EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 7. desember 2007

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM VURDERES Å GRIPE VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET

Vedlegg V  Fri bevegelighet for arbeidstakere
32004 L 0038  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april 2004 om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å bevege seg og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium, endring av forordning (EØF) nr. 1612/68 og oppheving av direktivene 641221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF,
75134/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 901365/EØF og 93196/EØF  (vedlegg V AID)

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg V  Fri bevegelighet for arbeidstakere
32006 R 0635  Kommisjonsforordning (EF) nr. 635/2006 av 25. april 2006 om opphevelse av kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/70 av 29. juni 1970 om arbeidstakeres rett til å bli værende på et medlemslands territorium etter endt yrkeskarriere  (vedlegg V AID)

Vedlegg VI  Trygd
32006 R 1992  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1992/2006 av 18. desember 2006 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføringen av forordning (EØF) nr. 1408/71  (vedlegg IV AID) 3
32007 R 0311  Kommisjonsforordning (EF) nr. 311/2007 av 19. mars 2007 om endring av forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføringen av forordning nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet  (vedlegg IV AID)

FINANSDEPARTEMENTET

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET

Vedlegg XXII  Selskapsrett
32007 R 0610  Kommisjonsforordning (EF) nr. 610/2007 av 1. juni 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 10 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)  (vedlegg XXII FIN)
32007 R 0611  Kommisjonsforordning (EF) nr. 611/2007 av 1. juni 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 11 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)  (vedlegg XXII FIN)

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg XXI  Statistikk
32007 R 0833  Kommisjonsforordning (EF) nr. 833/2007 av 16. juli 2007 om utløpet av overgangsperioden for statistiske oppgaver over godstransport på vei fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 1172/98  (vedlegg XXI FIN)

FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg I  Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel I
  Veterinære forhold
32007 D 0345  Kommisjonsvedtak 2007/345/EF av 10. mai 2007 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308 som etablerer lister over godkjente soner og godkjente anlegg med hensyn til en eller flere av fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)  (vedlegg I kap I FKD)

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET

Vedlegg II  Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel XII
  Næringsmidler
32007 L 0028  Kommisjonsdirektiv 2007/28/EF av 25. mai 2007 om endring av enkelte av vedleggene til rådsdirektivene 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdier for azoxystrobin, klorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalotrin, maleic hydrazid, metalaksyl-M og trifloxystrobin  (vedlegg II kap XII HOD)
32007 L 0029  Kommisjonsdirektiv 2007/29/EF av 30. mai 2007 om endring av direktiv 96/8/EF som omhandler merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon  (vedlegg II kap XII HOD)

Kapittel XIII
  Legemidler
32007 R 0703  Kommisjonsforordning (EF) nr. 703/2007 av 21. juni 2007 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en fellesskapsprosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for dihydrostreptomycin og streptomycin  (vedlegg II kap XIII HOD)

Kapittel XVI
  Kosmetikk
32007 L 0022  Kommisjonsdirektiv 2007/22/EF av 17. april 2007 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedleggene IV og VI til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter  (vedlegg II kap XVI HOD)

KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg X  Audiovisuelle tjenester
32005 H 0865  Europarlaments- og rådsrekommandasjon 2005/865/EF av 16. november 2005 om filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet  (vedlegg X KKD)

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET

Vedlegg I  Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel I
  Veterinære forhold
32007 D 0146  Kommisjonsvedtak 2007/146/EF av 28. februar 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF når det gjelder betingelsene for fritak fra uttransportforbudet under samhandel innen fellesskapsområdet, og vedrørende avgrensning av sperresonene i Bulgaria, Frankrike, Tyskland og Italia  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0182  Kommisjonsvedtak 2007/182/EF av 19. mars 2007 om overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0227  Kommisjonsvedtak 2007/227/EF av 11. april 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF vedrørende endring av sperresoner i forbindelse med bluetongue  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0265  Kommisjonsvedtak 2007/265/EF av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF for å inkludere supplerende dyrehelsemessige tiltak vedrørende handel med levende bier og for å oppdatere helsesertifikatmodellene  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0275  Kommisjonsvedtak 2007/275/EF av 17. april 2007 om listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner i henhold til rådsdirektivene 91/496/EØF og 97/78/EF  (vedlegg I kap I LMD/HOD)
32007 D 0354  Kommisjonsvedtak 2007/354/EF av 21. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF vedrørende endring av sperresoner i forbindelse med bluetongue  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0357  Kommisjonsvedtak 2007/357/EF av 22. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF vedrørende endring av sperresoner i forbindelse med bluetongue  (vedlegg I kap I LMD)
32007 L 0010  Kommisjonsdirektiv 2007/10/EF av 21. februar 2007 om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/119/EØF når det gjelder de tiltak som skal settes iverk i en risikosone etter utbrudd av smittsomt  blæreutslett hos gris  (vedlegg I kap I LMD)

Kapittel II
  Fôrvarer
32007 R 0496  Kommisjonsforordning (EF) nr. 496/2007 av 4. mai 2007 om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 med hensyn til fastsetting av en øvre grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet " Salinomax 120G", som tilhører gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning, i fôrvarer (vedlegg I kap II LMD)
32007 R 0497  Kommisjonsforordning (EF) nr. 497/2007 av 4. mai 2007 om godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) som fôrtilsetningsstoff  (vedlegg I kap II LMD)
32007 R 0500  Kommisjonsforordning (EF) nr. 500/2007 av 7. mai 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1463/2004 for så vidt angår fastsettelse av en maksimalgrenseverdi for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet Sacox 120 microGranulate, som tilhører gruppen av koksidiostatika og andre legemidler  (vedlegg I kap II LMD)
32007 R 0516  Kommisjonsforordning (EF) nr. 516/2007 av 10. mai 2007 om permanent godkjenning av et fôrtilsetningsstoff  (vedlegg I kap II LMD)
32007 R 0537  Kommisjonsforordning (EF) nr. 537/2007 om godkjenning av gjæringsproduktet Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) som fôrtilsetningsstoff  (vedlegg I kap II LMD)
32007 R 0538  Kommisjonsforordning (EF) nr. 538/2007 av 15. mai 2007 om godkjenning av en ny anvendelse av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fôrtilsetningsstoff  (vedlegg I kap II LMD)
32007 R 0634  Kommisjonsforordning (EF) nr. 634/2007 av 7. juni 2007 om godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som fôrtilsetningsstoff  (vedlegg I kap II LMD)

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg I  Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel I
  Veterinære forhold
32007 D 0023  Kommisjonsvedtak 2007/23/EF av 22. desember 2006 om endring av tillegg B til vedlegg VII til tiltredelsestraktaten som gjelder virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk fra Romania  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0026  Kommisjonsvedtak 2007/26/EF av 22. desember 2006 om endring av tillegget til vedlegg VI i tiltredelsestraktaten til Bulgaria og Romania angående visse melkeprodusenter i Bulgaria  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0027  Kommisjonsvedtak 2007/27/EF av 22. desember 2006 om visse overgangsordninger vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk i Romania som omfattes av kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0029  Kommisjonsvedtak 2007/29/EF av 22. desember 2006 om fastsettelse av overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004/2004 innført til Bulgaria og Romania fra tredjeland før 1. januar 2007  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0030  Kommisjonsvedtak 2007/30/EF av 22. desember 2006 om overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0031  Kommisjonsvedtak 2007/31/EF av 22. desember 2006 om overgangsordninger som gjelder forsendelse av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk, som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgaria til andre medlemsstater  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0142  Kommisjonsvedtak 2007/142/EF av 28. februar 2007 om opprettelse av et EF-veterinærberedskapsteam som skal bistå Kommisjonen med å yte medlemsstatene og tredjeland støtte på veterinærområdet i forbindelse med visse dyresykdommer  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0174  Kommisjonsvedtak 2007/174/EF av 20. mars 2007 om endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at visse regioner og provinser i Italia er offisielt fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose og at en region i Polen er offisielt fri for smittsom storfeleukose  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0213  Kommisjonsvedtak 2007/213/EF av 2. april 2007 om endring av kommisjonsvedtak 2007/31/EF av 22. desember 2006 om overgangsordninger som gjelder forsendelse av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk, som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgaria til andre medlemsstater  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0264  Kommisjonsvedtak 2007/264/EF av 25. april 2007 om endring av vedtak 2007/30/EF som angår overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria  (vedlegg I kap I LMD) 
32007 D 0268  Kommisjonsvedtak 2007/268/EF av 13. april 2007 om gjennomføring av overvåkningsprogrammer i medlemsstatene vedrørende aviær influensa hos fjørfe og ville fugler og om endring av vedtak 2004/450/EF  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0276   Kommisjonsvedtak 2007/276/EF av 19. april 2007 om endring av vedtakene 2001/881/EF og 2002/459/EF med hensyn til listen over grensekontrollstasjoner  (vedlegg I kap I LMD)
32007 D 0398  Kommisjonsvedtak 2007/398/EF av 11. juni 2007 om endring av kommisjonsvedtak 2007/31/EF av 22. desember 2006 om overgangsordninger som gjelder forsendelse av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk, som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgaria til andre medlemsstater  (vedlegg I kap I LMD)

Kapittel II
  Fôrvarer
32007 D 0623  Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 623/2007/EF av 23. mai 2007 om endring av direktiv 2002/2/EF om endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om handel med fôrblandinger  (vedlegg I kap II LMD)

Kapittel III
  Plantesanitære forhold
32007 L 0048  Kommisjonsdirektiv 2007/48/EF av 26. juli 2007 om endring av direktiv 2003/90/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål  (vedlegg I kap III LMD)
32007 L 0049  Kommisjonsdirektiv 2007/49/EF av 26. juli 2007 om endring av direktiv 2003/91/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av visse sorter av arter av grønnsaker  (vedlegg I kap III LMD)
32007 R 0920  Kommisjonsforordning (EF) nr. 920/2007 av 1. august 2007 om endring av forordning (EF) nr. 930/2000 om gjennomføringsbestemmelser med hensyn til egnethet for sortsnavn  for arter av jordbruksvekster og grønnsaker  (vedlegg I kap III LMD)

MILJØVERNDEPARTEMENTET

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg II  Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel XV
  Farlige stoffer
32007 D 0395  Kommisjonsvedtak 2007/395/EF av 7. juni 2007 om de nasjonale bestemmelser som Kongeriket Nederland har meldt i henhold til EF traktatens artikkel 95 nr. 5 om bruk av kortkjedede klorerte parafiner  (vedlegg II kap XV MD)

Vedlegg XX
  Miljø

Kapittel I
  Generelt
32007 D 0151  Kommisjonsbeslutning 2007/151/EF av 6. mars 2007 om endring av vedtak 94/741/EF og 97/622/EF med hensyn til spørreskjemaene til rapporten om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF om avfall og om gjennomføringen av rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall  (vedlegg XX kap I MD)

Kapittel III
  Luft
32006 D 0534  Kommisjonsbeslutning 2006/534/EF av 20. juli 2006 om et spørreskjema for medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF i perioden 2005-2007  (vedlegg XX kap III MD)
32007 D 0589  Kommisjonsvedtak 2007/589/EF av 18. juli 2007 om fastsettelse av retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF  (vedlegg XX kap III MD)
32007 R 0916  Kommisjonsforordning (EF) nr. 916/2007 av 31. juli 2007 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/20004 om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF  (vedlegg XX kap III MD)

NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg XIII  Transport

Kapittel V
  Sjøtransport
32007 R 0093  Kommisjonsforordning (EF) nr. 93/2007 av 30. januar 2007 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 som etablerte komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS)  (vedlegg XIII kap V NHD) 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET

Vedlegg XI  Telekommunikasjonstjenester
32007 D 0131  Kommisjonsvedtak 2007/131/EF av 21. februar 2007 om å muliggjøre harmonisert bruk i Fellesskapet av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi  (vedlegg XI SD)

Vedlegg XIII
  Transport

Kapittel III
  Transport med jernbane
32007 L 0032  Kommisjonsdirektiv 2007/32/EF av 1. juni 2007 om endring av vedlegg VI til direktiv 96/48/EF og direktiv 2001/16/EF om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem   (vedlegg XIII kap III SD)
32007 R 0653  Kommisjonsforordning (EF) nr. 653/2007 av 13. juni 2007 om bruk av felles europeisk format for sikkerhetssertifikat, herunder søknadsskjema iht. artikkel 10 i direktiv 2004/49/EF mv.  (vedlegg XIII kap III SD)
Kapittel VI  Sivil luftfart
32007 R 0633  Kommisjonsforordning (EF) nr. 633/2007 av 7. juni 2007 om fastsettelse av krav til anvendelse av en overføringsprotokoll for flygemeldinger med sikte på underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter (vedlegg XIII kap VI SD)

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg IX  Finansielle tjenester

Kapittel I
  Forsikring
32007 D 0482  Kommisjonsvedtak 2007/482/EF av 9. juli 2007 om bruken av rådsdirektiv 72/166/EØF med omsyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogner  (vedlegg IX kap I SD)

Vedlegg XI
  Telekommunikasjonstjenester
32007 D 0098  Kommisjonsvedtak 2007/98/EF av 14. februar 2007 om harmonisert bruk av radiospektrum i 2 GHz-frekvensbåndene for innføring av systemer som leverer satellittbaserte mobiltjenester  (vedlegg XI SD)

Vedlegg XX  Transport

Kapittel VI  Sivil luftfart
32007 R 0593  Kommisjonsforordning (EF) nr. 593/2007 av 31. mai 2007 om avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA  (vedlegg XIII kap VI SD)

 

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM VURDERES Å GRIPE VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 

Vedlegg V  Fri bevegelighet for arbeidstakere

32004 L 0038  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april 2004 om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å bevege seg og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium, endring av forordning (EØF) nr. 1612/68 og oppheving av direktivene 641221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75134/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 901365/EØF og 93196/EØF  (vedlegg V AID)

Sammendrag av innhold
Direktivet er i hovedsak en samling og kodifisering av gjeldende rett for fri bevegelighet for unionsborgere og deres familiemedlemmer på medlemslandenes territorium, men går lenger på
en del punkter.

Direktivet utvider for det første familiebegrepet ved at partnere som unionsborgerne har inngått registrert partnerskap med, kan anses som familiemedlemmer etter direktivet, dersom vertslandets lovgivning likestiller disse med gifte par. Når det gjelder ugifte par, uansett kjønn, følger det av direktivet at medlemsstatene skal, i overensstemmelse med nasjonal rett, gjøre det enklere for denne gruppen å komme inn og oppholde seg i et vertsland.  De ugifte parene må
imidlertid bevise at forholdet har vært av en viss varighet. Videre innebærer direktivet at unionsborgere og deres familiemedlemmer uten tillatelse har rett til å reise inn i et annet medlemsland og ta opphold eller arbeid i inntil 3 måneder. For opphold lenger enn tre måneder kan det kreves registrering (for unionsborgere) eller oppholdstillatelse (for familiemedlemmer som er tredjelandsborgere). Direktivet innebærer at unionsborgere skal gis et "registreringssertifikat" umiddelbart ved registrering. Utstedelse skjer etter nærmere vilkår avhengig av om vedkommende er for eksempel arbeidstaker, student, selvstendig næringsdrivende eller har tilstrekkelige midler til ikke å bli en byrde for vertslandets velferdsordninger. Medlemsstatene kan ikke kreve at unionsborgerens økonomiske midler overstiger en på forhånd fastsatt sum, men må se hen til vedkommendes personlige situasjon. Medlemslandene kan uansett ikke kreve en sum høyere enn terskelen som oppstilles før retten til sosial støtte inntrer for medlemslandenes innbyggere. Familiemedlemmer som er tredjelandsborgere, skal gis et sertifikat som bevis på at de har søkt om oppholdstillatelse når søknad fremmes, og i tillegg et "oppholdskort" hvis søknaden om oppholdstillatelse innvilges.

Familiemedlemmer gis oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag. Når hovedpersonen dør eller ekteskapet blir oppløst, faller tillatelsen til familiemedlemmer som er unionsborgere ikke bort. Når hovedpersonen dør og familiemedlemmet er tredjelandsborger, består tillatelsen dersom
tredjelandsborgeren har bodd i vertslandet som familiemedlem i minst ett år før unionsborgerens død, er yrkesaktiv eller ikke er til noen økonomisk belastning for oppholdslandet. Ved oppløsning av ekteskap er det i tillegg et vilkår for at tillatelsen skal bestå, at ekteskapet har vart i 3 år og minst ett år i oppholdslandet, eller at det foreligger særlig vanskelige omstendigheter (for eksempel fysisk eller psykisk vold).

Barn av unionsborgere som dør, mister uansett ikke retten til opphold så lenge de er under utdanning.

Etter fem års sammenhengende opphold har unionsborgere og deres familiemedlemmer rett til permanent oppholdstillatelse. Dersom personen sammenhengende har oppholdt seg utenfor oppholdslandet i minst to år, vil vedkommende miste sin permanente oppholdstillatelse. Direktivet gir for øvrig et styrket utvisningsvern bl.a. ved at EU-borgere eller deres familiemedlemmer, uansett nasjonalitet, ikke kan utvises dersom de har permanent
oppholdstillatelse, med mindre hensynet til offentlig orden eller nasjonal sikkerhet tilsier det. Unionsborger som har oppholdt seg i vertslandet i 10 tidligere år, kan heller ikke utvises, unntatt når nasjonal sikkerhet tilsier det. Overfor mindreårige unionsborgere kan ikke utvisning skje, unntatt når nasjonal sikkerhet tilsier det og når utvisning er nødvendig for å ivareta barnets beste i
henhold til FNs barnekonvensjon.

Endelig innebærer direktivet at prinsippet om likebehandling i forhold til landets egne borgere utvides til å også omfatte familiemedlemmer som er tredjelandsborgere.

Merknader
Det har vært vurdert i hvilken utstrekning direktivet er EØS-relevant. Direktivet bruker begrepet ”unionsborger” som fellesbetegnelse på de persongruppene som omfattes av direktivet.  Dette begrepet kan i visse sammenhenger innebære rettigheter som ikke er en del av EØS-avtalen. Det er derfor nødvendig å foreta en tilpasning av direktivet ved innlemmelsen av avtalen.  EØS/EFTA og Kommisjonen er enige om en løsning her. Begrepet må i EØS-rettslig sammenheng leses som ”statsborger i et EØS-land”.

Gjennomføring av direktivet vil kreve flere endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Endringene kan få visse økonomiske og administrative konsekvenser.
Direktivet innebærer på en del punkter en liberalisering sammenlignet med dagens regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Arbeids- og inkluderingsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.


RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg V  Fri bevegelighet for arbeidstakere

32006 R 0635  Kommisjonsforordning (EF) nr. 635/2006 av 25. april 2006 om opphevelse av kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/70 av 29. juni 1970 om arbeidstakeres rett til å bli værende på et medlemslands territorium etter endt yrkeskarriere  (vedlegg V AID)

Sammendrag av innnhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 635/2006 opphever den tidligere forordningen. Hovedelementene i kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/70 om arbeidstakeres rett til å bli værende på et medlemslands territorium etter endt yrkeskarriere er erstattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april 2004 om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å bevege seg og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium mv.  Se særlig om rett til permanent opphold i omtalen ovenfor. 

Sakkyndige instansers merknader
Arbeids- og inkluderingsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.


Vedlegg VI  Trygd

32006 R 1992  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1992/2006 av 18. desember 2006 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføringen av forordning (EØF) nr. 1408/71  (vedlegg IV AID)  

Sammendrag av innhold
Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og rådsforordning (EØF) nr. 574/72 som senere endret, er en del av EØS-avtalen (avtalens vedlegg VI nr. 1 og 2, jf. Særskilt vedlegg 2 til St.prp. nr. 100 (1991-92), bind 11, s. 25 og 132).

Forordning 1408/71 og forordning 574/72 inneholder bestemmelser som tar sikte på å koordinere medlemslandenes trygdeordninger. Med andre ord tar de sikte på å sørge for at personer som benytter seg av den frie bevegelighet og flytter fra et land til et annet, kan beholde de rettigheter som de har opptjent (pensjonsrettigheter m.v.) og gis adgang til trygdeordninger i tilflyttingslandet slik at man er sikret kontinuitet i opptjening og dekning for risiki. Enkelte særlige, ikke-avgiftsbaserte kontantytelser av blandet art er koordinert på en slik måte at de skal gis i bostedslandet, etter lovgivningen der. Det samme gjelder naturalytelser ved sykdom, graviditet og fødsel. Det finnes egne bestemmelser om rett til medisinsk behandling under midlertidig opphold i andre medlemsland.

Forslaget til forordning ble fremlagt av Kommisjonen 21. desember 2005 (KOM(2005)676 endelig utgave) med hjemmel i Traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap artikkel 42 og 308.

Rettsakten inneholder de sedvanlige årlige justeringer for 2005 av mer praktisk og formell art som følge av endringer i medlemsstatenes nasjonale lovgivning og behov for presisering av enkelte bestemmelser. Formålet er å oppdatere og ajourføre rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, nærmere bestemt dets vedlegg, for å ta hensyn til de nevnte endringer, især endringer som har funnet sted i lovgivningen i de nye medlemsstatene etter tiltredelsen og de større pensjonsreformene som er gjennomført i Finland og Sverige og helsetrygdreformen i Nederland. Justeringen bygger på drøftingene på møter i Den administrative kommisjonen for trygd i løpet av fjoråret og videre med representanter fra de medlemsstater det gjelder.

Artikkel 1 - Endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71:

Endringene gjelder kun vedleggene til forordning nr. 1408/71, nærmere bestemt:

Vedlegg I, IIa, III, IV og VI:  Det vises til vedlegget til endringsforordningen. De viktigste endringene her gjelder vedlegg IIa og VI.

Endringer i vedlegg I del I:
I vedlegg I del I er det gitt definisjoner av begrepene ”arbeidstaker” og ”selvstendig næringsdrivende” når dette ikke kan utledes av nasjonal lovgivning. Under X. Sverige foreslås å oppføre en ny definisjon av ”selvstendig næringsdrivende” som følge av ny nasjonal lovgivning (Socialförsäkringsbalken 1999:799).

Endringer i vedlegg I del II:
I vedlegg I del II er det gitt definisjoner av begrepet ”familiemedlem” når det nasjonalt ikke er mulig å skille dem fra andre medlemmer (trygdede). Under Q. Nederland foreslås å oppføre en ny definisjon som følge av ny nasjonal lovgivning (Health Care Insurance (Reform) Act) som trer i kraft med virkning fra 1. januar 2006. Den nye definisjonen omfatter ektefelle, registrert partner og barn under 18 år.

Endringer i vedlegg IIa:
Vedlegget gjelder oppføring av særlige ikke-avgiftsbaserte ordninger som er unntatt fra eksport etter rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 10a, og som bare kommer til utbetaling i det land hvor vedkommende er bosatt.

Opptegnelsene under M. Litauen og V. Slovakia endres som følge av ny nasjonal lovgivning. Opptegnelsen gjelder sosialhjelpspensjoner og særlige ikke-avgiftsbaserte understøttelsesordninger av blandet art (dvs. i grenselandet mellom trygd og sosialhjelp). 

Endringer i vedlegg III A:
Vedlegget gjelder bestemmelser i bilaterale og andre avtaler som var i kraft før forordningen fikk anvendelse for vedkommende medlemsstater og som fortsatt skal gjelde, til tross for suspensjonsbestemmelsen i artikkel 6 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71.

Punkt 187: Italia- Nederland strykes (utbetaling i tredjeland).
Bakgrunnen er avgjørelser og rettspraksis som har gjort denne type oppføringer overflødig.

Endringer i vedlegg IV:
Forøvrig foretas visse endringer i vedlegg IV, del A (Type A-pensjoner, dvs. ordninger hvor størrelsen på uførepensjon er uavhengig av trygdetidens lengde - endringen gjelder oppføring av pensjon til fødte/unge uføre i V. Slovakia), i del B (særordninger for selvstendig næringsdrivende - G. Spania) og del C (ordninger hvor beregningen iht artikkel 46 nr. 1 alltid gir minst like mye som beregningen iht artikkel 46 nr. 2), og hvor sistnevnte følgelig kan unnlates - V. Slovakia og X. Sverige) og del D (ytelser (punkt 1 og 2)og avtaler (punkt 3) som nevnt i artikkel 46b nr. 2. Endringene i del D punkt 1 og 2 gjelder X. Sverige, idet de nåværende opptegnelser må endres som følge av den nye innskuddsbaserte svenske pensjonsordningen. Dessuten må inntektsbaserte sykepenger og aktivitetsstønad tilføyes i 1(i). Endringene i punkt 3 (avtaler) gjelder oppføring av den nye nordiske konvensjon om trygd av 18. august 2003 (endring av punkt 3(a)) og trygdeavtalen av 10. november 2000 mellom Finland og Luxembourg (tilføyelse av et nytt punkt 3(c)).

Endringer i vedlegg VI:
Vedlegg VI gjelder presiseringer vedrørende anvendelsen av nasjonal lovgivning. Endringene gjelder følgende:

E. Estland: Utfyllende regler om beregning av foreldreytelser til vandrearbeidere.

Q. Nederland: Nye regler som følge av ny nasjonal lovgivning (Health Care Insurance (Reform) Act) fra 1. januar 2006 (personkrets, kompetent institusjon, avgiftsplikt, registrering og konsekvensene av forsinket registrering m.v. jf. punkt 1 a) til g).

W. Finland: Endringer som følge av reformene i den arbeidsbaserte finske pensjonslovgivningen.

X. Sverige: Endringer som følge av bl.a. nye regler om foreldreytelser (föräldrapenning) og den svenske pensjonsreformen.

Artikkel 2 – Ikrafttreden:

Forordningen skal tre i kraft tredje dagen etter at den er offentliggjort i EF-tidende. Endringene i vedlegg I og VI for Nederland gjelder fra 1. januar 2006.

Merknader
Rettsakten vil ikke medføre behov for endringer i forhold til norsk rett. Det dreier seg vesentlig om justeringer av teknisk art som ikke er problematiske sett fra et norsk synspunkt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet uten at det har fremkommet merknader. 

32007 R 0311  Kommisjonsforordning (EF) nr. 311/2007 av 19. mars 2007 om endring av forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføringen av forordning nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet  (vedlegg IV AID)

Sammendrag av innhold
Ved rådsforordning (EF) nr. 1399/1999 (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 9/2000 av 28. januar 2000) ble artikkel 122 i forordning (EØF) nr. 574/72 endret slik at det ble mulig å endre alle vedleggene til forordning (EØF) nr. 574/72 ved en forordning utstedt av Kommisjonen etter anmodning fra den eller de aktuelle medlemsstater eller deres kompetente myndigheter etter uttalelse fra Den administrative kommisjon; endringene av vedleggene innebærer således bare at avgjørelser truffet av de aktuelle medlemsstater eller deres kompetente myndigheter innlemmes i en fellesskapsrettsakt. Artikkel 122 (Særlige bestemmelser vedrørende endring av vedlegg) lyder etter dette således: "Etter anmodning fra den eller de pågjeldende medlemsstater eller deres kompetente myndigheter kan vedleggene til gjennomføringsforordningen endres ved en forordning utstedt av Kommisjonen etter enstemmig uttalelse fra Den administrative kommisjon."

Kommisjonsforordning (EF) nr. 311/2007 om endring av forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføringen av forordning nr. 1408/71 endrer vedlegg 1 til 5, 7, 9 og 10 til rådsforordning (EØF) nr. 574/72. Vedleggene gjelder i hovedsak navn på utpekte nasjonale institusjoner, forbindelsesorganer m.v. Vedlegg 5 gjelder gjensidige (bi- og multilaterale) oppgjørsavtaler for utgifter til helsetjenester mv. mellom medlemsstater. 

Merknader 
Forordningen er vedtatt i medhold av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artikkel 122. Rådsforordning (EØF) nr. 574/72 er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 30. juni 2006 nr. 731 med hjemmel i en rekke lover, herunder lov om folketrygd §§ 1-3 og 25-15. Rettsakten krever ikke endringer i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet uten at det har fremkommet merknader.

 

FINANSDEPARTEMENTET

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET

Vedlegg XXII  Selskapsrett

32007 R 0610  Kommisjonsforordning (EF) nr. 610/2007 av 1. juni 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 10 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)  (vedlegg XXII FIN)

Sammendrag av innhold
Etter forordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10b) skal EU-kommisjonen, med bistand av en komité for regnskapsregulering, avgjøre hvordan internasjonale regnskapsstandarder skal få anvendelse i Fellesskapet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 610/2007 er fastsatt etter denne prosedyren. Forordningen endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1725/2003. De internasjonale regnskapsstandardene består av standarder som benevnes International Financial Reporting Standards (IFRS - nyere) og International Accounting Standards (IAS – eldre) samt offisielle tolkningsuttalelser til disse som benevnes International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC-tokning - nyere) og Standards Interpretation Committee (SIC-tolkning - eldre).

Forordning (EF) nr. 610/2007 setter inn IFRIC tolkning nr.10: ”Delårsrapportering og verdifall”. IFRIC 10 presiserer at verdifall på goodwill og visse finansielle eiendeler (egenkapitalinvesteringer «tilgjengelige for salg» og unoterte egenkapitalinstrumenter målt til anskaffelseskost) som er innregnet i et delårsregnskap, ikke skal reverseres i etterfølgende delårsregnskap eller årsregnskap. Tolkningen var nødvendig på grunn av en åpenbar konflikt mellom kravene i internasjonal regnskapsstandard (IAS) 34: «Delårsrapportering» og IAS 36: «Verdifall på eiendeler» samt bestemmelsene om verdifall knyttet til visse finansielle eiendeler i IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling».

Merknader
Kommisjonsforordningen er ved endring 27. juni 2007 inntatt i forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd.

Sakkyndige instansers merknader
Regnskapslovutvalget har i NOU 2003:23 Evaluering av regnskapsloven vurdert hvordan forordning nr. 1606/2002 og kommisjonsforordninger gitt i medhold av denne bør gjennomføres i norsk rett. Utvalget foreslår at forordning nr. 1606/2002 fastsettes som norsk lov og at det samtidig gis lovhjemmel til å fastsette kommisjonsforordninger gitt i medhold av denne som
forskrifter. Forordning nr. 1606/2002 er fastsatt som lov ved regnskapsloven § 3-9 første ledd. Lovhjemmel som nevnt er gitt i regnskapsloven § 3-9 annet ledd.

32007 R 0611  Kommisjonsforordning (EF) nr. 611/2007 av 1. juni 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 11 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)  (vedlegg XXII FIN)

Sammendrag av innholdet
Etter forordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10b) skal EU-kommisjonen, med bistand av en komité for regnskapsregulering, avgjøre hvordan internasjonale regnskapsstandarder skal få anvendelse i Fellesskapet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1329/2006 er fastsatt etter denne prosedyren. Forordningen endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1725/2003. De internasjonale regnskapsstandardene består av standarder som benevnes International Financial Reporting Standards (IFRS - nyere) og International Accounting Standards (IAS – eldre) samt offisielle tolkningsuttalelser til disse som benevnes International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC-tokning - nyere) og Standards Interpretation Committee (SIC-tolkning - eldre).

Forordning (EF) nr. 611/2007 setter inn IFRIC-tolkning 11: ”IFRS 2 — Transaksjoner med konsernets aksjer og egne aksjer”. IFRIC 11 omhandler hvordan internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 2: «Aksjebasert betaling» skal anvendes på aksjebaserte betalingsordninger som omfatter et foretaks egne egenkapitalinstrumenter eller egenkapitalinstrumentene til et annet foretak innenfor samme konsern (f.eks. morforetakets egenkapitalinstrumenter). Tolkningen var nødvendig fordi det hittil ikke fantes noen veiledning for hvordan aksjebaserte betalingsordninger der et foretak mottar varer eller tjenester som vederlag for morforetakets egenkapitalinstrumenter, bør regnskapsføres i foretakets finansregnskap.

Merknader
Kommisjonsforordningen er ved endring 27. juni 2007 inntatt i forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd.

Sakkyndige instansers merknader
Regnskapslovutvalget har i NOU 2003:23 Evaluering av regnskapsloven vurdert hvordan forordning nr. 1606/2002 og kommisjonsforordninger gitt i medhold av denne bør gjennomføres i norsk rett. Utvalget foreslår at forordning nr. 1606/2002 fastsettes som norsk lov og at det samtidig gis lovhjemmel til å fastsette kommisjonsforordninger gitt i medhold av denne som forskrifter. Forordning nr. 1606/2002 er fastsatt som lov ved regnskapsloven § 3-9 første ledd. Lovhjemmel som nevnt er gitt i regnskapsloven § 3-9 annet ledd.


RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg XXI  Statistikk

32007 R 0833  Kommisjonsforordning (EF) nr. 833/2007 av 16. juli 2007 om utløpet av overgangsperioden for statistiske oppgaver over godstransport på vei fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 1172/98  (vedlegg XXI FIN)

Sammendrag av innhold
Forordningen er av teknisk karakter, og formålet er å oppheve overgangsperioden fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 1172/98 om statistiske oppgaver over godstransport på vei. Siden 1. januar 1999 har medlemslandene kunnet foreta en forenklet koding av steder for av- og pålessing. Overgangsperioden utløper 31. desember 2007. Fra 1. januar 2008 må medlemslandene foreta full regional koding av av- og pålessingssteder i henhold til avsnitt 1 og 2 i vedlegg G til rådsforordning (EF) nr. 1172/98.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Det er ikke behov for lov- eller forskriftsendringer. Forslaget har små økonomiske og administrative konsekvenser, og vil kun medføre at SSB vil bruke noe mer tid på revisjon av de statistiske oppgavene. En slik tilpasning av rutinene er allerede gjennomført i SSBs systemer.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabelt.

 

FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET


RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg I  Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel I  Veterinære forhold

32007 D 0345  Kommisjonsvedtak 2007/345/EF av 10. mai 2007 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308 som etablerer lister over godkjente soner og godkjente anlegg med hensyn til en eller flere av fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)  (vedlegg I kap I FKD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listene over soner og anlegg som er godkjent fri for fiskesykdommene VHS og/eller IHN. Vedlegg I gir en samlet liste over soner som er godkjent fri for VHS og/eller IHN. Vedlegg II gir en samlet liste over anlegg som er godkjent fri for VHS og/eller IHN.

Endringer i vedlegg I:
- I Tyskland, Frankrike og Italia har nye soner blitt godkjent fri for VHS og IHN. 
- Hele Sverige har blitt godkjent fri for VHS og IHN.
- I Tyskland har det blitt oppdaget IHN i et anlegg i en sone som tidligere har vært fri for IHN. Sonen er derfor endret for å reflektere dette.
- Finland har fått nye soner godkjent fri for VHS og IHN. 

Endringer i vedlegg II:
- I Tyskland, Frankrike og Italia har nye anlegg blitt godkjent fri for VHS og IHN
- I Danmark har et anlegg blitt fjernet fra listen over anlegg godkjent fri for VHS

Merknader
Gjeldende norsk regelverk er forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter (omsetningsforskriften). Status for soner i Norge som er godkjent fri for de aktuelle sykdommene fremgår av omsetningsforskriften § 24.
 
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Oppdaterte lister må til enhver tid være tilgjengelig på Mattilsynets hjemmesider i tilknytning til omsetningsforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET


RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET

Vedlegg II  Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel XII  Næringsmidler

32007 L 0028  Kommisjonsdirektiv 2007/28/EF av 25. mai 2007 om endring av enkelte av vedleggene til rådsdirektivene 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdier for azoxystrobin, klorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalotrin, maleic hydrazid, metalaksyl-M og trifloxystrobin  (vedlegg II kap XII HOD) 

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer enkelte av grenseverdiene for plantevernmidlene azoxystrobin, klorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalotrin, maleisk hydrazid, metalaksyl-M og trifloksystrobin i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Bakgrunnen for å endre verdiene er at Kommisjonen har mottatt informasjon om ny eller endret bruk av disse stoffene. Langtidseksponeringen via næringsmidler som kan inneholde rester av disse stoffene er vurdert i henhold til gjeldende EU-prosedyrer og praksis. For klorfenapyr, folpet og lambda-cyhalotrin som det er fastsatt akutt referansedose (ARfD) for, er den akutte eksponeringen via hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester vurdert. Basert på inntaksvurderinger, er grenseverdiene fastsatt slik at ARfD ikke blir overskredet.
Når godkjent bruk av plantevernmidler ikke gir rester i næringsmidler, det ikke er noen godkjent bruk, det ikke finnes nødvendige data for å fastsette MRL (maximum residue limits=grenseverdier for restmengder) eller når bruk i tredjeland gir rester på produkter som kan bli omsatt i EØS-området ikke er understøttet av nødvendige data, skal grenseverdiene settes på deteksjonsgrensen. Dette gjelder for noen av stoff/næringsmiddelkombinasjonen i dette direktivet.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 21 desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler og fôrvarer. 

Sakkyndige instansers merknader 
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 L 0029  Kommisjonsdirektiv 2007/29/EF av 30. mai 2007 om endring av direktiv 96/8/EF som omhandler merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon  (vedlegg II kap XII HOD) 

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av bestemmelsene om bruk av påstander i merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon. Denne endringen kommer som følge av en teknisk opprydning i regelverket i forkant av at det innføres en ny ernærings- og helsepåstandsforordning.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 1. oktober 1998 nr. 949 om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon. Bestemmelsene for merking og markedsføring m.v. av slike produkter er gitt i § 5, der siste ledd lyder: "Det er ikke tillatt i merking eller markedsføring av produktene å gi opplysninger om hvor rask eller hvor stor vektreduksjon som kan forventes eller at produktene gir redusert sultfølelse eller økt metthetsfølelse."  Siste del av dette ledd må tas ut av forskriften, og § 5 vil da lyde: "Det er ikke tillatt i merking eller markedsføring av produktene å gi opplysninger om hvor rask eller hvor stor vektreduksjon som kan forventes." Denne endringen vil ikke få noen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.


Kapittel XIII  Legemidler

32007 R 0703  Kommisjonsforordning (EF) nr. 703/2007 av 21. juni 2007 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en fellesskapsprosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for dihydrostreptomycin og streptomycin  (vedlegg II kap XIII HOD)  

Sammendrag av innhold 
Kommisjonsforordning (EF) nr. 703/2007 omhandler: Dihydrostreptomycin, som er et antibiotikum i gruppen aminoglykosider, er oppført i vedlegg I for drøvtyggere og svin. Det er nå fastsatt grenseverdier for muskel, fett, lever og nyre for kanin som derfor kan inkluderes i vedlegg I. Streptomycin er et antibiotikum i samme gruppe som dihydrostreptomycin. Disse to stoffene vurderes så like at grenseverdiene for kanin også skal gjelde for streptomycin. I tillegg utvides bruksområdet til å gjelde alle drøvtyggere samt svin på lik linje med dihydrostreptomycin. Det hadde før kun godkjente grenseverdier for sau og storfe.

Merknader  
Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Ved gjennomføring av foreliggende forordning må forskriften endres.
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den Norske veterinærforening, kjøttbransjens landsforening, landbrukssamvirkets felleskontor, fagsenteret for fjørfe, fiskeri og havbruksforeningens landsforening, Tine og Norges veterinærhøgskole. Statens legemiddelverk informerte om at vi har dihydrostreptomycin i kombinasjon i injeksjonsvæsker, intramammarier og uteritorier med markedsføringstillatelse i Norge. Det er ingen preparater med streptomycin som har markedsføringstillatelse i Norge. Ekstrapoleringene som er gjort for streptomycin er et ledd i CVMPs policy og er i tråd med gjeldende praksis.

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.


Kapittel XVI  Kosmetikk

32007 L 0022  Kommisjonsdirektiv 2007/22/EF av 17. april 2007 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedleggene IV og VI til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter  (vedlegg II kap XVI HOD)  

Sammendrag av innhold
Dette direktivet medfører følgende endringer i vedlegg IV og VI til EUs kosmetikkdirektiv (76/768/EØF):  

• Vedlegg IV (tillatte fargestoffer utenom hårfargestoffer) som lister stoffer tillatt brukt i kosmetikk og kroppspleieprodukt for å sette farge til slike produkter eller for å sette farge på kroppsoverflater utenom hår. Følgende stoff fjernes fra vedlegget: fargestoffindeks (CI) 45425, kjemiske navn: "Disodium 2-(4,5-diiodo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate". CAS-nummer: 33239-19-9. Når stoffet anvendes med annen funksjon enn som angitt, brukes betegnelsen "ACID RED 95" ved deklarering i produktets ingrediensliste.
Fjerning av stoffet fra vedlegg IV medfører at det ikke lenger er tillatt å bruke det for å sette farge på produkter eller kroppsoverflater utenom hår. Det vil fremdeles være tillatt å anvende det med annen funksjon - for eksempel som hårfargestoff.     

• Vedlegg VI (godkjente konserveringsmidler). Følgende stoff fjernes fra listen: EF-referansenummer: 10 i del 1 av vedlegget; kjemisk navn: "Sodium iodate", CAS-nummer: 7681-55-2Stoffet kan fremdeles anvendes med annen funksjon enn som konserveringsmiddel - dvs for spesielle formål som deodoranter, såper eller antiflass-sjampo. Følgende stoff får nye bruksrestriksjoner ved bruk som konserveringsmiddel: EF-referansenummer: 56 i del 1 av vedlegget; kjemisk navn: "3-iodo-2-propynylbutylcarbamate", CAS-nummer: 55406-53-6. Øvre tillatte konsentrasjon reduseres fra 0,05 % til 0,02 % i produkter som skylles raskt av etter bruk, til 0,0075% i deodoranter/antiperspiranter og til 0,01 % i andre produkter (dvs. andre produkter som ikke skylles raskt av etter bruk). For øvrig innføres krav om at stoffet ikke må brukes i produkter for barn under 3 år bortsett fra badeprodukter, "shower gel" og sjampo. Det innføres også krav om at stoffet ikke må brukes i produkter som anvendes på store kroppsoverflater når det er tale om produkter som ikke skylles raskt av etter bruk (bodylotion for eksempel). Det innføres et krav om å merke produkter som inneholder stoffet at produktet ikke må brukes på barn under 3 år - bortsett fra produkter som direkte er ment for bruk på så små barn.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 1995 nr 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter. Det medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader 
Kosmetikkbransjen i Norge er representert ved kosmetikkleverandørenes forening (KLF). KLF er medlem av og har nær kontakt med den europeiske bransjeorganisasjonen COLIPA. Europakommisjonen fatter aldri noe vedtak om endringsdirektiver på kosmetikkområdet uten at COLIPA har deltatt i og således har hatt innflytelse på direktivets innhold og utforming. Dette gjelder også overgangstider.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

 

KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET


RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg X  Audiovisuelle tjenester

32005 H 0865  Europarlaments- og rådsrekommandasjon 2005/865/EF av 16. november 2005 om filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet  (vedlegg X KKD)

Sammendrag av innhold
Samarbeidet med EU på den audiovisuelle sektoren er hjemlet i EØS-avtalens protokoll 31, som åpner for EØS/EFTA-statenes deltakelse i EUs programmer på audiovisuell sektor. Europarlaments- og rådsrekommandasjon 2005/865/EF av 16. november 2005 om filmarven og konkurransedyktigheten til relaterte industrielle aktiviteter omhandler en anbefaling til medlemslandene om å bedre betingelsene for å bevare, restaurere og utnytte filmarven og fjerne hindringer for utvikling og full konkurransedyktighet for den europeiske filmindustrien.

Rekommandasjonen viser til Europakommisjonens planer om følgende:
• å vurdere å gjøre det obligatorisk å deponere en kopi av europeiske filmer som har mottatt EU-støtte i minst et nasjonalt arkiv
• å støtte samarbeid mellom oppnevnte virksomheter
• å vurdere finansiering av forskningsprosjekter innen feltet langsiktig bevaring og restaurering av filmer
• å fremme europeisk standardisering av filmkatalogisering, med formål å fremme interoperabilitet av databaser, inkludert gjennom å samfinansiere standardiseringsprosjekter, og gjennom å fremme utveksling av ”best practice”, samtidig som det må tas hensyn til språklig mangfold
• å lette forhandlingene om en standardkontrakt på europeisk nivå mellom oppnevnte virksomheter og rettighetshavere om betingelsene for når avleverte kinofilmer kan gjøres tilgjengelig for offentligheten
• å overvåke og vurdere i hvilken grad virkemidlene i denne rekommandasjonen er effektive, og vurdere behovet for videre handling.

Rekommandasjonen gir nærmere anbefalinger til medlemslandene. Blant annet gir den anbefaling om at medlemslandene sikrer virkemidler (juridisk, administrativt eller annet) for innsamling, bevaring og restaurering av filmarven, og bruken av ny teknologi i dette arbeidet. Videre at landene vurderer virkemidler for katalogisering og bruk av databaser, blant annet gjennom å etablere et nettverk av databaser på europeisk nivå. Videre anbefales landene å innføre et system som sikrer at pliktavlevert filmmateriale gjøres tilgjengelig til utdanning, kultur, forskning og annen ikke-kommersiell bruk og et system som fremmer videreutdanning av profesjonelle på område. Rekommandasjonen anbefaler også at det innføres et system med frivillig eller pliktig avlevering av filmmateriale. Landene anbefales også å oppnevne et organ som har ansvar for arbeidet med filmarven og at denne virksomheten må utarbeide kontrakter med rettighetshavere om vilkårene for å gjøre filmarven tilgjengelig for offentligheten. Medlemslandene anbefales også å oppmuntre til samarbeid mellom disse virksomhetene på europeisk nivå gjennom informasjonsutveksling og koordinering av aktiviteter.

Merknader
Rekommandasjonen er ikke bindende, og derfor er det ingen forpliktelse for EØS/EFTA-landene å integrere den i avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Kultur- og kirkedepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET


RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET

Vedlegg I  Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel I  Veterinære forhold
 
32007 D 0146  Kommisjonsvedtak 2007/146/EF av 28. februar 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF når det gjelder betingelsene for fritak fra uttransportforbudet under samhandel innen fellesskapsområdet, og vedrørende avgrensning av sperresonene i Bulgaria, Frankrike, Tyskland og Italia
  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om beskyttelses- og overvåkningssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for forflytning ut av og gjennom disse sonene. Vedtak 2005/393/EF inneholder bestemmelser om avgrensning av de overordnede geografiske områder, hvor medlemsstatene skal etablere beskyttelses- og overvåkningssoner (sperresoner) i forbindelse med bluetongue.

Risikovurdering av smitteoverføring av bluetongue i forbindelse med samhandel med frossen sæd, ova og embryo viser at testing av donor er sikker. Det er derfor ikke nødvendig at mottakerlandet forhåndsgodkjenner innførselen. Bestemmelsen om mottakerlandets forhåndsgodkjenning ved samhandel med frossen sæd, embryo og ova fjernes derfor.

Bulgaria ble medlemsland 1. januar 2007 og sperresoner i Bulgaria pga bluetongue skal derfor føres inn i vedlegget.

Italia, Frankrike og Tyskland har justert sine sperresoner mht. bluetongue.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene. Endringen går ut på at § 6 b) om forhåndsgodkjenning fjernes og vedlegget oppdatereres i forhold til land hvor det er restriksjoner i forhold til forflytning av drøvtyggere samt sæd, egg og embryo i sperresonene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
 
32007 D 0182  Kommisjonsvedtak 2007/182/EF av 19. mars 2007 om overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjennomfører en tidsavgrenset undersøkelse av hjortedyrpopulasjonen i Europa for Chronic wasting disease (CWD). For Norges del vil det bety at det skal undersøkes 598 hjort skutt i jaktsesongene 2006 og 2007. I tillegg skal selvdøde og avlivede oppdrettshjort samt døde og trafikkskadde hjortedyr undersøkes mht CWD.  Dyr det skal tas prøver fra: Oppdrettshjort over 18 måneder som dør eller avlives av andre grunner enn for slakting til humant konsum, voksne hjort som felles under ordinær jakt og hjortedyr (elg, hjort, rådyr og villrein) eldre enn 18 måneder som dør eller avlives pga. sykdom eller skade. Rettsakten er en oppfølging av internasjonale avtaler. 

Merknader
I 2006 har Norge på eget initiativ analysert og rapportert resultater av 211 prøver fra ville hjortedyr til Kommisjonen via ESA. I 2007 vil antall uttatte prøver bli større. Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongioforme encefalopatier (TSE).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
 
32007 D 0227  Kommisjonsvedtak 2007/227/EF av 11. april 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF vedrørende endring av sperresoner i forbindelse med bluetongue  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om beskyttelses- og overvåkningssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for forflytning ut av og gjennom disse sonene. Vedtak 2005/393/EF inneholder bestemmelser om avgrensning av de overordnede geografiske områder, hvor medlemsstatene skal etablere beskyttelses- og overvåkningssoner (sperresoner) i forbindelse med bluetongue.
Tyskland har justert sine sperresoner med hensyn til bluetongue. Sonene skal dermed endres i vedlegget til 2005/393/EF.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene. Endringen går ut på at vedlegget oppdatereres i forhold til land hvor det er restriksjoner i forhold til forflytning av drøvtyggere samt semin, egg og embryo i sperresonene.
Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 D 0265  Kommisjonsvedtak 2007/265/EF av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF for å inkludere supplerende dyrehelsemessige tiltak vedrørende handel med levende bier og for å oppdatere helsesertifikatmodellene  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer helsesertifikatmodellene som er angitt i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF og tjener to hensikter:
1. Helsesertifikatet som brukes ved samhandel med dyr innenfor fellesskapet endres slik at det er kompatibelt med Traces-systemet.
2. Helsesertifikatet som brukes ved samhandel med levende bier og humler innenfor Fellesskapet endres slik at det av selve sertifikatmodellen fremgår hvilke dyrehelsemessige krav som gjelder i forhold til middartene Liten kubebille (Aethina tumida) og Tropilaelapsmidd; den gamle sertifikatmodellen inneholdt ingen dyrehelsemessige krav i forhold til angrep av disse to artene.
De nye kravene begrenser muligheten for flytting av bier og humler fra angrepne områder. Risikosonen skal ha en radius på minst 100 km fra utbruddsstedet.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.
Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
Rettsakten har ikke vært sendt på tidlig høring, da rettsakten ikke inneholder noe kontroversielt.
 
32007 D 0275  Kommisjonsvedtak 2007/275/EF av 17. april 2007 om listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner i henhold til rådsdirektivene 91/496/EØF og 97/78/EF
  (vedlegg I kap I LMD/HOD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten lister dyr og produkter fra tredjestat som skal underkastes veterinær grensekontroll, den såkalte positivlisten.

Siden det er et nært samarbeid med toll ved grensekontroll er produktene listet med CN-koder for å forenkle utvelgelsen av disse produkter og i tillegg inneholder listen en ekstra kolonne for nærmere beskrivelse av produktene.
 
Regelverket for veterinær grensekontroll har tidligere ikke inneholdt sammensatte produkter. For å få en harmonisert kontroll av sammensatte produkt inneholder denne rettsakten også bestemmelser for hvilke av disse produktene som skal underkastes veterinær grensekontrol og videre en liste med hvilke av disse produkter som skal unntas fra kontroll.

Alle sammensatte produkter som inneholder kjøttprodukter skal kontrolleres. Produkter som inneholder halvparten eller mer av andre animalske produkter (fisk, egg, melk) vil også bli underkastet veterinær grensekontroll og for melk stilles det også visse tilleggskrav.
Rettsakten lister også hvilke kriterier som skal legges til grunn for at et sammensatt produkt skal unntas fra grensekontroll. Det kreves at produktet er stabilt ved omgivelsestemperatur, pakket og merket for humankonsum.

Merknader
Endring av listen og CN-koder vil medføre at det må samarbeides med tollvesenet for å få listen tilpasset det norske systemet. Vårt system avviker noe når det gjelder antall kodesiffer.

Gjeldende norsk regelverk med listeføring av dyr og produkter som skal underkastes veterinær grensekontroll er: Forskrift 18. oktober 1999 nr 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland, og Forskrift 11. februar 2000 instruks til Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren (grenseveterinæren) ved tilsyn og kontroll av levende dyr fra land utenfor EØS.
Rettsakten krever endring av forskriftene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 D 0354  Kommisjonsvedtak 2007/354/EF av 21. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF vedrørende endring av sperresoner i forbindelse med bluetongue  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2005/393/EF om sperresoner i forbindelse med bluetongue. Rettsakten endrer og spesifiserer de dyrehelsemessige vilkårene for fritak fra forbudet mot at dyr av mottakelige arter forflyttes ut av bluetonguesperresonene som er fastsatt i 2000/75/EF.

I henhold til artikel 6, nr. 1, litra c), i direktiv 2000/75/EF skal kompetent myndighet, når forekomst av bluetonguevirus er offisielt bekreftet, treffe visse tiltak i sperresonen som er opprettet 20 km fra den smittede besetningen. Medlemsstaten kan gradere tiltakene på grunnlag av positive resultater av en risikovurdering, hvor det tas hensyn til geografiske, epidemiologiske, økologiske, entomologiske og meterologiske samt historiske data og resultatene av aktiv overvåkning, herunder opplysninger om prosentandelen av seropositive dyr og forekomst av virusserotyper og potensielle vektorer.

Vedtak 2005/354/EF fastsetter betingelser for fritak fra forbudet mot flytting av dyr fra 20 km-sonen omkring den infiserte besetningen, herunder dyr bestemt til samhandel innen EU og eksport, etter forutgående godkjenning fra den kompetente myndighet på bestemmelsesstedet.

Dyr til eksport skal følges av et sertifikat som skal inneholde nødvendige tilleggsgarantier i henhold til regelverket for dyr bestemt til slakting. Hvis det er foretatt en behandling mot insekter i henhold til vedtak 2005/393/EF, skal dette angis i eksportsertifikatet.

Det fastsettes betingelser om at dyr fra en sperresone  og transportmidler som forlater en sperresone for å forflyttes til eller gjennom områder utenfor sperresonen skal behandles med godkjente insektmidler på pålessingsstedet. Dyr fra områder utenfor en sperresone samt tilhørende transportmidler som skal i transitt gjennom en sperresone må behandles med godkjente insektmidler før de entrer sperresonen.

Hvis det under transitten gjennom en sperresone er avsatt en hvileperiode på et kontrollsted, skal dyrene være beskyttet mot angrep fra insekter.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene.
Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
 
32007 D 0357  Kommisjonsvedtak 2007/357/EF av 22. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF vedrørende endring av sperresoner i forbindelse med bluetongue  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om beskyttelses- og overvåkningssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for forflytning ut av og gjennom disse sonene. Vedtak 2005/393/EF inneholder bestemmelser om avgrensning av de overordnede geografiske områder, hvor medlemsstatene skal etablere beskyttelses- og overvåkningssoner (sperresoner) i forbindelse med bluetongue.

På bakgrunn av nye dokumenterte opplysninger fra Tyskland endres sperresonene i Tyskland.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene. Endringen går ut på at vedlegget oppdateres i forhold til Tyskland hvor det er restriksjoner i forhold til forflytning av drøvtyggere samt sæd, egg og embryo i sperresonene. 
Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
 
32007 L 0010  Kommisjonsdirektiv 2007/10/EF av 21. februar 2007 om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/119/EØF når det gjelder de tiltak som skal settes iverk i en risikosone etter utbrudd av smittsomt  blæreutslett hos gris  (vedlegg I kap I LMD)  

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer punkt 7 i vedlegg II til direktiv 92/119/EØF. Direktivet gir generelle bestemmelser om tiltak ved visse dyresykdommer; av vedlegg II fremgår det hvilke tiltak som skal gjelde dersom utbrudd av smittsomt blæreutslett (SVD) blir påvist.
Direktiv 92/119/EØF inneholder henvisninger til direktiv 72/461/EØF og direktiv 80/215/EØF; begge disse direktivene ble imidlertid opphevet den 1. januar 2006 (ved direktiv 2004/41/EF). Henvisningene til de to opphevede direktivene erstattes derfor av en henvisning til vedlegg II og III i direktiv 2002/99/EF. Sistnevnte direktiv inneholder generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding og omsetning, samt betingelser for import fra tredjeland, av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum.
 
Rettsakten innfører en særskilt ordning for merking av kjøtt og dets etterfølgende bruk/forsendelse i de tilfelle hvor dyrehelsesituasjonen, sett i lys av SVD, tillater det. Direktivet gir spesifikt medlemsstatene mulighet til å bruke et annet stempel for kjøtt som kommer fra et område hvor det er pålagt restriksjoner i forhold til SVD, enn det som opprinnelig er fastsatt i direktiv 2002/99/EF. Dersom medlemsstaten velger å bruke det alternative stempelet, skal Kommisjonen underrettes om det.

Direktivet åpner også for at svin, etter begrunnet søknad fra eieren, kan tillates flyttet fra et sted i risikosonen til et annet sted innenfor den samme risikosonen dersom det skulle oppstå problemer med å oppstalle/holde dyrene. I slike tilfeller skal offentlig veterinær, på forhånd, ha bekreftet de faktiske forhold.

Medlemsstatene skal ha innført bestemmelsene i denne rettsakten senest 1. januar 2008.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer. Forslaget vil bli sendt på høring.
Mattilsynet vurderer at rettsakten ikke medfører vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndig instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av  Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.


Kapittel II  Fôrvarer

32007 R 0496  Kommisjonsforordning (EF) nr. 496/2007 av 4. mai 2007 om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 med hensyn til fastsetting av en øvre grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet " Salinomax 120G", som tilhører gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning, i fôrvarer (vedlegg I kap II LMD)  

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer av forordning (EF) nr. 600/2005 og omhandler fastsettelse av maksimalgrenseverdier for restmengde av tilsetningsstoffet salinomycinnatrium ” Salinomax 120G” som tilhører gruppe koksidostatika og andre legemidler. "Salinomax 120G" er godkjent iht rådsdirektiv 70/524/EØF. Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005 ble tilsetningsstoffet godkjent til bruk hos slaktekyllinger i ti år. I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan godkjenning av et tilsetningsstoff endres etter søknad. Firma (Alpharma, Belgia, BVBA) har anmodet om at godkjenningsbetingelsene endres slik at det innføres maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av stoffet (MRL) etter vurdering av EFSA. I uttalelse fra 26. januar 2005 har EFSA foreslått at det fastsettes midlertidige MRL for Salinomax 120G. Forordning (EF) nr. 600/2005 endres derfor.
   
Salinomax 120G er oppført i EF-register over fôrtilsetningsstoffer som E 766. Det er satt krav til minimumsinnhold på 50 mg aktivt stoff /kg fullfôr og maksimumsinnhold på 70 mg aktivt stoff /kg fullfôr. Tilførsel av stoffet siste dag før slakting er forbudt. Tidligere var fristen på 5 dager. I bruksanvisning må opplyses at det er farlig for dyr av hestefamilien og kalkuner. Dette fôrstoffet inneholder ionophor og bør ikke anvendes sammen med visse legemidler (for eksempel tiamulin). Stoffet er godkjent fram til 2015. MRL er satt på 5 µg salinomycin/kg våtvev.  

Merknader 
Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. 

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 R 0497  Kommisjonsforordning (EF) nr. 497/2007 av 4. mai 2007 om godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) som fôrtilsetningsstoff  (vedlegg I kap II LMD)  

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produsert av Trichoderma longibrachiatum ( CNCM MA  6-10W) (Safizym X) som tilsetningsstoff i fôr for avvent smågris opp til 35 kg kroppsvekt.

Tilsetningsstoffet er satt i kategorien ”Zootekniske tilsetningsstoffer”, i den funksjonelle gruppen ”Fordøyelsesfremmende stoffer”, og har identifikasjons nummer 4a1613. Minimumsinnhold er på 840 IFP, og anbefalt dose per kg fulfôr er 1680 IFP. Innehaveren av godkjennelsen er Société Industrielle Lesaffre.

Anvendelsen av tilsetningsstoffet ble godkjent uten tidsbegrensning for slaktekyllinger ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 1453/2004, og for slaktekalkun uten tidsbegrensningen ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2003, og for verpehøns ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1810/2005.EFSA har konkludert at vilkårene for utvidet bruk til avvent smågris er oppfylt.

Godkjenning gjelder fram til 2017. 

Merknader 
Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer. Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten innebærer kun små endringer og har ikke vært på høring hos fôrvareindustrien.

32007 R 0500  Kommisjonsforordning (EF) nr. 500/2007 av 7. mai 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1463/2004 for så vidt angår fastsettelse av en maksimalgrenseverdi for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet Sacox 120 microGranulate, som tilhører gruppen av koksidiostatika og andre legemidler  (vedlegg I kap II LMD) 

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir godkjenning for ”Sacox 120 mikro-Granulat” fra firma Huvepharma NV Belgia. Det inneholder et koksidiostatikum med salinomycin-Na som aktivt stoff, 120 mg/kg, og bruksområdet er slaktekylling. Doseringen av aktivt stoff er på 60 – 70 mg/kg fullfôr.

Produktet er tidligere godkjent ved forordning (EF) nr. 1463/2004. Det er nå fremskaffet dokumentasjon som gjør det mulig å fastsette MRL-verdi. EFSA har avgitt en uttalelse som konkluderer med at vilkårene for dette er oppfylt og MRL fastsettes til 5 ug/kg våtvekt for alle typer av vev. Samtidig endres tilbakeholdstiden før slakting fra 5 til 1 døgn. Av forordningen fremgår at det er satt krav til fyllstoffene i produktet og renhet av det aktive stoff. Siden det tilhører gruppen ionofore stoffer må det ikke blandes med visse legemidler, for eks.tiamulin. Det er også giftig for kalkun og dyr av hesteslekten.

Godkjenningen er gitt iht. forordning (EF) nr. 1831/2003 artikkel 13(3) som omhandler overgangsordninger for produkter som tidligere er godkjente etter direktiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôr. Dette innebærer blant annet at det beholder det opprinnelige nummer, E 766. Godkjenningen er gitt fram til 21.8.2014, men iht. forordning (EF) nr. 1831/2003 skal alle gamle stoffer revurderes innen 2010. 

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer. Norge har unntak for koksidiostatika i EØS-avtalen. Rettsakten vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

32007 R 0516  Kommisjonsforordning (EF) nr. 516/2007 av 10. mai 2007 om permanent godkjenning av et fôrtilsetningsstoff  (vedlegg I kap II LMD)

Sammendrag av innhold  
Rettsakten gir permanent godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Bacillus subtilis (LMG S-15136). Søknaden skal fortsatt behandles i overensstemmelse med artikkel 4 i direktiv 70/524/EØF siden den ble fremmet før forordning (EF) nr.1831/2003 trådte i kraft. Artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsetter overgangsordninger for slike søknader.
 
Bruk av enzympreparatet endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8, produsert av Bacillus subtilis  (LMG S-15136) ble for første gang godkjent ved kommisjonsforordning (EF) nr. 261/2003 for slaktesvin (EF nr.51), og ved forordning (EF) nr. 2188/2002 for slaktekalkuner med en tidsbegrenset godkjenning. Forordning (EF) nr. 2188/2002 godkjente også preparatet til slaktekylling fram til 1.1.2007, men denne er senere gjort permanent (E 1606).Det ble fremlagt nye opplysninger som støtte til søknad om en permanent godkjenning for bruk av enzympreparatet til slaktegris og slaktekalkun. Etter vurdering av betingelser for slik godkjenning i henhold til artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF er det konkludert med at vilkårene for slik godkjenning er oppfylt.

Vurdering av søknaden viser at det bør kreves bestemte prosedyrer for å beskytte arbeidstakere som håndterer stoffet. En slik beskyttelse er sikret ved anvendelse av rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksettelse av tiltak til forbedring av arbeidstakeres sikkerhet og helse under arbeid.  Preparatet har EF-nr. E 1606, og er til bruk for slaktegris og slaktekalkuner. Informasjon om oppbevaringstemperatur, holdbarhet og pelleteringsstabilitet må gis i bruksveieledning. Anbefalt dose er 10 IU per kg/ fullfôr for begge kategorier. Det skal brukes i fôrblandinger med høyt innhold av arabinoxylan, for eksempel med innhold av hvete på minst 40 % hvete. Handelsnavnet på produktet er Belfeed.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 12.april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer. Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.  

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
Forordningen har ikke vært til høring hos industri/ forbruker da det bare dreier seg om endring av varighet på godkjenningen.  

32007 R 0537  Kommisjonsforordning (EF) nr. 537/2007 om godkjenning av gjæringsproduktet Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) som fôrtilsetningsstoff  (vedlegg I kap II LMD)  

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir godkjenning av et gjæringsprodukt,  Aspergillus oryzae  ( NNRL 458) ( Amaferm) fra firma Trouw Nutrition BV som tilsetningsstoff i fôr for melkekuer.Tilsetningsstoffet er satt i kategorien " Zootekniske tilsetningsstoffer" og i den funksjonelle gruppen " Fordøyelsefremmende stoffer" med identifikasjonsnummer 4a2.

Godkjenning er gitt fram til 5.6.2017.

EFSA konkluderte med at gjæringsproduktet ikke har skadelig virkning på dyrs og menneske helse eller på miljø. Amaferm har positiv effekt på melkekuers ytelse. Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelse om godkjenning og i henhold samme forordningen er det satt krav til analysemetoden og EU-referanselaboratorium.

Vurdering av preparatet viser at betingelser for godkjenning er oppfylt og at bruken av preparatet godkjennes, jf. artikkel 5 i forordningen (EF) nr. 1831/2003.
Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 12.april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader   
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.   

32007 R 0538  Kommisjonsforordning (EF) nr. 538/2007 av 15. mai 2007 om godkjenning av en ny anvendelse av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fôrtilsetningsstoff  (vedlegg I kap II LMD)  

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir permanent godkjenning for en ny bruk av  Enterococcus faecium  DSM 7134 (Bonvital) fra firma Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG som tilsetningsstoff i fôr for smågris (avvente) og slaktesvin. Tilsetningsstoffet er satt i kategorien " Zootekniske tilsetningssoffer" og i den funksjonelle gruppen "Tarmstabilisatorer" med identifiksjonsnummer 4b1841. Fra før var Bonvital midlertidig  godkjent i 2003 for bruk i fôr for smågris, slaktesvin, sau, og i 2005 ble permanent godkjent for bruk i fôr for slaktekylling.

Godkjenningen er gitt fram til 5.6.2017.

EFSA konkluderte at preparat Bonvital verken har skadelig virkning på dyrs ellers menneskers helse eller på miljøet. Forordning (EF) nr. 1831/2003, artikkel 5 inneholder bestemmelse om godkjenning. I henhold til denne forordningen er det satt krav til analysemetoden, og EU- referanselaboratorium.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 R 0634  Kommisjonsforordning (EF) nr. 634/2007 av 7. juni 2007 om godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som fôrtilsetningsstoff  (vedlegg I kap II LMD) 

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som tilsetningsstoff i fôr for alle arter.  Produktet er selenberiket gjær, inaktivert, satt i kategorien " tilsetningsstoffer med ernæringsegenskaper" med identifikasjonsnummer 3b8.11.

Godkjenning er gitt fram til 28.6.2017.

EFSA konkluderte i sin uttalelse av 5. desember 2006 at selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 verken har skadelig virkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljø. Bruk av dette preparatet kan betraktes som en kilde til biotilgjengelig selen og preparatet oppfyller kriteriene for å være et tilsetningsstoff med ernæringsmessige egenskaper for alle arter. Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelse om godkjenning og i henhold til denne forordningen er det satt krav til analysemetoden og EU- referanselaboratorium.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg I  Veterinære og plantesanitære forhold 

Kapittel I  Veterinære forhold

32007 D 0023  Kommisjonsvedtak 2007/23/EF av 22. desember 2006 om endring av tillegg B til vedlegg VII til tiltredelsestraktaten som gjelder virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk fra Romania  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder at Romania har blitt en del av EU 1. januar 2007. Romania er gitt overgangsordninger for at landets virksomheter skal få tid til å tilpasse seg EUs hygienelovgivning. Kompetente myndigheter har i den senere tid gjennomført tiltak på en del områder innen kjøtt, melk og melkeprodukter samt fisk. Enkelte virksomheter er strøket fra listen over overgangsordninger fordi de enten har opphørt å eksistere eller nå oppfyller EUs hygienelovgivning. Andre virksomheter har vanskeligheter med å oppfylle de tekniske kravene som stilles i EUs hygienelovgivning slik at disse virksomhetene tilføyes listen over virksomheter som er omfattet av overgangsordninger.  Dette har resultert i at den opprinnelige virksomhetslisten for Romania har blitt oppdatert og en ny skal gjelde fra 1. januar 2007.
Den oppdaterte listen er vedlagt rettsakten og laget av formalistisk årsak, og utformet som et vedlegg til tiltredelsestraktaten.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.
Rettsakten antas ikke å medføre administrative og økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 D 0026  Kommisjonsvedtak 2007/26/EF av 22. desember 2006 om endring av tillegget til vedlegg VI i tiltredelsestraktaten til Bulgaria og Romania angående visse melkeprodusenter i Bulgaria  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder at Bulgaria har blitt endel av EØS-området fra 1. januar 2007. Kompetente myndigheter har av ulike årsaker funnet å ville endre virksomhetslistene for melkeprodusenter, slik at den opprinnelige liste for Bulgaria har blitt oppdatert og en ny skal gjelde fra 1. januar 2007. Den oppdaterte listen er vedlagt rettsakten og laget av formalistisk årsak, og utformet som et vedlegg til avtalen for innlemming i EØS-området.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring i norsk regelverk.
Rettsakten antas ikke å ha administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 D 0027  Kommisjonsvedtak 2007/27/EF av 22. desember 2006 om visse overgangsordninger vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk i Romania som omfattes av kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet på bakgrunn av at svært få produsenter av melk og melkeprodukter i Romania oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 852/2004  og (EF) nr. 853/2004 og strukturelle krav. Kommisjonen har derfor sett seg nødt til å lage overgangsordninger som skal gjelde til 30. juni 2008. Man har funnet det formålstjenlig å lage lister over:

1. produsenter som oppfyller Fellesskapets strukturelle krav og som har tillatelse til å motta og bearbeide melk som oppfyller kravene, uten å måtte skille den fra melk som ikke fyller kravene;
2. produsenter som oppfyller Fellesskapets strukturelle krav og som har tillatelse til å motta og bearbeide melk som oppfyller kravene, som må skille den fra melk som ikke fyller kravene.

Listene er angitt i vedlegget til rettsakten.

Mye av rettsakten er rettet mot nasjonal kompetent myndighet i Romania som skal påse at det er hyppige inspeksjoner på området, vektlegging av opplæring, korrekt merking i Romania på hjemmemarkedet, korrekt pasteurisering, tiltak hos produsenter ved avvik i oppsatte rutiner og hyppig rapportering til Kommisjonen om framdriften, mm.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.
Rettsakten antas ikke å ha administrativ og økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 D 0029  Kommisjonsvedtak 2007/29/EF av 22. desember 2006 om fastsettelse av overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004/2004 innført til Bulgaria og Romania fra tredjeland før 1. januar 2007  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet på bakgrunn av at Bulgaria og Romania tiltrådte Felleskapet fra 1. januar 2007 og dermed fikk mulighet for fri markedsadgang til EØS-området, også for animalske produkter. I tiden før tiltredelse er det i begge land innført varer fra tredjeland som ikke er i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004. Man må derfor som en overgangsordning, gi et regelverk som forhindrer disse produktene i å komme til andre EØS-land.

Ovenfor nevnte animalske produkter, som har gått over i fri omsetning i Bulgaria og Romania, må kun markedsføres på de nasjonale markeder og er kun tillatt omsatt fram til 31.desember 2007 med spesiell merking. De må ikke bearbeides i virksomheter som har anledning til å eksportere til EØS-området og ikke sendes til andre medlemsstater. Nevnte produkter kan eksporteres til tredjeland på visse gitte betingelser.

Ovenfor nevnte animalske produkter, som ikke er gått over i fri omsetning, eksempelvis befinner seg på tollager, kan frigis for omsetning på nasjonalt marked, under de ovenfor nevnte betingelser og fram til 31.12.2007. Alle produkter som er i en slik situasjon etter overgangsperiodens utløp, skal destrueres fra 1. januar 2008, under tilsyn av respektive kompetente myndighet i de to land.  

Merknader
Rettsakten har ikke administrative eller økonomiske konsekvenser.
Rettsakten krever ikke endring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 D 0030  Kommisjonsvedtak 2007/30/EF av 22. desember 2006 om overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en overgangsordning for omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania. Fra og med 1. januar 2007 skal animalske produkter fremstilt i disse landene omsettes i overensstemmelse med hygienekravene som stilles til virksomheter iht. forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004.
Vedtaket gjelder for animalske produkter som er fremstilt på virksomheter frem til 31. desember 2006 og der det imidlertid ikke er sikkert at de animalske produktene tilfredstiller kravene i hygienelovgivningen.
 
Dette medfører at animalske produkter iht. forordning (EF) nr. 853/2004 i en overgangsperiode fra 1. januar til 31. januar kan omsettes nasjonalt i Bulgaria eller Romania forutsatt at de er påført et nasjonalt stempel. Likeledes skal produktene ikke omsettes innbyrdes i EU.

Det tillates imidlertid handel fra 1. januar til 31. desember 2007 for animalske produkter som er fremstilt på godkjente virksomheter i Bulgaria og Romania forutsatt at produktene er:

a) merket med et EF identifikasjonsmerke iht. rådsforordning (EF) nr. 853/2004 artikkel 5, punkt.1;
b) ledsaget av en attest iht. rådsforordning (EF) nr. 854/2004 artikkel 14 fra kompetente myndighet i Bulgaria eller Romania om at produktet er produsert i overenstemmelse med kommisjonsvedtak 2007/30/EF.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
 
32007 D 0031  Kommisjonsvedtak 2007/31/EF av 22. desember 2006 om overgangsordninger som gjelder forsendelse av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk, som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgaria til andre medlemsstater  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en overgangsordning for Bulgaria som skal gjelde fram til 31.12.2007 og er laget på bakgrunn av inspeksjoner utført av FVO, som avdekket at forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 ikke er fulgt i alle virksomheter i landet. Samtidig har det også blitt avdekket svakheter på det eksisterende sporbarhetssystemet for kjøtt og melk i Bulgaria. Rettsakten gjelder kjøtt fra klauv- og hovdyr, fjærkre, oppdrettsvilt, frittlevende vilt, hakket kjøtt, kjøttprodukter og rå melk/meieriprodukter, og det er forbudt å sende slike produkter til andre medlemsstater fra Bulgaria. Det er likevel åpnet adgang for produkter til EØS området, dersom virksomheten står på rettsaktens vedlagte liste. I tillegg til å stå på listen skal produktet a) være merket med et EF-sunnhetsmerke eller EF identifikasjonsmerke b) ha attest fra kompetent myndighet i Bulgaria om at produktet er produsert i overensstemmelse med kommisjonsvedtak 2007/31/EF.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring i norsk regelverk.
Rettsakten har ikke administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader/ høringsuttalelser
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 D 0142  Kommisjonsvedtak 2007/142/EF av 28. februar 2007 om opprettelse av et EF-veterinærberedskapsteam som skal bistå Kommisjonen med å yte medlemsstatene og tredjeland støtte på veterinærområdet i forbindelse med visse dyresykdommer  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler opprettelse av et EF-veterinærberedskapsteam, som skal bistå Kommisjonen med å støtte både medlemsstatene og tredjeland på veterinærområdet i forbindelse med meldepliktige sykdommer i vedlegg I til rådsdirektiv 82/894/EØF. Teamets medlemmer utpekes blant eksperter i fagområder med relevans for bekjempelse av dyresykdommer. Medlemsstatene skal innen 1. juni hvert år forelegge Kommisjonen en liste over eksperter som de foreslår utnevnt til medlemmer av beredskapsteamet for neste kalenderår.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøvernedepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 D 0174  Kommisjonsvedtak 2007/174/EF av 20. mars 2007 om endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at visse regioner og provinser i Italia er offisielt fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose og at en region i Polen er offisielt fri for smittsom storfeleukose  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer lister over medlemsstater eller regioner i medlemsstater hvor besetninger er erklært fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose (EBL). Italia får flere regioner tilføyd til listene over regioner som er offisielt fri for tuberkulose, storfebrucellose og storfeleukose og Polen får tilføyd ytterligere en region når det gjelder storfeleukose. Vedlegg I,II og III til vedtak 2003/467/EF blir endret i henhold til vedlegget i gjeldende rettsakt.
 
Vedtak 2003/467/EF er en del av EØS-avtalen (jf EØS-komiteens beslutning nr. 93/2004 av 9. juli 2004).

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Sakkyndige intansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 D 0213  Kommisjonsvedtak 2007/213/EF av 2. april 2007 om endring av kommisjonsvedtak 2007/31/EF av 22. desember 2006 om overgangsordninger som gjelder forsendelse av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk, som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgaria til andre medlemsstater  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2007/31/EF som fastsetter overgangsregler for Bulgaria som skal gjelde fram til 31.12.2007. På bakgrunn av inspeksjoner utført av FVO er det avdekket at forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 ikke er fulgt i alle virksomheter i landet. Samtidig har det også blitt avdekket svakheter på det eksisterende sporbarhetssystemet for kjøtt og melk i Bulgaria. Kommisjonsvedtak 2007/31/EF gjelder kjøtt fra klauv- og hovdyr, fjørfe, oppdrettsvilt, frittlevende vilt, hakket kjøtt, kjøttprodukter og rå melk/meieriprodukter. Det er forbudt å sende slike produkter til andre medlemsstater fra Bulgaria.
 
Det er likevel åpnet adgang for produkter til EØS området, dersom virksomheten står på rettsaktens vedlagte liste. I tillegg til å stå på listen skal produktet være merket med et EF identifikasjonsmerke og vedlagt skal følge attest fra kompetent myndighet i Bulgaria om at produktet er produsert i overenstemmelse med kommisjonsvedtak 2007/31/EF.

De veterinære myndigheter i Bulgaria har foretatt en vurdering av næringsmiddelvirksomheter i de aktuelle områdene listet opp i vedlegg I og anmodet Kommisjonen om at enkelte av virksomhetene tas bort fra listen over virksomheter som har tillatelse til å sende produkter til andre medlemsstater. Av denne grunn oppdateres nå listen over virksomheter. 

Merknader
Rettsakten krever ikke endring i norsk regelverk. Rettsakten har ikke administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader/ høringsuttalelser
Rettsakten er vurder av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 D 0264  Kommisjonsvedtak 2007/264/EF av 25. april 2007 om endring av vedtak 2007/30/EF som angår overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet på bakgrunn av at Bulgaria og Romania gikk inn i Fellesskapet fra 1. januar 2007 og dermed har mulighet for markedsadgang til EF-området, også for animalske produkter. I tiden før tiltredelsen, har det i begge land blitt innført og produsert varer som ikke er i samsvar med bl.a. forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygieneregler for animalske produkter.

Bulgaria har anmodet Kommisjonen om å få eksportere visse meieriprodukter som er produsert i virksomheter i Bulgaria til tredjeland. Kommisjonen har besluttet at dette er akseptabelt, dersom man innhenter mottakerlandenes aksept og er i samsvar med artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002. Vedtaket gjelder fram til 31.desember 2007. Kommisjonsvedtak 2007/30/EF må endres tilsvarende.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 D 0268  Kommisjonsvedtak 2007/268/EF av 13. april 2007 om gjennomføring av overvåkningsprogrammer i medlemsstatene vedrørende aviær influensa hos fjørfe og ville fugler og om endring av vedtak 2004/450/EF  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten har to formål:

1. Artikkel 1 i vedtaket angir retningslinjer (vedlegg I og II) for gjennomføring av overvåkingsprogrammene for aviær influensa (AI). Vedtaket viser til artikkel 4, pkt 1 i direktiv 2005/94/EF (AI direktivet) som sier at medlemsstatene skal gjennomføre overvåkingsprogram for AI.
Vedlegg I og II gir detaljerte bestemmelser for overvåking for AI hos tamfugl og villfugl. Tidligere vedtak fra 2002-2006 på dette området var tidsbegrensede og omfattet perioder på 1-2 år.
I forhold til tidligere retningslinjer er det ingen endringer som kommer frem i vedlegg I og II til artikkel 1 i vedtak 2007/268/EF, men retningslinjene er nå fastlagt uten tidsbegrensning og hjemlet i det nye AI direktivet som trådte i kraft 1. juli 2007.
 
2. I artikkel 2 refereres det til vedtak 2004/450/EF. Det vedtaket omhandler økonomisk støtte for overvåking av flere alvorlige dyresjukdommer. Muligheten for økonomisk støtte følger av vedtak 90/434/EØF som ikke er en del av EØS-avtalen.

Andre delen av dette vedtaket innarbeider bestemmelser om at det kan søkes om støtte for AI overvåking hjemlet i denne fellesbestemmelsen. Tidligere lå denne muligheten direkte i de omtalte "tidligere vedtak fra 2002-2006" under pkt 1 over. Vedtakets vedlegg IV (III) er kun et rapporteringsskjema/søknadsskjema for overvåkingsprogram på AI som får støtte av EU.

Norge må dekke utgifter til slik overvåking i eget budsjett, da dette ikke er en del av EØS-avtalen. Pkt 2 er således ikke aktuelt for Norge.

Merknader
Norge gjennomfører i dag overvåkingsprogram for AI både hos tamfugl og villfugl. Det betyr at de konkrete retningslinjene som beskrives i vedtak 2007/268/EF allerede er innarbeidet i avtaler med Veterinærinstituttet, og de spesifikke krav mht. rase, antall prøver etc gjenfinnes i Mattilsynets instruks om overvåkings- og kartleggingsprogrammer 2007 for dyr og animalsk mat.
Rettsakten krever derfor ingen endringer i norsk regelverk.
Rettsakten innebærer ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 D 0276   Kommisjonsvedtak 2007/276/EF av 19. april 2007 om endring av vedtakene 2001/881/EF og 2002/459/EF med hensyn til listen over grensekontrollstasjoner  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppdaterer listen over grensekontrollstasjoner i EU. Nye grensekontrollstasjoner i Polen og Sverige er tilføyd og grensekontrollstasjoner i Danmark og Storbritannia er fjernet fra listen. I tillegg er listen oppdatert med hensyn til hvilke produktkategorier de listeførte grensekontrollstasjonene er godkjent for. For å forenkle referansene og harmoniseringen med kodene i Traces-systemet er de to første sifferne i Animo-koden, som identifiserer den enkelte grensekontrollstasjon, erstattet med ISO-kode for det enkelte medlemsland.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Det må sendes ut en orientering til de norske grensekontrollstasjoner om oppdatert liste over godkjente grensekontrollstasjoner og Traces-koder i EU.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
 
32007 D 0398  Kommisjonsvedtak 2007/398/EF av 11. juni 2007 om endring av kommisjonsvedtak 2007/31/EF av 22. desember 2006 om overgangsordninger som gjelder forsendelse av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk, som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgaria til andre medlemsstater  (vedlegg I kap I LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2007/31/EF som fastsetter overgangsregler for Bulgaria som skal gjelde fram til 31.12.2007. På bakgrunn av inspeksjoner utført av EUs Food and Veterinary Office (FVO) er det avdekket at forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 ikke er fulgt i alle virksomheter i landet. Samtidig har det også blitt avdekket svakheter på det eksisterende sporbarhetssystemet for kjøtt og melk i Bulgaria. Kommisjonsvedtak 2007/31/EF gjelder kjøtt fra klauv- og hovdyr, fjørfe, oppdrettsvilt, frittlevende vilt, hakket kjøtt, kjøttprodukter og rå melk/meieriprodukter. Det er forbudt å sende slike produkter til andre medlemsstater fra Bulgaria.

Det er likevel åpnet adgang for produkter til EØS området, dersom virksomheten står på rettsaktens vedlagte liste. I tillegg til å stå på listen skal produktet være merket med et EF identifikasjonsmerke og vedlagt skal følge attest fra kompetent myndighet i Bulgaria om at produktet er produsert i overenstemmelse med kommisjonsvedtak 2007/31/EF.

FVO gjennomførte den 12.-23. mars 2007 et nytt besøk i Bulgaria for å vurdere situasjonen.
På bakgrunn av inspeksjonen og garantier fra de veterinære myndigheter i Bulgaria endres listen over virksomheter som har tillatelse til å sende produkter fra Bulgaria til andre medlemsstater.

Grunnen til at listen endres, er at de aktuelle virksomhetene nå oppfyller kravene til EUs regelverk om sporbarhet og hygiene.  

Merknader
Rettsakten krever ikke endring i norsk regelverk. Rettsakten har ikke administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og       matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.


Kapittel II  Fôrvarer

32007 D 0623  Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 623/2007/EF av 23. mai 2007 om endring av direktiv 2002/2/EF om endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om handel med fôrblandinger  (vedlegg I kap II LMD)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer av direktivene 2002/2/EF av 28. januar 2002 og 79/373/EØF av 2. april 1979 om handel med fôrblandinger. Bestemmelsen ble tilføyd som et litra i artikkel 5, punkt 1 i direktiv 79/373/EØF.

Rettsakten stiller krav til fôrblandingsprodusenter. Disse skal på anmodning fra kundene gi informasjon om den nøyaktige sammensetning av fôrblanding. EF-domstolen har ved dom av 6. desember 2005 annullert artikkel 1, punkt 1, litra b i direktiv 2002/2/EF  under henvisning til proporsjonalitetsprinsippet. Flere domstolsavgjørelser i medlemsstatene har ført til forskjellig og uensartet forståelse av direktiv 2002/2/EF og på nåværende tidspunkt verserer det flere saker ved nasjonale domstolene om forståelsen av dette direktivet.

Europaparlamentet og Rådet avstår på nåværende tidspunkt fra å foreta større endringer i basisrettsakten, ettersom Kommisjonen som ledd i et forenklingsprogram vil komme til å fremsette forslag til en omfatende omlegging av fôrlovgivingen. De forventer, at det i denne sammenhengen også vil bli foretatt en ny, omfattende vurdering av spørsmålet om den såkalte " åpne deklarasjon av innholdsstoffer". De forventer også at Kommisjonen fremlegger et nytt forslag, som tar høyde både for bøndenes interesse i å få nøyaktige og detaljerte opplysninger om fôrstoffet, og for industriens interesse av tilstrekkelig beskyttelse av forretningshemmeligheter.

Merknader 
Endringen er allerede gjennomført på nasjonalt grunnlag og krever ikke endring av norsk regelverk. Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.


Kapittel III  Plantesanitære forhold

32007 L 0048  Kommisjonsdirektiv 2007/48/EF av 26. juli 2007 om endring av direktiv 2003/90/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål  (vedlegg I kap III LMD) 

Sammendrag av innhold 
Rettsakten er en endring av kommisjonsdirektiv 2003/90/EF om sortskjennetegn, og minstekrav ved bruk av disse, ved DUS-testing av nye plantesorter. 
DUS-testing av en sort skal foregå i samsvar med særskilte retningslinjer som gir de endelige detaljer om sortskjennetegn og minstekrav for disse. EUs særskilte organ for planteforedlerrett (CPVO) har utarbeidet slike retningslinjer for en del arter. For at disse retningslinjene skal ha gyldighet i forbindelse med DUS-testing og sortslisteopptak i det enkelte medlemsland, må dette fastsettes særskilt gjennom et kommisjonsdirektiv. For de arter der CPVO ikke har fastsatt slike retningslinjer, skal det benyttes tilsvarende retningslinjer utarbeidet under UPOV, den internasjonale union for beskyttelse av nye plantesorter. Hvilke arter der DUS-testingen skal foregå enten etter EUs eller etter UPOVs retningslinjer, framgår av to vedlegg til rettsakten. For arter utover de som EU og UPOV har retningslinjer for, gjelder nasjonale bestemmelser.

Den faktiske endringen i dette direktivet i forhold til 2003/90/EF gjelder flytting av arten lin fra vedlegg II til vedlegg I. 

Merknader 
Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer og forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Rettsakten medfører ikke behov for endring av norsk regelverk.

Høring hos næringen har vært ansett som overflødig da rettsakten ikke får betydning for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 L 0049  Kommisjonsdirektiv 2007/49/EF av 26. juli 2007 om endring av direktiv 2003/91/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av visse sorter av arter av grønnsaker  (vedlegg I kap III LMD)   

Sammendrag av innhold 
Rettsakten er en endring av kommisjonsdirektiv 2003/91/EF om sortskjennetegn, og minstekrav ved bruk av disse, ved DUS-testing av nye plantesorter.
 
DUS-testing av en sort skal foregå i samsvar med særskilte retningslinjer som gir de endelige detaljer om sortskjennetegn og minstekrav for disse. EUs særskilte organ for planteforedlerrett (CPVO) har utarbeidet slike retningslinjer for en del arter. For at disse retningslinjene skal ha gyldighet i forbindelse med DUS-testing og sortslisteopptak i det enkelte medlemsland, må dette fastsettes særskilt gjennom et kommisjonsdirektiv. For de arter der CPVO ikke har fastsatt slike retningslinjer, skal det benyttes tilsvarende retningslinjer utarbeidet under UPOV, den internasjonale union for beskyttelse av nye plantesorter. Hvilke arter der DUS-testingen skal foregå enten etter EUs eller etter UPOVs retningslinjer, framgår av to vedlegg til rettsakten. For arter utover de som EU og UPOV har retningslinjer for, gjelder nasjonale bestemmelser.
 
De faktiske endringene i dette direktivet i forhold til 2003/91/EF gjelder endring av hvilke arter som står oppført på vedlegg I og II, dvs. hvilke arter som skal DUS-testes etter retningslinjer utarbeidet av hhv. CPVO eller UPOV. 

Merknader 
Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer og forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Rettsakten medfører ikke behov for endring av norsk regelverk.

Høring hos næringen har vært ansett som overflødig da rettsakten ikke får betydning for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 R 0920  Kommisjonsforordning (EF) nr. 920/2007 av 1. august 2007 om endring av forordning (EF) nr. 930/2000 om gjennomføringsbestemmelser med hensyn til egnethet for sortsnavn  for arter av jordbruksvekster og grønnsaker  (vedlegg I kap III LMD)

Sammendrag av innhold 
Rettsakten er en endring av en definisjon i forordning (EF) nr. 930/2000 om egnethet av sortsnavn på jordbruksvekster og grønnsaker, dvs. kriterier og begrensninger for bruk av sortsnavn. Forordning (EF) nr. 930/2000 inneholder bl.a. bestemmelser om navnsetting av sorter av nært beslektede arter ("nærbeslektede arter"), et begrep som da også har en egen definisjon i vedlegg til den forordningen.

Slik definisjonen nå endres vil den være tilsvarende den definisjon som benyttes av den internasjonale unionen for rettsbeskyttelse av nye plantesorter, UPOV. I UPOV-systemet er denne definisjonen nylig endret, og det har derfor vært hensiktsmessig å gjøre tilsvarende endring i EUs regelverk.

Rent faktisk betyr endringen at kriteriene for bruk av sortsnavn ved godkjenning av nye plantesorter er noe justert når det gjelder sorter av nær beslektede arter.

Merknader 
Aktuelt regelverk er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Rettsakten medfører ikke behov for endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

 

MILJØVERNDEPARTEMENTET

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg II  Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel XV  Farlige stoffer

32007 D 0395  Kommisjonsvedtak 2007/395/EF av 7. juni 2007 om de nasjonale bestemmelser som Kongeriket Nederland har meldt i henhold til EF traktatens artikkel 95 nr. 5 om bruk av kortkjedede klorerte parafiner  (vedlegg II kap XV MD) 

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 76/769/EØF (begrensningsdirektivet) gir regler om begrensninger i omsetning og bruk av enkelte skadelige stoffer og produkter. Kommisjonsvedtak 2007/395/EF omhandler nasjonale bestemmelser om bruk av kortkjedete klorparafiner (SCCP) meldt av Nederland.
Direktiv 2002/45/EF - fastsatt 25. juni 2002 - innførte bestemmelser om kortkjedete klorparafiner. Disse bestemmelsene sier at kortkjedete klorparafiner ikke skal benyttes som stoffer eller som bestanddel i andre stoffer eller stoffblandinger i konsentrasjoner høyere enn 1 % i metallbearbeiding eller til innfetting av lær. Videre sier direktivet blant annet at samtlige gjenværende bruksområder for kortkjedete klorparafiner innen 1. januar 2003 skulle gjennomgås av Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene og OSPAR-kommisjonen i lys av nye relevante data om kortkjedete klorparafiner og risiko for miljø og helse.

Nederland har siden 1999 hatt nasjonale bestemmelser angående SCCP, dvs forbud mot SCCP i visse bruksområder (som mykgjørere i maling, overflatebehandling eller tetningsmidler, i skjærevæske til metalforarbeid og som flammehemmende middel i gummi, plast eller tekstiler). Nederland meldte disse bestemmelsene til Kommisjonen, og Kommisjonen godkjente de nederlandske bestemmelsene ved et vedtak av 16. desember 2003. Dette vedtaket var gyldig til 31. desember 2006. Gjennom en henvendelse av 8. desember 2006 anmoder Nedeland om opprettholdelse av sine nasjonale, og da på enkelte områder, noe strengere bestemmelser vedr SCCP. Gjennom kommisjonsvedtak 2007/395/EF godkjennes det at Nederland fortsatt kan opprettholde sine nasjonale bestemmelser angående SCCP.

Merknader
Kortkjedete klorparafiner er regulert gjennom bestemmelser i produktforskriften. Den norske bestemmelsen gjelder kun for SCCP som inneholder 48 vektprosent eller mer klor. Norges regulering har en grense på 0.1 % SCCP, mens EU og Nederland har 1 %. Norges regulering er ikke begrenset til noen få produktgrupper, og går i likhet med Nederlands bestemmelser lenger enn det aktuelle direktivet.
Norske myndigheter deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe for begrensningsdirektivet, og er også i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaken er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.


Vedlegg XX  Miljø

Kapittel I  Generelt

32007 D 0151  Kommisjonsvedtak 2007/151/EF av 6. mars 2007 om endring av vedtak 94/741/EF og 97/622/EF med hensyn til spørreskjemaene til rapporten om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF om avfall og om gjennomføringen av rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall  (vedlegg XX kap I MD)    

Sammendrag av innhold
Vedtaket er en teknisk endring av kommisjonsvedtakene 1994/741/EF og 1997/622/EF om spørreskjemaer til medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen av enkelte direktiver om avfall (jf. direktiv 1991/692/EF). En gjennomgang av rapporteringsforpliktelsene i EU-lovgivningen på avfallsfeltet har avdekket at noen av forpliktelsene vedrørende farlig avfall og avfall generelt i de to nevnte vedtakene også dekkes av forordning  (EF) 2150/2002 om avfallsstatistikk eller forordning (EF) 1013/2006 om grensekryssende transport av avfall. For å unngå overlapping og unødvendige administrative krav er dobbeltreguleringene fjernet i kommisjonsvedtakene.

Merknader
Vedtaket er bare en teknisk endring, og får ingen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.  Det har ikke vært ansett nødvendig å sende rettsakten på høring.


Kapittel III  Luft

32006 D 0534  Kommisjonsvedtak 2006/534/EF av 20. juli 2006 om et spørreskjema for medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF i perioden 2005-2007  (vedlegg XX kap III MD) 

Sammendrag av innhold 
Kommisjonsvedtaket omhandler et spørreskjema knyttet til medlemslandenes gjennomføring av direktiv 1999/13/EF (VOC-direktivet) for perioden 2005-2007. Ifølge direktivets artikkel 11(1), som baserer seg på direktiv 91/692 EF, skal medlemslandene hvert tredje år rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av direktivet. Rapporteringen skal oversendes Kommisjonen ni måneder etter utløpet av rapporteringsperioden, dvs. høsten 2008. Norge skal rapportere til ESA. I spørreskjemaet bes medlemslandene blant annet om å rapportere om den nasjonale lovgivningen på området, om antall anlegg omfattet av spesifikke deler av direktivet, om myndighetenes oppfølging av slike anlegg, i hvilken grad det er gitt unntak fra regelverket, om det er utarbeidet nasjonale planer for utslippsreduksjoner (som beskrevet i direktivets artikkel 6), om overvåkingen, om overholdelse av direktivkravene og om offentlig tilgjengelighet til informasjonen. 

Merknader 
Kommisjonsvedtaket er hjemlet i direktiv 1999/13/EF artikkel 11.

Gjeldende norsk regelverk og politikk på området:
Norge har gjennomført direktiv 1999/13/EF i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 9. I henhold til forurensningsforskriften § 9-11 skal den driftsansvarlige rapportere til forurensningsmyndigheten (SFT) innen 1. mars om utslippene i det foregående kalenderåret. SFT rapporterer videre til ESA. Norge rapporterte i 2005 til ESA om gjennomføringen av VOC-direktivet for perioden 2003 til 2004 på bakgrunn av kommisjonsvedtak 2002/529/EF. Rapporteringsskjemaet for 2005 – 2007 skiller seg ikke vesentlig fra rapporteringsskjemaet for 2003-2004.
 
Økonomiske og administrative konsekvenser:
De administrative og økonomiske konsekvensene ved oppfylling av kommisjonsvedtaket vil bli svært begrensede. Vedtaket vil verken ha budsjettmessige eller rettslige konsekvenser.   

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært til behandling i spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 D 0589  Kommisjonsvedtak 2007/589/EF av 18. juli 2007 om fastsettelse av retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF  (vedlegg XX kap III MD)    

Sammendrag av innhold
Vedtaket er en oppdatering av tidligere vedtak 2004/156/EF, og skal gjelde for perioden 2008-2012. Dette vedtaket består i likhet med det tidligere vedtaket (som kun gjelder perioden 2005-2007) i et sett med detaljerte retningslinjer for beregning, måling, overvåking og rapportering av klimagassutslipp (i første omgang CO2-utslipp) fra enheter som har kvoteplikt i henhold til kvotedirektivet.

Merknader 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kvotedirektivet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 R 0916  Kommisjonsforordning (EF) nr. 916/2007 av 31. juli 2007 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/20004 om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF  (vedlegg XX kap III MD)    

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen er primært en omfattende teknisk regulering av kvoteregistre som skal sikre at bestemmelsene i kvotedirektivet (2003/87/EF) og mekanismedirektivet (2004/101/EF) blir fulgt opp på en ensartet og sikker måte. Kvoteregistrene holder orden på den enkelte kvotepliktiges kvoter og fungerer som en internettbank.

Revidering av registerforordningen:
Denne forordningen endrer, blant annet på grunnlag av erfaringer fra bruken av kvoteregistrene i perioden 2005-2007, den opprinnelige registerforordningen (EF) nr. 2216/2007. Endringene består av en rekke tekniske oppdateringer, blant annet i lys av at Malta og Kypros er blitt EU-medlemmer, og for å sikre større åpenhet om transaksjoner i kvotesystemet og innlevering av kvoter til oppfyllelse av kvoteplikten.

Merknader
Forordningen er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet og vedtak 2004/280/EF om overvåkning og rapportering.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

 

NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET


RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg XIII  Transport

Kapittel V  Sjøtransport

32007 R 0093  Kommisjonsforordning (EF) nr. 93/2007 av 30. januar 2007 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 som etablerte komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS)  (vedlegg XIII kap V NHD) 

Sammendrag av innhold
Forordning 2099/2002 etablerte Committee of Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS – komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip)) med hovedformål å sentralisere komiteer etablert i henhold til EU- direktiv om maritim sikkerhet, forurensning fra skip og beskyttelse av sjømenns arbeids og levekår. Alle nye EU-rettsakter på området maritim sikkerhet m.v. skal henvise til COSS som komite for behandling.  
Senere er følgende rettsakter endret ved henvisning til behandling i COSS for gjennomføring av rettsaktene: Artikkel 7 i europaparlaments- og rådsforordning 789/2004 om overføring av laste- og passasjerskip mellom registre i EU og som opphever rådsforordning 613/91, videre artikkel 13 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/35/EF om forurensning fra skip og intruduksjon av straff for overtredelse, og artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning 336/2006 om gjennomføring av sikkerhetsstyringssystem i EU (ISM). Forordning 2099/2007/EF er derfor endret ved tilsvarende oppdatering av mandatet for COSS.

Merknader
Rettsakten er av administrativ karakter og medfører ingen endringer I norsk rett.
Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for redere eller sjøfolk. Rettsakten medfører ingen vesentlige administrative konsekvenser. Rettsakten medfører kun at oppfølging av rettsakter med henvisning til komitémøter foregår i kommisjonsmøter organisert i COSS iht. mandatet for COSS og henvisning i den enkelte rettsakt, i stedet for andre møter organisert under den enkelte rettsakt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsaktene EØS-relevant og akseptabel.

 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET


RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET

Vedlegg XI  Telekommunikasjonstjenester

32007 D 0131  Kommisjonsvedtak 2007/131/EF av 21. februar 2007 om å muliggjøre harmonisert bruk i Fellesskapet av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi  (vedlegg XI SD) 

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtaket om harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi – heretter UWB-vedtaket – er gitt med rettsgrunnlag i EF-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EC, og da særlig art. 4 (3).  
Formålet med å UWB-vedtaket er å tillate bruk av radiofrekvenser for utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi, samt å harmonisere vilkårene for slik bruk. Vedtaket skal anvendes uten at anvendelsen av direktiv 1999/5/EF (R&TTE direktivet) og andre felleskapsbestemmelser som tillater bruk av radiofrekvenser til bestemte typer utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi, innskrenkes. 
Medlemsstatene skal tillate at utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi bruker radiofrekvenser på et ikke-interferensskapende og ikke beskyttet grunnlag under forutsetning at utstyret oppfyller bestemmelsene i vedlegget til vedtaket og at bruken skjer innendørs. Det forutsettes også at utstyr som brukes utendørs ikke er tilsluttet en fast installasjon, fast infrastruktur, fast utendørs antenne, et motorkjøretøy eller et jernbanekjøretøy. 
Ultrabredbåndsteknologi kan karakteriseres ved en meget svak effektutstråling over et meget bredt frekvensbånd. Teknologien kan tenkes å åpne for en mengde anvendelser innen kommunikasjon, måling, stedbestemmelse, medisin, overvåkning og bildedannelse på en rekke av Fellesskapets politikkområder, deriblant informasjonssamfunnet og det indre marked. Målsettingen i denne forbindelse er at gjeldende rettsregler fremmer oppbygning av økonomisk levedyktige markeder for bruk av ultrabredbåndsteknologi i takt med at kommersielle muligheter oppstår. 
Vedtaket er basert på de tekniske studier som CEPT har gjennomført i henhold til mandat fra EU kommisjonen.  
Medlemsstatene skal nøye følge bruken av de i vedlegget anførte frekvensbånd for utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi. Resultatene skal innrapporteres til Kommisjonen med sikte på nyvurdering av vedtaket. 

Merknader
Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven § 6-2 og kapittel 8. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser som følger av internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen. Ved implementeringen av UWB-vedtaket vil det være behov å gjøre tilpasninger i gjeldende regulering i fribruksforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for kommunikasjoner, der Samferdselsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, og Nærings- og handelsdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.


Vedlegg XIII  Transport

Kapittel III  Transport med jernbane

32007 L 0032  Kommisjonsdirektiv 2007/32/EF av 1. juni 2007 om endring av vedlegg VI til direktiv 96/48/EF og direktiv 2001/16/EF om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem   (vedlegg XIII kap III SD)  

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen vedtok kommisjonsdirektiv 2007/32/EF om endring av vedlegg VI til direktiv 96/48/EF (høyhastighetstog) og direktiv 2001/16/EF (konvensjonell jernbane) om samtrafikkevne i det trans-europeiske jernbanesystemet 1. juni 2007. Direktivet er hjemlet i direktiv 96/48/EF, og særlig artikkel 21 c, og i direktiv 2001/16/EF, og særlig artikkel 21 b.
 
Av ovennevnte direktiver, som er direktiver etter ny metode, fremgår det at et teknisk kontrollorgan skal gjennomføre en EF-verifisering av et delsystem innenfor jernbanen. Et delsystem kan f. eks. være et rullende materiell, infrastruktur etc. En slik EF-verifisering innebærer at delsystemet anses å ha samtrafikkevne og oppfyller de relevante grunnleggende kravene som er satt iht. samtrafikkregelverket.
 
Det har imidlertid vist seg at det kan være behov for å få en EF-verifisering også i en mellomfase av prosjekteringen eller konstruksjonen. For å gjøre det mulig å gjennomføre en slik EF-verifiseringer har det i vedlegg VI pkt. 2 i ovennevnet direktiver blitt tatt inn et nytt ledd, der det fremgår at det vil være mulig å få en EF-verifisering av et delsystem også i en mellomfase av prosjektet/konklusjonen, en sk. "Intermediate Statements of Verification (ISV).

Merknader
Direktivet har vært forelagt den s.k. artikkel 21-komiteen, en komitoligikomite nedsatt med hjemmel i ovennevnte samtrafikkdirektiver, og der Norge deltar som observatør. Norge har ikke hatt innvendinger mot direktivet i den forbindelse.
 
Direktiv 96/48/EF og direktiv 2001/16/EF er implementert i norsk rett gjennom høyhastighetsforskriften og samtrafikkforskriften.
Vedlegg VI pkt. 2 i samtrafikkforskriften og høyhastighetsforskriften må endres i forbindelse med implementeringen av kommisjonsdirektiv 2007/32.

Sakkyndige instanser merknader
Innholdet i direktivet anses ikke å være av en slik karakter at det er hensiktsmessig å sende direktivet på høring, jf. utredningsinstruksen pkt. 5.3
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32007 R 0653  Kommisjonsforordning (EF) nr. 653/2007 av 13. juni 2007 om bruk av felles europeisk format for sikkerhetssertifikat, herunder søknadsskjema iht. artikkel 10 i direktiv 2004/49/EF mv.  (vedlegg XIII kap III SD)  

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning nr. 653/2007 om felles europeisk format for sikkerhetssertifikater og søknadsskjemaer iht direktiv 2004/49/EF ble vedtatt 13. juni 2007. Forordningen er hjemlet i direktiv 2004/49/EF,særlig artikkel 10, og forordning 881/2004, særlig artikkel 7. Forordningen er behandlet i komiteen som er nedsatt iht. artikkel 21 i direktiv 96/48/EF, og er i tråd med komiteens synspunkter.
 
For å få tilgang til jernbaneinfrastrukturen må et jernbaneforetak inneha et sikkerhetssertifikat. Formålet med sertifikatet er å dokumentere at jernbaneforetaket har utarbeidet et sikkerhetsstyringssystem og er i stand til å oppfylle kravene i gjeldende sikkerhets- og samtrafikkregelverk. Sikkerhetsmyndigheten i det land der jernbaneforetaket er etablert skal foreta sertifiseringen. Sertifikatet er inndelt i to deler; del a) som omhandler sikkerhetsstyringssystemer skal gjelde for jernbanetransport i hele EU/EØS-området. Del b), som skal vise at foretaket oppfyller de nasjonale sikkerhets- og samtrafikkravene i det land man skal trafikkere, må det søkes om i hvert land, en sk. tilleggssertifisering.

I ERA-forordningens artikkel 7 er det satt krav om at det europeiske jernbanebyrået ERA, skal utarbeide og anbefale et harmonisert format for sikkerhetssertifikater, herunder en elektronisk versjon, og et harmonisert skjema for søknader om sertifikater.
Gjennom å sette krav om et felles harmonisert format og søknadsskjema for sikkerhetssertifikatet, både del a) og del b), vil dette forenkle søknadsprosessen både for jernbaneforetakene og for sikkerhetsmyndighetene.

Forordningen inneholder 7 artikler samt 4 vedlegg.
Det stilles i forordningen krav om at nasjonal sikkerhetsmyndighet skal bruke malen i vedlegg I for utstedelse av sikkerhetssertifikat for del a) av sertifikatet og malen i vedlegg II for del b) av sertifikatet, jf. omtalen ovenfor. Malene består kun av en side og skal inneholde opplysninger om hvem som får sertifikatet, hvem som har utstedt det, hvilken infrastruktur det gjelder for m.v. 
 
Sikkerhetsmyndigheten er pålagt å gi sertifikatet et eget identifikasjonsnummer, jf. vedlegg IV. Dette harmoniserte identifikasjonsnummeret, European Identification Number (EIN) blir utformet etter regler fastsatt av ERA. Sikkerhetsmyndigheten skal informere ERA om utstedte sikkerhetssertifikater. ERA vil lagre sertifikatene i egen database.
 
Forordningen inneholder også en harmonisert mal som skal brukes i forbindelse med søknad om sikkerhetssertifikat, inkludert retningslinjer for hvordan en søknad skal utformas, vedlegg III.

Merknader
Krav om sikkerhetssertifikater for jernbaneforetak er hjemlet i lisensforskriften kapittel 5.
Forordningen krever endringer i lisensforskriften som er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Sakkyndige instanser merknader
Bl.a. pga at konsekvensene antas å være marginale (se nedenfor), mener Samferdselsdepartementet at det ikke er nødvendig å sende forordningen på høring, jf. utredningsinstruksen pkt 5.4 c.
Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn deltar som observatører i artikkel 21-komiteen som har blitt forelagt forordningen før den ble vedtatt av EU-kommisjonen.
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.


Kapittel VI  Sivil luftfart

32007 R 0633  Kommisjonsforordning (EF) nr. 633/2007 av 7. juni 2007 om fastsettelse av krav til anvendelse av en overføringsprotokoll for flygemeldinger med sikte på underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter (vedlegg XIII kap VI SD)   

Sammendrag av innhold  
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til forordning (EF) nr. 552/2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen). Som for samvirkingsforordningen, er denne forordningens formål ivaretakelse av flysikkerhet, fleksibilitet og effektivitet ved å sikre samvirking mellom ulike systemer, komponenter og tilhørende prosedyrer som benyttes i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring. Frem til nå har kravene som sikrer samvirking i liten grad vært formelt forankret i lov/forskrift, selv om en viss grad av samvirking har vært oppnådd gjennom EUROCONTROLs arbeid. 

Forordningen krever at det blir benyttet overføringsprotokoller som sikrer samvirkingsevnen mellom behandlingssystemer for flygedata ved meldingsutveksling mellom lufttrafikktjenesteenheter. Innføringen av forordningen må sees i sammenheng med at man videreutvikler eksisterende teknologi og tar i bruk ny teknologi (særlig internett, IP/IPAX) ved sending av data/informasjon i lufttrafikktjenesten, slik at man får et felles IP-nett i Europa.

Det er i tillegg til forordningen også utarbeidet en egen fellesskapsspesifikasjon med nærmere tekniske beskrivelser. Fellesskapsspesifikasjoner har etter samvirkingsforordningen status som "Acceptable Means of Compliance". Dersom fellesskapsspesifikasjonen følges, er det en rettslig presumpsjon for at samvirkingskravene er oppfylt.

Merknader 
Forordningen er hjemlet i artikkel 3 i samvirkingsforordningen.
Regelverket antas i første rekke å ha betydning for utøvelsen av Avinor og Forsvarets virksomhet. Avinor og Forsvaret har hovedsakelig hatt sammenfallende interesser hva angår utformingen av forordningen. I forbindelse med prosessen under behandlingen av regelverket i Komiteen for det felles luftrom, har Luftfartstilsynet hatt en løpende dialog med Avinor og Forsvaret. Konsekvensene for produksjonsgrupperinger innenfor ATM-utstyr og systemer som direkte må innrette utvikling og produksjon etter nye rammevilkår er ikke kartlagt.  

Eurocontrol har gjennomført en omfattende konsultasjonsprosess (høring) høsten 2004 i forbindelse med utarbeidelsen av regelverket. Etter dette har Eurocontrol hatt arbeidsgrupper om resultatet av konsultasjonsprosessen. Avinor og Forsvaret har ikke deltatt i utarbeidelsen av forordningen i Eurocontrol, men har deltatt på møter i konsultasjonsprosessen og kommet med skriftlige høringskommentarer.

Forordningen har vært grundig behandlet i Komiteen for det felles luftrom der Norge har vært observatør og fått anledning til å fremme de innvendingene som har vært mot forslaget til forordning.         

Forordningen kan innarbeides i norsk rett som en endringsforskrift til forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Sakkyndige instansers merknader     
Luftfartstilsynet har ikke spisskompetanse på dette området, men ønsker snarest mulig å få etablert en overordnet kompetanse på dette området. Luftfartstilsynet støtter seg til de faglige anbefalinger, fra blant annet Eurocontrol, om at forordningen vil kunne bidra til å bedre flysikkerheten. Eventuelle administrative og kostnadsmessige ulemper bør i utgangspunktet kunne oppveies av dette. De viser også til at eksisterende teknologi, som en rekke systemer benytter seg av i dag (X-25), ikke er egnet til å videreføres i fremtidige systemer. På denne bakgrunn har Luftfartstilsynet vært positiv til norsk tilslutning.
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsaktene EØS-relevant og akseptabel. 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING

Vedlegg IX  Finansielle tjenester

Kapittel I  Forsikring

32007 D 0482  Kommisjonsvedtak 2007/482/EF av 9. juli 2007 om bruken av rådsdirektiv 72/166/EØF med omsyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogner  (vedlegg IX kap I SD)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen traff 9. juli 2007 vedtak 2007/482/EF om kontroll av ansvarsforsikring i henhold til rådsdirektiv 72/166/EØF av 24. april 1972 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring for kjøretøy og kontroll av overholdelse av forsikringsplikten.
Kommisjonsvedtak 2007/482/EF fastslår at medlemsstatene ikke lenger må kontrollere ansvarsforsikringen til kjøretøy hjemmehørende i Romania og Bulgaria i henhold til avtale undertegnet av medlemsstatene 8. mars 2007.
Den 30. mai 2002 ble det inngått en multilateral avtale mellom de nasjonale forsikringsbyrå i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre assosierte stater. Avtalen avløste den eldre multilaterale garantiavtale av 15. mars 1991 mellom de nasjonale forsikringsbyråer. Avtalen er vedlegg til kommisjonsvedtak 2003/564/EF av 28. juli 2003 om anvendelsen av rådsdirektiv 72/166/EØF, hvor Kommisjonen fastsatte dato for når medlemsstatene ikke lenger må kontrollere ansvarsforsikring for kjøretøy som er hjemmehørende i en av de stater som har undertegnet og er underlagt avtalen. Avtalen er siden utvidet til å omfatte andre land ved vedtagelse av tillegg nr. 1 og 2 jf. kommisjonsvedtak 2003/332/EF.
8. mars 2007 underskrev de nasjonale forsikringsbyråene i medlemsstatene samt Andorra, Kroatia, Island, Norge og Sveits tillegg nr. 3 til avtalen, slik at den ble utvidet til å gjelde for Bulgarias og Romanias nasjonale forsikringsbyråer.  Fra 1. august 2007 skal ikke medlemsstatene lenger foreta kontroll av ansvarsforsikring i forbindelse med kjøretøy som er hjemmehørende i Bulgaria og Romania, som omfattes av vedlegg nr. 3 av 8. mars 2007 til den multilaterale avtalen mellom nasjonale forsikringsbyrå i EØS-området og andre assosierte stater.

Merknader
Rådsdirektiv 72/166/EØF og kommisjonsvedtak 2003/564/EF er innlemmet i EØS-avtalen i vedlegg IX. Rettsaktene er implementert i forskrift om trafikktrygd 1. april 1974 nr. 3.

Det følger av forskrift om trafikktrygd § 1 tredje ledd nr. 2 at som bevis for trafikktrygd godtas bl.a. vognkort eller annet bevis for at vognen er registrert eller hjemmehørende i stat som er medlem av EØS eller enhver annen stat hvis nasjonale forsikringsbyrå har sluttet seg til avtalen av 30. mai 2002 mellom de nasjonale forsikringsbyråer i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre assosierte stater. Kommisjonsvedtak 2007/482/EF om Romanias og Bulgarias tilslutning til avtalen av 30. mai 2002 nødvendiggjør ingen endring av forskrift om trafikktrygd, jf. ovennevnte.

Sakkyndige instansers merknader
Samferdselsdepartementet anser vedtaket som EØS-relevant og akseptabelt.


Vedlegg XI  Telekommunikasjonstjenester

32007 D 0098  Kommisjonsvedtak 2007/98/EF av 14. februar 2007 om harmonisert bruk av radiospektrum i 2 GHz-frekvensbåndene for innføring av systemer som leverer satellittbaserte mobiltjenester  (vedlegg XI SD)   

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtaket om harmonisert bruk av frekvensressurser i 2 GHz-båndet med sikte på innføring av systemer som leverer mobile satellittjenester – heretter MSS-vedtaket – er gitt med rettsgrunnlag i EF-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EF, og da særlig art. 4 (3).  
MSS-vedtaket har til formål å etablere en politisk og rettslig ramme for medlemsstatene for å sikre koordinert bruk av båndene 1980 – 2010 MHz (Earth-to-space) og 2170 – 2200 (space-to Earth) (2 GHz) for systemer som leverer mobile satellittjenester. MSS-vedtaket utgjør grunnlaget for et felles regulatorisk rammeverk for anvendelse av båndene. 
Formålet med vedtaket er videre å sikre en effektiv og sammenhengende utnyttelse av frekvensressurser vesentlig for utviklingen av elektroniske kommunikasjonstjenester. Målsettingen er en teknisk plattform som gjør det mulig å tilby tjenester i medlemsstatene på et regionalt nivå eller som er Europa-dekkende. I den forbindelse sees systemer som er i stand til å levere mobile satellittjenester (MSS) som en innovativ alternativ plattform som kan levere en rekke Europa-dekkende tjenester innen telekommunikasjon og kringkasting/multidistribusjon uavhengig av hvor sluttbrukerne er lokalisert. Dette kan være tjenester som høyhastighets internett/intranett aksess, mobile multimediatjenester og kommunikasjonsløsninger for beskyttelse av sivile og for katastrofehjelp. 
Systemer som kan levere mobile satellittjenester bør inkludere en eller flere romstasjoner og kan omfatte komplimentære jordbaserte komponenter (Complimentary Ground Components – CGC), dvs. fast plasserte jordstasjoner for å forbedre tilgjengeligheten til mobile satellittjenester i områder hvor det ikke er mulig å sikre den nødvendige kvalitet på kommunikasjonen med en eller flere romstasjoner. 
Det er frekvensressurser til rådighet for mobile satellittjenester i frekvensbåndene 1980 – 2010 MHz og 2170 – 2200 (2 GHz) i overensstemmelse med Den Internasjonale Telekommunikasjonsunionens (ITU) beslutninger under WARC-92. 
Medlemsstatene skal sikre at båndene avsettes og gjøres tilgjengelig fra 1. juli 2007.  
Medlemsstatene skal granske bruken av båndene og rapportere resultatene til Kommisjonen slik at denne kan vurdere revisjon av MSS-vedtaket om nødvendig. 

Merknader
Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven kapittel 6. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene i kapittel 6, tas det også i dag hensyn til forpliktelser som følger av internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen. Ved implementeringen av MSS-vedtaket vil det ikke være nødvendig å gjøre tilpasninger i gjeldende regulering.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for kommunikasjoner, der Samferdselsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, og Nærings- og handelsdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.


Vedlegg XX  Transport

Kapittel VI  Sivil luftfart

32007 R 0593  Kommisjonsforordning (EF) nr. 593/2007 av 31. mai 2007 om avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA  (vedlegg XIII kap VI SD)   

Sammendrag av innhold
En fullstendig revisjon av EASAs gebyrregulativ ble vedtatt i EU 31. mai d.å. og trådte i kraft i EU fra 1. juni 2007. Forordningen erstatter kommisjonsforordning (EF) nr. 488/2005 med senere endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 779/2006. Forordningen gjelder i de tilfeller der EASA opptrer direkte ovenfor fysiske og juridiske personer i medlemsstatene.
Den viktigste endringen i forhold til tidligere gebyrregulativ er at kombinasjonen av faste og variable gebyrer i hovedsak vil erstattes av faste gebyrsatser. Timesatser vil kun anvendes for et begrenset antall søknader. Det er tildels større økninger i gebyrene, selv om det for enkelte grupper er en mindre nedgang i disse. Det er viktig å merke seg at geografisk plassering ikke skal være en diskriminerende faktor i gebyrregulativet. De nærmere utregninger av gebyrene følger av vedleggene.

Merknader
Gebyrregulativet er hjemlet i rådsforordning (EF) nr. 1592/2002, senere gjennomført i norsk rett, som opprettet Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA. Endringene innebærer til dels betydelige økninger av gebyrene. Prinsippet er at brukerne i større grad skal dekke EASAs reelle kostnader. Men det er viktig å være klar over at forordningen i første rekke omhandler gebyrene for luftdyktighetssertifiseringer som EASA utsteder. Det vil si der EASA i henhold til EASA-regelverket er kompetent myndighet innenfor EU (EØS). Hva gjelder godkjennelse av  vedlikeholdsorganisasjoner,  tekniske skoler  mv. vil Luftfartstilsynet fortsatt være kompetent myndighet i forhold til nasjonale aktører i Norge  -  og tilsvarende i andre EU/EØS-land, mens EASA vil være slik myndighet for 3. lands aktører. (F.eks. aktører utenfor EU-/EØS-området som søker godkjennelse av EASA for å utføre vedlikehold av luftfartøyer hjemmehørende i EU/EØS.)  Av den grunn vil forordningen kun medføre endrede økonomiske eller administrative konsekvenser innenfor området luftdyktighet for virksomheter hjemmehørende i Norge. Etter det Samferdselsdepartementet kjenner til, finnes det for tiden ingen designorganisasjoner i Norge med så høy omsetning at de blir berørt av gebyrøkningene for luftdyktighetssertifisering. Det kom ikke nye opplysninger i høringen om dette.  

Sakkyndige instansers merknader
Det kom ikke inn høringsuttalelser i høringen som ble avsluttet 26. juli 2007.
Norges Luftsportsforbund påpeker generelt i et brev som er sendt Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet (utenom høringen) sin bekymring for den generelle og løpende finansiering av EASA, og mener at kostnadene som belastes sluttbrukerne og industrien bør være forutsigbare og på et forsvarlig nivå.
Luftfartstilsynet anser at disse hensynene er tilstrekkelig ivaretatt ved den foreliggende revisjonen av EASAs gebyrregulativ. 

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsaktene EØS-relevant og akseptabel.

Til toppen