Deltakelse i EUs organer

EU har opprettet en lang rekke byråer for å løse tekniske, vitenskapelige og forvaltningsmessige oppgaver. Relevante byråer for næringsutvikling er følgende:

Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA). EMSAs hovedoppgaver er å bistå Kommisjonen med oppdatering, utvikling og harmonisert gjennomføring av regelverk for maritim sikkerhet og miljø, og evaluere effektiviteten av eksisterende tiltak. EMSA bistår også Kommisjonen med teknisk kompetanse i arbeidet med havnestatskontroll og forholdet til klasseselskap. Norsk deltagelse i byrået er underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Les mer om byrået her. EMSAs hjemmeside finner du her.

Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT). Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi er ment å være et flaggskip i Europa for innovasjon, og er nært knyttet til EUs Lisboa-strategi for økt sysselsetting og vekst. EIT skal fremme og integrere høyere utdanning, forskning og innovasjon av høy kvalitet, og skal komplettere andre initiativer og programmer innenfor forskning, utdanning og innovasjon i EU og deltakerlandene. Norsk deltagelse i byrået er underlagt Kunnskapsdepartementet. Les mer om byrået her. EITs hjemmeside finner du her.

Forvaltningsbyrået for konkurranseevne og innovasjon (EACI). Byrået styrer EU-programmet Marco Polo og programmet for konkurranseevne og innovasjon (CIP). Norge deltar i begge disse. Les mer om byrået på deres hjemmeside.

Forvaltningsbyrået for det europeiske forskningsrådet (ERC Executive Agency). ERC er en del av EUs 7. rammeprogram for forskning, som Norge deltar i. Det ble opprettet av Kommisjonen med den hensikt å støtte ledende forskning. Les mer om byrået her.

Forvaltningsbyrået for forskning (REA). Finansieringsorgan opprettet av Kommisjonen for å fremme forskning og innovasjon. Byrået styrer store deler av EUs 7. rammeprogrammet for forskning. Byråets hjemmeside finner du her.