Eksempler på resultater

Bulgaria, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn er våre hovedsamarbeidsland for målrettede tiltak for å bedre romfolks levekår. Her er eksempler på noen prosjekter som er gjennomført.

Prosjektene som er finansert med EØS-midler for perioden 2009-14, avsluttes i 2017. Denne artikkelen er under arbeid og vil bli utvidet etter hvert som resultatene kommer inn.

  • 120 ekstra barn har fått førskoleplass på skolen i romghettoen Fakulteta i Sofia. Her bor det om lag 35 000 mennesker, og det er kun én offentlig skole med 1100 elever. Norge har finansiert utvidelsen av skolen. Prosjektet omfatter også å skape god kontakt og dialog mellom barnas foreldre og skolen. Formålet er å få foreldrene til å se verdien av at barna deres får utdanning og forhindre at de tar barna ut av skolen.
  • 100 studenter med rombakgrunn mottar stipend for å fullføre legeutdanningen sin. Stipendene dekker studieavgift, leie og skolebøker slik at de kan fokusere på utdanningen. Dette er viktig på lang sikt da det er få helsepersonell i Bulgaria med rombakgrunn og som dermed forstår deres særskilte utfordringer. 
  • 10 000 har fått gratis juridisk bistand gjennom etableringen av egne servicesentre i Vidin og Sliven – som er områder med høy andel romfolk. På sentrene har besøkende blant annet fått hjelp til å skaffe seg offentlige dokumenter som er nødvendig for å kunne benytte velferdsgoder som helse- og skoletilbud.

  • 300 romfamilier som levde ved en søppelfylling utenfor byen Cluj, har fått nye hjem og bistand til å bli mer inkludert i lokalsamfunnet.
  • Over 80 barn er omfattet av en skolefritidsordning i Iasi og Ploiesti hvor de blant annet får hjelp med lekser. Familiene deres får også tilbud om helseundersøkelser og arbeidstrening. Arbeidstreningen gis gjennom arbeids i Salvatex som er Romanias svar på Fretex. Det er Frelsesarmeen i Norge som gjennomfører prosjektet.
  • 2000 romkvinner har fått mammografiundersøkelse. Brystkreft er en vanlig dødsårsak blant kvinner i Romania. Særlig kvinner i grisgrendte strøk er utsatt. Med mobile klinikker har helsepersonell nådd ut til mange romkvinner. Det norske kreftregisteret har vært partner i prosjektet.

Det finnes en egen base med oversikt over de fleste prosjektene som bidrar til å bedre romfolks levekår. Basen er søkbar. Du kan også snevre inn søket på land og sektor.