Erklæring frå formannskapet på vegner av Den europeiske union om dei iranske rakettprøvane (11.07.08)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Den europeiske unionen uttrykkjer uro over at Iran først 9. og deretter 10. juli gjennomførte prøvar med kort- og langdistanserakettar.

Slike rakettprøvar kan berre gjere verdssamfunnet meir uroa i ei tid då Iran enno ikkje har tryggingsrådsresolusjon 1696, 1737, 1747 og 1803 ut i livet, og særleg ikkje har innstilt dei sensitive kjernefysiske aktivitetane sine.

EU ber Iran innstendig om å rette seg etter krava frå eit samla verdssamfunn, slik dei kjem til uttrykk i tryggingsrådsresolusjonane, slik at det kan finnast ei forhandlingsløysing på atomspørsmålet.
 
Søkjarlanda Kroatia* og den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia*, dei potensielle søkjarlanda Albania, Bosnia-Hercegovina og Montenegro, som er med i stabiliserings- og assosieringsprosessen, EFTA-landa Island, Liechtenstein og Noreg, som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, og Ukraina og Republikken Moldova stiller seg bak denne erklæringa. 

* Kroatia og den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia er framleis med i stabiliserings- og assosieringsprosessen.