Rapporter fra EU-delegasjonen 2015

2015

 • – Mer entreprenørskap i utdanningen

  EUs utdanningsministre møttes i Brussel 12. desember 2014. Det ble vedtatt et sett med rådskonklusjoner om entreprenørskap i utdanning og opplæring, som spesielt understreket behovet for en tettere dialog med arbeidslivet. Det ble også avholdt en åpen debatt om utdanningens rolle i Europa 2020-strategien. Utdanningsråd Harald Nybølet rapporterer.

 • Bedring, men interne forskjeller i EUs arbeidsmarked

  Arbeidsmarkedet i EU er i bedring med flere sysselsatte og færre ledige enn i fjor. Men, forskjellene mellom landene er store, og det er fortsatt et høyt nivå av ledige unge og langtidsledige. Les mer om dette i halvårsrapporten fra arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad ved EU-delegasjonen.

 • Det nye EU-formannskapets prioriteringer på miljø- og klimaområdet

  Rapport fra miljørådene Ulla Hegg og Jonas L. Fjeldheim, EU-delegasjonen

  Sirkulær økonomi, oppfølging av klimatoppmøtet i Paris og reform av klimakvotesystemet blir viktige saker på miljø- og klimaområdet under Nederlands formannskap, som begynte 1.1.2016.

 • Energiunion og økonomi på dagsorden i Europaparlamentet

  Hovedsakene for plenumsmøtet i Europaparlamentet 25. februar var forslaget om en europeisk energiunion, det uformelle møtet i Det europeiske råd og Den europeiske sentralbankens årsrapport for 2013.

 • Energiunionens "sommerpakke" like rundt hjørnet

  Hva skjer nå med energiunionen? «Sommerpakken» er like rundt hjørnet. Energiråd Gaute Erichsen ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • EU satsar på mellomlandskablar

  Som ein del av «energiunionspakka» har Europakommisjonen lagd fram ei melding om mellomlandsforbindelser 25. februar. Innan 2020 skal alle medlemsland ha utanlandskablar med kapasitet tilsvarande 10 prosent av landets elektrisitetsproduksjonskapasitet. Seniorrådgjevar for energi Marit Schweiker rapporterar.

 • Europakommisjonen forventer BNP-vekst

  Europakommisjonen har presentert oppdaterte anslag for den økonomiske utviklingen i EU for 2015 og 2016. De forventer en vekst i BNP på 1,7 prosent i 2015 og 2,1 prosent i 2016. Finansråd Bjarne Stakkestad rapporterer.

 • Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

  Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015 inneholder tiltak for å stimulere til økonomisk vekst og sysselsetting, inkludert en investeringspakke på 315 milliarder euro. EU-delegasjonens rapport tar for seg de viktigste sakene i arbeidsprogrammet.

 • Europaparlamentet anerkjente Palestina

  Blant de viktigste hendelsene under Europaparlamentets plenumssesjon 15. – 18. desember var avstemmingen om å anerkjenne den palestinske stat. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Europaparlamentet behandler utslippsdirektiv for redusering av luftforurensning

  Europakommisjonens forslag til nytt regelverk for utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg skal behandles av miljøkomiteen i Europaparlamentet i februar og mars. Miljøråd Jonas L. Fjeldheim rapporterer.

 • Europaparlamentet går inn for strakstiltak for å redde liv i Middelhavet

  Med støtte fra Europakommisjonen tok Europaparlamentet til orde for at EUs medlemsland bør gjøre mer for å bedre den humanitære situasjonen i Middelhavet. Det ble tydelig under Europarlamentets plenumssamling i Strasbourg 27-30. april. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Europaparlamentet åpnet for diskusjon om energi, økonomi og naboskapspolitikk

  Hovedsakene for plenumsmøtet i Europaparlamentet 25. mars var energiunionen, minimumslønnsordning for lastebilsjåfører, europeisk økonomi og strukturelle reformer. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Europaparlamentets plenumssamling 16.-17. september

  Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Migrasjon dominerte nok en gang da Europaparlamentet møttes til plenumssamling i Brussel 16.-17. september. FNs utviklingsmål og Kommisjonens arbeidsprogram ble også tatt opp.

 • Europaparlamentets plenumssamling 7.-10. september

  Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Flyktningkrisen dominerte Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg 7.-10. september, som også var scene for kommisjonspresident Jean-Claude Junckers årlige «State of the Union»-tale.

 • Europaparlamentets plenumssamling i juli

  Mye av taletiden gikk med til situasjonen i Hellas da Europaparlamentet var samlet i plenum i Strasbourg 6. til 9. juli. Det ble også tid til debatt om blant annet TTIP og migrasjon. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Europaparlamentets plenumssesjon 11. november

  Rapport fra studentpraktikant Anders Sætra og ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Reform av EUs valglover og Kommisjonens luftfartspakke var to av de viktigste sakene da Europaparlamentet var samlet til plenumssesjon i Brussel 11. november.

 • Europaparlamentets plenumssesjon 2. desember

  Rapport fra studentpraktikant Anders Sætra, miljøråd Jonas Fjeldheim og ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  EUs samarbeid med Tyrkia, sirkulær økonomi og bærekraftig urban mobilitet var blant de viktigste sakene da Europaparlamentet møttes til plenumssesjon i Brussel 2. desember.

 • Europaparlamentets plenumssesjon 23.-26. november

  Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Terrorangrepene i Paris preget Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg 23.-26. november fra start til slutt.

 • Europaparlamentets plenumssesjon 26.-29. oktober

  Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen

  Migrasjon og flyktningkrisen var nok en gang tema for hoveddebatten under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg 26.-29. oktober.

 • Europaparlamentets plenumssesjon 5.-8. oktober

  Det var knyttet store forventninger til Angela Merkel og Francois Hollandes felles innlegg under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg 7. oktober. «Mer Europa» var hovedbudskapet fra den tyske forbundskansleren og den franske presidenten.

 • Europaparlamentets plenumssesjon i Brussel

  Onsdag 15. april holdt Europaparlamentet plenumssesjon i Brussel. Plenumssesjonen startet med et minutt stillhet for de 400 flyktningene som har forsvunnet i Middelhavet. Studentpraktikantene Andreas Høglund og Julie Johnsen rapporterer.

 • Europaparlamentets plenumssesjon i Brussel 14. oktober

  Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik og studentpraktikant Anders Sætra, EU-delegasjonen

  Flyktningkrisen og det kommende klimatoppmøtet i Paris sto på dagsorden da Europaparlamentet møttes til plenumssesjon i Brussel 14. oktober.

 • EUs fiskeripolitikk i Nordsjøen i endring

  EUs felles fiskeripolitikk setter rammeverket for fiskeri i Nordsjøen. Med endringene ønsker man å skape en mer bærekraftig fiskeripolitikk som også opprettholder en høy utnyttelsesgrad. Nærings- og fiskeriråd Jan Frederik Danielsen rapporterer.

 • EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi

  Rapport fra miljøråd Jonas Fjeldheim, EU-delegasjonen

  Kommisjonen har i dag fremmet en handlingsplan for en ressurseffektiv, sirkulær økonomisk utvikling i Europa. Handlingsplanen varsler få konkrete tiltak knyttet til en miljøgiftfri sirkulær økonomi, og utfordringen hva gjelder «produkt med kjemikalier som blir avfall».

 • EUs utdanningsministermøte 23.-24. november

  Rapport fra utdanningsråd Harald E. Nybølet og studentpraktikant Anders Sætra

  Terrorangrepene i Paris preget møtet da EUs utdanningsministre var samlet til rådsmøte 23.-24. november, og ble en ramme som understreket viktigheten av utdanningssystemets rolle i å forhindre marginalisering og radikalisering. Et av flere viktige momenter i dette er å unngå frafall i skolen.

 • Godkjente regler for tryggere og mer miljøvennlige vogntog

  Bankkortavgifter, tryggere og mer miljøvennlige vogntog samt likestilling var blant hovedsakene på plenumsmøtet til Europaparlamentet i mars. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Halvårsrapport fra klima- og miljøområdet i EU

  EU kom i mål med noen viktige enkeltsaker. Samtidig har første halvår 2015 på klima- og miljøområdet også vært preget av mobilisering og posisjonering i forkant av større politikkpakker som er under forberedelse og som ventes å bli lagt fram i andre halvår og i 2016. Miljørådene Ulla Hegg og Jonas L. Fjeldheim rapporterer.

 • Helse og mattrygghet på dagsorden

  Helsekommisærposten er omorganisert. Ebola har satt helseberedskap høyt på agendaen, og handelsavtalen TTIP vil kreve forhandlinger om mattrygghet. Disse sakene vil prege EUs helsepolitikk fremover. Helse- og mattrygghetsråd Ingrid Vigerust rapporterer.

 • Kampen mot terror på agendaen i Europaparlamentet

  Terroren i Paris preget Europaparlamentet sin plenumssesjon i Strasbourg 12.-15. januar. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Klima- og miljøhausten 2014 i Brussel

  Ny Europakommisjon, GMO, bereposar, nye klimamål og førebuingar til klimatoppmøtet i Paris neste år har prega det klima- og miljøpolitiske halvåret i EU. Miljørådane Ulla Hegg og Jonas L. Fjeldheim og studentpraktikant Ingvild V. Nave rapporterar.

 • Kreativitet og toleranse på den europeiske utdannelsesagendaen

  EUs utdanningsministre møttes i Brussel 18. mai. Ministrene var enige i at kreativitet, innovasjon og digital kompetanse må stimuleres blant annet gjennom ikke-formell læring. Utdanningsråd Harald Nybølet ved EU-delegasjonen rapporterer

 • Nasjonale grenser for luftforurensning strammes opp

  Europakommisjonen har presentert en strategi for å redusere utslipp gjennom den såkalte «luftpakken». Et direktiv om nasjonale utslippsgrenser for luftforurensning behandles nå i Europaparlamentet – og de er åpne for innspill. Miljøråd Jonas L. Fjeldheim rapporterer.

 • Ny EU-strategi for indre sikkerhet presentert

  Europakommisjonen presenterte 28. april en ny agenda for sikkerhet. Denne erstatter EUs strategi for indre sikkerhet fra 2010, og den nye agendaen skal gjelde for perioden 2015 – 2020. Justisråd Astrid Solhaug ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Parlamentet diskuterte anti-terrortiltak

  Europaparlamentet var samlet til miniplenum i Brussel onsdag 28. januar. De diskuterte tiltak for å bekjempe terror, Junckers investeringspakke og veien frem mot klimatoppmøtet i Paris. Studentpraktikantene Ingvild Nave og Mads Danielsen rapporterer, med bidrag fra ambassaderåd Eli Jonsvik.

 • Rapport fra Europaparlamentets plenumssesjon i juni

  Europaparlamentets debatt om TTIP-forhandlingene ble utsatt, men Russland og Ungarn ble debattert under plenumssesjonen i Strasbourg 8.-11. juni. Det ble også vedtatt en resolusjon om de som styrer den internasjonale fotballen. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Rapport fra Europaparlamentets plenumssesjon i mai

  Migrasjon, konfliktmaterialer, Ungarn og Makedonia var noen av hovedpunktene da Europaparlamentet holdt plenumssesjon i Strasbourg 18.-21. mai. Ambassaderåd Eli Jonsvik og justisråd Thomas Hansen rapporterer.

 • Rapport fra helse- og mattrygghetsområdet i EU

  EUs helseministre er langt på vei enige om forhandlingsposisjon for regulering av medisinsk utstyr. Europaparlamentet vil ha strengere regler for bruk av antibiotika til dyr. EU-delegasjonens råd for helse og mattrygghet, Ingrid Vigerust, rapporterer.

 • Rapport om helse og mattrygghetsområdet i EU november 2015

  Av råd for helse og mattrygghet, Ingrid Vigerust

  EU-delegasjonens råd for helse og mattrygghet gir deg status på EUs arbeid på helse- og mattrygghetsområdet.

 • Rapport om oppfølging av pasientrettighetsdirektivet

  Europakommisjonens generaldirektorat for helse og matsikkerhet, DG Sante, offentliggjorde fredag 4. september den første omfattende rapporten om hvordan pasientrettighetsdirektivet virker i medlemslandene. Rapporten viser at pasienter i EU i liten grad benytter seg av muligheten til å få behandling i et annet land enn hjemlandet. Mangel på informasjon er en av hovedutfordringene.

 • Rapport: Dette er Energiunionen

  25. februar presenterte Europakommisjonen EUs energiunion. Dette er en av Kommisjonens toppsaker denne femårsperioden. Meldingen gir tydelige signaler om hvordan Kommisjonen ønsker at energipolitikken skal utvikle seg. EU-delegasjonen rapporterer.

 • Rapport: Eurotoppmøtet - foreløpig avtale om Hellas

  Eurotoppmøtet kom mandag morgen frem til en prinsippavtale som skal legge grunnlaget for forhandlinger om et nytt stabiliseringsprogram for Hellas. Den greske nasjonalforsamlingen må først vedta hele pakken som sådan og en rekke konkrete tiltak, herunder de mest omstridte om pensjons- og momsreform, innen onsdag. Deretter må samtlige øvrige euroland akseptere forhandlinger om et nytt program. I noen land må forslaget forelegges nasjonalforsamlingen. Samlet kan den treårige redningspakken for Hellas dreie seg om 86-87 milliarder euro. Finansråd Bjarne Stakkestad rapporterer.

 • Rapport: FNs generalsekretær i Europaparlamentet

  Talen til FNs generalsekretær Ban Ki-moon, G7-toppmøtet i juni og ordningen med utdeling av melk og frukt i skolen var hovedsakene under Europaparlamentets miniplenum I Brussel 27. mai. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Rapport: Miniplenumssesjon i Europaparlamentet 24. juni

  24. juni møttest Europaparlamentet til miniplenum i Brussel. På agendaen sto ein førebuande diskusjon om møtet i Det Europeiske Råd som hovudsakleg omhandla Grexit og migrasjon. Vidare var Juncker-pakken (EFSI), budsjetsspørsmål, implementering av stabilitets- og vekstpakken og European Monetary Fund tema. Rådgjevar Ingvild Vereide Nave ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Sikkerhet og økonomi på dagsorden i Europaparlamentet

  Alvoret i situasjonen i Ukraina, terrorbekjempelse og den nye greske regjeringen var blant sakene på dagsorden for Europaparlamentets plenumssesjon i februar. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Tegn til bedring i EUs ungdomsledighet

  Ungdomsledigheten i EU forblir på et høyt nivå, men det er tegn til bedringer. Den samlede ledigheten i EU er på det laveste nivået siden 2012, men av de uten arbeid øker andelen langtidsledige og personer i risikogruppen for fattigdom og sosial ekskludering. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.

 • Utfordrende halvår på justisfeltet

  Migrasjonsstrømmer, fremmedkrigere, personvern og håndteringen av ebolautbruddet. Høsten på justis- og innenriksfeltet i EU har vært preget av alvorlige og komplekse temaer. Utfordringene er mange, og de ser ikke ut til å avta i overskuelig fremtid. Justisrådene rapporterer.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for februar 2015

  I februarutgaven av Økonominytt fra EU-delegasjonen kan du blant annet lese om den siste tids utvikling på økonomiområdet i Europa og EUs finansministres møter i ECOFIN og Eurogruppen.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for juli 2015

  Hovedsaken i denne andre juliutgaven av Økonominytt er arbeidet med å få på plass et nytt stabiliseringsprogram for Hellas.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for juli 2015

  Juliutgaven av Økonominytt inneholder blant annet en oppdatering om EUs omfattende investeringsplan og omtale av rapport om livskvalitet.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for mai 2015

  I maiutgaven av Økonominytt kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i EU.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for mars 2015

  I marsutgaven av Økonominytt kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i EU.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for november 2015

  Av finansrådene Lone Haugen Semmingsen og Bjarne Stakkestad og studentpraktikant Anders Sætra

  I novemberutgaven av Økonominytt finner du blant annet en gjennomgang av Kommisjonens høstprognoser og Kommisjonens første pakke med tiltak for styrking av det økonomiske samarbeidet i euroområdet, samt avgjørelsene i statsstøttesakene om forhåndsavgjørelser i Luxembourg og Nederland.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for november 2015

  I denne utgaven av Økonominytt finner du omtale av EUs finansministermøter i november og oppdatering av stabiliseringsprogrammet for Hellas.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for oktober 2015

  Oktoberutgaven av Økonominytt gjør rede for møtene i Eurogruppen og ECOFIN 5. og 6. oktober. Videre omtales EUs kapitalmarkedsunion og endelig en omtale av den offentlige konsultasjonen om felles konsolidert grunnlag i selskapsskatten.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen for september 2015

  Av finansrådene Lone Haugen Semmingsen og Bjarne Stakkestad

  Septemberutgaven av Økonominytt gir en oversikt over løpende statistikk og arbeidet med et nytt stabiliseringsprogram for Hellas. Videre gis det en omtale av de uformelle møtene i Eurogruppen og ECOFIN 11.-12. september.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen, desember 2015

  Av finansrådene Lone Haugen Semmingsen og Bjarne Stakkestad og studentpraktikant Anders Sætra

  I Økonominytts desemberutgave kan du oppdatere deg på løpende statistikk og sjekke hvordan utviklingen i EU har vært siden finanskrisen. Videre er det som vanlig med en omtale av de siste møtene i Eurogruppen og ECOFIN. I tillegg omtales de første rapportene i det europeiske semesteret og finansmarkedssakene som ble behandlet i ECOFIN-møtet. Bakerst ligger en omtale av skattesaker som ikke ble behandlet av ECOFIN.

 • Økonominytt nr. 1 2015

  I årets første utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i Europa.