EU-erklæringer

Erklæring fra EU-formannskapet om at Burma / Myanmars nasjonale konvent gjenopptar sitt arbeid.

Erklæring fra EU-formannskapet om at Burma / Myanmars nasjonale konvent gjenopptar sitt arbeid.

Den europeiske union merker seg at det nasjonale konventet gjenopptar sitt arbeid 17. februar 2005, og har sterke forhåpninger om at dette skal føre til konkrete resultater. Den europeiske union oppfordrer i den forbindelse Den nasjonale komité for fred og utvikling til å avstå fra fiendtlige handlinger som hører fortiden til, og til å innlede en konstruktiv dialog med Den nasjonale demokratiske liga (NLD), andre lovlige representative organer og de ulike etniske gruppene. Bare gjennom en slik dialog er det mulig å utarbeide en grunnlov som kan få reell støtte i folket, og som kan føre til fred og utvikling i landet. Det er bare ved å velge en slik fremgangsmåte regjeringen vil kunne skape ekte og varig nasjonal forsoning og oppfylle de forpliktelser den har påtatt seg overfor det internasjonale samfunn i sitt «veikart», der regjeringen erklærer at den vil "bygge opp en moderne, fremgangsrik og demokratisk nasjon".

Den europeiske union beklager at Den nasjonale komité for fred og utvikling ennå ikke har innfridd de betingelser Den nasjonale demokratiske liga og andre lovlige representative organer har stilt for å kunne delta i det nasjonale konventet, som gjenopptar sitt arbeid 17. februar, og som vil kunne innebære en anledning til reell og åpen dialog. Disse betingelsene består blant annet i å oppheve Aung San Suu Kyis husarrest, å gjenåpne alle NLDs kontorer og å løslate alle politiske fanger, også dem som er valgt for opposisjonspartiene.

Den europeiske union er i den forbindelse svært bekymret over arrestasjonen 9. februar av Khun Htun Oo, lederen for Shan-folkenes demokratiske liga, og av andre ledere for shan- samfunnet, og også over den økte trakasseringen av lederne for andre etniske nasjonaliteter. EU krever at alle restriksjoner overfor disse opphører.

Den europeiske union oppfordrer de burmesiske myndigheter til å etablere et fast og oppriktig samarbeid med spesialutsendingen til FNs generalsekretær og med alle berørte FN-organer.

Den europeiske union benytter anledningen til å understreke at den, som nevnt i Rådets felles holdning 2004/730/FUSP av 25. oktober 2004, vil kunne reagere positivt på konkrete tegn til fremgang, og at den allerede har engasjert seg i arbeidet med å bekjempe fattigdom og fremme demokratiseringsprosessen i Burma/Myanmar.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.