Erklæring frå den høge representanten, Catherine Ashton, på vegner av Den europeiske unionen om Den russiske føderasjonens ratifisering av protokoll 14 til den europeiske menneskerettskonvensjonen (04.02.10)

EU seier seg glad for at Den russiske føderasjonen har ratifisert protokoll 14 til den europeiske menneskerettskonvensjonen, som dermed kan bli sett i verk.

EU seier seg glad for at Den russiske føderasjonen har ratifisert protokoll 14 til den europeiske menneskerettskonvensjonen, som dermed kan bli sett i verk.

Gjennomføringa av protokoll 14 vil styrkje konvensjonen og gjere den europeiske menneskerettsdomstolen meir effektiv og dermed styrkje den avgjerande rolla domstolen har i vernet om menneskerettane i Europa.

EU meiner at iverksetjinga av protokoll 14 er ein viktig og integrert del av reformprosessen som no finn stad i det europeiske systemet for vern om menneskerettane, og unionen ser difor fram til å samarbeide konstruktivt for å fremje desse reformene på ministerkonferansen i Interlaken.

Protokoll 14 inneheld òg ein klausul som gjer det mogeleg for Den europeiske unionen å melde seg til den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Søkjarlanda Tyrkia, Kroatia* og Den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia*, dei potensielle søkjarlanda Albania, Bosnia-Hercegovina, Montenegro og Serbia, som er med i stabiliserings- og assosieringsprosessen, EFTA-landa Island, Liechtenstein og Noreg, som er medlemer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Ukraina, Republikken Moldova, Armenia og Georgia sluttar seg til denne erklæringa.

* Kroatia og Den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia er framleis med i stabiliserings- og assosieringsprosessen.

Les erklæringa på nettsida til EU (pdf).

 

Til toppen