Deltakelse i spesialutvalg for EU/EØS saker

Mye av EØS-arbeidet i Nærings- og handelsdepartementet skjer gjennom spesialutvalg og referansegrupper på nasjonalt nivå, og i ulike ekspertgrupper og komiteer i EFTA og EU. 

Nærings- og handelsdepartementet er med i følgende spesialutvalg:

 • Handelsforenkling – ledes av NHD
 • Immateriellrett
 • Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
 • Kommunikasjoner
 • Konkurransesaker
 • Matproduksjon
 • Miljø
 • Næringsmidler
 • Offentlige anskaffelser
 • Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø
 • Reiseliv
 • Offentlig støtte
 • Transport
 • Trygd
 • Helse
 • Selskapsrett

Her følger en samlet oversikt over spesialutvalg før EØS-saker med kontaktinformasjon.

Ansvaret for å få det indre marked til å fungere godt påhviler både EU-institusjonene og de enkelte medlemsland. Departementet deltar i dette arbeidet, blant annet gjennom Europakommisjonens rådgivende komité for indre markedssaker, IMAC.