Erklæring frå formannskapet på vegner av Den europeiske unionen om hendingane i Nedre Kongo den seinare tida (17.03.08)

Den europeiske unionen beklagar djupt det som har hendt i Nedre Kongo dei to siste vekene. Unionen er særleg uroa over talet på dødsoffer i provinsen, som har vore høgt i to år på rad.

Den europeiske unionen beklagar djupt det som har hendt i Nedre Kongo dei to siste vekene. Unionen er særleg uroa over talet på dødsoffer i provinsen, som har vore høgt i to år på rad.

Dei handlingane støttespelarane til Bundu Dia Kongo-rørsla står bak, er uakseptable, og det er legitimt at staten vil sikre respekten for eigen autoritet på heile territoriet. For å unngå ei tilspissing av situasjonen må staten syte for ro og orden i pakt med rettsstatsprinsippa og menneskerettane og utan overdriven maktbruk.

På denne bakgrunnen oppmuntrar Den europeiske unionen til det omgåande blir innleidd samtalar mellom statlege styresmakter og dei politiske representantane for Bundu Dia Kongo. Berre med reell dialog og aktiv innsats for å komme fram til ei fredeleg løysing kan det hindrast at slike episodar gjentek seg.

Den europeiske unionen appellerer til alle som har med vernet om sivilbefolkninga å gjere om at dei utan unntak må gå i gang med dette straks. For å styrkje fredsprosessen i DRC stadfester unionen sitt engasjement for sektorreform i samsvar med prinsippa for godt styresett som den kongolesiske regjeringa har vedteke.

Søkjarlanda Tyrkia, Kroatia* og den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia*, dei potensielle søkjarlanda Albania, Bosnia-Hercegovina, Montenegro og Serbia, som er med i stabiliserings- og assosieringsprosessen, EFTA-landa Island, Liechtenstein og Noreg, som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, og Ukraina, Republikken Moldova og Armenia stiller seg bak denne erklæringa.

*Kroatia og den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia er framleis med i stabiliserings- og assosieringsprosessen.

Til toppen