Norges arbeid overfor Europaparlamentet

Fagrådene ved EU-delegasjonen følger utviklingen i saker som berører deres ansvarsområder. I tillegg vil en utsending fra EU-delegasjonen normalt følge plenumssesjonen i Strasbourg.

Her kan du følge alt EU-delegasjonen skriver om Europaparlamentet.

Europaparlamentets arbeid er delt mellom Brussel og Strasbourg. Hovedvekten av arbeidet på komiténivå og i de ulike politiske gruppene finner sted i Brussel, mens plenumsbehandlingen av sakene skjer under de månedlige plenumssesjonene i Strasbourg.

De enkelte fagrådene ved EU-delegasjonen har ansvar for å følge utviklingen i saker som berører deres ansvarsområder gjennom arbeidet i komiteene og i de politiske gruppene. Europaparlamentet er her en arena som får tett oppfølging, på samme måte som Kommisjonen og Rådet.

I tillegg vil en utsending fra EU-delegasjonen normalt følge plenumsssjonen i Strasbourg på nært hold. Dette er viktig, både for å følge sluttbehandlingen av de enkelte sakene som kommer til avtemming, og for å ha oversikt over den generelle politiske utviklingen. De fleste overgripende og dagsaktuelle politiske spørsmål på EUs agenda vil bli debattert i plenum.

EU-delegasjonen søker også å legge til rette for mer utstrakt kontakt på politisk nivå mellom Europaparlamentet og ulike norske aktører. Parlamentet er slik sett en viktig møteplass for norske og europeiske politikere, på lik linje med Kommisjonen og Rådet. Etablering av nettverk og god oversikt over saksgangen er avgjørende for å kunne gi råd og veiledning om hvilke aktører som er sentrale og relevante i de ulike sakene, og når det vil være relevant for norske politikere å treffe dem.

Eventuelle spørsmål vedrørende EU-delegasjonens arbeid overfor Europaparlamentet kan rettes til ambassaderåd Gry Karen Waage, telefon +32 (0) 2 238 74 65, e-post: Gry.Karen.Waage@mfa.no

Stortinget har et eget kontor i Brussel, med et spesielt ansvar for å følge Europaparlamentet. Stortinget har kontorer både i Europaparlamentet og i Norway House, og bemannes av seniorrådgiver Per S. Nestande. Han kontaktes på e-post: brussel@stortinget.no.