Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring frå EU om Burma/Myanmar (03.06.10)

Erklæring frå den høge representanten på vegner av Den europeiske unionen om at visse tredjeland sluttar seg til rådsavgjerd 2010/232/FUSP av 26. april 2010 om vidareføring av restriktive tiltak mot Burma/Myanmar.

Erklæring frå den høge representanten på vegner av Den europeiske unionen om at visse tredjeland sluttar seg til rådsavgjerd 2010/232/FUSP av 26. april 2010 om vidareføring av restriktive tiltak mot Burma/Myanmar.

26. april 2010 vedtok Rådet avgjerd 2010/232/FUSP . Rådsavgjerda inneheld ei fornying og oppdatering av den felles haldninga som vart vedteken 27. april 2006, og som seinare har vorte fornya med jamne mellomrom. Ho tredde i kraft den dagen ho vart vedteken og gjeld til 30. april 2011.

Formålet med denne erklæringa er å kunngjere at følgjande land har erklært at dei deler målsetjingane i rådsavgjerd 2010/232/FUSP: søkjarlanda Kroatia* og Den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia*, dei potensielle søkjarlanda Albania, Bosnia-Hercegovina og Montenegro, som er med i stabiliserings- og assosieringsprosessen, EFTA-landa Island, Liechtenstein og Noreg, som er medlemer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Republikken Moldova, Armenia og Georgia.

Dei vil sørgje for at den nasjonale politikken deira er i samsvar med denne rådsavgjerda.

Den europeiske unionen merkjer seg dette engasjementet og seier seg glad for det.

* Kroatia og Den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia er framleis med i stabiliserings- og assosieringsprosessen.

Les erklæringa på nettsida til EU (PDF).

Til toppen