Hva gjør Norge?

Rom står overfor utfordringer på en rekke ulike områder. Vi har derfor en bred tilnærming og finansierer tiltak innenfor en rekke ulike sektorer.

Hovedansvaret for å bedre romfolks levekår ligger på landene der de bor. Det er ikke slik at Norge alene kan løse disse utfordringene gjennom EØS-midlene. Men vi bidrar i samarbeid med EU og landene selv.

Gjelder for perioden 2009-14. Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD

Romfolks utfordringer er sammensatt. Myndigheter og majoritetsbefolkningen er også en del av disse utfordringene. Norge kanaliserer derfor støtten til enkeltprosjekter via programmer på ulike områder.

Dette fokuserer vi på:

  • Å gjøre rom i stand til å bedre egne levekår gjennom utdanning og opplæring
  • Å skape inkluderende offentlige institusjoner som barnehager, skoler og velferdstjenester som rom ofte er utestengt fra
  • Å bekjempe fordommer hos majoritetsbefolkningen og offentlige institusjoner som politi og helsevesen

Rom er ikke alene om å være fattige i dagens Europa. Selv om noen av programmene våre er målrettet for å nå romfolk, er de også åpne for andre. Noe annet ville ha bidratt til å skape ytterligere splid mellom minoritet og majoritet.

EØS-midlene skal bidra til å skape sosial og økonomisk utjevning i Europa. Det er verdt å merke seg at det kun er en relativ andel av den norske støtten som er øremerket tiltak for rom. Det tas imidlertid for gitt at den generelle støtten til sosial og økonomisk fremgang bidrar til å løfte alle innbyggerne i et land, inkludert rom.