fra Strasbourg.

 • Europaparlamentet debatterte migrasjon og Schengen-regelverket

  Europaparlamentet avholdt 10. mai en debatt om migrasjonsspørsmål og Schengen-regelverket. Bakteppet for debatten er den ustabile situasjonen i Nord-Afrika, som har skapt en strøm av flyktninger og migranter, i første rekke til Sør-Italia og Malta. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer fra Europaparlamentet.

 • EUs langsiktige energiveikart tema på energiministermøte

  Mens EU diskuterer reduksjon i klimagassutslipp, må ikke de to andre målene i energipolitikken – konkurransekraft og forsyningssikkerhet – glemmes. Det var et sentralt budskap på det uformelle energiministermøtet i Budapest 2. og 3. mai. Fra Norge deltok statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

 • Vil stanse tap av naturmangfold

  I Europa og resten av verden er tap av naturmangfold et økende problem. EU tar tak i problemet i EUs nye naturmangfoldsstrategi som ble lagt fram av Europakommisjonen 3. mai. Miljøråd Marie Helene Korsvoll rapporterer.

 • Rapport fra EU-delegasjonen om handlingsplan for det indre marked

  Handlingsplanen for det indre marked (Single Market Act), som ble vedtatt av Europakommisjonen 12. april, vil få betydning for Norge på en rekke områder. I EU-delegasjonens rapport blir de tolv tiltakene i handlingsplanen beskrevet og kommentert.

 • EU oppfordrer til å investere i utdanning

  Europakommisjonen publiserte 19. april sin årlige rapport om utviklingen på utdanningsområdet i Europa. Landene har forbedret utdanningssystemene sine på viktige områder i løpet av det siste tiåret, men bare én av de fem referansemålene som var satt for 2010 er nådd. For Norge viser rapporten både gode og dårlige nyheter. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

 • Åpen høring om innovasjon i Europa

  Europakommisjonen lanserte 14. april en åpen høring om den fremtidige strategien for Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT), som skal arbeide for å fremme innovasjon i Europa. Frist for innspill er 30. juni 2011. Norge deltar i EIT i kraft av EØS-avtalen og bidrar økonomisk til EIT. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

 • EUs kontrollsystem for EUs felles fiskeripolitikk klart

  Europakommisjonen har kommet med nye regler som innebærer en innstramming av kontroll og håndhevelse av EUs felles fiskeripolitikk. Fiskeriråd Rune Dragset rapporterer.

 • Evalueringsrapport om datalagringsdirektivet lagt frem

  En viktig konklusjon i Europakommisjonens evalueringsrapport om EUs datalagringsdirektiv er at lagrede telekommunikasjonsdata spiller en viktig rolle for å beskytte allmennheten mot grov kriminalitet. Samtidig peker rapporten på utfordringer knyttet til ulik nasjonal gjennomføring, blant annet i forhold til retten til privatliv og personvern. Justisråd Hanne Messel rapporterer.

 • Samferdselsnytt 3/2011

  Økt beredskap og nye tiltak ved vulkanutbrudd, omlegging av EUs transportpolitikk, diskusjon om endringer av regelverk i jernbanesektoren og multimodal reiseplanlegger er noe av det du kan lese om i samferdselsbrevet fra samferdselsråd Olav Grimsbo.

 • EU følger opp Cancun-avtalen om klimafinansiering

  EU planlegger å bidra til klimainvesteringer i utviklingsland med inntil 100 milliarder dollar hvert år fram til 2020, ifølge Europakommisjonens melding om EUs arbeid med klimafinansiering som ble lagt frem 8. april. Europeisk samarbeid anses som nødvendig for en mest mulig effektiv bruk av pengene. MIljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

 • EU ønsker bedre integrasjon av romfolket

  I EUs ulike organer er det for tiden betydelig oppmerksomhet om politikken overfor romfolket. Diskusjonene dreier seg først og fremst om økonomisk, kulturell og utdanningsmessig integrasjon av rombefolkningen i de europeiske landene. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

 • Ønsker globale tiltak for informasjonssikkerhet

  Europakommisjonen leverte 31. mars en rapport om kritisk informasjonsinfrastruktur: "Resultater og neste skritt: Veien til global internettsikkerhet". Kommisjonen mener det er nødvendig med bedre tiltak på alle nivåer. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

 • På Europaparlamentets dagsorden

  Fremdriften i medlemskapsforhandlingene med Island, styrking av det indre marked, situasjonen i Nord-Afrika og atomsikkerhet i Europa var blant sakene Europaparlamentet debatterte i uken som var. Ambassaderåd Inge Thygesen oppsummerer plenumssamlingen i Strasbourg.

 • Debatterte økonomisk styring med to av EUs presidenter

  Europaparlamentet diskuterte utfallet av møtet i Det europeiske råd med Herman Van Rompuy og José Manuel Barroso da de møttes til plenumssamling i Strasbourg forrige uke. Debatten ble preget av økonomisk styring og koordinering av medlemslandenes økonomiske politikk. Flere av partigruppene var kritiske. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

 • Hvitboken om transport får stor betydning for maritim sektor

  Hvitboken om transport foreslår 40 prosent kutt i CO2-utslipp fra maritim sektor innen 2050. Les også om etableringen av et indre marked for nærskipsfart, alternative drivstoffstrategier og Norges betydning som en mulig nordlig inngangsport til Europa i rapporten fra næringsråd Per Kjell Mannes.

 • Diskuterte migrasjonsutfordringer i Nord-Afrika

  Migrasjonssituasjonen i Nord-Afrika blir alvorligere, og landene i Sør-Europa uttrykker stor bekymring. Både EU og FN diskuterer nå sin respons på utfordringene. Les migrasjonsråd Magne Holters rapport fra et møte om tema arrangert av European Policy Center (EPC) i Brussel.

 • Kommisjonen vurderer økt samarbeid i Nordsjøen

  Økt nordsjøsamarbeid er ønskelig innen rammen av EUs maritime politikk. Generaldirektoratet for maritime saker i Europakommisjonen arrangerte 5. april et konsultasjonsmøte med EU-landene om samarbeidet om Nordsjøen. Norge deltok også på møtet. Miljøråd Knut F. Kroepelien oppsummerer.

 • Avfall skal bli lønnsom ressurs

  Mange typer avfall kan gjenvinnes og brukes til nye produkter. Europakommisjonens forordning om kriterier for når ulike typer avfall blir til produkt skal stimulere gjenvinningsmarkedet i EU og bidra til en mer ressurseffektiv økonomi. Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

 • Ønsker nytt miljøhandlingsprogram

  Europaparlamentet og medlemslandene er enige om at det er behov for et sjuende miljøhandlingsprogram i EU, men Europakommisjonen er avventende. Det kommer fram i en høring om erfaringene med EUs sjette miljøhandlingsprogram (6th EAP). Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

 • EU diskuterer hva du får vite om maten din

  Hva skal vi kunne lese om innholdet i maten vi kjøper og i hvilket format? EU diskuterer matinformasjonsforordningen som vil få betydning for matmerking også i Norge. I rapporten fra helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas kan du lese om hvordan Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet har posisjonert seg og hvordan de jobber med forordningen.

 • EU-borgere blir stadig tyngre

  Vektøkningen i befolkningen gjelder alle EU-land. Allikevel er det store forskjeller i EU i helse og levealder. En kvinne i Frankrike blir i gjennomsnitt 84,4 år, mens menn i Litauen i gjennomsnitt blir 65. Les om sosial ulikhet i helse, Europakommisjonens initiativ for sunn og aktiv aldring og EU-tiltak for å beskytte befolkningen mot helsetrusler i rapporten fra helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas.

 • Vann og klima på uformelt miljøministermøte

  Norge fokuserte sitt innlegg på betydningen av økosystemtjenester på EUs uformelle miljøministermøte i Budapest. Betydningen av videre samarbeid om dette tema frem mot FNs konferanse om bærekraftig utvikling i 2012 (Rio+20) ble også vektlagt. Miljøråd Marie Helene Korsvoll rapporterer.

 • Diskuterte situasjonen i Libya, økonomi og kjernekraft

  Økonomi, Middelhavsregionen og katastrofen i Japan sto sentralt under vårtoppmøtet i Brussel 24. og 25. mars. På dagsorden for de europeiske stats- og regjeringssjefene sto også sysselsetting, vekst og konkurranseevne. EU-delegasjonen rapporterer fra Det europeiske råd.

 • Meir likeverdig konkurranse mellom norske og utanlandske lastebilar

  - Eg ønskjer betre kontroll med innanlands godstransport med lastebilar som høyrer heime i andre EØS-land. I dag har transportørar frå andre EØS-land høve til å driva mellombels innanlands transport, med tre turar i løpet av sju dagar, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

 • Framdriftsproblemer i etableringen av luftromsblokker

  De ni luftromsblokkene som er en del av et felles europeisk luftrom har framdriftsproblemer. Kun to luftromsblokker er på plass og de øvrige sju må etableres innen 2012. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • Høring om sikkerhet ved petroleumsvirksomhet til sjøs

  15. mars lanserte Europakommisjonen en offentlig høring om sikkerhet knyttet til offshore petroleumsvirksomhet. Norge kan delta i høringen og fristen er 11. mai. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

 • La fram forslag om felles skattebase i EU

  16. mars presenterte skattekommissær Algirdas Semeta et nytt forslag til felles konsolidert selskapsskattegrunnlag (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) i EU.

 • Enighet om innsamlingsmål for elektrisk og elektronisk avfall

  Håndtering av avfall fra elektriske og elektroniske produkter fra 2018 og innsamlingsmål på 45-65 prosent frem mot 2020 var et av punktene Rådet ble enige om under EUs miljørådsmøte 14. mars. Miljørådene Knut F. Kroepelien og Marie Helene Korsvoll rapporterer.

 • Enige om økonomisk styring

  EUs finansministere kom på møtet 15. mars til enighet om et kompromiss om lovpakken om økonomisk styring som Kommisjonen la fram i september i fjor.

 • Situasjonen for irregulære migranter i Hellas

  Grunnleggende rettigheter blir ikke oppfylt for irregulære migranter og asylsøkere på grensen mellom Hellas og Tyrkia, viser en rapport fra EUs byrå for grunnleggende rettigheter. Rapporten peker på noen av årsaksforholdene til den prekære situasjonen. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer.

 • Diskuterte tiltak for et velfungerende indre marked

  Konkurranseevnerådet diskuterte Europakommisjonens handlingsplan for et styrket indre marked 9. og 10. mars i Brussel. Rådet støtter de fleste av Kommisjonens forslag til prioriteringer. Kommisjonen forventes å legge fram sitt endelige forslag i slutten av mars. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Samferdselsnytt 2/2011

  I årets andre nyhetsbrev fra samferdselsråd Olav Grimsbo kan du lese om norske innspill til EUs trafikksikkerhetspolitikk, Europakommisjonens veikart for lavkarbonøkonomi, den kommende hvitboken om transport og mye mer.

 • Dette diskuterte Europaparlamentet

  Europaparlamentet uttrykte frustrasjon over manglende fremdrift i medlemskapsforhandlingene med Tyrkia og håper forhandlinger med Montenegro kan starte senere i år. Situasjonen i Libya, eurokrisen og økonomisk styring samt medieloven i Ungarn ble også diskutert da Europaparlamentet møttes til plenumssamling forrige uke. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen rapporterer fra Strasbourg.

 • Enighet om konkurranseevnepakt

  Stats- og regjeringssjefene i euroområdet var 11. mars samlet til et ekstraordinært toppmøte om et styrket økonomisk samarbeid. På møtet diskuterte man et bredt spekter av tema som inngår i ”den nye omfattende pakken” som formelt skal besluttes på toppmøtet 24. og 25. mars.

 • Staker ut kursen for lavkarbonøkonomi

  EUs veikart for lavkarbonøkonomi frem mot 2050 ble lagt frem av Europakommisjonen 8. mars. Veikartet innebærer mål om kraftige kutt i karbonutslipp i relevante sektorer med opptil 95 prosent reduksjon i 2050 sammenlignet med 1990. Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

 • Midlertidig innvandring svar på demografisk utfordring

  Midlertidig arbeidsinnvandring er et bedre svar på den demografiske utfordringen enn permanent innvandring. Det kommer frem i en rapport nylig presentert i Brussel. Rapporten vil bidra til å forme Europakommisjonens oppfatning av behovene og tilrettelegging for arbeidsinnvandring framover. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer.

 • EU vil ha samarbeid for bedre barnehage- og førskoletilbud

  Det oppfordres til et tettere samarbeid i EU om kvalitetsutvikling av førskole og barnehage, i Europakommisjonens handlingsplan for bedre førskole- og barnehagetilbud. Hovedbudskapet er at investeringer i førskole og barnehage lønner seg på alle måter. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

 • Vil gjøre grensepassering lettere

  Kommisjonen vil gjøre det lettere for personer å passere de indre og ytre grensene i Schengen-området. 10. mars fremla de forslag til endringer i den såkalte Schengen-grensekodeksen. Justisråd Joakim Øren rapporterer.

 • Libya på Europaparlamentets agenda

  EUs høyrepresentant Catherine Ashton orienterte blant annet om Kommisjonens forslag til tiltakspakke for Midtøsten/Nord-Afrika for å bistå landene med demokratiske og økonomiske reformer da hun møtte Europaparlamentet til debatt 9. mars. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen rapporterer fra plenumssamlingen i Strasbourg.

 • Fokus på brukersentrerte elektroniske tjenester

  Norge brukes som eksempel på elektronisk kommunikasjon mellom myndigheter og publikum og ligger over gjennomsnittet i bruk av elektroniske tjenester. Norge er et av ni land i Europa hvor brukersentrerte løsninger er på plass. Les også om stress på jobben i rapporten fra forvaltningsråd John Stanley Engstrøm.

 • Europaparlamentet styrker argumentasjonen for økte klimaambisjoner

  Går EU for et mål om 30 prosents reduksjon av klimagassutslipp i 2020, vil det bety økning i etterspørselen etter fornybar energi og karbonfangst- og lagring samt at EU må stramme inn i kvotehandelssystemet, mener eksperter. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Ny tidsplan for EUs lavkarbonøkonomi frem mot 2050

  EU legger frem sitt veikart for lavkarbonøkonomi frem mot 2050 8. mars. Veikartet vil ikke innebære rettslig bindende mål, og må behandles politisk av medlemslandene i Rådet. Veikartet peker på 25 prosent utslippskutt i egen økonomi i 2020 og en gradvis opptrapping til 40 prosent i 2030 og 60 prosent i 2040 for å nå EUs mål om 80-95 prosent kutt i 2050. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Ulik praksis for regnskapsføring av klimakvoter i EU

  EUs kvotehandelssystem (EU-ETS) er det viktigste virkemiddelet for å begrense og regulere CO2-utslipp i EU. Til tross for betydelig harmonisering er det nasjonale ulikheter for regnskapsføring og skatt. Europaparlamentet ønsker en bedre samordning for å optimalisere systemet. Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

 • Europaparlamentet godkjente avtale med EØS-landene

  Europaparlamentet godkjente avtalen om EØS-finansieringsordningene og EUs frihandelsavtale med Sør-Korea. Parlamentarikerne diskuterte også blant annet asylpolitikk, medlemskapsforhandlingene med Kroatia og situasjonen i Egypt da de møttes til plenumssamling forrige uke. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen rapporterer fra Strasbourg.

 • Nytt arbeidsprogram for EUs grensebyrå

  Med bakgrunn i kriseoppslag om situasjonen i Hellas og Lampedusa kan publikum ha fått inntrykk av at det samlete presset av ulovlig innvandring i Europa har økt. Hovedbildet er imidlertid at totalvolumet ligger relativt stabilt, men at det er sterke forskyvninger. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer.

 • Diskuterte EUs økonomiske fremtid

  Finansiell stabilitet og reform av det økonomiske samarbeidet var hovedsakene da EUs finansministere møttes i Brussel 14. og 15. februar. Finansrådene Kari Anita Syverud og Tor Lande rapporterer.

 • Ber om innspill til neste forskningsprogram

  Europakommisjonen har startet arbeidet med en helhetlig satsing på forskning og innovasjon som skal ta over etter det pågående sjuende rammeprogram for forskning i 2014. Dette vil kunne innebære store endringer. Alle kan komme med innspill i en nettbasert høring som er åpen til 20. mai. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer.

 • Vil styrke reglar om elektronisk og elektrisk avfall

  Europaparlamentet vil at opptil 75 prosent av det elektriske og elektroniske avfallet i EU skal vere resirkulert innen 2016. Parlamentet ønsker å styrke og forenkle eksistrande reglar om innsamling og behandling av elektrisk og elektronisk Miljøråd Marie Helene Korsvoll rapporterer.

 • EU kjemper mot frafall i skolen

  Seks millioner unge i EU har kun grunnskole eller mindre. 52 prosent av disse var arbeidsledige i 2009. I rapporten fra utdanningsråd Ingveig Koht Astad kan du lese om EUs utdanningstiltak, prinsessen av Nederland og hennes engasjement for lese- og skriveferdigheter og et enhetlig regelverk for yrkeskvalifikasjoner i Norge og EU.

 • Kraftig innstramming for offentlig ansatte

  15 millioner offentlig ansatte i EU kan forvente tøffere tider de nærmeste årene. Dette kommer fram i en analyse av offentlig sektor i EUs arbeidsmarked. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

 • Fokuserer for lite på fattigdom

  Det pekes på at Europas fattige arbeidere får for lite oppmerksomhet i EU i en rapport fra det uavhengige nettverket av eksperter innenfor sosialpolitikk. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • Vil fjerne hjemløshet i Europa

  En gruppe eksperter ber EU om å oppfordre sine medlemsland til å arbeide strategisk og systematisk for å fjerne hjemløshet og å sikre verdige boliger for alle. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • Ny guide klargjør offentlig tjenesteyting

  En ny guide skal hjelpe lokale myndigheter til å handle i samsvar med EUs regelverk for statsstøtte, offentlige anskaffelser og det indre marked spesielt i forhold til sosiale tjenester.

 • Skal finne felles løsning for gruppesøksmål

  Europakommisjonen lar seg inspirere av den norske tvisteloven når de jobber for et europeisk rammeverk for gruppesøksmål. Justisråd Hanne Messel og konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Øker presset på medlemslandene

  Tjenestedirektivet er evaluert, og Europakommisjonen mener det har bedret flyten av tjenester i det indre marked samtidig som potensialet for forbedringer er stort. I år økes presset på medlemslandene for fullstendig innføring av direktivet. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Synlig samhørighetspolitikk i Europa

  Det femte Cohesion Forum, som ble avholdt i Brussel 31. januar og 1. Februar, viste klart hvilken sentral plass EU nå vier samhørighetspolitikkens bidrag til Europa 2020-strategien. Det er stor enighet om at samhørighetspolitikken skal gjelde for alle regioner og være synlig i hele Europa. Regional- og kommunalråd Jan Edøy rapporterer.

 • Håp for integrering av romfolk

  Integrering av romfolket står høyt på agendaen til det ungarske formannskapet. En studie av 18 EU-land avdekker suksesskriterier. Les også om felles lobbyregister og rekordstore beløp til statsstøttet bredbåndsutvikling i rapporten fra forvaltningsråd John Engstrøm.

 • Hektisk høst for DG konkurranse

  Kommisjonens generaldirektorat for konkurranse vedtok høsten 2010 å videreførede de midlertidige tiltakene til bank- og finanssektoren ut 2011. Det har vært ett av de sentrale temaene for arbeidet til DG konkurranse siste kvartal i fjor. Les konkurranseråd Geir Bekkevolds kvartalsrapport om temaene konkurranse, statsstøtte og offentlige anskaffelser.

 • Samferdselsnytt 1/2011

  Mål for reduksjon av CO2-utslipp i transportsektoren, enighet om byrået for nett og informasjonssikkerhet ENISA og revisjonen av Eurovignett-direktivet er blant viktige samferdselssaker i EU den siste tiden. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • EUs transportagenda i vår

  En hvitbok om EUs transportpolitikk med forslag til tiltak frem mot 2020 ventes fremlagt av Kommisjonen i mars. Samtidig nærmer det seg enighet om direktivet om grensekryssende informasjonsutveksling ved trafikkforseelser. Les om EUs transportagenda første halvår av 2011 i denne oversikten fra samferdselsråd Olav Grimsbo.

 • Vil klargjøre regelverket for offentlige anskaffelser

  Offentlige anskaffelser utgjør 17 prosent av EU-landenes bruttonasjonalprodukt. Når Kommisjonen nå sender på høring et nytt regelverk for offentlige anskaffelser, legges det vekt på at offentlige anskaffelser kan fremme både vekst og sysselsetting og mer effektiv bruk av offentlige ressurser. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Diskuterte situasjonen i Egypt og økonomi

  Stats- og regjeringssjefene i EU-landene møttes 4. februar til toppmøte der energi og innovasjon sto på dagsorden. Til tross for sakene på dagsorden, var det situasjonen i Egypt og den økonomiske situasjonen som dominerte møtet. EU-delegasjonen rapporterer fra Det europeiske råd.

 • Vurderer nytt klimaregelverk

  I et høringsmøte i Europakommisjonen i slutten av januar, kommer det fram at Kommisjonen vurderer å endre det eksisterende regelverket for klimapåvirkning fra Land use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) i EU. Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

 • Inspirert av britiske klimaambisjoner

  Flere europaparlamentarikere er positive til den britiske uavhengige klimakomiteenes oppfordring om å heve ambisjonsnivået i EUs klimapolitikk. Miljøråd Knut Fredrik Kroepelien rapporterer.

 • Råvarer for et ressurseffektivt og konkurransedyktig Europa

  Store variasjoner i råvareprisene og begrenset tilgang på kritiske råmaterialer er hovedpunktene i Europakommisjonens nyeste melding om utfordringene i råvaremarkedet. Tiltak for bedret ressurstilgang, ressurseffektivitet og gjenbruk blir foreslått. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Tøffe forhandlinger om vegbruksavgifter i vente

  Et ferskt ungarsk formannskapet møter høye forventninger før de vanskelige forhandlingene mellom Europaparlamentet og Rådet om avgiftslegging av tunge lastebiler. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • Slik kan EUs regionalpolitikk bidra til bærekraftig vekst

  Europakommisjonen lanserte 27. januar en meddelelse om regionalpolitikkens bidrag til bærekraftig vekst. For perioden 2007-2013 er det budsjettert med om lag 105 milliarder euro til prosjekter for bærekraftig vekst i EU innen regionalpolitikken. Regionalråd Jan Edøy rapporterer.

 • Europa 2020: Flaggskip for ressurseffektivitet lansert

  EUs flaggskipinitiativ om ressurseffektivitet under Europa 2020-strategien ble formelt vedtatt 26. januar. Flaggskipet er ett av syv større initiativer under Europa 2020-strategien om smart, bærekraftig og inkluderende vekst i Europa. Med dette er alle de syv delstrategiene lansert. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Europaparlamentet diskuterte ungarsk formannskap og medielov

  Presentasjonen av det ungarske formannskapet og en debatt rundt den nye ungarske medieloven var blant hovedsakene på Europaparlamentets agenda under plenumssamlingen forrige uke. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen rapporterer fra Strasbourg.

 • Status for gjennomføringen av EUs avfallstrategi

  Europakommisjonen la 19. januar frem en rapport som ser på status for gjennomføringen av avfallspolitikken i EU de siste fem årene. Statusrapporten er en oppfølging av EUs langtidsstrategi fra 2005 for avfallsreduksjon og økt gjenvinning i EU. Miljøråd Knut F.Kroepelien rapporterer.

 • Europaparlamentet godkjente pasientrettighetsdirektivet

  Onsdag 19. januar godkjente Europaparlamentet det nye direktivet om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester. Direktivet gir regler om når en pasient skal få tilbakebetalt utgifter til helsehjelp han har valgt å få utført i andre EU/EØS-land. Retten til å få helsehjelp utenlands ved akutt sykdom påvirkes ikke av dette direktivet.

 • Halvårsrapport arbeidsliv høsten 2010

  Implementering av vekst- og sysselsettingsstrategien Europa 2020, arbeidsledigheten i Europa og demografiske utfordringer har stått på den arbeidspolitiske agendaen i høst. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • Høsten 2010 i Europaparlamentet

  Den politiske debatten i Europaparlamentet har i høst vært preget av store saker som eurokrisen og finansiering av EU-samarbeidet. Det har vært stor tverrpolitisk enighet om disse spørsmålene der parlamentet etterspør mer bruk av fellesskapsmetoden og retter kritikk mot store medlemsland. Ambassaderåd Inge Thygesen oppsummerer siste halvår i Europaparlamentet

 • Den eksterne dimensjonen i EUs energipolitikk

  Mer enn halvparten av energien som brukes i EU kommer fra land utenfor EU, og Unionen kan ikke nå sine energimål uten å ta inn over seg hva som skjer utenfor EUs grenser. Slik innleder Kommisjonen i forbindelse med at de ber om innspill til en høring om den eksterne dimensjonen i EUs energipolitikk. Partnerskapet med Norge trekkes også frem. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

 • Euroen i fokus

  Euroområdets utfordringer med høy statsgjeld, Estlands innføring av fellesvalutaen og EUs arbeid for å sikre økonomisk- og finansiell stabilitet i EU. Dette er saker du kan lese om i månedsrapporten for november og desember fra finansråd Kari Anita Syverud.

 • Miljørådenes rapport om EUs miljø- og klimapolitikk høsten 2010

  EUs miljøpolitikk ble høsten 2010 preget av et EU som forsøkte å revitalisere de globale klimaforhandlingene, fremskritt for naturmangfold og klima globalt samt et belgisk formannskap med lav profil og få store vedtak internt i EU. Miljørådene Marie Helene Korsvoll og Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Melding om maritim arealplanlegging

  Europakommisjonen varsler juridiske virkemidler i en melding om maritim arealplanlegging som ble presentert 17.desember. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Gratistildeling av kvoter i EUs kvotehandelssystem

  Europakommisjonens klimakomité for EUs kvotedirektiv vedtok 15. desember standarder for gratistildeling av kvoter under EUs kvotehandelssystemet fra 2013. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Ny melding om biodrivstoff og indirekte arealbrukskonsekvenser

  Europakommisjonen kom 22. desember med en melding om biodrivstoff og indirekte arealbrukskonsekvenser. Saken omhandler hvorvidt produksjon av biodrivstoff medfører økte klimagassutslipp som resultat av omlegging i jordbrukssektoren. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer om meldingen.

 • Det ungarske formannskapet prioriterer jernbane

  Omarbeiding av jernbanepakke 1 står sentralt i det ungarske formannskapets transportpolitiske prioriteringer, og EU vil lage regelverk for busspassasjerers rettigheter. Mer om dette i nyeste utgave av Samferdselsnytt fra samferdselsråd Olav Grimsbo.

 • Slik var det belgiske EU-formannskapet

  I andre halvår av 2010 hadde Belgia EU-formannskapet. Landet har levert et kompetent, ryddig og effektivt formannskap. I samsvar med Lisboa-traktaten har Belgia ønsket å fremme fellesskapsinstitusjonene og nedtone formannskapets politiske profil ved ikke å fremme egne flaggsaker. Norges ambassade til Belgia oppsummerer.

2010

 • Europaparlamentet vil ha bindende mål for energieffektivisering

  Et knapt flertall i Europaparlamentet vil ha bindende mål for energieffektivisering på minst 20 prosent innen 2020. Vedtaket ble gjort med 336 mot 305 stemmer. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Enighet om pasientrettigheter i EU

  EU er enige om et nytt direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester. Direktivet har vært i prosess siden 2008, og regulerer pasienters rett til å velge helsehjelp i andre EU/EØS-land og refusjon fra egen medlemsstat. Råd for helse- og matrygghet Heidi Langaas rapporterer om direktivet.

 • Enighet om traktatendring og permanent krisemekanisme

  EUs stats- og regjeringssjefer ble på toppmøtet 16. og 17. desember enige om en traktatendring for å etablere en permanent krisemekanisme for finansiell støtte til euroland med betalingsproblemer. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Europeisk plattform mot fattigdom

  Flaggskipinitiativet mot fattigdom og sosial ekskludering ble presentert 16. desember 2010. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • Europa på nett

  EUs telekom-ministre er enige om målsettingen om at alle EUs innbyggere i 2020 skal ha tilgang til bredbåndshastigheter på over 30 megabit i sekundet. Les mer fra rådsmøtetom telekom i rapport fra samferdselsråd Olav Grimsbo.

 • Vil bekjempe landeveisrøveri

  EUs justis- og innenriksministre går til kamp mot ran av lastebiltransport i deler av Europa, og vil etablere sikre raste- og hvileplasser. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • Tar opp grenseutfordringer i Hellas med EU

  Statssekretær Pål Lønseth tok i Rådet for justis- og innenriksministrene i EU opp situasjonen for migranter på den gresk-tyrkiske grensen. EUs grensekontroll-team har nylig rapportert om den prekære situasjonenen til medlemslandene og Norge.

 • Makrellavtale mellom EU og Norge på plass

  Jeg er tilfreds med at EU og Norge sammen tar ansvar for forvaltning av makrellen, sier Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 • Energinett er en prioritet for EU

  Utbygging av energinett er viktig for at EU skal nå sine energi- og klimamål og målene for vekst og sysselsetting. Europakommisjonen la 17. november frem en melding om infrastrukturutbygging som gir en oversikt over hva som må gjøres for å få et effektivt energinett i Europa. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer om meldingen.

 • Ny statusrapport om Europas miljø i 2010

  President i EUs miljøbyrå EEA, Jaqueline McGlade, presenterte byråets fjerde rapport om status for Europas miljø for Europaparlamentets miljøkomite 30. november. Målet med rapporten, som dekker 38 land inkludert Norge, er at landene lærer av hverandres virkemidler og implementering av regelverk.

 • Vil dele informasjon om trafikkforseelser

  EUs medlemsstater er enige om å dele informasjon om lovbrudd i trafikken på tvers av landegrensene. Les mer i samferdselsråd Olav Grimsbos rapport fra transportrådsmøtet 2. desember.

 • Samferdselsnytt 9/2010

  Flyfraktsikkerhet, revidert Eurovignettdirektiv og datalagringsdirektivet er blant samferdselssakene som den siste tiden har stått på dagsordenen i EU. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • Nytt nettsted vurderer klimapolitikken i EU

  Er du interessert i EUs klimapolitikk? Nå finnes det en nettside som presenterer og vurderer klimapolitikken i alle EUs 27 medlemsland.

 • Flaggskipsinitiativet om ressurseffektivitet drøftet på seminar

  Viktigheten av ressurseffektivitet for å skape grønn økonomisk vekst var ett av temaene da Friends of the Earth nylig arrangerte et seminar i Europaparlamentet. Seminaret ble avholdt i forbindelse med flaggskipsinitiativet om ressurseffektivitet som Europakommisjonen trolig vil legge fram i midten av 2011.

 • Dagsorden for nye ferdigheter og jobber

  Europakommisjonen lanserte 23. november sitt femte flaggskipinitiativ under Europa 2020-strategien; dagsorden for nye ferdigheter og jobber. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • Styrket europeisk samarbeid om yrkesutdanning og fagopplæring

  Europeiske yrkesutdanninger stod øverst på dagsorden under rådsmøtet 18.-19. november for EUs ministre innen utdanning, kultur/medier, sport og ungdom. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad oppsummerer fra møtet.

 • Ny månedsrapport for økonomiske og finansielle saker i EU

  Det europeiske råd kom til enighet om å endre traktaten for å tillate en permanent ordning for støtte til euroland med betalingsproblemer, og medlemsstatene kom etter lange diskusjoner fram til en enighet om regulering av forvaltere av hedgefond. Les mer i månedsrapporten for september og oktober fra finansråd Kari Anita Syverud.

 • Brudd i EUs budsjettforhandlinger

  Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen ble ikke enige om budsjettet for 2011 i forliksutvalget. Det var enighet om en budsjettøkning på 2,91 prosent, men Rådet ville ikke gi Europaparlamentet økt makt ved behandlingen av langtidsbudsjettet. Finansråd Tor Lande forteller deg mer om forhandlingene og EUs budsjettprosess.

 • Ser behov for radikal forandring av EUs fiskeripolitikk

  Det er behov for radikal forandring av EUs fiskeripolitikk, og i den nye fiskeripolitikken er det ikke rom for utkast av fisk. Det sier EUs fiskerikommisær Maria Damanaki. EU er i en prosess for å reformere sin felles fiskeripolitikk (CFP) og uttalelsen falt på en konferanse om reformen. Fiskeriråd Rune Dragset rapporterer.

 • Sterk oppslutning om åpent og nøytralt internett

  En nylig avsluttet høring fra Europakommisjonen om nettnøytralitet viser en sterk oppslutning om at internett må beholdes åpent og nøytralt. Resultatet av høringen ble presentert under en konferanse 11. november der blant annet Thomas Nordtvedt fra Forbrukerrådet deltok. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm oppsummerer.

 • Kommisjonen har lagt fram strategiplanen Energi 2020

  Europakommisjonen la 10. november fram et strategidokument for å forbedre energisikkerheten, øke konkurranseevnen og skape en mer bærekraftig energisektor i Europa frem mot 2020. Strategien legger fram forslag til tiltak innenfor prioriterte områder som er nødvendige for at EU skal nå målene i energipolitikken. Energiråd Bjørn Ståle Haavik oppsummerer.

 • - EU og kandidatland må være klare før utvidelse

  Kommisjonen anbefaler å gi Montenegro status som kandidatland, men ikke å åpne medlemskapsforhandlinger. Albania oppfyller i dag ikke kriteriene for kandidatlandstatus. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer om status for videre utvidelse av EU.

 • Melding om det indre marked fra Europakommisjonen

  27. oktober la Europakommisjonen fram meldingen om det indre marked, "Towards a Single Market Act". Meldingen presenterer 50 tiltaksområder som skal drøftes de neste fire månedene. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester

  EU er ett skritt nærmere et felles direktiv for pasientrettigheter. Den 27. oktober var det avstemming i Europaparlamentets komité for helsesaker. Råd for helse og mattrygghet, Heidi Langaas, rapporterer.

 • EU vil ha innspill om lavkarbonøkonomi

  Europakommisjonen har lansert en åpen høring i forbindelse med opprettelsen av et veikart for lavkarbonøkonomi i EU frem mot 2050. Norske aktører kan komme med innspill. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Pandemi og mat fra klonede dyr på helseagendaen

  EUs håndtering av svineinfluensaen (H1N1) og mat fra klonede dyr står på helseagendaen i EU i høst. Råd for helse og matrygghet Heidi Langaas rapporterer.

 • Næringsmelding fra Europakommisjonen

  Europakommisjonen presenterte i 27. oktober meldingen om EUs næringspolitikk. Meldingen er et av flaggskipene i Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig og inkluderende vekst. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Transportrådsmøte

  15. oktober ble det avholdt Transportrådsmøte, hvor blant annet et revidert Eurovignettedirektiv og luftfartsavtale med Brasil sto på dagsordenen. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • Mot smartere vekst

  EUs regionalpolitikk skal prioritere innovasjon og smart vekst. Les regionalråd Jan Edøys kommentarer til to sentrale meldinger fra Europakommisjonen.

 • Debatt om genmodifisert mat

  Medlemslandenes rett til å nekte genmodifisert mat på eget territorium sto i sentrum da EUs miljøministre møttes 14. oktober. Matråd Steinar Svanemyr rapporterer.

 • Fødselspermisjon på dagsorden

  Et flertall i Europaparlamentet har vedtatt at minimum fødselspermisjon i EU bør utvides til 20 uker med full lønn. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • EUs nye utenrikstjeneste på Europaparlamentets agenda

  Europaparlamentet debatterte 19. oktober etableringen av EUs nye utenrikstjeneste (EEAS) basert på tre rapporter om temaene der parlamentet har medbestemmelsesrett - endring av personellregelement, budsjettregler og inneværende års EU-budsjett. Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen rapporterer fra Strasbourg.

 • Rapport om kloning

  Europakommisjonen la den 19. oktober frem sin rapport om kloning, med blant annet forslag til nytt regelverk for kloning av dyr, avlsprodukter og spiselige produkter fra klonede dyr og dets avkom. I dag er det kun kjøtt og melk fra klonede dyr som er regulert gjennom Ny mat-forordningen. Matråd Steinar Svanemyr rapporterer.

 • Miljøministermøte i Luxembourg

  Forventningene til klimamøtet i Cancun ble spilt ned da miljøministrene i EU møttes i Luxembourg 14. oktober. Miljørådene Marie Helene Korsvoll og Knut Kroepelien rapporterer.

 • Møte mellom EUs finans- og økonomiministre

  Les om denne ukens møter mellom EUs finansministre (Ecofin) og Eurogruppen i forhåndsrapporten fra finansråd Kari Anita Syverud.

 • Europakommisjonen med meddelelse om sikkerhet ved oljeboring

  Europakommisjonen la onsdag 12. oktober frem en meddelelse om sikkerhet knyttet til offshore petroleumsvirskomhet. Les mer i rapporten fra energiråd Bjørn Ståle Haavik.

 • Europaparlamentet ønsker økt sikkerhet ved oljeutvinning

  Europaparlamentet har vedtatt en ikke-lovgivende resolusjon, som oppfordrer EU til å stramme inn regler knyttet til sikkerheten ved oljeutvinning og sikre kompensasjon i tilfelle oljeutslipp. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

 • Videreføring av midlertidige tiltak for statsstøtte

  5. oktober organiserte Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære saker (ECON) en høring om de midlertidige regimene for statsstøtte. Konkurransekommissæren bekreftet at Kommisjonen ønsker å videreføre de midlertidige tiltakene som følge av finanskrisen ut 2011. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Samferdselsnytt 8/2010

  Forebygging av flyulykker, busspassasjerers rettigheter og utbygging av raskt bredbånd i Europa er blant sakene som står på EUs agenda. Samferdselsråd Olav Grimsbo rapporterer.

 • Kommisjonen ønsker regional klimaløsning for skipsfart

  Kommisjonens generaldirektorat for klima ser nå et regionalt regelverk som den eneste løsningen for prising av CO2 i internasjonal skipsfart. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Europa 2020: Kommisjonen med innovasjonsmelding

  For å skape mer innovasjon i Europa må EU håndtere blant annet manglende finansiering, dyr patentering og markedsfragmentering. I Kommisjonens innovasjonsmelding, legges det frem en strategisk tilnærming for økt innovasjon. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Klimakommissær utfordret i Europaparlamentet

  Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer fra en høring med klimakommissær Connie Hedegaard i miljøkomiteen i Europaparlamentet 4. oktober, der blant annet EUs reduksjonsmål og gjennomføringen av klima- og energipakken var på agendaen.

 • Ny rapport om EUs konkurransepolitikk

  Europakommisjonen lanserte tiltak for utbygging av bredbånd i Europa og en høring om støtte til verftsindustrien, mens Posten Norge AS anket boten på € 12,89 millioner inn for EFTA-domstolen. Mer om dette i månedsrapporten for september fra konkurranseråd Geir Bekkevold.

 • Makrellforhandlinger på EUs ministerrådsmøte

  De forestående makrellforhandlingene mellom EU, Norge, Færøyene og Island ble diskutert da EUs fiskeri- og landbruksministere møttes til rådsmøte i Brussel 27. september. Fiskeriråd Paul Oma rapporterer.

 • Pasientrettighetsdirektivet diskutert i Europaparlamentet

  Helse- og miljøkomiteen i Europaparlamentet (ENVI) har startet sin andre behandling (andre lesning) av utkastet til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester. Helseråd Heidi Langaas oppsummerer diskusjonen fra komitémøtet 28. september.

 • EU med ny likestillingsstrategi

  Å øke kvinneandelen på arbeidsmarkedet, få flere kvinner i toppstillinger og innføre en europeisk likelønnsdag er blant de prioriterte områdene i Europakommisjonens nye femårsstrategi for å fremme likestilling mellom kvinner og menn i Europa. Likestillings- og ikke-diskrimineringsråd Petter Sørlien rapporterer.

 • Europakommisjonen med forslag til styrket økonomisk samarbeid

  Onsdag 29. september la Europakommisjonen frem omfattende lovforslag som skal styrke det økonomiske samarbeidet i EU. Finansråd Kari Syverud rapporterer.

 • Europaparlamentet vil innføre matombudsmenn i EU

  Europaparlamentet vedtok i begynnelsen av september en rapport som blant annet vil innføre ombudsmenn for matmarkedet i EU, og vil ha "norsk type" forhandlingssystem. Det er også et overveldende flertall for å innføre forbud mot salg med tap i EU. Landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer.

 • Høring om Serbia i Europaparlamentet

  16. september arrangerte konsulentselskapet Brusselkontoret i samarbeid med Serbian EU integration office en høring i Europaparlamentet under tittelen “Serbia 10 years later – moving on towards the EU”. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer.

 • Nytt regelverk for legemiddelovervåking

  Europaparlamentet vedtok 22. september endringer i direktiv og forordning om legemiddelovervåking. Enighet om disse endringene ble oppnådd mellom Rådet og Parlamentet tidligere i sommer. Med det oppdaterte regelverket skal pasientene få bedre informasjon om hvordan medisiner virker.

 • Innenrikskommissær Malmström på komitémøte i Europaparlamentet

  Mandag 13. september ble det avholdt møte i Europaparlamentets komité for sivile rettigheter, rettferdighet og indre anliggender, LIBE. Høydepunktet var besøket fra innenrikskommissær Cecilia Malmström som fortalte om agendaen for høsten og svarte på spørsmål.

 • Norge og EU i nær dialog om skogbeskyttelse

  Initiativer for å beskytte skog i Indonesia og Guyana var tema for et møe mellom Norge og Europakommisjonen nylig. I tillegg så man mer generelt på berøringsfelter mellom EU og Norge når det gjelder skogbeskyttelse. Miljøråd Knut F. Kroepelien oppsummerer.

 • Uformell ministerkonferanse om asyl i Brussel

  Statssekretær i Justisdepartementet Pål Lønseth deltok på en uformell ministerkonferanse om asyl i Brussel 13-14 september. Solidarisk samarbeid og kunnskapsutveksling mellom europeiske land i asylspørsmål var blant spørsmålene som ble diskutert. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer.

 • EU-debatt om kjøtt fra klonede dyr

  Europaparlamentet er kritisk til måten Europakommisjonen har håndtert spørsmålet om bruk av kjøtt fra klonede dyr. EU-kommissær John Dalli møtte mange kritiske spørsmål og kommentarer da Europaparlamentet nylig debatterte hvordan EU bør forholde seg til kloning, rapporterer matråd Steinar Svanemyr.

 • EU satser på ungdom

  Ungdomsledigheten i EU er over 20 prosent. Under tittelen ”Youth on the Move” lanserte EU 15. september sin nye store satsning for ungdom med tiltak som skal hjelpe ungdom både med utdanning og jobb. Blant forslagene er ”europeiske studielån” for studier i utlandet, ungdomsgaranti og økonomisk støtte til unge entreprenører. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

 • Utviklingen i EU på områdene til likestillings- og ikke-diskrimineringsråden

  I denne rapporten fra likestillings- og ikke-diskrimineringsråd Petter Sørlien kan du lese om utviklingen i EU når det gjelder likestillings- og ikke-diskrimineringspolitikken samt familie, barne- og ungdomspolitikken det siste halvåret. Du kan også lese om initiativer og nytt regelverk på agendaen utover høsten.

 • Barroso med første ”State of the Union”-tale

  Det er nå opp til EU og de 27 medlemslandene å vise at man kan svømme sammen i stedet for å synke til bunns hver for seg. Det sa Kommisjonens president José Manuel Barroso i sin første ”State of the Union”-tale til Europaparlamentet. I talen gikk han også gjennom prioriterte saker for Kommisjonen fremover. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer fra Strasbourg.

 • Høring om nordområdene i Europaparlamentet

  Europaparlamentets utenrikskomité avholdt torsdag 2. september en åpen høring med tittelen ”A sustainable EU Policy for the High North”. Blant de uavhengige ekspertene som innledet var den norske nordområdeeksperten, professor Willy Østreng. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

 • På agendaen for rådet for økonomi- og finansministrene i EU (Ecofin)

  Reformen av tilsyn med finansmarkedene, underskuddsprosedyrer og et ”europeisk semester” i budsjettsyklusen og byrdefordeling internt i EU for finansiering av klimatiltak. Det er noen av sakene som står på agendaen til Rådet for økonomi og finansministerene i EU (Ecofin) det neste halvåret. Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer.

 • Skepsis til regionalt klimaregime for skip i EU

  Norge holdt ett av innleggene da EUs medlemsland og Kommisjonen 31. august møttes for å drøfte det videre arbeidet med et regionalt regime for klimagassutslipp fra europeisk skipsfart. Miljøråd Knut F. Kroepelien oppsummerer.

 • Enklere å delta i EUs programmer for utdanning, kultur og ungdom

  I starten av det nye skoleåret legger EU fram en rapport om forenkling av regelverket for programmene for utdanning, kultur og ungdom. EU innførte forenklede regler fra 2008 og kan nå rapportere om mange positive virkninger. Norge deltar i alle aktiviter under EUs store utdanningsprogram, Programmet for livslang læring. Ingveig Astad rapporterer.

 • Nytt om konkurranse, statsstøtte og anskaffelser

  Hva har skjedd i EU innenfor feltene konkurransepolitikk, statsstøtte og anskaffelser i første halvdel av 2010? I denne rapporten oppsummerer EU-delegasjonens konkurranseråd Geir Bekkevold utviklingen og peker på hva som skjer fremover.

 • Oversikt over samferdselssaker 2010

  Et ressurseffektivt Europa er målsettingen til Europakommisjonen. Nedenfor kan du lese et sammendrag av samferdselsråd Olav Grimsbos rapport om hvilke saker som er på agendaen høsten 2010 og fremover.

 • Årsrapport fra EUs forsvarsbyrå (EDA)

  EUs forsvarsbyrås arbeid med å bidra til et mer åpent europeisk marked for forsvarsanskaffelser og styrke europeisk forsvarsindustri gir resultater. Statistikken viser en gradvis økt åpenhet og konkurranse om forsvarsanskaffelsene, samtidig domineres markedet fortsatt av bruken av unntaksbestemmelser. Det er ett av momentene i årsrapporten fra EDA. Hans Jørgen Johansen rapporterer.

 • EUs årlige miljøpolitiske rapport lagt frem

  Kommisjonen la 11. august frem EUs årlige miljøpolitiske rapport. Rapporten viser en rekke positive politiske trekk, men negativ statistikk særlig for naturmangfold.

 • EUs transportagenda under det belgiske formannskapet

  Bærekraft, sikkerhet og innovasjon for transportsektoren står sentralt for det belgiske formannskapet denne høsten. Avtroppende samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen orienterer om Belgias agenda og høstens planlagte konferanser.

 • Kommisjonen foreslår to nye direktiver for arbeidsinnvandring

  Europakommisjonen vil gjøre det enklere for sesongarbeidere å komme til EU for å jobbe. Direktivforslaget sikrer også grunnleggende sikkerhet og helse for arbeiderne. Kommisjonen foreslår også et direktiv om oppholdsbetingelser for personer som er utstasjonert internt i virksomheter.

 • Samferdselsnytt 7/2010

  Kommisjonen håper å halvere dødsulykker på veiene på ti år. EU-støttet forskning har utviklet programvare som skal gjøre den europeiske togtrafikken mer punktlig. Rådet har undertegnet luftfartsavtaler med Brasil. Dette er noen av temaene i nyeste nummer av samferdselsnytt, der samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver Jonas Helseth rapporterer.

 • Melding om informasjonsforvaltning

  Kommisjonen publiserte 20. juli en melding om "Oversikt over informasjonsforvaltning" innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet. Justisråd Dag Egil Adamsen rapporterer om innholdet.

 • Næringsrådens sommerbrev

  Kommisjonen forbereder nå meldinger for flaggskipsinitiativene i Europa 2020-strategien. Meldingen om den digitale agenda er fremlagt, og de øvrige meldingene presenteres i løpet av høsten. I sommerbrevet fra næringsråden berøres dessuten industripolitikk, innovasjon og råvareinitiativet som knyttes til meldingen om et ressurseffektivt Europa.

 • Dialog om EUs framtidige landbrukspolitikk

  Kommisjonen har begynt prosessen med å reformere EUs felles landbrukspolitikk, populært kalt CAP. Kommissær for landbruk, Dacian Cioloş, konsulterer nå interesseorganisasjoner og fagmiljøer før det konkrete forslaget skal legges frem. Det nylig avholdte dialogmøtet i Brussel blir sett på som en god måte å samle flere aktører og meninger med sikte på god prosess. Landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer.

 • Samferdselsnytt 6/2010

  Luftfartsavtalen Open Skies II mellom EU og USA ble signert i juni. Europeisk jernbanenett for konkurransedyktig frakt er vedtatt. Arbeidstidsbestemmelser for yrkessjåfører skal også gjelde selvstendig næringsdrivende sjåfører. Les mer i siste oppdatering fra samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver Jonas Helseth.

 • Økt innsats mot kreft

  Erfaringer fra svineinfluensaen, regulering av legemiddelforsyningen i Europa og en økt innsats mot kreft var noe av det som ble diskutert på det uformelle helseministermøte denne uken. EU-delegasjonens fagråd for helse- og mattrygghet Heidi Langaas rapporterer

 • Belgisk formannskap opptatt av globalt naturmangfold

  Det belgiske formannskapet legger vekt på globalt naturmangfold, særlig i forhold til bruk av genressurser. Dette kom fram på en konferanse om naturmangfold i Europaparlamentet i forrige uke.

 • Nytt initiativ til pensjonsreform

  Europakommisjonen lanserer debatt om pensjoner i Europa, og fremhever blant annet at en økning i avgangsalder kan bidra til å sikre pensjonssystemenes bærekraft. EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • Krevende fase i EUs miljøpolitikk

  Svak økonomisk utvikling i mange europeiske land har bidratt til lavere ambisjoner i EUs miljøpolitikk. Nytt regelverk for tømmerhandel og nye mål for naturmangfold med ønske om å stanse tap av mangfold innen 2020, er likevel vedtatt. Miljørådene Henrik Eriksen og Knut F. Kroepelien rapporterer om EUs miljøpolitikk i første halvår av 2010.

 • Enighet om samarbeid mot merverdiavgiftsvindel

  Finansministerne i EU er enige om en ny forordning som skal styrke samarbeidet om å bekjempe merverdiavgiftsvindel i Europa. Økte skatter blir i noen grad benyttet for å redusere budsjettunderskuddene i eurolandene. Dette var noen av sakene på skatteområdet i EU i april, mai og juni. Finansråd Tor Lande rapporterer.

 • Nytt EU-direktiv om organdonasjon og -transplantasjon

  Nytt EU-direktiv skal gjøre det lettere å sikre trygg utveksling av menneskelige organer for transplantasjon i Europa. Betydningen av å kunne benytte levende donorer er også anerkjent i direktivet, noe Norge har arbeidet for. EU-delegasjonens fagråd for helse- og mattrygghet Heidi Langaas rapporterer.

 • EU-diskusjon om regelverket for jordbruket

  EUs rådsmøte (jordbruk) diskuterte nylig forenklinger i jordbruksregelverket, blant annet behovet for enklere regler og mindre ressurskrevende kontrollarbeid for små bruk, rapporter EU-delegasjonens landbruksråd, Bjørn Eidem.

 • Nytt formannskap satser på grønn økonomi

  Det belgiske formannskapet i EU vil satse på grønn økonomi, ressurseffektivitet samt bærekraftig produksjon og forbruk. Belgia legger opp til en realistisk miljøpolitikk under de rådende politiske omstendigheter, rapporterer EU-delegasjonens miljøråd Knut F. Kroepelien.

 • Sterkere økonomisk aktivitet

  Aktiviteten i økonomien har tatt seg opp utover våren, sammenlignet med samme periode i 2009. Sterkere internasjonal aktivitet gjør at vekstanslagene for 2010 er justert opp i forhold til det Den europeiske sentralbanken anslo i mars. I euroområdet forventes en vekst i bruttonasjonalproduktet på mellom 0,7 og 1,3 prosent for 2010.

 • Det belgiske formannskapets prioriteringer for arbeidsliv, sosial inkludering og likestilling

  Det kommende belgiske formannskapet vil blant annet fokusere på unge i arbeidsmarkedet, grønne jobber og aktiv aldring. EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • EU lanserer sosial dialog i utdanningssektoren

  Utdannings- og forskningssektoren sysselsetter 14,7 millioner mennesker i EU, i tillegg til å utdanne 93 millioner elever og studenter årlig. Organisasjoner for arbeidstakere og arbeidsgivere i utdanningssektoren i Europa får nå sin egen EU-komité for sosial dialog. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

 • Samferdselsnytt 5/2010

  23 europeiske land, inkludert Norge, har nå signert et Memorandum of Understanding om eCall – et innebygget nødsystem i biler. EU henger etter når det gjelder private og offentlige investeringer i forskning og utvikling på IKT. Og europaparlamentarikere diskuterer buss- og båtpassasjerers rettigheter. Les mer i siste oppdatering fra samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver Jonas Helseth.

 • Enighet om nye regler for industriutslipp og tømmerhandel

  Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen er enige om å skjerpe reglene for industriutslipp, samt å forby import av ulovlig hugget tømmer. Norge har bidratt med innspill i prosessen.

 • Mindre behov for krisestøtte til finanssektoren

  En resultattavle for statsstøtte viser at finansinstitusjonenes avhengighet av krisestøtte i form av garantiordninger er redusert. Kommisjonens årsrapport for konkurransepolitikken i 2009 vurderer blant annet de nasjonale tiltakene som er gjennomført etter finanskrisen. Dette var noen av sakene på konkurranseområdet i mai 2010.

 • Enige om tettere økonomisk samarbeid

  EUs finansministere støtter innføring av euro i Estland i 2011. Videre er arbeidsgruppen som vurderer styrket økonomisk samarbeid enige om at nasjonale budsjettplaner i EU skal vurderes på et tidligere tidspunkt. Dette var noen av sakene som ble diskutert på det økonomiske området i EU i juni, skriver finansråd Kari Anita Syverud i denne rapporten.

 • Styrket økonomisk samarbeid i fokus på EU-toppmøtet

  Den økonomiske og finansielle situasjonen i Europa sto øverst på dagsorden da EUs stats- og regjeringssjefer møttes i Brussel torsdag. Styrket økonomisk samarbeid i eurogruppen og EU sto i fokus. EU-lederne vedtok også EUs nye strategi for vekst og sysselsetting Europa 2020, ga klarsignal for åpning av medlemskapsforhandlinger med Island og for at Estland kan innføre euroen fra 1. januar 2011.

 • EU øker innsatsen mot tørke og vannmangel

  EUs miljøministere er enige om at tørke og vannmangel må stå sentralt i nasjonal planlegging, og støtter opprettelsen av et europeisk observatorium for tørke og vannmangel. Videre oppmuntres medlemslandene til mer bærekraftig bruk av vann innen landbruk. Tørke og vannmangel var en av flere saker som ble diskutert under miljøministernes rådsmøte 11. juni.

 • Utdanning i Europa - Tradisjonelle kjønnsroller og manglende likestilling

  En ny studie fra Europakommisjonen viser at store kjønnsforskjeller fremdeles består, både når det gjelder studievalg og studieresultat – også i Norge. EU-delegasjonens utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

 • Mer mobilitet i yrkesutdanningene

  Omtrent halvparten av de unge i Europa velger i dag yrkesfaglig løp i videregående skole. Europakommisjonen ønsker å satse på entreprenørskap, kreativitet og innovasjon i yrkesutdanningene og gjøre det lettere å bevege seg mellom ulike jobber og land. Dette er noe av det som kommer frem i en ny melding om yrkesutdanning i Europa. EU-delegasjonens utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

 • Enighet om mål for reduksjon av fattigdom i Europa

  Arbeids- og sosialministrene ble blant annet enige om mål for reduksjon av fattigdom i Europa på sitt rådsmøte 7. juni. EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • Direktiv om farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

  Ingen nye stoffer ble ført opp på forbudslisten, men mange nye stoffer skal vurderes med tanke på mulig forbud. Det ble resultatet etter at miljøkomiteen i Europaparlamentet onsdag 2. juni behandlet det reviderte direktivet som regulerer farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter, det såkalte RoHS-direktivet. Miljøråd Henrik H. Eriksen rapporterer.

 • Utdanning sentralt i EUs nye vekststrategi

  Utdanning er høyt prioritert og svært sentralt i den nye overordnede EU-strategien for vekst og sysselsetting, Europa 2020, som etter planen skal vedtas på EU-toppmøtet i juni. De aktuelle målene for utdanningsområdet er at minst 40 prosent skal ha høyere utdanning og at elevfrafallet i skolen skal reduseres til under 10 prosent. Ingveig Astad rapporterer fra EUs utdanningsministermøte.

 • Forbrukerrettighetsdirektivet diskutert på rådsmøte

  Konkurranseevnerådet drøftet 25. mai prinsippene for harmonisering av forbrukerettigheter. Alle land tok ordet i debatten, og det var ulike synspunktene på valget av harmoniseringsmodell. Geir Bekkevold og Hanne Messel rapporterer.

 • Status i EUs utvidelsesprosess

  EUs utvidelsesprosess fortsetter, men hastigheten synes å avta. Spørsmål knyttet til hva en videre utvidelse vil bety for EU vurderes opp mot argumentet om medlemskapsperspektivet som drivkraft for å sikre stabilitet og utvikling langs EUs grense i Sørøst-Europa. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer om status i EUs utvidelsesprosess.

 • EUs klimamål: Ingen økning fra 20 til 30 prosent

  En ny melding om EUs klimamål inneholder ingen anbefaling om å øke klimautslippsmålet fra 20 til 30 prosent som tidligere antydet. EU-delegasjonens miljøråd Henrik Eriksen rapporterer.

 • Ny utvikling innen offentlige anskaffelser

  Europaparlamentet er kritisk til virkningene av dagens regelverk for offentlige anskaffelser, og foreslår blant annet forenkling av prosedyrer og bedre koordinering i det videre arbeidet med regelverket. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Ønsker ikke eget regelverk for organisk avfall

  Til tross for press fra en rekke EU-land avviser Europakommisjonen at det er behov for et eget direktiv for organisk avfall. Kommisjonen har dermed i realiteten konkludert i tråd med norsk politikk på området. EU-delegasjonens miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Ny strategi for det indre marked lansert

  En ny strategi for å styrke det indre marked ble nylig presentert for Europakommisjonen av tidligere kommissær Mario Monti. For å lykkes med strategien er det avgjørende å vise europeiske innbyggere, forbrukere samt små og mellomstore bedrifter at det indre marked er i deres interesse. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • EU får frem raske penger til klimatiltak i utviklingsland

  Rapport viser at EU er på vei til å følge opp sitt løfte om å bidra med 2,4 milliarder euro årlig i hurtigfinansiering av klimatiltak i utviklingsland. EU-delegasjonens miljøråd Henrik H. Eriksen rapporterer.

 • Utviklingen i EU på innvandrings- og asylområdet

  Kommisjonen har lagt frem sin første årlige rapport for gjennomføring av migrasjonspakten, som skal danne grunnlaget for den årlige debatten i det europeiske råd om innvandring og asyl. Dokumentet oppsummerer tiltak i EU og på nasjonalt nivå for perioden oktober 2008 til desember 2009, og gir således en god oversikt over utviklingen i EU i dette tidsrommet. Migrasjonsråd Siw Lexau oppsummerer.

 • Bedre beskyttelse av enslige mindreårige

  De siste årene har det vært en betydelig økning av enslige mindreårige som kommer til EU. Kommisjonen har nå lagt frem en ny handlingsplan som danner rammeverket for videre europeiske samarbeid om enslige mindreårige. Migrasjonsråd Siw Lexau rapporterer.

 • Samferdselsnytt april 2010

  Askeskyen preget EUs transportpolitiske agenda i april. Kommisjonen presenterte en ny strategi for renere kjøretøy. Innenriksrådet ber Kommisjonen vurdere etablering av et sentralisert byrå for å bekjempe datakriminalitet og barnepornografi. Disse og flere andre samferdselssaker var aktuelle i april.

 • Europaparlamentet med store ambisjoner for en europeisk utenrikstjeneste

  Etter at EU-landenes utenriksministre nå er kommet til politisk enighet om hovedlinjene i EUs nye utenrikstjeneste (EEAS), har diskusjonene om EEAS i Brussel gått inn i en ny fase. Nå skal Europaparlamentet konsulteres og flere innflytelsesrike parlamentarikere har høye ambisjoner på EUs vegne. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Positiv til mer ambisiøse klimamål for EU

  Kommisjonen signaliserer i et meldingsutkast at den er positiv til mer ambisiøse klimamål for EU. Meldingen skal redegjøre for hvilke konsekvenser det får for EU å øke klimautslippsmålet, og utkastet gir et positivt bilde av EUs muligheter til å øke sitt utslippsmål fra 20 til 30 prosent i forhold til 1990-nivå. Det er varslet en endelig melding i slutten av mai.

 • Revisjon av arbeidstidsdirektivet presenteres før året er omme

  Revisjonen av arbeidstidsdirektivet vil bli presentert mot slutten av året. Det sa sysselsettingskommissær László Andor i sin tale til Europaparlamentets komité for arbeids- og sosialpolitikk. EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • Mindre strenge krav til tømmerimport og industriforurensning

  I sin andre gjennomgang av nye regler om import av ulovlig hugget tømmer og industriforurensning, vedtok Europaparlamentet mindre strenge krav. De ønsker med dette å komme nærmere medlemslandene for å finne et kompromiss.

 • Hellas får lån fra IMF og eurolandene

  Finansministerne i euroområdet har besluttet å aktivere den tidligere annonserte støtteplanen for Hellas. Eurolandene og Det internasjonale valutafondet (IMF) er enige om å stille til rådighet totalt 110 milliarder euro. Utbetalingene vil kun skje hvis Hellas oppfyller de vilkårene som er satt i avtalen som ble fremforhandlet i helgen.

 • Framtidig utviklingspolitikk

  Hvordan skal europeisk bistand se ut i fremtiden og hvordan blir bistandspolitikken påvirket av den planlagte europeiske utenrikstjenesten? Dette var noe av det som ble diskutert på et seminar om EUs fremtidige bistandspolitikk. EU-delegasjonens Tor Kinsarvik rapporterer.

 • Ønsker 30 prosent reduksjon i klimagassutslipp

  Klimakommissær Connie Hedegaard antydet et mål om 30 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2020 i et møte i Europaparlamentet. EU-delegasjonens miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

 • Spennende britisk valg

  I kveld møtes partilederne til den siste direktesendte TV-debatten før valget i Storbritannia. Spekulasjonene om ulike koalisjonsalternativer øker. Liberaldemokratene har vedvarende høye målinger og Cleggs holdning til et eventuelt samarbeid uroer Labour. Målingene antyder en nær tredeling av velgerne, med et ørlite forsprang for de konservartive.

 • - EU må få ny lov om dyrevelferd

  Europaparlamentet diskuterte dyrevelferd da de sist møttes i Strasbourg. EU må få en ny generell lov om dyrevelferd og fellesskapet må være villige til å betale for god dyrevelferd. Det må heller ikke være mulig å skaffe seg konkurransemessige fortrinn ved å gå på akkord med bestemmelsene. Det understreket Europaparlamentets saksordfører Marit Paulsen. Matråd Steinar Svanemyr rapporterer.

 • Verdens største sjømatmarked

  EU er i dag verdens største sjømatmarked, mens selvforsyningsgraden stadig synker. Dette er noe av bakgrunnen for Europaparlamentets arbeid med EUs importordning for fiskeri og akvakulturprodukter. Med sin utvidede myndighet på fiskeriområdet kan Europaparlamentet nå sette mer makt bak alternative synspunkter og gi støtte til en bredere debatt enn tidligere. Fiskeriråd Geir Evensen rapporterer.

 • Europaparlamentet ønsker en økning i produksjon av fisk

  En økning i produksjonen av fisk og fiskeprodukter vil minske presset på villfisken og spille en viktig rolle i forhold til matsikkerhet. Dette er noen av Europaparlamentets innspill til arbeidet med en ny akvakulturstrategi i EU. EU-delegasjonens fiskeriråd Geir Evensen rapporterer.

 • Samferdselsnytt 3/2010

  Prioriteringene på transport- og telekomområdet i Kommisjonens arbeidsprogram for 2010. Transportrådet vedtok posisjoner om passasjerrettigheter for buss- og båtpassasjerer. Europaparlamentet ønsker at medlemslandene selv skal finansiere sikkerhetstiltak på flyplasser utover eksisterende fellesbestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Les mer i siste samferdselsnytt fra EU-delegasjonen.

 • Uregistrert lobbyvirksomhet i Brussel

  Lobbyaktiviteten fra store bedrifter er enorm i Brussel. En rapport som nylig ble offentliggjort hevder at det eksisterer stor grad av skjult lobbying. Det vil si at mange bedrifter lobber uten at det fanges opp av EUs lobbyregister.

 • Barroso la fram program for Europaparlamentet

  Det ble en amputert plenumssesjonen i Europaparlamentet denne uken på grunn av flyproblemene. Men kommisjonspresident Barroso presenterte tirsdag sitt arbeidsprogram for 2010 for de fremmøtte parlamentarikerne i Strasbourg, og i nærvær av nesten hele kommisjonskollegiet.

 • Norge innledet skogseminar i Europaparlamentet

  Norge innledet nylig et skogseminar i Europaparlamentet. Innlegget om reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+) ble meget godt mottatt. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Oslo scorer høyt som miljøby

  Energikommissær Günther Oettinger og Frederic Hauge fra Bellona var blant deltagerne på en stor konferanse om bærekraftige byer i Brussel forrige uke. Byer spiller en nøkkelrolle i arbeidet for å møte miljø- og klimautfordringene. Oslo er en “grønn by”, og havner på tredjeplass på en indeks som sammenligner 30 europeiske byer på miljøområdet.

 • Debatt om europeisk utviklingspolitikk

  EUs bistand utgjør i dag 0,42 prosent av gruppens bruttonasjonalprodukt. Det er derfor en utfordring for EU å nå målet om 0,7 prosent i 2015. Utviklingskommissær Andris Piebalgs viste på et seminar nylig til at Europas borgere tror på bistand, og at det dermed finnes et politisk grunnlag for å øke innsatsen. EU-delegasjonens Tor Kinsarvik rapporterer.

 • Ønsker styrket forbrukerbeskyttelse

  Europaparlamentets komité for det indre marked legger vekt på å styrke forbrukerbeskyttelsen og ønsker at Kommisjonen sikrer en effektiv integrering av forbrukerhensyn i EUs øvrige politikkområder. EU-delegasjonens konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

 • Belgia vil prioritere grønn økonomi

  Belgia ønsker å prioritere klima, naturmangfold og spesielt grønn økonomi under sitt kommende formannskap i EU i høst. EU-delegasjonens miljøråd Knut Kroepelien rapporterer

 • Luftfartsproblemene diskuteres av EU-ministrene

  Det spanske EU-formannskapet har kalt inn til et ekstraordinært transportrådsmøte for å diskutere situasjonen i luftrommet. EU-delegasjonens samferdselsråd rapporterer.

 • Følger opp EU 2020

  Kommisjonen vil i løpet av 2010 legge frem flere strategiske meldinger og initiativ som oppfølging til EU 2020-strategien. Målet er at de skal bidra til økonomisk vekst og sysselsetting. Kommisjonen vil blant annet arbeide med en relansering av det indre marked. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

 • Forbrukernes synspunkter på det indre marked

  Kommisjonens resultattavle for forbrukere tar pulsen på hvordan forbrukerne opplever det indre marked. Statistikk fra Norge er også inkludert i enkelte deler, og blant annet viser tallene at Norge har den høyeste andelen forbrukere som kjøper varer og tjenester på nett. EU-delegasjonen rapporterer om hovedfunnene fra resultattavlen.

 • Nytt grunnlag for europeisk samarbeid om integrering

  Integreringspolitikken blir et stadig viktigere område for europeisk samarbeid, og Lisboa-traktaten har gitt nytt grunnlag for å utvikle europeisk samarbeidet på integreringsfeltet. En ministerkonferanse om integrering i Spania denne uken ventes å legge viktige føringer for hvordan dette EU-samarbeidet vil utvikle seg i årene som kommer. Også Norge deltar på konferansen. Siw Lexau rapporterer.

 • Langsiktig perspektiv på energi

  Kommisjonen planlegger å legge frem en infrastrukturpakke på energiområdet i siste kvartal av 2010. Energiråd Marit Engebretsen rapporterer om Kommisjonens planer på energiområdet for 2010 og årene fremover.

 • Ny kanal for folkelig påvirkning av EUs politiske dagsorden

  Med et nytt borgerinitiativ skal EUs politiske arbeid bringes nærmere innbyggerne. Kommisjonen vil måtte ta stilling til forslag støttet av én million EU-innbyggere. Men det er ikke bare å samle underskrifter. Forslaget må komme fra borgere i minst ni EU-land, det må være et minimumsantall fra hvert av landene og både adresse, fødselsdato og personnummer må registreres. John Engstrøm rapporterer.

 • Klima og naturmangfold sentralt i Kommisjonens arbeidsprogram

  I 2010 vil Kommisjonen blant annet jobbe med en ny strategi for naturmangfold, med særlig fokus på landbruk og fiskeri. Miljørådene Knut F. Kroepelien og Henrik Eriksen rapporterer om Kommisjonens prioriteringer på miljøsiden i 2010 og fremover.

 • Vil ha EU-basert kontroll med avfall fra elektriske og elektroniske produkter

  Revidering av regelverk for avfall fra elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) var ett av temaene som ble diskutert i Europaparlamentets miljøkomité 6. og 7. april. Saksordfører i Europaparlamentet holder fast på EU-basert kontroll med EE-avfall. Oppvaskmaskiner, datamaskiner og støvsugere er eksempler på elektriske og elektroniske produkter. EU-delegasjonens miljøråder rapporterer.

 • Et skritt videre mot europeisk utenrikstjeneste

  Til tross for at en rekke sentrale spørsmål fortsatt står ubesvart, går prosessen rundt opprettelsen av en europeisk utenrikstjeneste fremover. Høyrepresentant Ashton la i mars frem et utkast til rådsbeslutning. EU-delegasjonens Tor Kinsarvik rapporterer.

 • Bærekraftig akvakultur

  Bærekraftig vekst er kompatibelt med fortsatt bruk av marint råstoff som fiskemel- og olje i fôr. Det var en av konklusjonene fra en konferanse om akvakultur i Europaparlamentet. Fiskeriråd Geir Evensen rapporterer.

 • Hellas og EU 2020 på toppmøtet

  Stats- og regjeringssjefene i euroområdet samlet seg om et initiativ som skaper grunnlag for bilaterale lån fra eurolandene til Hellas innenfor rammen av et IMF-program, og kun dersom Hellas ikke klarer å finne tilstrekkelig finansiering i markedet. EU-delegasjonen rapporterer fra toppmøtet mellom EU-landenes stats- og regjeringssjefer.

 • Vil ha flere lærlingplasser i EU

  Europaparlamentets komité for arbeids- og sosialpolitikk ønsker flere lærlingplasser i medlemslandene for å bekjempe arbeidsledighet blant unge. Antallet arbeidsledige unge har økt i hele Europa det siste året, også i Norge.

 • Grønn transport i EU

  Grønne kjøretøy og flere avgifter for ulike transportmidler er viktige innsatsområder for å redusere utslipp. For å stimulere økt bruk av mer miljøvennlige transportformer som jernbane og bruk av elver og kanaler, vil Frankrike innføre kilometeravgift for tunge kjøretøy. Disse og flere saker ble diskutert under en paneldebatt i forrige uke.

 • Luftfart sentralt på rådsmøtet

  Etterforskning av ulykker og andre hendelser i sivil luftfart var én av mange saker på rådsmøtet for transport, tele og energi i mars. Blant annet var det enighet om at passasjerlister må gjøres tilgjengelig for myndighetene så snart som mulig etter en ulykke. Les samferdselsråd Carsten Horn-Hanssens rapport fra møtet.

 • Søk prosjektstøtte fra Marco Polo nå

  Mandag åpnet utlysningen for prosjektstøtte fra Marco Polo-programmet, EUs støtteordning for miljøvennlig godstransport. Norske bedrifter kan også søke om støtte. Søknadsfristen er i slutten av mai. Rådgiver for energi og samferdsel, Jonas Helseth, rapporterer.

 • EUs ikt-strategi for de neste fem årene

  Kommisjonens nye strategi for ikt-politikken i EU vil trolig omhandle temaer som rask internett-tilgang, et digitalt indre marked, et bærekraftig digitalt samfunn, tillit og sikkerhet, forskning og åpne standarder. John Engstrøm rapporterer om EUs digitale agenda.

 • Rett til bredbånd?

  Hvordan best sikre bredbåndstilgang for alle i Europa? For å finne svar på dette spørsmålet la Europakommisjonen nylig fram en offentlig høringssak om universelle tjenester i telesektoren. Når en tjeneste blir definert som en universell tjeneste, innebærer det en forpliktelse for myndighetene og teleoperatørene til å gjøre tjenesten tilgjengelig for alle innbyggere. John Engstrøm rapporterer.

 • Fremla planer for klimaforhandlinger

  Klimakommissær Connie Hedegaard ønsker å integrere København-avtalen i FN-forhandlingstekstene. Det var ett av hovedpunktene da hun la frem meldingen om de internasjonale klimaforhandlingene i forrige uke. Miljøråd Henrik H. Eriksen rapporterer.

 • Vil ha strategi for bekjempelse av vold mot kvinner

  EU-landenes arbeids- og sosialministre ber Kommisjonen utvikle en europeisk strategi for forebygging og bekjempelser av vold mot kvinner. Tiltakene det er snakk om er blant annet felles europeiske telefonnummer for voldsofre og et europeisk observatorium som skal produserer statistikk og informasjon som skal underbygge politikkutvikling og tiltak på området. Les mer i denne rapporten fra Petter Sørlien.

 • Utvikling på utdanningsområdet i EU

  Fra oktober 2009 og ut februar 2010 var Hanna Marit Jahr vikarierende utdanningsråd ved EU-delegasjonen. Her kan du lese utdrag fra Jahrs rapportering om hva som har skjedd på utdanningsområdet i EU i denne perioden.

 • Arktis i Europaparlamentet

  Arktis kan ikke sammenlignes med Antarktis, og en gjenskaping av noe i nærheten av en Antarktis-traktat for området er ikke realistisk. Det sa EUs høyrepresentant Catherine Ashton da Europaparlamentet denne uken diskuterte Arktis. Mange av parlamentarikerne understreket hvor betydningsfullt arktiske spørsmål og nordområdene er for EU. Inge Thygesen rapporterer.

 • Debatt om EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk

  Stabilitet og utvikling i EUs nærområder, møte globale sikkerhetsutfordringer og etablering av strategiske partnerskap med globale aktører som Kina, USA, India og Russland. Det er de sentrale prioriteringene for høyrepresentant Cathrine Ashtons arbeid med utviklingen av EUs utenrikspolitikk slik hun presenterte det for Europaparlamentet denne uken. Inge Thygesen rapporterer.

 • Samferdselsnytt 2/2010

  Kroppsskannere ble i februar diskutert både i Europaparlamentet og blant EUs transportministre. Alle synes nå å avvente Kommisjonens studie som vil inkludere kost/nyttevurderinger, personvern og helsemessige. Det spanske formannskapet ønsker å styrke elbilindustrien i Europa og EU har vedtatt å en gradvis utfasing av væskeforbudet på fly. Les mer om disse og andre saker i siste samferdselsnytt.

 • Optimistisk med tanke på ny klimaavtale

  EU må vise troverdighet, ambisjoner og sterkt lederskap fremover i arbeidet for en ny klimaavtale i Mexico. København-avtalen danner et grunnlag som EU må jobbe videre med, mener europaparlamentariker Jo Leinen.

 • Enighet om bedre informasjon til forbrukere

  Under en høring i EUs økonomiske og sosiale komité i forrige uke var det enighet om at forbrukere i større grad må informeres. Flere påpekte at kvaliteten på informasjonen er viktig for at forbrukerne skal kunne gjøre bevisste valg i forhold til ulike varer og tjenester.

 • Styrket samarbeid om asyl

  Justis- og innenriksministrene i EU vedtok i februar en felles holdning til opprettelsen av et europeisk støttekontor for asyl. Hensikten med opprettelsen er å videreutvikle det felles europeiske asylsystemet gjennom styrket praktisk samarbeid. Det åpnes for at assosierte land, herunder Norge, kan delta som observatører i arbeidet. Migrasjonsråd Siw Lexau rapporterer.

 • EUs første jernbanepakke og maritim politikk blant toppsaker

  Bærekraftig transport, strategiske målsetninger for den maritime transportpolitikken til 2018, sikkerhetsavgifter i luftfarten og implementeringen av EUs første jernbanepakke sto på agendaen under møter i Europaparlamentets transport- og turismekomité (TRAN) forrige uke. Rådgiver for energi og samferdsel Jonas Helseth rapporterer.

 • Frivillig merkeordning for dyrevelferd

  Innføring av en frivillig merkeordning for dyrevelferd fikk spesielt mye oppmerksomhet under rådsmøtet for landbruk forrige uke. Matråd Steinar Svanemyr rapporterer.

 • Felles landbrukspolitikk og dyrevelferd hovedsaker på rådsmøte

  Gjennomgang av markedsordningene i EUs felles landbrukspolitikk (CAP) og diskusjon om merking i forbindelse med dyrevelferd var de to hovedsakene på rådsmøtet for landbruk forrige uke. Landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer.

 • Skepsis til FNs Menneskerettighetsråd

  Europaparlamentet debatterte i forrige uke EUs prioriteringer for Menneskerettighetsrådets sesjon 1.-26. mars. Fra store deler av det politiske spekteret ble det gitt uttrykk for utstrakt skepsis til Menneskerettighetsrådet, rapporterer EU-delegasjonens Tor Kinsarvik.

 • Kommisjonens vurdering av Islands EU-søknad

  Kommisjonen fremhever fiskeripolitikk, landbruk og bygdeutvikling som de mest utfordrende fremtidlige forhandlingsområdene for Island. Svakheter knyttet til dommeres uavhengighet, tette bånd mellom politikere og næringsliv samt medias uavhengighet påpekes også. Les mer i EU-delegasjonens oppsummeringen av Kommisjonens vurdering av Islands søknad om EU-medlemskap.

 • Van Rompuy om økonomi og utenrikspolitikk

  President Herman Van Rompuy var onsdag 24. februar i Europaparlamentet for å orientere om utfallet av det uformelle toppmøtet i begynnelsen av februar. Innlegget fokuserte mest på den økonomiske politikken, mens han dagen etter talte til Europa-studenter både om økonomi og utenrikspolitikk. Rapport fra Inge Hausken Thygesen ved EU-delegasjonen.

 • Bedre vannkvalitet i EU

  En rapport fra Kommisjonen med oversikt over nitratforurensning i EU viser at situasjonen er bedret, men mye gjenstår. Miljøråd Knut Fredrik Kroepelien rapporterer.

 • Kommisjonen med anbefaling om frivillige bærekraftskriterier for biomasse

  Europakommisjonen kommer med flere anbefaleringer i en ny rapport om bærekraftskriterier for biomasse.

 • Høyt ambisjonsnivå for elektrisk og elektronisk avfall

  I Europaparlamentets miljøkomité denne uken ble håndtering av elektrisk og elektronisk avfall diskutert. Det er flertall for å høyne ambisjonsnivået for separat innsamling til 65 prosent. Dette er likevel en betydelig lavere andel enn det som samles inn i Norge. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Digital kompetanse stadig viktigere

  Innen 2015 vil 90 prosent av jobbene innen samtlige sektorer kreve IT-ferdigheter. Norge er ett av 35 europeiske land som dedikerer en uke til å sette fokus på nødvendigheten av å ha IKT-kunnskaper i arbeidslivet. I Norge ligger fokus på ungdom, og budskapet er at man i økende grad trenger digital kompetanse for å få interessante jobber i fremtiden. John Engstrøm rapporterer.

 • Foreslår eget avfallstilsyn i EU

  Ulovlig avfallstransport er et problem i både Norge og EU. Nå foreslår en ny studie bestilt av Europakommisjonen, at EU oppretter et eget avfallstilsyn. Miljøråd Knut F. Kroepelien oppsummerer.

 • Veiskille i EUs utviklingspolitikk

  Lisboa-traktaten, ny Kommisjon og finanskrisen bidrar til at det nå er tid for å tenke nytt i forhold til EUs utviklingspolitikk. Blant annet er det ytret meninger om at koordineringen av utviklingspolitikken er svak, og at en iverksetting av Lisboa-traktaten derfor er nødvendig.

 • Konkurransepolitikken sentral på veien ut av krisen

  Konkurransepolitikk har stått sentralt for å komme ut av finanskrisen og konkurranselovverket har blitt forsvart på en tilfredsstillende måte. Videre har Kommisjonen det siste året lagt stor vekt på arbeidet med å informere bedre rundt sentrale konkurransespørsmål. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer fra året som er gått på konkurransefeltet.

 • Samferdselsnytt 1/2010

  Åpningen av det nye telekomorganet BEREC (Europeisk telekomtilsyn), høringene av kommissærene Siim Kallas (transport) og Neelie Kroes (EUs digitale agenda) og det spanske formannskapets presentasjon av sine transportpolitiske prioriteringer er blant høydepunktene i denne utgaven av Samferdselsnytt. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver for samferdsel og energi Jonas Helseth rapporterer.

 • Sterk økning i gode prosjekter for Marco Polo

  EUs støtteordning for mer miljøvennlig godstransport, Marco Polo-programmet, kan vise til gode resultater i 2009, med en sterk økning i gode prosjekter sammenlignet med året før. Norske bedrifter kan også søke om prosjektstøtte. Nylig ble programmets prioriteringer for 2010 presentert. Rådgiver for energi og samferdsel Jonas M. Helseth rapporterer.

 • Mange spennende saker på Ecofins dagsorden

  Den økonomiske situasjonen i EU-landene og strategier for at landene igjen skal ha selvbærende finanssektorer står høyt på det spanske formannskapets prioriteringsliste for økonomiske og finansielle saker. Den nye Lisboa-strategien vil fokusere på færre, mer konkrete og realiserbare mål går det frem av denne rapporten om formannskapets økonomiske prioriteringer og sakene på Ecofins dagsorden.

 • Diskuterte reform av EUs fiskeripolitikk

  Flere tilleggsforlag ble vedtatt da Europaparlamentets fiskerikomité diskuterte den foreslåtte reformen av EUs felles fiskeripolitikk. Fiskeriråd Geir Evensen rapporterer.

 • Kompetansebehovet i fremtidens arbeidsmarked

  Det fremtidige arbeidsmarkedet i Europa vil ha behov for flere med høyere utdanning, mens de med lav utdanning vil ha færre muligheter. De fleste av de nye jobbene vil være kunnskapskrevende. Det ventes også økning innen salg, sikkerhet, catering og omsorg, mens det vil bli færre arbeidsplasser innen jordbruk og fiske og lavere etterspørselen etter kontorpersonale. Det viser en ny EU-rapport.

 • Utdanningens rolle i EUs nye vekststrategi

  Hvilken rolle har utdanning i forhold til å fremme vekst og arbeid samt sosial likhet og fellesskap? Det var ett av spørsmålene som ble tatt opp til diskusjon da EUs utdanningsminstre møttes i Brussel i dag. Utvikling på utdanningsområdet i Europa sto også på agendaen. Det skriver Hanna Marit Jahr i denne forhåndsrapporten.

 • Ønsker tryggere løsninger ved organtransplantasjon

  Gratis tilgang til organer og frivillighet ved donasjon fra levende giver, var noen av temaene som ble diskutert da komiteen for helse, miljø og mattrygghet i Europaparlamentet diskuterte forslag til direktiv om transplantasjon av organer. Komiteen framhevet at direktivet er nødvendig for å sikre tryggere løsninger ved organtransplantasjon og bør derfor vedtas raskt. Råd for helse- og mattrygghet Heidi Langaas rapporterer.

 • Diskuterte merking av mat

  Bør matprodukter merkes med hvor de kommer fra? Skal merking av matvarer også gi råd om kosthold? Bør alkohol merkes på samme måte som matprodukter? Dette var noen av spørsmålene som kom opp da komiteen for helse, miljø og mattrygghet i Europaparlamentet diskuterte den foreslåtte matinformasjonsforordningen. Råd for helse- og mattrygghet Heidi Langaas rapporterer.

 • Europaparlamentet forkastet avtale om datautveksling med USA

  Europaparlamentet stemte torsdag mot godkjenning av den såkalte SWIFT-avtalen om utveksling av informasjon om europeiske banktransaksjoner til USA. Det er første gang Europaparlamentet benytter muligheten til å legge ned veto mot en internasjonal avtale. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Forslag om økt åpenhet om legemidler

  På et møte i Europaparlamentets komité for miljø, folkehelse og mattrygghet i januar ble det blant annet foreslått å styrke pasienters tillit til legemiddelindustrien gjennom økt åpenhet. I tillegg ble iverksettelse av tiltak for å motvirke forfalskede legemidler i markedet diskutert. Helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas rapporterer.

 • Konsensus om digital agenda

  Europaparlamentets industri-, forsknings- og energikomité diskuterte forrige uke rapportutkastet om utformingen av EUs digitale agenda for de neste fem år. Mottakelsen var preget av uvanlig bred konsensus. Det skriver Jonas Helseth i denne rapporten.

 • Transportprioriteringer neste halvår

  I tillegg til å vedta en felles tilnærming til kroppsskannere, ønsker det spanske EU-formannskapet blant annet å få på plass regelverket om buss- og båtpassasjerers rettigheter og å jobbe for at en større andel av samferdselsinvesteringene i Europa går til bane. I Spania går 50 prosent av disse investeringene i dag til bane. Jonas Helseth rapporterer.

 • Irlands økonomiske situasjon: Alvorlig, men ikke håpløs

  Irland er hardt rammet av den økonomiske krisen, og flere frykter at det skal gå som i Hellas. Men regjeringens tiltak og den økende kriseforståelsen hos folk flest, gir grunnlag for håp. Det skriver den norske ambassadøren i Dublin, Øyvind Nordsletten i denne rapporten.

 • Kroppsskannere høyt på EU-agendaen

  Det spanske formannskapet, Kommisjonen og Europaparlamentets transportkomité vil ha felles EU-koordinering av eventuell innføring av kroppsskannere på flyplasser. Spanjolene håper å vedta en slik felles tilnærming i mars. Jonas Helseth rapporterer.

 • Andre utbetaling til Romanias IMF- program

  I januar ble en vurdering foretatt av Romanias implementering av støtteprogrammet gjennom Det internasjonale pengefondet (IMF). Vurderingen ble gjort i forbindelse med andre utbetaling av støttepakken. Konklusjonen var positiv, og rumenske myndigheter, samt Romanias befolkning, roses for deres innsats i løpet av finanskrisen.

 • Prioriteringer for utenriks- og sikkerhetspolitikk

  Prioriteringer fremover innen utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU er blant annet bistandseffektivitet og giverkoordinering i utviklingspolitikken, og fortsettelse av arbeidet innenfor rammen av EUs sikkerhetsstrategi, med vekt på klimaendinger og energisikkerhet. Videre prioriteres fremme av menneskerettigheter, og utvikling av EUs forhold til USA med fokus på flere sentrale spørsmål.

 • Arbeids- og sosialpolitiske utviklingstrekk

  Mikrokreditt til folk som har mistet jobben, utvidet rett til foreldrepermisjon og fortsatt uklarhet rundt arbeidstidsdirektivet, er noen av sakene som har preget arbeids- og sosialpolitikken i EU det siste halvåret. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

 • Bekymret over den økende arbeidsledigheten

  Arbeids- og sosialministrene i Europa er bekymret over den økende arbeidsledigheten og mener man må lære av hverandre for å sikre en best mulig utgang av den økonomiske krisen. Arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer fra det uformelle arbeids- og sosialministermøtet i Barcelona.

 • Diskuterte akvakultur

  Hvordan vet vi at akvakultur er bærekraftig? Hvor mye plass trenger fisken? Dette var blant spørsmålene som ble stilt da Europaparlamentet nylig diskuterte akvakultur. Debatten var en del av arbeidet Europaparlamentet gjør i forbindelse med at de skal komme med innspill til en ny EU-strategi for akvakultur. Fiskeriråd Geir Evensen rapporterer.

 • - Forbrukerrettighetsdirektiv ikke godt nok

  Komiteen for europeiske saker i det franske parlamentet har gitt klare signaler om at utkastet til forbrukerrettighetsdirektiv ikke er godt nok. De mener at dagens forslag vil svekke forbrukernes rettigheter og at man ikke kan akseptere at forbrukerbeskyttelsen reduseres. Det kom frem i en høring Europaparlamentet arrangerte med det franske parlamentet forrige uke. Geir Bekkevold rapporterer.

 • Varmere klima vil føre til nye arter i Norge

  Dersom temperaturen øker, vil arter i sør forflytte seg nordover mot Norge og fjellområdene, pollensesongen vil bli lengre og dyr som vanligvis overvintrer vil "stå opp" igjen. Det trengs regionale avtaler, ikke bare global enighet, var budskapet på en konferanse om naturmangfold og klima i Brussel sist uke.

 • - Bærekraftig og sikker transport

  Grønn veitransport, jernbane og en bærekraftig utvikling kombinert med kvalitet på transporttjenestene er noen av hovedprioriteringene til den foreslåtte kommissæren for transport, Siim Kallas. Jonas M. Helseth rapporterer fra høringen i Europaparlamentet.

 • Vil sikre bredbåndstilgang til alle EU-borgere

  Under høringen i parlamentet pekte kommissærkandidat Neelie Kroes blant annet på virkeliggjørelsen av det indre marked for IKT-tjenester og bredbåndstilgang til alle borgere som noen av de viktigste oppgavene i Kommisjonens generaldirektorat for digital agenda. Jonas M. Helseth rapporterer.

 • - Forventer nye land i EU de neste fem årene

  Tyrkia har medlemskapsperspektiv, og man skal berømme landet for de fremskritt som er gjort de siste årene. Privilegert partnerskap er ikke et tema. Det sa tsjekkiske Štefan Füle som er nominert som kommissær for utvidelse og naboskapspolitikk under høringen i Europaparlamentet. Füle snakket også om utvidelsesperspektivene til andre kandidat- og søkerland. Stian Christensen rapporter.

 • Forskning og innovasjon i regionalpolitikken

  Den foreslåtte regionalkommissæren, østerrikske Johannes Hahn, trekker fram forskning, innovasjon og nyskaping som hovedpilarene for regionalpolitikken i EU i tiden framover. Regional- og kommunalråd Arve Skjerpen rapporterer om høringen av Hahn i Europaparlamentet.

 • Damanaki overbeviste

  Den foreslåtte kommissæren for fiskeri og maritime spørsmål gjennomgikk i forrige uke høringen i Europaparlamentet. Damanakis prioriteringer er blant annet reformen av EUs felles fiskeripolitikk og styrking av den integrerte maritimpolitikken. Geir Evensen rapporterer.

 • Kommende klimakommissær skeptisk til CCS

  Kandidaten til den nyopprettende klimaporteføljen i Europakommisjonen, danske Connie Hedegaard, er skeptisk til karbonfangst-og lagring (CCS). Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer om høringen av Hedegaard i Europaparlamentet.

 • Nye mål for naturmangfold i EU

  EU når ikke sitt 2010-mål for å redusere tapet i naturmangfold og må nå vedta nye mål. Forrige uke kom Kommisjonen med en melding om nye mål som er et steg på veien mot å få på plass en komplett ny strategi på området i løpet av 2010.

 • Fiskekvoter på agendaen

  I forbindelse med vedtaktet av den foreløpige TAC (totalkvote -total allowable catch)- og kvoteforordningen for 2010 omhandler mange av uttalelsene fra EU-institusjonene forholdet til Norge. Les mer om dette og oppsummering av rådsmøtet for EU fiskeri- og landbruksministre i denne rapporten skrevet av fiskeriråd Paul Oma.

 • Vil bidra til at EU2020 blir en grønn strategi

  Hovedprioriteringene til den kommende miljøkommissæren fra Slovenia er grønn økonomi, naturmangfold og oppfølging av miljølovgivning. EU-delegasjonens miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer fra høringen av Janez Potocnik i Europaparlamentet.

 • Ønsker høyere mobilitet blant unge

  Problemet med et for stort antall ”drop outs” i skolen og ønsket om at flere unge benytter seg av utvekslingsprogrammene. Det er blant hovedutfordringene på EUs utdanningsområde, ifølge Androulla Vassiliou som sannsynligvis blir ny utdanningskommissær. Utdanningsråd Hanna Marit Jahr rapporterer.

 • - Resultatene av konkurransepolitikken må synliggjøres for forbrukerne

  Stikkord for nytt regelverksarbeid på konkurransefronten er blant annet skadeerstatning og gruppeunntak. Det kom frem under høringen av spanjolen Joaquín Almunia som er kandidat til stillingen som konkurransekommissær. Almunia mener også det er behov for å synliggjøre at dagens politikk blant annet har ført til lavere priser i telekomsektoren. Konkurranseråd Geir Bekkevold oppsummerer.

 • Likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet stadig viktigere i EU

  Likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet står sentralt på den europeiske dagsorden og integreres i stadig flere politikkområder. Under sin formannskapsperiode våren 2010 vil Spania kunne profilere seg som foregangsland for likestilling mellom kvinner og menn. Det skriver likestillings- og ikke-diskrimineringsråd Petter Sørlien i denne rapporten.

 • Telekom/eKom-pakken - et høydepunkt på samferdsel

  Kompromisset på telekom/eKom-pakken fremstår som det store høydepunktet på samferdselsområdet under Det svenske formannskapet. De neste 18 månedene vil den nye formannskapstrioen prioritere bærekraftighet, innovasjon, trygghet og sikkerhet når det gjelder transport. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen oppsummerer Det svenske formannskapets resultater på samferdselsområdet.

 • Konkurransedyktighet og likestilling på agendaen for landbruk

  Det spanske formannskapet har presentert sine prioriteringer innen landbruk for det kommende halvåret. Blant de viktigste sakene er fremtiden for EUs felles landsbrukspolitikk, konkurransedyktigheten for jordbruk og jordbruksbasert matindustri, og kvinners situasjon i bygdesamfunn.

 • Miljøvernministermøte viste økende støtte for 30%-mål

  EU vil melde inn sine avklarte reduksjonsmål under København-avtalen i februar, men flere EU-land ønsker at EU går foran med et godt eksempel ved å øke sitt klimamål til 30 prosent uten betingelser før COP-16 i Mexico. Det kom frem på det uformelle miljøvernministermøtet i Sevilla forrige uke. Også Norge var representert på møtet.

 • Europaparlamentets plenumssesjon preget av bråk rundt høringer

  Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg var nærmest fullstendig preget av uro rundt høringene av kommissærkandidatene til Barroso II-kommisjonen. Midt under høringene av de to siste kandidatene tirsdag slo nyheten ned om at den bulgarske kandidaten Rumiana Jeleva hadde trukket sitt kandidatur i et brev til Barroso. EU-delegasjonens Inge Thygesen rapporterer fra Strasbourg.

 • Problemer med gresk budsjettstatistikk

  Kommisjonens statistikkbyrå (Eurostat) har på oppfordring fra Rådet av økonomi- og finansministre i EU (Ecofin), laget en rapport om de fortsatte problemene med gresk budsjettstatistikk. Ecofin ba samtidig Kommisjonen om å komme med forslag til tiltak for å avhjelpe situasjonen. Finansråd Kari Anita Syverud oppsummerer.

 • Rumensk kommissær-kandidat høster lovord

  Dacian Ciolos blir ny EU-kommissær for jordbruk etter vellykket høring i Europaparlamentet. Hvem er han? Hva vil han? Bjørn Eidem rapporterer om høringen og kommissæren.

 • Bulgarias kandidat trakk seg

  Høringene av kommissær-kandidatene fortsetter. Så langt ser det ut til å være den bulgarske kandidaten Rumiana Jeleva som Europaparlamentet har størst problemer med. Debatten går allerede høyt i Bulgarias hovedstad om hvem som har skylden og hva som gikk galt. Det skriver den norske ambassadøren der, Tove Skarstein. Rapporten ble skrevet før det ble klart at Jeleva trakk seg tirsdag 19. januar.

 • Danske innspill til reform av EUs fiskeripolitikk

  350 innspill er kommet inn til grønnboken om reformen av EUs felles fiskeripolitikk. Som en av de toneangivende fiskerinasjonene i EU vil sannsynligvis det danske innspillet ha stor betydning i tiden fremover. Fiskeriråd Paul Oma oppsummerer.

 • Formannskapets fiskeriplaner

  Reform av EUs felles fiskeripolitikk (CFP) står på agendaen til det spanske formannskapet, og det vil bli avholdt både tekniske og politiske debatter i løpet av det neste halvåret. Det kommer frem i formannskapets arbeidsprogram som vil bli presentert på ministerrådsmøtet for landbruk og fisk i Brussel 18. januar. Fiskeriråd Paul Oma rapporterer.

 • Kommisjonen analyserer København-avtalen

  København-avtalen var et dårligere resultat enn EU hadde håpet på, og det er grunn til å stille spørsmål ved FN-systemets evne til å levere resultater i dette spørsmålet. Det sa Jos Delbeke fra Kommisjonen i sin analyse av København-toppmøtet. Han mente også at det var tegnet et galt bilde av EUs rolle i København, og at EU var viktig og synlig i forhandlingene. Miljøråd Henrik Eriksen oppsummerer.

 • Lady Ashton ble grillet

  Høyrepresentant Lady Cathrine Ashton var mandag den første av de nye kommissærene som ble grillet i Europaparlamentet. En grundig forberedt Lady Ashton svarte på spørsmål om nær sagt alle aktuelle utenrikspolitiske saker. Opprettelsen av EUs nye utenrikstjeneste var et sentralt tema i høringen. EU-delegasjonens Anne Sofie Bjelland og Inge Thygesen rapporterer.

 • Månedsrapport for økonomi

  Euro-landene regner med vekst også i 4. kvartal. Men arbeidsledigheten økte til 9,5 prosent fra november til desember. Budsjettsituasjonen i Hellas er fortsatt et alvorlig problem, og landet må i januar presentere konkrete tiltak for å reduserte budsjettunderskuddet. Dette er noe av innholdet i månedsrapporten fra finansråd Kari Anita Syverud, som også har mer om kommissærene for det økonomiske området.

 • Nytt fra skatteområdet

  Det nye generaldirektoratet for skatt- og tollunion inkluderer nå også revisjon og bedrageribekjempelse. EU hadde før jul flere skattesaker på dagsorden der den røde tråden er tiltak for å bedre samarbeidet og informasjonsutveksling mellom skattemyndighetene i medlemslandene og i forhold til tredjeland. Les mer om dette og andre skattesaker i rapporten fra finansråd Tor Lande.

 • Klima og biologisk mangfold øverst på EUs miljøagenda

  Oppkjøringen til klimatoppmøtet i København, en Kommisjon uten handleevne i påvente av Lisboa-traktaten og et nytt Europaparlament med mindre tydelig miljøprofil. EU-delegasjonens miljøråder rapporterer om utviklingen på miljøområdet i EU det siste halvåret.

 • Miljøvennlige fraktkorridorer i Europa

  Europakommisjonen (KOM) arrangerte 9. desember en konferanse om grønne korridorer, fraktkorridorer som benytter seg av avansert teknologi og ko-modalitet for å oppnå energieffektivisering og reduserte miljøkonsekvenser. Rådgiver for transport og energi ved EU-delegasjonen, Jonas M. Helseth, rapporterer.

2009

 • Skuffede miljøvernministre i EU ser frem mot fortsatte klimaforhandlinger

  EUs miljøvernminstre, som møttes i Brussel 22. desember, er skuffet over klimakonferansen i København. EU forblir på sitt reduksjonsmål på 20 prosent. På agendaen sto også naturmangfold og havmiljø og kjemikalier. Miljørådene ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Uenige om handel med tømmer

  Medlemslandene i EU er enige, men avstanden til Europaparlamentet er betydelig. Stridens kjerne er kravene til tømmerhandel og tiltak mot ulovlig hugget tømmer. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

 • Samferdselsnytt 11-12/2009

  Passasjerrettigheter har preget EUs agenda i november og desember, og det har i perioden også blitt inngått kompromiss på telekom-pakken. Estiske Siim Kallas foreslås som ny transportkommissær og nederlandske Neelie Kroes som kommissær for EUs Digitale Agenda. Les mer om dette og annet i samferdselsnytt fra samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver Jonas M. Helseth.

 • EU inn i 2010 - konkurransepolitikk

  Ved årsskiftet står EU overfor mange utfordringer – ikke minst på det økonomiske området. EU går inn i 2010 med nye spilleregler - Lisboatraktaten - og nye spillere - etter nyvalget Europaparlament i juni og ny Kommisjon fra februar 2010. Til våren skal EU også fastlegge de videre prioriteringer for arbeidet framover – EU 2020. Nedenfor følger en gjennomgang av aktuelle trender sett fra Brussel.

 • Busspassasjerers rettigheter og IKT-strategi

  Politisk enighet om forslag til forordning om busspassasjerers rettigheter, diskusjon om EUs IKT-strategi for de neste fem årene og signering av norsk og islandsk tilslutning til luftfartsavtalen mellom EU og USA. Det var blant sakene på agendaen da transport- tele- og energirådet møttes i Brussel. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.

 • Rådsmøte jordbruk

  Under rådsmøtet for jordbruk og fiskeri i forrige uke ble i realiteten bare to beslutninger tatt på jordbruksområdet. Det ble delvis politisk enighet om regler for handel med tømmer og det ble vedtatt statsstøtte til oppkjøp av jord i Ungarn og Baltikum. Det rapporterer EU-delegasjonens landbruksråd, Bjørn Eidem.

 • Norge på agendaen til EUs fiskeriministre

  EUs fiskeriministre vedtok denne uken foreløpige kvoter for EUs fiskeflåte på fellesbestandene mellom Norge og EU i Nordsjøen og Skagerrak på et nivå som er 65 prosent av EUs kvoter i 2009. Dette gir EU fleksibilitet til å vedta endelige kvoter i samarbeid med Norge. Fiskeriråd Paul Oma rapporterer fra fiskerirådsmøtet.

 • Nytt om helse- og mattrygghetspolitikken i EU

  Les helse- og mattrygghetsråd Heidi Langaas sin halvårsrapport her. Blant sakene som var til behandling i høst var matinformasjonsforordningen, en prosess som fortsetter i det nye året, og pasientrettighetsdirektivet som er utsatt etter at Rådet ikke ble enige om et kompromiss.

 • Nytt fra EUs justis- og innenriksfelt

  EUs desember-toppmøte vedtok nytt femårsprogram for justis- og innenriksfeltet som fokuserer på borgernes rettigheter og blant annet innebærer utarbeidelsen av en intern sikkerhetsstrategi. Norge har signert avtale om norsk deltakelse i EUs forsterkede politisamarbeid. Les mer om disse sakene og annet som har skjedd på justis- og innenriksfeltet i høst i denne rapporten fra EU-delegasjonen.

 • Transport på agendaen

  Busspassasjerers rettigheter, intelligente transportsystemer og et forenklet rapporteringsregime for skip som ankommer og reiser fra europeiske havner. Det er noen av sakene som står på agendaen til transport-, tele- og energirådet 17. og 18. desember. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.

 • Rådskonklusjoner om arktiske spørsmål

  Utenriksministrene vedtok i forrige uke konklusjoner vedrørende arktiske spørsmål. Inge Hausken Thygesen rapporterer.

 • Eurogruppen med advarsel til Hellas

  Med Lisboa-traktatens ikrafttredelse er Eurogruppen blitt et formelt organ i EU-systemet og har fått beslutningsmyndighet. Eurogruppen vedtok en advarsel til Hellas for manglende tiltak mot gjeld og underskudd på sitt siste møte. Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer om konklusjonene fra Ecofin-rådsmøtet 1. og 2. desember.

 • Økonomi og klima hovedsaker på EU-toppmøtet

  Sverige får mange lovord etter gjennomføringen av et velforberedt møte i Det europeiske råd 10-11. desember. Det fremholdes at det var lite konfliktstoff igjen til toppmøtet som følge av at et effektivt formannskap hadde ryddet unna i forkant. Blant sakene som ble drøftet var finansiering av klimatiltak og økonomisk krisehåndtering.

 • Møte i fiskerikomiteen

  30. november og 1. desember ble det avholdt møte i fiskerikomiteen i Europaparlamentet. Agendaen omfattet blant annet diskusjon av kommisjonens akvakulturstrategi med utgangspunkt i det foreløpige arbeidsdokumentet som rapportøren har utarbeidet. Fiskeriråd Geir Evensen ved EU-delegasjonen oppsummerer.

 • EU og Norge når ikke utdanningsmål

  EU har satt seg fem mål for utdanning som de mente de burde oppnå innen 2010. Så langt er bare ett av målene nådd. Norge gjør fremskritt, men når heller ikke alle de europeiske målene. Utdanningsråd Hanna Marit Jahr rapporterer.

 • Skal diskutere fiskekvoter

  Det avholdes ministerrådsmøte for landbruks- og fiskeriministre i Brussel 14. – 16. desember 2009. Et av de største punktene på dagsorden er kvoter for EUs fiskere i 2010. Fiskeriråd Paul Oma ved EU-delegasjonen oppsummerer agendaen.

 • Det europeiske forskningsområdet under Lisboa-traktaten

  Med Lisboa-traktaten går Det europeiske forskningsområdet (ERA) over fra å være et frivillig, mellomstatlig samarbeid til å bli et delt kompetansefelt mellom EU og medlemslandene. EU-delegasjonens forsknigsråd Tore Grønningsæther rapporterer.

 • Til forsvar for landbrukspolitikken

  I morgen samler Frankrikes landbruksminister, Bruno Le Maire, et flertall av sine kolleger til et møte i Paris. Målet er å forberede seg til ”slaget om forsvaret av en sterk felles landbrukspolitikk”. Det skriver landbruksråd Bjørn Eidem i denne rapporten fra EU-delegasjonen.

 • - Integrert kunnskapstriangel vil styrke Europas innovasjonsevne

  Vil et sofistikert, åpent rankingsystem på europeisk nivå bidra til å vise styrken i det europeiske høyere utdanningsområdet? Det var blant spørsmålene som ble diskutert da EUs utdanningsministre møttes til rådsmøte 26. november. Utdanningsråd Hanna Marit Jahr rapporterer om denne og de andre sakene på agendaen.

 • EUs langsiktige arbeidsmarkedsplan - Konklusjoner fra Rådsmøtet

  Rådsmøtet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse og forbrukersaker fant sted i Brussel 30. november. Vi har oppsummert Rådets konklusjoner vedrørende dokumentet ”Promoting labour market inclusion – Recovering from the crisis and preparing for the post-2010 Lisbon Agenda” – med andre ord hvordan EU-landene kan legge en langsiktig arbeidsmarkedsplan etter krisen. Her er hovedpunktene:

 • EUs nye kommissærer

  Kommisjonspresident José Manuel Barroso presenterte fredag sin nye Kommisjon. Han la vekt på at det nye kollegiet på 27 kommissærer, hvorav 13 beholdes fra hans første Kommisjon, representerer både kontinuitet og fornyelse.

 • Utgang av krisen med offentlig-privat samarbeid

  Europakommisjonens generalsekretariat vedtok 19. november 2009 en meddelelse om mobilisering av offentlig-privat samarbeid (OPS) som et virkemiddel for å komme ut av den økonomiske krisa, men også for langsiktig strukturell utvikling av både infrastruktur og tjenester. Rådgiver for energi og samferdsel ved EU-delegasjonen, Jonas M. Helseth, oppsummerer.

 • Jentene overtar akademia

  Jentene overtar akademia i Europa – guttene er solid representert blant ”drop-outs”. Utdanningsråd ved EU-delegasjonen Hanna Marit Jahr rapporterer fra konferansen ”Gender differences in Educational Achievement".

 • Lærerutdanning og skoleledelse

  Rådet (utdanning og kultur) skal ha møte 26. og 27. november. Her skal EUs utdanningsministre behandle en sak om lærerutdanning – grunnutdanning så vel som etter- og videreutdanning - og skoleledelse. Det skriver Hanna Marit Jahr i denne rapporten fra EU-delegasjonen.

 • Europaparlamentet: Rapportør vil forby flere farlige stoffer

  Forbudet gjelder elektroniske og elektriske produkter. Rapportøren foreslår blant annet å forby alle bromerte og klorerte flammehemmere og PVC. Miljøråd Henrik H. Eriksen rapporterer.

 • Nye muligheter for påvirkning

  Lisboatraktaten lanserer en ny måte for EU-borgere å påvirke utformingen av nytt lovverk. John S. Engstrøm rapporterer om borgerinitiativet.

 • Samferdselsnytt 10/2009

  Kommisjonen oppfordrer EUs IKT-industri til å fremlegge forpliktende planer for hvordan den kan bli 20 prosent mer energieffektiv innen 2015. Europaparlamentet og Rådets forhandlere er enige om forordningen om merking av dekk med drivstoffbruk, støy og veigrep. Mens et ekspertmøte konkluderer med at det forventes at transportsektoren vil ha vekst fra 2010. Les om dette og mer i siste samferdselsnytt.

 • EU ligger an til å overoppfylle Kyoto-forpliktelsene

  Nyeste tall indikerer EU-15 med 5 prosents lavere utslipp enn Kyoto-mål.

 • Europaparlamentet diskuterte passasjerrettigheter

  Europaparlamentets (EP) transport- og turismekomite (TRAN) holdt møte 9-10. november 2009. Sentrale saker var bl.a. passasjerrettigheter (fly), handlingsplan for bytransport, intelligente transportsystemer, og lufthavnsikkerhet.

 • Kommisjonen nedtoner muligheten for global avtale i København

  Kommisjonen mener at sjansene for en bindende klimaavtale i København i desember er minimal. Det største hinderet er fortsatt industriland og utviklingslands utslippsmål og finansering.

 • Lisboa-traktatens endringer på utdannings- og forskningsområdet

  Med Lisboa-traktaten blir sport et nytt kompetanseområde for EU, mens forskning og teknologi vil fortsette å være et delt ansvarsområde mellom EU og medlemslandene. 1. desember får EU et nytt traktatgrunnlag, og her oppsummerer forskningsråd Tore Grønningsæter endringene på utdannings- og forskningsområdet.

 • Elektronikkdebatt i Parlamentet

  Utspørring av miljøkommisær Stavros Dimas og diskusjon av revidert regelverk for elektriske og elektroniske produkter, både regelverket for avfallshåndtering (WEEE-direktivet) og for begrensing av farlige stoffer (RoHS-direktivet)stod på agendaen under møte i Europaparlamentets miljøkomité (ENVI), 4.november. Miljøråd Henrik H. Eriksen oppsummerer.

 • Regler for fiskerikontroll samlet i én forordning

  For første gang har EU samlet alle fiskerikontrollreglene i en forordning. Det er en forordning med 116 paragrafer, og den erstatter bestemmelsene i 12 eldre forordninger.

 • Tegn til bedring

  Rapporten fra finansråd Kari Anita Syverud gir en oversikt over de viktigste sakene på det økonomiske og finansielle området i EU. Offisiell statistikk fra EU melder om stadig tydeligere tegn på forbedring i den økonomiske situasjonen, men det er mulig en del av fremgangen drives av midlertidige faktorer. Klimafinansiering, utgangsstrategier og tilsynsstruktur er andre temaer som har vært aktuelle i høst. I tillegg gis det i rapporten en oversikt over utviklingen i arbeidsledigheten og budsjettene i EU, og den oppsummerer konklusjonene fra de viktigste møtene på det økonomiske og finansielle området de siste to månedene.

 • Lisboa og klima på toppmøtet

  EU har nå et klart forhandlingsmandat foran klimatoppmøtet i København i desember. Det var resultatet etter at stats- og regjeringssjefene i EU møttes til toppmøte i forrige uke. I tillegg til klima sto Lisboa-traktaten i fokus, og også her leverte toppmøtet konkrete resultater. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Nytt forslag til utslippsgrenser

  Kommisjonen presenterte 28. oktober 2009 forslag til forordning om CO2-reduksjon for "light commercial vehicles", det vil si varevogner, minibusser og lignende.

 • Felles standard for lading av el-biler

  Europeiske bedrifter forplikter seg til utvikling av felles standarder for lade-infrastruktur for el-biler. Det kom fram under en konferanse i Brussel i forrige uke, der også Kommisjonen deltok.

 • Europaparlamentet debatterte Lisboa-traktaten og klima

  Opprettelsen av en ny utenrikstjeneste i EU må bidra til sterkere markering av EUs utenrikspolitikk på en kostnadseffektiv måte, understreker Europaparlamentet. Saker som Lisboa-traktaten, klimafinansiering og EUs nye Østersjøstrategi, som kommer opp på toppmøtet denne uken, ble også diskutert da Europaparlamentet hadde plenumssesjon i Strasbourg 19.- 22. oktober.

 • Endringer i EUs asylpolitikk

  Nye asyldirektiver skal bidra til høyere standard og ytterligere harmonisering og effektivisering av det felles europeiske asylsystem. Det er forventninger om at dette vil redusere sekundære migrasjonsstrømmer i EU. Migrasjonsråd Siw Skjold Lexau rapporterer.

 • Ambisiøs miljøkomité

  Europaparlamentets miljøkomite er mer ambisiøs enn Rådet. De ønsker offentlig bidrag fra EU til utviklingsland på minst 30 milliarder euro årlig. Miljøråd Henrik Eriksen rapporterer.

 • Norge deltok på uformelt konkurranseevnerådsmøte

  Betydningen av EUs indre marked som basis for å fremme økonomisk vekst og sysselsetting og styringen av det europeiske forskningsområdet var blant temaene på agendaen under EUs uformelle konkurranseevnerådsmøte i Umeå 14.-16. oktober. På forskningsdelen av møtet deltok statssekretær Åsa Elvik fra Kunnskapsdepartementet.

 • Transport på agendaen

  Fremtidens transport, mulig forlengelse av forbudet mot flytende væske ombord på fly, båtpassasjerers rettigheter og islandsk og norsk tilknytning til luftfartsavtalen mellom USA og EU sto på agendaen under transport-, tele- og energirådsmøtet i Luxembourg 9. oktober 2009. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver Jonas Helseth oppsummerer.

 • Ministerrådsmøte for fiskeri og landbruk vedtok ny kontrollforordning

  Denne uken var det ministerrådsmøte for fiskeri- og landbruksministrene. Der ble det fattet vedtak om ny kontrollforordning for EUs fiskerier og vedtak av kvotene og tekniske reguleringer for Østersjøen i 2010. Det var også diskusjoner om fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU for 2010. Fiskeriråd Paul Oma rapporterer.

 • - EU-perspektiv bidrar til stabilitet på Balkan

  Kommisjonen anbefaler åpning av medlemskapsforhandlinger med Makedonia og indikerer at Kroatia trolig kan bli ferdig med sine medlemskapsforhandlinger neste år. Søknader fra Albania, Montenegro og Island det siste året understreker EUs fortsatte tiltrekningskraft, sier utvidelseskommissær Olli Rehn. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer om status for videre utvidelse av EU

 • Økende etterspørsel etter sjømat i EU

  EU-markedet er verdens største sjømatmarked, og Norge er den største tilbyderen av sjømat til EU. Det er ventet at EU må tilføres halvannen millioner tonn mer sjømat i 2030 enn i dag. Europakommisjonen har nylig publisert en rapport om sjømatmarkedet i EU. Fiskeriråd Geir Evensen oppsummerer.

 • Samferdselsnytt 9/2009

  Kommissær Tajani vil styrke det europeiske jernbanebyrået og kommissær Reding truer med lovforslag om eCall. Ny handlingsplan for bytransport lagt frem og luftfartspakken Single European Sky vedtatt. Dette og mer kan du lese om i månedens samferdselsyntt.

 • Irlands ja - en analyse fra Dublin

  En overbevisende seier til ja-siden i det andre irske referendum om Lisboa-traktaten. At rundt 20% av velgerne skifter standpunkt fra nei til ja i løpet av et år, skyldes først og fremst de økonomiske nedgangstider. Her er vurderingene fra den norske ambassadøren i Dublin, Øyvind Nordsletten.

 • Energikomiteen diskuterer gassforsyningssikkerhet

  Europaparlamentet diskuterte for første gang i forrige uke forslaget fra Kommisjonen om gassforsyningssikkerhet. Energiråd Marit Engebretsen rapporterer fra møtet i ITRE-komiteen.

 • EUs strategi foran klimamøtet i København

  I forrige uke diskuterte miljøkomiteen hva som bør være EUs strategi for København-konferansen i desember. Miljøråd Henrik Eriksen ved EU-delegasjonen går her gjennom det første utkastet til resolusjon.

 • Dialog om konkurranseforholdene i matnæringen

  Høstens første Europadialog, med tema effektivitet og markedsforhold for landbruksbasert matnæring, gikk av stabelen i Norway House 28. september. Med deltakere fra Kommisjonen, EUs formannskap, norske myndigheter og næringsorganisasjoner bidro seminaret til viktig dialog mellom Norge og EU på området. EU-delegasjonens landbruksråd og konkurranseråd rapporterer.

 • Handlingsplan for bytransport

  Kommisjonen vedtok 30. september sin handlingsplan for bytransport. Her foreslås 20 konkrete tiltak for å hjelpe lokale, regionale og nasjonale myndigheter til å oppnå en bærekraftig bytransport, rapporterer energi- og samferdselsrådgiver Jonas M. Helseth.

 • Første plenum i Europaparlamentet

  Europaparlamentet hadde 14. – 17. september sin første plenumssesjon etter sommerferien. Sesjonen hadde denne gang en høyere politisk profil enn vanlig, med debatter og innlegg om videre politisk kurs, og utnevnelse av ny president i Kommisjonen på dagsorden. Det kom også klare signal fra parlamentarikerne om at parlamentet bør involveres i sterkere grad - uansett Lisboatraktatens skjebne.

 • EUs posisjoner til G20 i Pittsburgh

  Stats- og regjeringssjefene i EU møttes til en middag torsdag 17. september. Det uformelle toppmøtet la viktige føringer for EUs samordning i forhold til G20-møtet i Pittsburg. I denne rapporten går EU-delegasjonen gjennom resultatet av møtet.

 • Samferdselsnytt 8/2009

  Siste samferdselsnytt har kommet. Les blant annet mer om luftfartsavtale med Indonesia, ny strategi for informasjonssamfunnet, EUs digitale bibliotek og sektoranalyse på post og telekom.

 • Første møte i fiskerikomiteen

  Svensk fiskeriminister skryter av Norge. Mens EUs fiskerikommisær vil erstatte kvotereguleringer med innsatsregulering for å løse EUs problemer med overkapasitet i fiskeflåten og utkast av fisk. Fiskeriråd Paul Oma rapporterer fra Europaparlamentets fiskerikomité.

 • Tilsyn på agendaen

  Et av hovedtemaene for EU på det økonomiske området nå, er kapitaldekningsdirektivet, der Kommisjonen foreslår endringer. Det andre store temaet i høst vil være tilsynsstrukturen for de europeiske finansmarkedene, der det forventes at Kommisjonen vil legge fram et forslag 23. september. Direktivet vil blant annet omhandle beslutningsmyndigheten for de omstrukturerte tilsynsorganene for det finansielle markedet. Les mer i månedsrapporten for juli/august fra finansråd Kari Anita Syverud.

 • EL-biler i EU

  Flere EU-land satser på utvikling av elektriske biler, og Danmark og Frankrike er langt framme både med å ta initiativer til utvikling og utbredelse av el-kjøretøy. I løpet av sommeren har mange EU-land kommet på banen, i denne rapporten oppsummeres EUs satsing på EL-biler fordelt på land.

 • Storpolitisk melkekrise

  Markedssituasjonen for melk er blitt dramatisk forverret og krisen ser ut til å kunne bli langvarig. En storpolitisk melkekrise er havnet i fanget på det svenske formannskapet, skriver landbruksråd Bjørn Eidem i denne rapporten om europeisk melkeproduksjon.

 • Samferdselsnytt 7/2009

  EU har oppdatert listen sin over svartelistede flyselskap og vil få bukt med problemet med tapt bagasje. Fra 1. juli ble det også billigere for EUs mobilbrukere å reise og bruke mobil i andre EU-land. Les mer om dette og annet i rapporten fra samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og rådgiver Jonas Helseth.

 • Jordbruk+klima på agendaen

  Det svenske formannskapet vil fronte temaet ”jordbruk og klima”. Slik kan EU bidra til at jordbruk får en plass i en eventuell klimaavtale i København i desember. Det skriver landbruksråd Bjørn Eidem i denne halvårsrapporteren om utviklingen i EUs landbrukspolitikk.
   

 • Nytt fra EU om skatt, avgift og toll

  Tollmyndighetene beslaglegger stadig flere piratvarer ved EUs yttergrenser. Finansråd Camilla Ongre rapporterer om dette og andre skatte-, avgifts- og tollsaker.

 • Nytt om EUs flyktning- og migrasjonspolitikk

  Det nye femårsprogrammet for EUs justis- og innenrikspolitikk, Stockholmprogrammet, vil bli Sveriges fokus på området under sitt formannskap. Det vil også bli diskusjoner om ytterligere harmonisering av EUs asylpolitikk. Dette og mer skriver migrasjonsråd Siw Skjold Lexau i denne halvårsrapporteren om flyktning- og migrasjonspolitikken i EU.

 • Nytt byrå på justisfeltet

  Innenfor justis- og innenriksfeltet er det flere store IT-systemer, og Kommisjonen foreslo i slutten av juni at det opprettes et byrå som skal ha ansvaret for driften av disse. Forslaget legger opp til at byrået blir etablert fra 1. januar 2012. Pakken med lovforslag omtales her av delegasjonens migrasjonsråd.

 • Økonomiske saker mai-juni

  EU er rammet av den verste resesjonen på flere tiår, men det er nå enkelte tegn til stabilisering. Årlig inflasjonsrate i euroområdet var negativ i juni. I mai økte arbeidsledigheten til 8,9 prosent for EU. Spania har den største arbeidsledigheten i EU, på 18,7 prosent. Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer.

 • Samferdselsnytt 6/2009

  Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen oppsummerer noen viktige saker på slutten av det tsjekkiske formannskapet. Forslaget til utbygging av bredbånd og diskusjoner om nettverks- og informasjonssikkerhet er noen av sakene som omtales.

 • Åpen konsultasjon om utdanningsmobilitet

  Mobilitet står høyt på dagsorden innenfor utdanningsområdet, og Kommisjonen har åpnet en bred konsultasjon om utdanningsmobilitet. Dette og andre saker skriver utdanningsråd Ingveig Astad om i denne rapporten.

 • La fram norsk syn på pasientrettigheter

  Norges syn på EUs forslag til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester ble overlevert til EU i forrige uke. Det skjedde på EUs uformelle helseministermøte i Jönköping, der statssekretær Rigmor Aasrud deltok. Les mer i rapporten fra EU-delegasjonens Hilde C. Sundrehagen.

 • Svensk formannskap - fiskeri

  Sverige overtok 1. juli formannskapsvervet i EU. På ministerrådsmøtet for fiskeri og landbruk 13. juli, vil svenskene presentere sitt arbeidsprogram for de kommende seks måneder innenfor disse sektorene. Rådsmøtet inneholder for øvrig ikke fiskerisaker.

 • Grønn uke i Brussel

  23.-26. juni arrangerte Europakommisjonen Green Week i Brussel, den mest sentrale årlige miljøkonferansen i Europa. Over 4500 mennesker var med på mer enn 30 sesjoner om klimaspørsmål. Prominente representanter fra politikk, forvaltning, næringsliv og frivillige organisasjoner deltok. Her er EU-delegasjonens rapport.

 • Enighet om revidert forurensningsdirektiv

  Det var miljøvernministermøte i Luxembourg 25. juni, og det ble oppnådd politisk enighet et revidert direktiv om industriforurensning. Miljøråd Kroepelien og miljøråd Eriksen rapporterer.

 • Formannskapet og migrasjonspolitikk

  Svenskene tar over formannskapet onsdag 1. juli og flere aktuelle saker venter dem. Migrasjonsråd Siw Lexau rapporterer om EUs institusjonelle utfordringer og hvordan man skal kunne håndtere justis, innenriks og asylpolitiske spørsmål.

 • Ministerrådsmøte for fiskeri og landbruk 22. og 23. juni

  Mandag 22. og tirsdag 23. juni 2009 ble det avholdt ministerrådsmøte for fiskeri- og landbruk i Luxembourg. Landbrukssakene ble ferdigbehandlet mandag, mens fiskerisakene startet og sluttet tirsdag 23. juni. Møtet ble ledet av den tjekkiske landbruksministeren Jacub Sebesta. Fiskeriråd Geir Evensen rapporterer.

 • EU-toppmøtet gav garantier til Irland

  Det var toppmøte i Brussel 18-19. juni, hvor irene hadde all grunn til å smile, og veien nå er lagt for en ny folkeavstemning om Lisboa-traktaten. Smile kunne også Barroso, som fikk enstemmig politisk støtte til gjenvalg som Kommisjonspresident, og nå kun kan stoppes av Europaparlamentet. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Borgerne i fokus i det nye Stockholmprogrammet

  Kommisjonen la 10. juni 2009 frem sitt forslag til nytt femårsprogram for justis- og innenrikssamarbeidet, det såkalte "Stockholm-programmet". Den viktigste grunntanken i forslaget er å bygge et område med frihet, sikkerhet og rettferdighet i borgernes tjeneste gjennom fire politiske prioriteringer. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Klimaendringer og sysselsetting

  EU-kommisjonen ved DG Employment arrangerte et seminar 22. og 23. juni i Brussel om konsekvenser av klimaendringene/klimapolitikken for sysselsettingen. Fungerende arbeids- og sosialråd Ola Ribe rapporterer.

 • Rådsmøte for landbruksministrene, juni 2009

  Rådsmøtet (jordbruk og fiskeri) fant sted i går, mandag 22. juni i Luxemburg. Landbruksråd Bjørn Eidem og matråd Harald Ribe rapporterer.

 • Samferdselsnytt 5/2009

  eKom-pakken, Jernbanepakke I og ein ny styringsmodell for internett. Dette og meir les du i femte utgåve av Samferdselsnytt, signert samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og Jonas Morten Helseth.

 • EUs østlige partnerskap er igangsatt

  Fire uker etter at EU lanserte Det østlige partnerskap i Praha, som søker å styrke de politiske og økonomi forbindelsene med seks postsovjetiske stater, er implementeringen av initiativet nå igangsatt. Det første arbeidsmøtet innenfor den multilaterale rammen ble avholdt i Brussel 5. juni. Ambassadesekretær Mariam Naqvi rapporterer.

 • Kommisjonen presenterer meddelelsen "Future of Transport"

  Kommisjonen presenterte 17. juni 2009 meddelelsen "Future og Transport". Denne vil siden danne utgangspunkt for ny hvitbok for transport, som forventes presentert av den nye Kommisjonen i løpet av 2010. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.

 • Asyl- og migrasjonsaker på rådsmøtet 4-5. juni

  Det var rådsmøtet for justis- og innenriksministrene 4-5. juni, og den såkalte asylpakken ble diskutert. Migrasjonsråd Siw Lexau rapporterer.

 • Helsepolitikk på rådsmøtet 8-9. juni

  Det var møte i Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk og helse- og forbrukersaker (EPSCO) Brussel 8.- 9. juni 2009  (helsepolitiske saker). Der ble blant annet Direktivforslag om grensekryssende helsetjenester, ny legemiddelpakke og vaksineproblematikk for svineinfluensaen diskutert. Helseråd Hilde Sundrehagen rapporterer.

 • Månedsrapport for mai

  Det månedlige ECOFIN-møtet med økonomi- og finansministre fra EU hadde møte den 9. juni om skattesaker i EU den siste måneden. Finansråd Camilla Ongre rapporterer.

 • Rådsmøte for transport-, telekom- og energiministrene

  Det europeisk satelittsystemet Galileo, et konkurransedyktig jernbanenett for frakt og IT-sikkerhet er blant sakene for transport- og telekom-ministrene torsdag. Les mer i denne forhåndsrapporten fra EU-delegasjonens samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen.

 • Uformelt rådsmøte for landbruk, juni 2009

  Det tsjekkiske formannskapet hadde Brno som vertskap i dagene 31.5. til 2.6 og hovedsaken på det uformelle landbruksministermøtet ble diskusjonen om utviklingen av EUs felles landbrukspolitikk i neste langtidsbudsjettperiode. EU-delegasjonens landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer.

 • Konkurranseevnerådets møte 29. mai 2009

  Konkurranseevnerådet møttes 28. (industrisaker) og 29. mai (forskningssaker). Siste dag ble det også avholdt møte i "Space Council" mellom EU og European Space Agency (ESA). Under oppsummeres resultatet av møtets forskningsdel, samt en kort status for jordobservasjonsprogrammet GMES, som ble behandlet av "Space Council" og industridelen av konkurranseevnerådet.

 • Rådsmøte for landbruk og fisk

  25. mai var det rådsmøte for landbruks- og fiskeriministrene, med mellom annet forslaget om forenkling av regelverket for den felles landbrukspolitikken på dagsordenen. Landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer. 

 • Rådsmøte for fiskeriministrene

  EUs fiskeri-og landbruksministre møttes til rådsmøte 25. mai. Fiskeriråd Paul Oma rapporterer.

 • Finansrådens månedsrapport for mai

  EU er i dyp resesjon, arbeidsledigheten ble målt til 8,3 prosent i mars og Europakommisjonen anslår at BNP vil falle med 4 prosent både i euroområdet og i EU som helhet. Dette og mer kan du lese om i finansråd Kari Anita Syveruds månedsrapport for mai 2009.

 • Rådsmøte for utdanning, kultur og ungdomssaker

  EU-landenes ministre for utdanning, kultur og ungdomssaker møttes i Brussel mandag og tirsdag 11-12 mai. Dette var det siste av de to formelle rådsmøtene i EYC (Education, Youth and Culture Council) under det tsjekkiske formannskapet våren 2009. EU-delegasjonens utdanningsråd rapporterer om diskusjoner og vedtak fra møtet.

 • DG MARE lanserer høring om fiskemulighetene i 2010

  Europakommisjonen ved DG MARE sendte 12. mai 2009 ut en melding (communication) om fiskemulighetene i 2010. Dette er et høringsdokument som Kommisjonen har sendt ut hver vår de siste årene. Innspillene vil bli tatt med i vurderingen for kvotefastsettelsen for 2010, rapporterer fiskeriråd Paul Oma.

 • Samferdselsnytt 4/2009

  Uformelt transportministermøte i Tsjekkia, veitransportpakken og forslaget om passasjerrettigheiter for buss- og båtpassasjerar. Dette og meir kan du lese om i årets fjerde utgåve av Samferdselsnytt.

 • Siste plenumssesjon i Europaparlamentet før valget

  Europaparlamentets siste plenumssesjon før valget på nytt parlament fant sted i Strasbourg 4.-7. mai. EU-delegasjonen rapporterer.

 • 1250 prosjekt til 1,2 milliardar euro

  1250 prosjekt, program og fond med ein samla verdi på meir enn 1,2 milliardar euro vil no nyte godt av støtte frå EØS-midlane. Miljøvernprosjekt og tiltak for å bevare vår felles europeiske kulturarv er dei største mottakargruppene. Alle midlane blei fordelt innan fristen 30. april 2009, noko som betyr at i alt 1250 prosjekt frå 15 land i Sentral- og Sør-Europa har blitt godkjent.

 • EU vedtok handelsforbud mot selprodukter

  Under plenumssesjonen i Strasbourg 4.-7. mai vedtok Europaparlamentet at det skal innføres et handelsforbud mot selprodukter i EU. Vedtaket skjedde med 543 stemmer for forbud og 56 mot. Det var 41 avholdende stemmer. 640 av de 785 parlamentsmedlemmene deltok under avstemmingen. 

 • Månedsrapport april 2009

  5. mai ble det avholdt ECOFIN-møte, hvor blant annet ”Good governance” på skatteområdet ble diskutert. Finansråd Camilla Ongre rapporterer. 

 • Seminar om tjenester av allmenn interesse

  EU-delegasjonen arrangerte 1. april et mini-seminar om tjenester av allmenn interesse. Formålet med seminaret var å få en oversikt over utviklingen på feltet den siste tiden.

 • Første halvårsrapport fra arbeids- og sosialråden i 2009

  ”Ett skritt frem, og to tilbake”. Sånn kan man karakterisere siste halvårsperiode.

 • Siste Rådsmøte på jordbruk og fiskeri for Tsjekkias formannskap

  Rådsmøtet (jordbruk og fiskeri) fant sted før helgen i Luxemburg. Møtet var bare det tredje under ledelse av den tsjekkiske landbruksminister Petr Gandalovič, men det viser seg samtidig å bli det siste etter som det blir regjeringsskifte i Tsjekkia i begynnelsen av mai. Drivkraften i det tsjekkiske formannskapet blir dermed ytterligere svekket. 

 • Rådet og Parlamentet ikke enig om arbeidstid

  Forhandlinger mellom Rådet og Parlamentet vedrørende revisjon av arbeidstidsdirektivet, brøt sammen 28. april. Dette var tredje, og siste forsøk på å oppnå enighet om et revidert direktiv.

 • EU lanserer nettside om integrering

  EU lanserte denne uken opprettelsen av et europeisk forum for integrering organisert sammen med den europeiske økonomiske og sosiale komite og den europeiske nettsiden for integrering.

 • Konkurransekraft i landbruksbasert matnæring

  Høynivågruppen som blir ledet av visepresident i Kommisjonen, Günter Verheugen (DG Enterprise), hadde sitt avsluttende møte 17. mars i år og ser ut til å ha blitt enige i alt 30 rekommandasjoner. Landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer.

 • Utviklingspolitiske tiltak under finanskrisen

  Som en oppfølging av G20-møtet i London tidligere denne måneden, kunngjorde Europakommisjonen 8. april en melding for støtte til utviklingslandene under finanskrisen. Meldingen skisserer en rekke konkrete tiltak som EU bør iverksette for å redusere effekten av den globale økonomiske nedgangen for de fattigste landene.

 • Samferdselsnytt 3/2009

  I siste utgåve av Samferdselsnytt frå EU kan du mellom anna lese om konferansen "Future of Transport" og utviklinga av ein strategi for "Critical Information Infrastructure Protection". Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen og Rådgjevar Jonas Morten Helseth rapporterer.

 • EP kritisk til matprisene

  Europaparlamentet vedtok kritisk uttalelse om prisdannelse i matmarkedene. Kommisjonen får kritikk for å være for passiv, rapporterer landbruksråd Bjørn Eidem.

 • Finanskrisen preger samferdsel

  Transport-, tele- og energirådet holdt møte i Brussel 30.-31. mars 2009 og finanskrisen preget nesten behandlingen av nær sagt alle sakene på møtet. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.

 • Økende makt, men fallende interesse

  EU har vært i en permanent reformfase siden midt på 80-tallet. I denne perioden har Europaparlamentets myndighet og innflytelse økt betydelig. Samtidig har valgdeltakelsen vært fallende. EU-delegasjonens Kasper Holand fokuserer i denne rapporten på mulige årsaker og tiltak for å rette på dette forholdet.

 • Olli Rehn om EU-utvidelsen fem år etter

  Olli Rehn, kommissær for utvidelse, holdt foredrag på EPCs Breakfast Policy Briefing 31. mars i anledning femårsmarkeringen av 2004-utvidelsen. EU-delegasjonen rapporterer.

   

 • Bredbånd til europeiske bygder

  EU ser på bredbånd som teknologisk vekstimpuls, særlig i forbindelse med distriktsnæringer og i samvirke med jordbruk og jordbruksbaserte attåtnæringer, rapporterer landbruksråd Bjørn Eidem.

 • Transport-, tele- og energirådsmøte 30.-31. mars

  Transport-, tele- og energirådet vil avholde møte i Brussel 30.-31. mars 2009. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.

 • Rådsmøte landbruk, mars 2009

  Rådsmøtet for EUs landbruksministre 23.mars hadde situasjonen i melkemarkedet på toppen av dagsorden. Landbrukskommisjonær Mariann Fischer Boel avviste forslag om å endre tidligere vedtak for å lette på situasjonen i et fallende melkemarked. Landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer.

 • Ny evalueringsmekanisme for Schengen


  Kommisjonen la 4. mars fram forslag til ny evalueringsmekanisme for Schengen-samarbeidet. På grunn av at Schengen-regelverket dekker både første og tredje søyle er det lagt fram både et forslag til forordning og et forslag til rådsbeslutning. Justisråd Dag Egil Adamsen rapporterer.

 • Plenumsesjon i Strasbourg 9.-12. mars

  Flere store saker sto på dagsordenen på den første av to plenumssesjoner for Europaparlamentet i Strasbourg denne måneden. Nedenfor følger nærmere omtale av noen av de viktigste sakene.

 • Rapport om ulovlig innvandring

  Kommisjonen la 11. mars 2009 frem sin tredje årlige rapport om utviklingen av en felles politikk for ulovlig innvandring, menneskesmugling og menneskehandel, yttergrenser og retur av personer med ulovlig opphold. Rapporten gir en oversikt over de viktigste EU-tiltak fra midten av 2006 til slutten av 2008. Migrasjonsråd Siw Lexau oppsummerer.

 • Konferanse om TEN-T; jernbanenettverk med prioritet for frakt; og grønne korridorer

  EIM, som er den europeiske paraplyorganisasjonen for jernbaneinfrastruktur der Jernbaneverket er medlem, organiserte 04.03 en konferanse som behandlet de viktigste jernbanerelaterte sakene på dagsorden i EU-systemet. Jonas M. Helseth rapporterer fra presentasjonene som ble gitt og paneldebattene.

 • Samferdselsnytt 2/2009

  I denne utgaven av Samferdselsnytt kan man blant annet lese at Kommisjonen presenterte Grønnbok om TEN-T 4. februar, det ble avholdt uformelt rådsmøte for telekom 17. februar og at Eurovignette III - forslaget er behandlet i TRAN-komiteen. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 13. mars

  13. mars har EØS-komiteen sitt neste møte. Her er dagsorden for møtet og en liste over 45 EF-rettsakter som EØS-komiteen vil kunne fatte beslutning om i dette møtet.

 • ECOFIN vil åpne for redusert moms


  Tirsdag denne uken var det ECOFIN-møte der finans- og økonoministrene i EU ble enige om å åpne for at medlemsstatene kan redusere mva-satsene på visse tjenester. Dersom toppmøtet i neste uke støtter vedtaket, vil EU-landene kunne innføre reduserte mva-satser blant annet på restauranttjenester, rengjøring i hjemmet, barnepass og reparasjon av sykler. Ministerne ble også enige om at det skal være adgang til å benytte lavere sats på alle typer bøker - ikke bare trykte bøker slik reglene er i dag.

 • Månedsrapport om økonomi

  Den europeiske sentralbanken nedjusterer prognosene for vekst og inflasjon. 5. mars satte banken ned basisrenten til 1,5 prosent. Arbeidsledigheten fortsetter å stige i euroområdet. Dette er noen av punktene i månedsrapporten fra finansråd Kari Anita Syverud, der hun også går gjennom EUs seneste tiltak i forhold til finanskrisen.

 • Folkemøte med Hillary Clinton i Europaparlamentet

  I forbindelse med Brussel-besøket til USAs utenriksminister Hillary Clinton var EU-delegasjonen invitert til et folkemøte (town hall meeting med spørsmål/svar-runder) den 6. mars med utvalgte unge representanter for EU-institusjonene. Ambassaderåd Eirik Bergesen rapporterer.

 • Migrasjon og finanskrise

  Finanskrisens virkninger på migrasjon er et tema som i økende grad settes på dagsorden i internasjonale fora, og også i EU. Hvordan vil de økonomiske nedgangstidene påvirke migrasjonsstrømmene i Europa? Migrasjonsråd Siw Lexau rapporterer.

 • Mat: Konkurranse i Norge og EU

  Konkurransetilsynet (KT) og EU-kommisjonen legger samtidig fram rapporter om mat og konkurranse. Målene er de samme, men det norske tilsynet legger mindre vekt på dagligvarekjedenes makt, rapporterer EU-delegasjonens landbruksråd Bjørn Eidem.

 • Genmodifisert mat og fôr (GMO)

  Det er debatt om genmodifisert mat i Norge, men GMO dreier seg om mer enn bare mais. I denne rapporten fra EU-delegasjonen går helse- og mattrygghetsråd Hilde CarolineSundrehagen gjennom hva saken dreier seg om.

 • Arktis, Østersjøregionen og Den nordlige dimensjon

  25.-26. februar var det i Europaparlamentet (EP) i Brussel møter både i Standing Committee of the Conference  of Parliamentarians of the Arctic Region (SCPAR)xtended Standing Committee of the Baltic Sea Parliamentary Conference, og i Nordlig dimensjons parlamentarikerforum (NDPF). Elisabeth Walaas holdt innlegg i SCPAR og NDPF, som representant for det norske formannskapet i Arktisk Råd. 

 • Toppmøte i Brussel om finanskrisen

  Søndag 1. mars 2009 ble det avholdt uformelt toppmøte i Brussel om finanskrisen. Informasjonsråd Rune Bjåstad rapporterer.

 • Høynivågruppens anbefalinger i lys av finanskrisen

  Høynivågruppen ledet av Jacques de la Rosiére kom 25. februar med sine anbefalinger om tilsyn med finansmarkedene i EU og reguleringsendringer i lys av finanskrisen. Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer.

 • Retningslinjer for håndtering av "forringede verdipapirer".

  Kommisjonen la 25. februar frem retningslinjer for håndtering av "forringede verdipapirer" (impaired assets). Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer.

 • Forslag om europeisk støttekontor for asyl

  Kommisjonen la 18. februar 2009 frem forslag om et europeisk støttekontor for asyl (EASO), samt forslag om endringer i det europeiske flyktningfondet som en følge av opprettelsen av kontoret. Migrasjonsråd Siw Lexau rapporterer.

 • Nytt om bytransport i EU

  11. februar stod bytransport på dagsorden i Europaparlamentets Transportkomité og på en konferanse i forbindelse med EUs Sustainable Energy Week. EU-delegasjonen oppsummerer hovedpunktene i denne rapporten.

 • Åpen høring om forbrukerrettigheter

  Diskusjonen om forslaget til direktiv om forbrukerrettigheter går videre i Europaparlamentet. Det blir åpen høring om saken 2. mars, rapporterer konkurranseråd ved EU-delegasjonen, Geir Bekkevold.

 • Rådsmøte om utdanning, ungdom og kultur

  EU-landenes ministre for utdanning, ungdom og kultur møttes i Brussel mandag 16. februar. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

 • Viktig norsk bidrag til det sivile samfunn i Sentral-Europa

  Gjennom EØS-midlene er Norge en av de viktigste bidragsyterne til styrking av det sivile samfunn i Sentral-Europa. Den globale finanskrisen gjør den norske støtten til frivillige organisasjoner enda viktigere. I denne rapporten går Financial Mechanism Office (FMO) gjennom norske bidrag til det sivile samfunn i Sentral-Europa.

 • Samferdselsnytt 1/2009

  Årets første samferdselsnytt er kommet. Les blant annet at Kommisjonen har presentert ny maritim transportstrategi til 2018, og meddelt forslag om investeringer i nye energi- og bredbåndsprosjekter som del av EUs finanstiltakspakke.

 • Debatt om Utestasjoneringsdirektivet og streiker i Storbritannia

  I Storbritannia stilles det spørsmål ved hvorvidt det i en tid med stigende arbeidsledighet er riktig å rekruttere utenlandsk arbeidskraft som kun får minstelønn, og som er billigere enn de britiske arbeidstakere som også får et avtalefestet tillegg. Arbeids- og sosialråd Gustav Solvang rapporterer.

 • Smart bruk av teknologi kan bidra til reduserte CO2-utslipp

  Målrettet forskning på og rask innføring av innovative, energieffektive IKT-løsninger vil ifølge Kommisjonen være av avgjørende betydning for å nå målene for å redusere klimagassutslipp. Forvaltningsråd Kasper Holand rapporterer.

 • Høring i fiskerikomitéen i Europaparlamentet

  10. februar arrangerte Europaparlamentets fiskerikomité høring om helsesjekk og framtidig reform av den felles fiskeripolitikken i EU. Fiskeriråd Paul Oma rapporterer.

 • Kloning av dyr til matformål

  Spørsmålet om kloning av dyr til matformål skal forbys drøftes for tiden i Kommisjonen. I denne rapporten gjennomgår EU-delegasjonens to ansvarlige på området saken.  

 • Finansministrene diskuterte skatt

  Gårsdagens rådsmøte for finansministrene i EU hadde to skattesaker på dagsorden. Men det ble ikke vedtak i noen av sakene, rapporterer finansråd ved EU-delegasjonen, Camilla Ongre.

 • Debatt om klimapolitikk og Guantanamo

  Europaparlamentet debatterte blant annet EUs framtidige klimapolitikk i forrige ukes plenumssamling i Strasbourg. Ulovlig arbeidsinnvandring stod også på dagsorden, og en debatt om retur av Guantanamo-fanger. I denne rapporten kan du lese mer om disse og andre saker.

 • EUs matmarked - konkurranse og priser

  Under rådsmøtet 19. januar i år, hadde ministrene en debatt om behovet for nærmere overvåkning av priser og aktører i verdikjeden for matvarer. Kommisjonen la også fram et såkalt veikart (roadmap) for forbedringer i verdikjedens funksjonsevne. I denne rapporten gjengir EU-delegasjonens landbruksråd innholdet i Rådets behandling og i dokumentasjonen slik det foreligger.

 • Helsetjenester på tvers av landegrensene

  På nyåret har det vært stor aktivitet i de ulike komiteene i Europaparlamentet (EP) som er involvert i arbeidet med direktivforslaget om grensekryssende helsetjenester. Målet er å få en første behandling av direktivforslaget i plenum før parlamentet oppløses på vårparten. Les mer i denne rapporten fra EU-delegasjonens helseråd Hilde Sundrehagen.

 • Helsesjekk av EUs felles jordbrukspolitikk (CAP) - Innhold og virkninger

  31. januar ble forordningene om den såkalte helsesjekken av Den felles landbrukspolitikken (CAP) publisert i EUs lovtidende (Official Journal). I denne rapporten forsøker landbruksråd Bjørn Eidem ved EU-delegasjonen å analysere innhold og virkninger av reformpakken.

 • Hvordan vil EU gjøre Europa tryggere?

  EUs sikkerhetspolitikk endres med samfunnsutviklingen og de politiske prioriteringene. I bred forstand brukes sikkerhetshensyn som grunnlag for en rekke initiatitiv som spenner over hele EUs myndighetsspekter. EU-delegasjonen oppsummerer utviklingen innenfor samfunnssikkerhet i en ny rapport.

 • Rapport fra næringsråden

  EU-delegasjonens næringsråd Dag Holler rapporterer om Konkurranseevnerådets bidrag til EUs vårtoppmøte, Kommisjonens gjennomgang av Better-regulation-strategien og Kommisjonens årlige statusrapport med anbefalinger til hvert enkelt medlemsland.

 • Forslag til ambisiøs klimaavtale

  Kommisjonen la 28. januar frem forslag til elementer i en ny ambisiøs klimaavtale.  Blant forslagene er at utviklede land bør redusere sine utslipp med 30% i forhold til 1990-nivå innen 2020. Miljøråd Henrik Eriksen rapporterer.

 • Det tsjekkiske formannskapets prioriteringer på skatte- og avgiftssiden

  Finansråd Camilla Ongres månedsrapport gir en oversikt over det tsjekkiske formannskapets prioriteringer på skatte- og avgiftsområdet og de løpende skatte- og avgiftssakene som ligger i ECOFIN. Videre er det lagt ved en samlet oversikt over mva-satsene i de ulike medlemslandene.

 • Tsjekkias arbeidsprogram for landbruk

  I rådsmøtet i forrige uke la tsjekkias landbruksminister fram formannskapets arbeidsprogram innenfor landbruk. Ministrene drøftet også matprisene og situasjonen for markedene for svinekjøtt og melk ble også drøftet.


 • Europaparlamentets plenumssesjon 12.-15. januar

  Årets første plenumssesjon i Europaparlamentet fant sted 12. - 15. januar, hvor blant annet lanseringen av det tsjekkiske formannskapet, krigen i Gaza og gasskrisen ble diskutert. EU-delegasjonen oppsummerer hovedpunktene i denne rapporten.

 • Flyktning- og migrasjonspolitikk høsten 2008

  Det franske formannskapet hadde et ambisiøst program med stor møtehyppighet og drivkraft i beslutningsprosessene. Migrasjonsråd Siw Lexau oppsummerer flyktning- og migrasjonspolitikken i EU høsten 2008.

 • Månedsrapport om økonomiske saker

  Kraftig økonomisk nedgang, resesjon i euroområdet og negativ BNP-vekst for EU. Finansråd Kari Anita Syverud oppsummerer økonomiske saker i EU fra november til og med fremleggelsen av Kommisjonens interimsprognoser mandag 19. januar.

 • Nytt regelverk om plantevernmidler

  Etter plenumsdiskusjon 12. januar 2009, godkjente Parlamentets flertall kompromissteksten til nytt pesticidregelverk 13. januar. Det gjenstår bare en formell godkjennelse i Rådet før regelverket er endelig vedtatt. Matråd Harald Ribe og miljøråd Henrik Eriksen rapporterer.